Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

Імітаційне моделювання

Одним з найбільш наочних прикладів використання ситуаційного аналізу та прогнозування служить форма звітності "Звіт про прибутки і збитки "(форма № 2), що представляє собою табличну реалізацію жорстко детермінованої факторної моделі, що пов'язує результативну ознаку (прибуток) з факторами (доход від реалізації, рівень витрат, рівень податкових ставок і ін.) Один з можливих підходів прогнозування в цьому випадку може виглядати наступним чином.
Ставиться завдання виявлення і дослідження факторів розвитку господарюючого суб'єкта і встановлення ступеня їх впливу на різні результатні показники (наприклад, прибуток). Для цього використовується імітаційна модель, призначена для перспективного аналізу формування та розподілу доходів підприємства. В укрупненому вигляді модель являє собою багатовимірну таблицю найважливіших показників діяльності об'єкта в динаміці. У підметі таблиці знаходяться взаємопов'язані показники або в номенклатурі статей форми № 2, або в більш деталізованому вигляді. У сказуемом таблиці знаходяться результати прогнозних розрахунків за схемою "що буде, якщо ...". Іншими словами, в режимі імітації в модель вводяться прогнозні значення факторів у різних комбінаціях, в результаті чого розраховується очікуване значення прибутку. За результатами імітації може вибиратися один або кілька варіантів дій; при цьому значення факторів, використані в процесі моделювання, будуть служити прогнозними орієнтирами в наступних діях.
Модель реалізується на персональному комп'ютері в середовищі табличного процесора відповідно до наміченого сценарієм.
Для ілюстративних цілей укрупнений склад показників імітаційної моделі прибутку (на прикладі торгового підприємства) представлений в табл. 2.1. Деякі з наведених у ній показників є комплексними, тому дана модель може бути доповнена субмоделі, призначеними для моделювання динаміки валового доходу, витрат обігу, позареалізаційних доходів і витрат, відрахувань від прибутку та ін
Таблиця 2.1
Ілюстрація імітаційної моделі "ПРИБУТОК"

Ілюстрація імітаційної моделі "ПРИБУТОК"


Примітка. Алгоритми формування окремих показників в даній моделі мають очевидну інтерпретацію і заповнюються за даними бухгалтерської звітності.
Описана модель може бути реалізована на персональному комп'ютері в середовищі електронних таблиць в два етапи.
1-й етап. Аналітик (фінансовий менеджер, економіст, бухгалтер) в рамках обраної версії і сценаріїв по роках готує кількісні дані для заповнення вихідної таблиці і виробляє різні розрахунки шляхом зміни параметрів і змінних (знижки, ставки податку, відсотки за кредит та ін.) При цьому в імітаційної моделі передбачені не тільки розрахунки показників прибутку, але можливе вирішення зворотного завдання - за заданим значенням прибутку визначаються значення основних параметрів і змінних (темп зростання товарообігу, рівень торговельної націнки, рівень витрат обігу та ін
).
2-й етап. Запропонований аналітиком варіант (або варіанти) фінансової політики обговорюється за участю адміністрації та керівництва суб'єкта господарювання шляхом проведення багаторазових розрахунків за допомогою імітаційної моделі на комп'ютері.
Отримані в ході моделювання результати використовуються для складання середньострокового прогнозу (припустимо, на перші два-три роки), а більш тривалий прогноз служить безпосередньо для цілей стратегічного управління і постійного коригування даних по роках.
Одним з ключових моментів для розробки прогнозних оцінок є облік: а) рівня і динаміки інфляції; б) складу і структури товарообігу. Для цього в моделі доцільно передбачити використання різних відносних величин.
Імітаційне моделювання фінансово-господарської діяльності засноване на поєднанні формалізованих (математичних) методів та експертних оцінок фахівців і керівництва господарюючого суб'єкта, але з превалюванням останніх. Тому для розробки довгострокового прогнозу з боку адміністрації необхідно включити двох-трьох фахівців від різних служб і підрозділів підприємства (комерційної служби, планового відділу, фінансового відділу та бухгалтерії).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " імітаційне моделювання "
 1. 6. Моделювання економіки в цілому
  моделювання починається скругооборота товарів і грошей в економіці, як по-казано на рис 23-1. Крім того, кругообіг відпрацьовано-жает два основних типи взаємозв'язків між обсуж-даємо нами загальноекономічними показателямі.После розгляду цих взаємозв'язків ми пе-рейд до попереднього розгляду логічного ської структури, що розвивається в наступних
 2. Основні терміни та поняття
  моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 3. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  моделювання. Застосування методів екстраполяції для оцінки майбутньої чисельності населення засновано на припущенні, що виявлені тенденції народжуваності, смертності, міграції буде незмінними протягом прогнозованого періоду часу. Найбільш наближені оцінки майбутньої чисельності населення за допомогою методу екстраполяції можна отримати за допомогою узагальнюючих показників динаміки: 1)
 4. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 5. 8.5. Які ще завдання вирішуються методом динамічного моделювання
  моделювання дослідження ефективності якості є його можливість визначати вплив різних виробничо-господарських ситуацій на якісні параметри продукції. Підводячи підсумки розглянутим у цій главі проблемам, необхідно констатувати, що якщо економічні дослідження якості продукції проводяться нерегулярно, епізодично, на слабкій методичній основі, погано
 6. 13.2 Процес прийняття рішень
  імітаційного моделювання, прогнозування, оптимізації, підтримки прийняття рішень. Серед засновників цього наукового напрямку необхідно відзначити В. Леонтьєва, Дж. фон Неймана, Л. Канторовича, Дж. Данцига, В. Глушкова. Процес прийняття рішень з використанням економіко-математичного інструментарію складається з таких основних етапів:? визначення та діагностика проблемної ситуації;
 7. Методи
  моделювання (насамперед графічний, математичний і комп'ютерного моделювання). Метод наукової абстракції (абстрагування) полягає в відволікання в процесі пізнання від зовнішніх явищ, несуттєвих деталей і виділенні сутності предмета чи явища. В результаті цих припущень можливо виробити, наприклад, наукові поняття, що виражають найбільш загальні властивості і зв'язки явищ
 8. 34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках
  моделювання, балансовий метод. Екстраполяція заснована на аналізі сформованих у минулому закономірностей розвитку досліджуваного економічного явища і поширення їх на майбутнє. Передбачається, що основні співвідношення, пропорції і темпи зростання, характерні для даного явища, з великим ступенем ймовірності без істотних змін можуть мати місце в перспективі. Таким чином,
 9. Удосконалення продукції
  імітаційну діяльність підприємств в даній області. Підприємства-імітатори, як правило, обмежуються незначними поверхневими змінами продукту, домагаючись зовнішнього ефекту, видають удавані зміни в продукті за дійсні, а також апріорі закладають моральний знос в вдосконалений продукт, що викликає швидке розчарування у покупця у володінні продуктом, на зміну
 10. 4.5. Висновки
  моделювання систем якості дозволяє приступити до розробки динамічних моделей управління якістю. У країні буде стільки різних систем якості, скільки підприємств. І найголовніше. Системи якості являють собою рухомі форми організації діяльності щодо забезпечення та постійного поліпшення якості продукції та послуг. Вони проявляються, як ми бачимо, у формі різних моделей і
 11. Висновки
  моделювання, функціональний, позитивний і нормативний аналіз, економічний експеримент. 8. Необхідно розрізняти економічні категорії (логічні поняття, що відображають найбільш обшие і суттєві сторони економічного життя суспільства) і економічні закони (постійно повторювані, найбільш істотні, стійкі, об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності в
 12. 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  моделювання, і що дозволяють накопичувати інформацію про процеси за певний проміжок часу. 5. Аналіз - метод пізнання, що припускає поділ цілого на окремі складові частини, після чого відбувається вивчення кожної з цих частин окремо . 6. Синтез - метод пізнання, заснований на узагальненні окремих складових якого явища, процесу, вивчених в
 13. Інноваційна діяльність, проблема ризику
  моделювання і т. д . Поряд з цим ідеальна система повинна включати в себе і систему "польових експериментів", що дозволяють перевірити на практиці альтернативні програми, отримані шляхом комп'ютерного моделювання. Модель "рівня ризику" в бізнесі можна представити за допомогою графіка (рис. 7.9). На графіку виділяються : - область нормальної стійкості (I) - відповідає області
© 2014-2022  epi.cc.ua