Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Глосарій


Гербовий збір - особливий державний збір, що стягується з окремих осіб при оформленні документів за цивільно-правовими угодами. Справляння гербового збору провадиться шляхом продажу гербових бланків для складання документів або спеціальних гербових марок.
Інтегральна повна ставка оподаткування доданої вартості (ПСН) - показник, що використовується для оцінки рівня податкового тягаря, який визначається як відношення суми всіх податків і обов'язкових платежів, внесених підприємством, його працівниками та власниками в бюджет і державні позабюджетні фонди, до величини доданої вартості за умови сплати загальних для всіх підприємств податків та реалізації продукції на внутрішньому ринку.
Корабельний збір - портовий збір, що стягується один раз на рік з прибувають в порт суден, виходячи з їх реєстрової місткості.
Податкова політика - діяльність органів державної влади і державного управління, здійснювана в рамках загальної економічної стратегії держави з комплексного вирішення питань оподаткування з урахуванням інтересів і цілей конкретної держави на відповідному етапі його історичного розвитку. Податкова політика є ключовою ланкою економічної політики і являє собою інструмент регламентування макроекономічних пропорцій.
Податкова система - сукупність податків і зборів, учасників податкових правовідносин, законодавства, що визначає податкові питання.
Податкова юрисдикція - територія, всередині якої діють відповідні податкові закони.
Податковий тягар - узагальнений показник, що характеризує роль податків у житті суспільства, який визначається як відношення загальної суми податкових зборів до валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Податковий доміциль - сукупність певних ознак, необхідних для визнання фізичної або юридичної особи платником податків.
Податковий суверенітет - право будь-якої держави встановлювати будь-які податки на будь-які джерела доходів, так чи інакше пов'язані з цією державою, проводити будь-яку податкову політику в своїх національних кордонах.
Офшорна зона (податкова гавань) - держава або його частина, в межах якої для компаній-нерезидентів визначається особливий режим реєстрації та діяльності. У офшорній зоні: 1) спрощений і прискорений процес реєстрації нерезидентів, при якому сплачується незначний збір за реєстрацію; 2) за заниженими ставками сплачуються нерезидентами податки з прибутку і прибутковий податок з фізичних осіб; 3) гарантується конфіденційність діяльності офшорних компаній, вони звільнені від державного валютного контролю.
Офшорна компанія - компанія, зареєстрована в офшорній зоні з метою використання схем мінімізації податків (створення офшорних компаній - основний інструмент міжнародного податкового планування).
Довічна рента - це правовідносини сторін, при яких одна сторона (рентополучателя) платно або безкоштовно передає іншій стороні (рентоплательщіку) своє майно в обмін на отримання ренти, а саме гарантованого розстроченого доходу в грошовій сумі або надання платежів у натуральній формі або у вигляді догляду, роботи, послуг, оплати ритуальних послуг.
Принципи оподаткування - загальні вимоги, яким повинна задовольняти податкова система держави.
Резидентство - категорія, що визначає кінцеву податкову відповідальність фізичної або юридичної особи.

Рента - додатковий дохід, що отримується підприємцем понад певний прибуток на витрачені працю і капітал; освіту ренти обумовлено більш сприятливими умовами, в яких один підприємець знаходиться перед іншим, наприклад, обробляє кращу ділянку землі, має привілей і т. д.
Роялті - авторський гонорар, періодичні виплати, що належать власникові авторських прав за кожну публікацію, публічне відтворення або інше використання його твору. Є компенсацією за використання патенту, авторського права, та інших видів інтелектуальної власності, що виплачується у вигляді відсотка від вартості проданих товарів і послуг, при виробництві яких використовувалися патенти, авторські права та ін На практиці розмір авторського гонорару встановлюються у вигляді фіксованих ставок, які виплачуються ліцензіатом через узгоджені проміжки часу протягом дії ліцензійної угоди.
Тантьема - комісія з прибутку. Застереження про Тантьєми міститься в більшості перестрахувальних договорів, є формою заохочення перестраховиком перестрахувальника за надання участі в перестрахувальних договорах і обачне ведення справи. Тантьема виплачується щорічно в певному відсотку з суми чистого прибутку, отриманого перестрахувальником від проходження перестрахувальних договорів, в яких він бере участь.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " глосарій "
 1. Списки складені досить короткими, так як увага студентів має бути сконцентрована на чотирьох-п'яти
  глосарії. Таке уявлення матеріалу поса-але допомогти студентам при вивченні й повторенні курсу. «Перевірте себе». Після завершення вивчення великого розділу студентам перед-лагается невеликий тест для «швидкої самоперевірки» того, наскільки добре вони засвоїли тільки що пройдений ними
 2. Ось проблема, щаблем рішення якої і є підручник Менк'ю.
  Ось проблема, щаблем рішення якої і є підручник Менк'ю. Участь у сучасній економічній науці передбачає знання сучасних економічних теорій, що неможливо без прийняття неокласики як їх основи та мови. Чи стане ця мова мертвим, чи перетвориться в «латинь»? У перспективі - безумовно. Але поки в «латинь» перетворилася політична економія, визначає-травня як
 3. 4). Взаимозаменяющие товари (субститути) (substi-tutes) - два товари, для яких збільшення ціни одного веде до зростання попиту
  4). Взаимозаменяющие товари (субститути) (substi-tutes) - два товари, для яких збільшення ціни одного веде до зростання попиту на дру-гой (гл. 4). Вклади до запитання (безстрокові депозити) (demand deposits) - кошти на банківських рахун-тах, власники яких розпоряджаються ними за допомогою виписки чеків (гл. 27). Влада над ринком (market power) - здатність економічного
 4. 16). Дискримінація (discrimination) - має місце в тих випадках, коли ринок пропонує различ-ні
  16). Дискримінація (discrimination) - має місце в тих випадках, коли ринок пропонує различ-ні можливості індивідам, що відрізняється тільки по расової чи етнічної приналежності-сти, статтю, віком, іншим особистим характерис-тікам (гл. 19). Частка робочої сили у загальній чисельності доросло-го населення (labor-force participation rate) - відношення чисельності робочої сили до чисельні-
 5. 28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability)
  28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability) - якість бла-га, яке у тому, що індивіду можна примі-шать використовувати його (гл. 11). До Капітал (capital) - обладнання, будівлі та споруд-ження, використовувані для виробництва товарів і послуг (гл. 18). Картель (cartel) - група узгоджено діючих фірм (гл. 16).
 6. 21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому
  21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому числі інфляції, безробіття та еко-тання (гл. 2, 22). Міра вартості (розрахункова одиниця) (unit of account) - використовувана людьми для установ-лення цін на товари та послуги і запису зобов'язань одиниця виміру (гл. 27). Мікроекономіка (мікроекономічний аналіз)
 7. 27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних
  27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умов зростає при збільшенні доходу (гл. 4,21). Нормативні затвердження (normative state-ments) - положення, спрямовані на зраді-ня існуючого устрою світу (гл. 2). Про Облігація (bond) - цінний папір, що визначає зобов'язання позичальника перед її держателем (гл. 25). Громадські
 8. 12). Природні ресурси (natural resources) - компо-ненти навколишнього середовища - земля, вода,
  12). Природні ресурси (natural resources) - компо-ненти навколишнього середовища - земля, вода, запаси корисних копалин, що використовуються для про-виробництва товарів і послуг (гл. 24). Прогресивне оподаткування (progressive tax) - система, в якій індивіди, які отримують висо-кий дохід, віддають у формі податку велику, в порівнянні з малозабезпеченими платників щиками, його частина (гл. 12).
 9. 25). Ринкова економіка (market economy) - еконо-міка, в якій ресурси розподіляються на ос-нове децентралізованих рішень,
  25). Ринкова економіка (market economy) - еконо-міка, в якій ресурси розподіляються на ос-нове децентралізованих рішень, прийнятих безліччю фірм і домашніх господарств у про-процесі їх взаємодії на ринку товарів і послуг (гл. 1). Змова (collusion) - угода діючих на ринку фірм про обсяги виробленої продукції чи її ціні (гл. 16). Швидкість обігу грошей
 10. 10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення,
  10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення, що надається у формі товарів і послуг (гл. 20). У Убування граничного продукту (diminishing mar-ginal product) - властивість, згідно з яким при зростанні кількості використовуваного у виробництві ресурсу граничний продукт уби-кість (гл. 13, 18). Зростаючий прибутковість
© 2014-2022  epi.cc.ua