Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

інфляція попиту

монетарний імпульс

Якщо в першому періоді темп приросту номіпаль-

ного кількості грошей буде положітеьлним, то відповідно до другого рівняння системи (10.17) лінія yD(7i)0 сдві

г

нется вгору на Мг і займе положення у (Я)! на рис. 10.10; національний дохід зросте до у{ при темпі інфляції nv причому п1М1.

Поява в першому періоді інфляції призведе до того, що в другому періоді до2 = я1; тому відповідно до першого рівнянням системи (10.17) графік динамічної функції сукупної пропозиції в короткому періоді зрушиться вліво так, що буде проходити через точку з координатами ур nv т. е. займе положення ys(N)2. Графік динамічної функції сукупного попиту в другому періоді теж не залишиться на місці. Хоча в другому періоді темп приросту пропозиції грошей буде таким же, як в першому періоді, лінія у ° (я) зрушиться вгору через приріст в цьому періоді національного доходу і інфляційних очікувань.

На цій фазі пристосування до нового рівноважного стану темп зростання рівня цін перевищує тими зростання грошової маси: до2 > Щ. Це пояснюється тим, що в міру підвищення темпу інфляції знижується попит на реальні касові залишки через підвищення альтернативних витрат тримання каси (див. Підпункті 4.3.3). Для збереження рівноваги на грошовому ринку потрібно, щоб і пропозиція реальних касових залишків зменшилася; це досягається за рахунок до2 > Мг.

У відповідності до системи рівнянь (10.17) в третьому періоді графік ys(Tt) підніметься на відстань (до2 - а графік сукупного попиту -

на 2~ У) / Ь так, що вони перетнуться в точці?3. В результаті в третьому періоді при подальшому прискоренні інфляції станеться зниження обсягу виробництва в порівнянні з другим періодом. Такий розвиток кон'юнктури називається стагфляцією.

У четвертому періоді лінія сукупного попиту зміститься вниз на відстань (y2-y3) / H через зниження національного доходу в третьому періоді.

Подальше спостереження за розвитком процесу інфляції але рис. 10.10 стає скрутним. Тому, перш ніж продовжити аналіз, розглянемо, які фактори визначають загальний напрямок руху економічної кон'юнктури від одного динамічної рівноваги до іншого після монетарного імпульсу.

Якщо перше рівняння системи (10.17) записати у вигляді Ая( = P (yt -yf), То стане очевидним, що темп інфляції підвищується, коли yt > ур і знижується, якщо yt < ур це відображено на рис. 10.10. В основі такої динаміки лежить залежність ставки номінальної заробітної плати від рівня зайнятості.

З другого рівняння системи (10.17) випливає, що сукупний попит збільшується, якщо Mtnt. В даному випадку збільшуються реальні касові залишки, тому відповідно до ефектом Кейнса зростає інвестиційний

/ ч

попит. Наочно описана ситуація зображена на рис. 10.11: якщо Mt = тг(, то у{ = ур при Mt > nt сукупний попит зростає від періоду до періоду; при

Mt < nt він знижується.

Зміна темпу інфляції при різному рівні зайнятості

Мал. 10.10. Зміна темпу інфляції при різному рівні зайнятості

Зміна сукупного ^ попиту при різних поєднаннях М, до

Мал. 10.11. Зміна сукупного ^ попиту при різних поєднаннях М, до

Зміна кон'юнктури при різних поєднаннях М, п і зайнятості

Мал. 10.12. Зміна кон'юнктури при різних поєднаннях М, п і зайнятості

Поєднавши рис. 10.10 і 10.11, як це зроблено на рис. 10.12, отримаємо схему взаємодії сил, що направляють розвиток економічної кон'юнктури після виведення господарства зі стану динамічної рівноваги монетарних імпульсом.

Якщо, наприклад, стан економіки відповідає точці С, то одночасно будуть проявлятися дві тенденції: зростання національного доходу вследст- віє збільшення реальних касових залишків через Mt > до і прискорення інфляції, так як у > уР В результаті з точки З почнеться рух кон'юнктури в північно-східному напрямку.

Аналогічним чином виявляється напрямок руху з інших точок. Якщо номінальна кількість грошей зростає з темпом Mv то тільки точка Е представляє стійке динамічна рівновага, при якому у - уF і Q = п.

Використовуючи схему на рис. 10.12, продовжимо перерваний на рис. 10.9 аналіз розвитку інфляції після зміни темпу приросту грошової маси.

На рис. 10.13 точки Ev Е2, Е3 перенесені з рис. 10.9. Подальший розвиток економічної кон'юнктури по спіралі в точку з координатами Mvybнаправляється силами, зображеними на рис. 10.12.

Інфляційна спіраль після монетарного імпульсу

Мал. 10.13. Інфляційна спіраль після монетарного імпульсу

приклад 10.1

Припустимо, що yF- 1100 і кожен відсоток кон'юнктурної безробіття знижує національний дохід на 3%, т. Е. У формулі (7.5) у = 3; тоді у формулі (7.6) а = 1/3300. Нехай кожен відсоток кон'юнктурної безробіття поточного періоду знижує поточну ставку грошової зарплати в порівнянні з попереднім періодом на 0,5%, т. Е. У формулі (10.1) а = 0,5; тоді у формулі (10.3) р = 1/6600 і динамічна функція сукупної пропозиції з інфляційними очікуваннями відповідно до першого рівнянням системи (10.17) має вигляд

Для побудови динамічної функції сукупного попиту приймемо, що ставка прибуткового податку Ту = 20%, домашні господарства споживають 75% наявного доходу, т. Е. ^ = 0,4, а гранична схильність підприємців до інвестування /, = 5; попит на гроші для угод дорівнює 4% поточного доходу (1у = 0,04), а гранична схильність до переваги ліквідності в якості майна /, = 2. Тоді константи у формулі (10.13) приймуть наступні значення: а = 2, b = 5, з = 10. Припустивши також, що в середньому відношення М(_{/ Р{ = 100, отримаємо наступну динамічну функцію сукупного попиту:

Нехай в періоді t0 при заданому фіксованій пропозиції грошей встановилася динамічна рівновага при повній зайнятості. Так як в цьому випадку ДЛ0= Л_, = = л 2 = М0= 0 і у0 = у ! = 1100, то система (10.17) складається з двох рівнянь прямих ліній, що перетинаються в точці з координатами у = 1100, л = 0:

Що станеться, якщо з періоду t{ пропозиція грошей буде зростати з темпом Mt= 0,2 при незмінній фіскальній політиці (AAt= 0)?

У першому періоді вправо зрушиться лінія сукупного попиту при збереженні на місці лінії сукупної пропозиції:

У другому періоді у ° (п) зрушиться ще більше вправо під впливом двох факторів: приросту доходу на 93 ДСН. од. і приросту інфляційних очікувань на 1,4%;

крива сукупної пропозиції зрушиться вліво через збільшення інфляційних очікувань:

Подальша динаміка інфляції та національного доходу під час переходу до нового динамічної рівноваги представлена в табл. 10.1 і на рис. 10.14.

Таблиця 10.1. Інфляція при монетарному імпульсі

Інфляційна спіраль монетарного імпульсу (приклад)

Мал. 10.14. Інфляційна спіраль монетарного імпульсу (приклад)

Простежимо тепер за наслідками порушення

 1. Короткі висновки
  Макроекономіка - це наука, що вивчає функціонування економіки як єдиного цілого. Предметом макроекономіки є результат функціонування економіки як єдиної цілісної системи, властиві цій системі властивості і впливають на неї фактори. На відміну від мікроекономіки, макроекономіка концентрується
 2. Кон'юнктурна безробіття. Крива Оукена
  Фактична або спостерігається безробіття зазвичай не дорівнює природною. У періоди економічного буму попит на робочу силу настільки великий, що число людей, що залишають виробництво, скорочується в порівнянні зі звичайною нормою 5, а частка безробітних, які влаштовуються на роботу, перевищує
 3. Континентальна модель
  Сталий поведінку людини, компанії і економіки в цілому, відсутність і запобігання різких коливань активності, нехай навіть і інноваційної природи, збереження і певна консервація попередніх господарських структур лежать в основі консервативної континентальної моделі національної економіки.
 4. Конфлікт кейнсіанства з класичною школою
  Кейнсіанська і класична школи. Конфлікт між класичною і традиційної кейнсіанської теорією з питань теорії бізнес-циклу сфокусований в ціновому механізмі. У класичній теорії ціни гнучкі і рухливі; вони сигналізують про стан ринку, на їх основі постійно відбувається оптимізація і досягаються
 5. Коливання, хвилі, цикли
  У світі постійно відбуваються сотні, тисячі, мільйони різних коливань. Вони відбуваються регулярно, з тією чи іншою періодичністю. Структура Всесвіту, як і атомів, хвилеподібно. Квантова теорія є не більше ніж поясненням того, як поводяться хвилі - позитивні (матерія) і негативні (антиматерія).
 6. Кількісні індикатори росту
  Економічне зростання означає збільшення сукупного обсягу виробництва в економіці. Тому величину економічного зростання можна оцінити по динаміці ВВП. Темп приросту реального ВВП характеризує темп економічного зростання де g Y - темп економічного зростання; Y t - реальний ВВП в поточному періоді;
 7. Кейнсіанська функція попиту на працю
  Якщо в неокласичної концепції обсяг випуску визначається фірмами, які прагнуть до максимізації прибутку, то в кейнсіанської концепції він постав величиною дійсного попиту. В результаті при заданій технології попит на працю є функцією від величини дійсного попиту: Л jD = № (у *). Наочно це
 8. Ісламська модель
  В цілому для ісламської моделі національної економіки характерним є високий авторитаризм, опора на центральну владу, досить жорстке дотримання релігійних принципів життя, в тому числі і економічної. В ісламському світі з давніх-давен спостерігається неприйнятність традиційних економічних систем
© 2014-2022  epi.cc.ua