Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Гіпотеза подвійного рішення

У параграфі 3.1 т. 1 було показано, що думки кейнсіанців і неокласиків суттєво розходяться при описі поведінки домашніх господарств на ринку благ. Якщо згідно з концепцією класичної школи обсяг споживання домашніх господарств визначається прагненням індивідів витягти максимум користі з наявних в їх розпорядженні ресурсів, то в кейнсіанської концепції споживання домашніх господарств пропорційно величині реального доходу. Р. Клауер, один з основоположників неокейнсианства, показав, як кейнсіанську функцію споживання можна вивести і на основі неокласичної методології аналізу поведінки споживача.

На рис. 13.1 показано, як відповідно до неокласичної концепцією індивід визначає величину свого доходу і пропорцію його розподілу між споживанням і заощадженням. На відміну від рис. 3.7 на рис. 13.1 враховується, що індивід, крім трудових доходів (лінія wN, нахил якої визначається ставкою заробітної плати), може отримувати дохід від майна (лінія П).

Визначення гіпотетичних обсягів пропозиції праці і споживання благ в поточному періоді

Мал. 13.1. Визначення гіпотетичних обсягів пропозиції праці і споживання благ в поточному періоді

При заданих значеннях доходу від майна і ставки заробітної плати обсяг пропозиції праці визначається точкою дотику променя wN з кривою байдужості U (N0, г /0), Що представляє максимально можливе добробут індивіда. В квадраті I показано, як індивід розподіляє свій доход між поточним (CJ) і майбутнім споживанням (Ct*), Визначаючи тим самим обсяг заощаджень.

Значення ендогенних параметрів (ЛГ, у *, Cq, С), максимізує функцію корисності індивіда, називають гіпотетичними. Вони визначаються системою цін на блага і фактори виробництва, а також величиною майна індивіда. Оскільки гіпотетичні значення економічних параметрів максимізують функцію корисності суб'єкта, то його діяльність буде спрямована на їх досягнення.

А як поведе себе індивід, якщо виявиться, що гіпотетичні значення з яких-небудь причин будуть недосяжними? Припустимо, що на ринку праці замість наміченого N * кількості праці індивід може продати тільки N< N* (Див. Рис. 13.1). В цьому випадку і його дохід буде менше гіпотетичного (у < уц). Через зменшення доходу не вдається реалізувати гіпотетичний обсяг споживання (С < Cq).

Отже, в поведінці домашнього господарства, що прагне максимізувати свою функцію корисності, виділяються два етапи. На першому індивід планує своє господарство тільки на основі сущест-чих цін і намічає собі гіпотетичні значення трудової діяльності, доходу, поточного споживання і заощадження. Якщо в ході здійснення наміченої програми господарювання індивід зустрічається на ринку з дефіцитом або надлишком, то він коригує спочатку намічені значення ендогенних параметрів відповідно до виявившисьтруднощами кількісними обмеженнями. Таким чином, поведінка домашнього господарства визначається не тільки ціновими, але і неціновими (кількісними) сигналами ринку. В цьому суть гіпотези подвійного рішення, автором якої є Р. Клауер.

Значення ендогенних параметрів, визначені відповідно до гіпотезою подвійного рішення (на рис. 13.1 це у, С), називають як і в кейнсіанської моделі IS - LM, дійсними (effective).

Гіпотеза подвійного рішення дає теоретичне обгрунтування кейнсіанської функції споживання за допомогою понять і постулатів неокласичної концепції. Домашнє господарство формує план споживання на основі максимізації корисності своєї господарської діяльності. Але якщо при заданих цінах не вдається реалізувати гіпотетичну пропозицію праці, то дохід індивіда з ендогенного перетворюється в екзогенний параметр, що визначає розмір поточного споживання.

Гіпотеза подвійного рішення поширюється і на поведінку підприємців. Вони визначають обсяги випуску і попиту на фактори виробництва з умови максимізації прибутку при заданих цінах. Якщо в ході реалізації намічених планів підприємці зустрічають обмеження на одному з ринків, то вони коригують свої операції на інших ринках.

 1. Історія економіки
  Зрозуміти багато особливостей функціонування сьогоднішньої національної економіки можливо на основі вивчення її історії, усвідомлення специфіки її історичного шляху, тих викликів, з якими їй доводилося стикатися в процесі свого історичного розвитку. Історія національної економіки показує роль
 2. Історичний контекст і передумови розробки моделі
  Результатом аналізу ситуації в економіці стала книга Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», що з'явилася в 1936 р Вважається, що саме з цієї книги макроекономіка виділилася в окрему галузь аналізу, так як Кейнс показав, що до економіки в цілому не завжди застосовні
 3. Ірраціональне достаток
  В середині другого десятиліття XIX ст. стан кредитного та фондового ринків цілком підходить під характеристику Чарльзом Діккенсом періоду, що передував французької революції: «Це було найкраще з усіх часів, це було найгірше з усіх часів» (Повість про два міста, 1859 г.). У поточному десятилітті
 4. Інтервальний оцінювання коефіцієнтів регресії
  Поряд з точковими оцінками ф генеральних коефіцієнтів регресії р- регресійний аналіз дозволяє отримувати і інтервальні оцінки останніх з довірчою ймовірністю у. Інтервальна оцінка з довірчою ймовірністю у для параметра Р- має вигляд де / а знаходять по таблиці / -розподіленого при ймовірності
 5. Інституційна структура
  Домінуючі інститути, в рамках яких здійснюються економічні взаємодії в співтоваристві, визначають процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання в тій чи іншій країні, сукупність яких формує тип економічної системи. Розрізняють чотири базових типи економічних систем, на яких ґрунтуються
 6. Інноваційність фінансів в контексті макроекономічної динаміки, технологічні інновації та кредит
  Проблема інновацій розглядається в різних школах. Однак особливе ставлення до фінансових інновацій мають австрійська економічна школа, а також Мінскі і його послідовники. Вони відводять фінансовим інноваціям центральні позиції в створенні умов нестійкості фінансових систем і їх циклічні зміни.
 7. Інфляція, поняття інфляції і її відображення в макроекономічній моделі
  ? інфляція - довгострокове зниження купівельної спроможності грошей. Розрізняють відкриту і приховану, або пригнічену, інфляцію. Відкрита інфляція проявляється в тривалому зростанні рівня цін, прихована - в появі товарного дефіциту. Відкриту форму інфляція приймає в умовах вільних, рухливих
 8. Індекс убогості населення (інн-2) для промислово розвинених країн
  Індекс включає чотири показники, що представляють масштаби поневірянь в трьох областях: тривалість життя; оволодіння знаннями; забезпеченість доходом; соціальна ізоляція. Для визначення масштабів поневірянь щодо тривалості життя в ІПН-2 використовується ймовірність недосягнення 60 років. Цей
© 2014-2022  epi.cc.ua