Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Конкуренція: сутність, види і роль в ринковій економіці

.
Попит та пропозиція є двома факторами, що дають життя ринку, які формують в економіці рівень цін на товари та послуги. Поведінка ж самої фірми, вибір нею обсягів виробництва, а значить і розмірів попиту на економічні ресурси та величини пропозиції власних товарів залежать від типу ринку, на якому вона діє.
Найбільш потужним фактором, що диктує загальні умови функціонування того чи іншого ринку, є ступінь розвитку на ньому конкурентних відносин. Неминучість конкуренції в ринковій економіці визначається наявністю приватної власності і відособленістю економічних інтересів суб'єктів господарювання.
Етимологічно слово «конкуренція» походить від латинського concurrentia, що означає зіткнення, змагання. Під конкуренцією розуміється громадська форма зіткнення суб'єктів ринкового господарювання в процесі реалізації їх відокремлених економічних інтересів.
Конкуренція характерна як для суб'єктів попиту, так і для суб'єктів пропозиції, як для населення, так і для представників бізнесу. Якщо розглядати населення як суб'єкта конкуренції, то для нього метою є отримання доступу до необхідних споживчих благ, а тому він вступає в конкурентну боротьбу як суб'єкт пропозиції на ринку праці і як суб'єкт попиту (покупець) на ринку товарів народного споживання. З позиції інтересів фірми кінцевою метою конкурентної боротьби є прагнення до отримання більш високого прибутку. У зв'язку з цим фірми вступають в суперництво з іншими фірмами, з одного боку, за отримання кращих умов доступу до факторів виробництва на певних сегментах ринку, а з іншого боку, за отримання кращих умов для продажу своїх товарів, тобто за обмежений попит покупця.
Значення конкуренції можна простежити за такими напрямками.
- Конкуренція надає покупцям можливість вибору з безлічі товарів і послуг на ринку. Якщо на ринок доставляється більше товарів і послуг, ніж здатні придбати покупці, то продавці будуть боротися за покупця, знижуючи при цьому ціни. Якщо ж на ринок буде доставлено менше товарів і послуг, ніж готові придбати покупці, то останні будуть змагатися за продавця, сприяючи тим самим зростанню цін. Тим самим конкуренція дозволяє здійснити пошук найбільш ефективних способів задоволення ринкового попиту.
- Конкуренція дозволяє підтримувати ділову активність серед господарюючих суб'єктів, направляючи їх на пошук нових можливостей і шляхів для поліпшення господарської діяльності, на впровадження досягнень науково-технічного прогресу з метою зниження економічних витрат, підвищення якості та розширення асортименту випускається.
- Конкуренція дозволяє відсікати неефективні рішення і нежиттєздатні елементи, в тому числі змушуючи певних суб'єктів піти з того чи іншого сегмента ринку або здійснити реорганізацію виробництва.
Тим самим конкуренція здійснює соціально-економічну диференціацію.
З позиції різних критеріїв в економічній літературі прийнято розмежовувати різні види конкуренції. А саме, це розмежування здійснюється: а) за методами ведення конкуренції, б) за характером конкурентної боротьби, в) за сферами; г) за ступенем розвитку конкурентних начал (за умовами, в яких протікає конкуренція).
А) За методами ведення конкуренції виділяють цінову конкуренція і нецінову конкуренцію. Фірми, які проводять цінову конкуренцію, намагаються залучити споживача за допомогою встановлення більш низьких, ніж у суперника цін. Це робиться для того, щоб в умовах еластичного попиту переорієнтувати купівельний попит на свою продукцію і тим самим збільшити обсяг продажів, виторг і прибуток. Основна умова ведення успішної конкурентної боротьби за допомогою цін - це постійне вдосконалення виробництва і зниження собівартості продукції. Виграє тільки той підприємець, який має реальними шансами зниження витрат виробництва.
При нецінової конкуренції фірми прагнуть завоювати покупця не пониженням цін, а підвищенням споживчої цінності товару. Цього можна досягти багатьма способами: поліпшенням якості товару, кращим пристосуванням його до потреб конкретної групи споживачів, створенням принципово нового виду продукції, активізацією реклами, поліпшенням сервісу, поліпшенням післяпродажного обслуговування покупців товарів тривалого користування, в тому числі збільшенням гарантійного терміну, доставки товарів додому , наближенням пунктів продажу товарів до споживача і т.д. Дуже довго переважав цінової метод боротьби, однак зараз ситуація змінилася, і на перші ролі вийшла нецінова конкуренція. Це пов'язано з низкою переваг, які цей вид конкуренції забезпечує використовують її фірмам:
- В умовах сучасної високорозвиненої економіки змінилися запити споживачів: вони стали більш диференційованими. Особливі властивості товару для покупців часто важливіші цінової привабливості.
- Незважаючи на те, що нецінова конкуренція (наприклад, хороша реклама і висока якість) вимагає від фірми чималих витрат, все ж у цьому випадку можливість маневру у фірми безсумнівно більше, ніж при цінової конкуренції.
- Цінова конкуренція в наш час у більшості країн, включаючи і Росію, обмежена законом. У тому числі заборонені змову щодо цін і використання демпінгу, тобто продажу товару на певних зарубіжних ринках за нижчою ціною, ніж на вітчизняному ринку та ринках інших країн (в рамках СОТ діє Антидемпінговий кодекс).
Б) За характером конкурентної боротьби розрізняють сумлінну (чесну) конкуренцію і недобросовісну (нечесну) конкуренцію. Всі ринкові методи ведення конкурентної боротьби є сумлінними (всі методи, не заборонені законом).
Однак, не всі фірми в гонитві за прибутком використовують чесний спосіб боротьби. Недобросовісна конкуренція передбачає використання наступних методів боротьби: підкуп чиновників, диверсії на фірмі - конкуренті, промислове шпигунство (у тому числі злом комп'ютерних систем), дезінформація споживачів, підрив репутації конкурента в очах споживачів шляхом надання неправдивої інформації про фірму і її керівниках, а також її товарах, таємні угоди про єдину політику цін, використання демпінгових цін і т.д. Держава законодавчо бореться з недопущенням використання неринкових методів боротьби.
В) Конкуренція проявляється як між різними формами приватного капіталу (промислового, торговельного, банківського та ін.), так і всередині кожного з них. Така боротьба набуває форму внутрішньогалузевої та міжгалузевої. Внутрішньогалузева конкуренція - це суперництво між товаровиробниками, які діють в одній галузі. Ця конкуренція призводить до формування ринкової ціни на певний товар, а тому вона спрямовує господарюючих суб'єктів на здійснення дій щодо пристосування до параметрів ринкової ціни. Внутрішньогалузева конкуренція сприяє зниженню витрат на виробництво, впровадження досягнень науки і техніки, стимулює процес концентрації виробництва і капіталу.
Міжгалузева конкуренція проявляється в боротьбі між товаровиробниками, які діють в різних галузях національного виробництва. Внаслідок різних умов виробництва в галузях підприємці за однакових витрат капіталу отримують різну прибуток. Тому товаровиробники, які отримують меншу прибуток на рівновеликий капітал, переміщають свої капітали в галузі, де прибуток більш висока. Таким чином, ця конкуренція призводить до переливу капіталу з одних галузей в інші, до зміни та оптимізації галузевої структури народного господарства з урахуванням мінливого споживчого попиту.
Г) Розвиток конкурентних відносин тісно пов'язане з поділом економічної влади. Коли цей поділ відсутній, споживач позбавлений вибору і змушений або повністю погодитися на диктуються виробником умови, або зовсім залишитися без необхідного йому блага. Навпаки, коли економічна влада розділена і покупець має справу з безліччю товаровиробників, він може вибрати товар того з них, який найбільшою мірою відповідає його потребам і фінансовим можливостям.
За ступенем розвитку конкурентних почав економічна теорія виділяє досконалу і недосконалу конкуренцію, а відповідно з цим розрізняє ринок досконалої конкуренції та ринок недосконалої конкуренції.
1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Конкуренція: сутність, види і роль в ринковій економіці "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  сутністю третього підходу, званого навчальним консультуванням. При цьому підході консультант не бере безпосередньої участі у процесі пошуку і рішення проблем, а тільки навчає клієнта і перевіряє правильність виконання «домашнього завдання». На практиці всі три підходи часто перетинаються і взаємодоповнюють один одного. Акценти зміщуються в залежності від того, що найбільше
 2. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  конкуренції нещадні сили жадібності і прагнення до збагачення, щоб отримати максимальний прибуток. Капіталіст активно шукає людей, яких можна звільнити, і машини, які не потребують заміни. Він швидко приймає нові, більш ефективні технології виробництва, якщо вони можуть дати відсотки прибутку понад ринкових середніх. Він не обмежений старими способами поведінки. Фірми входять на ринки і в
 3. 2. Класифікація економічних систем
  конкуренції встановлення цін від виробника не залежить, то на питання «як?» Виробляти господарник відповідає прагненням виробляти продукцію з більш низькими витратами, ніж його конкурент, з тим щоб продати більше і за низькою ціною. На вирішення цього завдання спрямована технологія і організація виробництва, використання технічного прогресу, різні методи управління. Питання «для
 4. 1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
  конкуренція змушує їх збувати свою продукцію дешевше, щоб стимулювати купівельний попит. Іноді на ринку застосовується демпінг - продаж товарів за надзвичайно низькими (так званим викидними) іенам. У конкуренції серед покупців перемагає той, хто купує більше або за вищою ціною в порівнянні з ринковою, незважаючи на їх природне прагнення придбати матеріальні блага по
 5. § 11. Форми суспільного виробництва
  конкуренція товаровиробників, розорення одних і збагачення інших, нарешті, один тип власності - приватна, хоча і в різних її формах. В умовах адміністративно-командної системи колишнього СРСР мало місце штучне звуження сфери функціонування товарно-грошових відносин, ігнорування вимог економічних законів ринкової організації виробництва. Це стало однією з причин
 6. § 12.Товар і його властивості
  конкуренції товаровиробників. Витрати, що перевищують суспільно необхідний робочий час, в умовах конкуренції не отримують відповідної оцінки, не визнаються суспільством як необхідні. Крім того, з багатьох суб'єктивних оцінок товару покупцями стихійно виводиться приблизна об'єктивна оцінка, суспільна вартість товару. На ринку, коли попит відповідає пропозиції,
 7. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  конкуренції, вільному ціноутворенні, обмеженому втручанні держави в економіку. Коли функціонував золотий стандарт, реалізація товарів здійснювалася за цінами, які в середньому відповідали вартості цих товарів. Вільний обмін банкнот на золото виключав відхилення вартості товарів від купівельної спроможності золота, тому в той період не було інфляції. Вона виникла тільки під
 8. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  конкуренції. Дана причинно-наслідковий зв'язок відображена у сформульованому В. І. Леніним законі монополізації виробництва. Монополії виникають не лише внаслідок концентрації виробництва і капіталу, а й на "основі їх централізації. Централізація виробництва - це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об'єднання декількох окремих підприємств в одне із встановленням
 9. § 26. Сутність і структура господарського механізму
  конкуренції. Так регулювалися обсяги виробництва, ціни, пропорції між галузями і т. д. Протилежне цьому механізму, свідоме, планомірне регулювання, відносини організованості існували лише в межах окремих підприємств. За минулі сторіччя в результаті значного прогресу продуктивних сил, поглиблення суспільного розподілу праці, еволюції відносин
 10. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  конкуренції повинні прагнути до скорочення витрат виробництва, або собівартості продукції (тобто вартості для себе, для даного підприємства). Це обумовлено тим, що зниження собівартості - основа зниження цін, що, в свою чергу, дає можливість підприємцю отримати більший прибуток. Так, для зниження витрат, пов'язаних з використанням основних фондів, необхідно покращувати якість
© 2014-2022  epi.cc.ua