Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

34. Формування і розвиток фінансових ринків в Республіці Білорусь.

ПРОГРАМА розвитку ринку цінних паперів Республіки Білорусь на 2011-2015 роки. Головна мета цієї Програми - створення умов для підвищення рівня ліквідності, прозорості, надійності та ефективності ринку цінних паперів як складової частини фінансового ринку в Республіці Білорусь. Це необхідно для залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх інвестицій в цілях технологічного оновлення основного капіталу, підвищення конкурентоспроможності, а також подальшого сталого економічного зростання та підвищення добробуту населення. Ця Програма базується на принципах: - збалансованого розвитку ринків державних і корпоративних цінних паперів; - державної політики, спрямованої на поліпшення умов ведення бізнесу, лібералізацію здійснення операцій на ринку цінних паперів, підвищення рівня захисту прав і законних інтересів інвесторів, у тому числі іноземних, а також зниження ризиків на ринку цінних паперів.
Державне регулювання здійснюється на сегментах: - державних, корпоративних цінних паперів, цінних паперів місцевих виконавчих і розпорядчих органів - Міністерством фінансів; - цінних паперів Національного банку та окремих видів цінних паперів, що випускаються банками, - Національним банком .
Біржовий і позабіржовий ринок цінних паперів. Загальнонаціональна система біржових торгів створена на базі відкритого акціонерного товариства «Білоруська валютно-фондова біржа» (далі - ВАТ «Білоруська валютно-фондова біржа»), що має виключне право на організацію вторинного обігу державних короткострокових і довгострокових облігацій (далі - державні цінні папери), короткострокових облігацій Національного банку.
Облікову інфраструктуру ринку цінних паперів Республіки Білорусь становить депозитарна система, що включає центральний депозитарій і депозитарії, які встановили кореспондентські відносини з центральним депозитарієм.
Емітентами цінних паперів в Республіці Білорусь є Міністерство фінансів (державні цінні папери), Національний банк (цінні папери Національного банку), місцеві виконавчі і розпорядчі органи (облігації), банки (депозитні та ощадні сертифікати, акції , облігації), інші організації (акції, облігації).
Кількість професійних учасників ринку цінних паперів на 1 січня 2011 р. збільшилося в порівнянні з початком 2008 року на 11 і склало 72, з них 27 банків, 45 організацій, які не є банками. У тому числі професійних учасників ринку цінних паперів за сферами діяльності: брокерська - 70; дилерська - 68; депозитарна - 37; з довірчого управління цінними паперами - 17; з організації торгівлі цінними паперами - 1; клірингова - 1.
У Республіці Білорусь випуск державних цінних паперів здійснюється з 1994 року. Основною метою емісії таких паперів є потреба в безінфляційні покритті дефіциту бюджету. На 1 січня 2008 р. в обігу перебувало державних цінних паперів у сумі 3830000000000. рублів за номінальною вартістю. Обсяг боргових зобов'язань Уряду Республіки Білорусь в обігу на 1 січня 2009 р. склало 5,6 трлн. рублів, або 4,3 відсотка до ВВП.
Недержавні цінні папери: Емісія короткострокових облігацій Національного банку здійснюється з 1995 року з метою реалізації грошово-кредитної політики Республіки Білорусь.
Корпоративні цінні папери. Загальна сума зміни емісії акцій акціонерних товариств за 2010 рік склала 18 568,6 млрд. рублів, що перевищує даний показник за 2009 рік у 1,9 рази. Корпоративні облігації. У 2004-2007 роках облігації місцевих виконавчих і розпорядчих органів у республіці не випускалися. Активізація даного сегменту ринку сталася тільки в 2008 році в результаті реалізації заходів Програми на 2008-2010 роки. Депозитні та ощадні сертифікати. Похідні цінні папери. Законодавство, що регулює функціонування ринку інших цінних паперів (складські свідоцтва, коносамент), існує, однак практика випуску та обігу таких інструментів в республіці відсутня.
Прийняті Урядом Республіки Білорусь і Національним банком в рамках реалізації Програми на 2008-2010 роки заходи сприяли становленню та розвитку вітчизняного ринку цінних паперів. Разом з тим слід зазначити випереджаючий розвиток законодавства та інфраструктури даного ринку, тоді як окремі його сегменти (вторинний ринок акцій, ринок похідних цінних паперів) та інститути ще недостатньо розвинені. Це призводить лише до тимчасового формальному зростання кількісних характеристик ринку корпоративних цінних паперів, в той час як ринок в стандартному його розумінні не формується, не виявляється його макроекономічна роль. Дана ситуація на ринку державних цінних паперів обумовлена: залежністю від фінансово-економічного стану банківського сектора, коливань його ліквідності, що негативно позначається на розміщенні паперів і відповідно рівномірному залученні коштів для фінансування дефіциту бюджету; проблемами з подовженням термінів запозичень через відсутність у потенційних інвесторів довгострокових вільних ресурсів; посиленням конкуренції з боку інших сегментів фінансового ринку; недостатнім розвитком інституційних інвесторів (страхових, пенсійних та інвестиційних фондів), традиційно є основними учасниками ринку державних цінних паперів; недостатністю учасників ринку державних цінних паперів.
Факторами, що перешкоджають розвитку ринку корпоративних цінних паперів, є: недостатня активність процесів приватизації, що не дозволяє використовувати потенціал ринку акцій для трансформації заощаджень, у тому числі громадян республіки, в інвестиції, а також є перешкодою для залучення в економіку країни іноземних портфельних і прямих інвестицій; відсутність значущих для розвитку ринку цінних паперів інфраструктурних інститутів, таких як інвестиційні фонди різних типів; недостатня кількість обертаються інструментів і учасників, які роблять операції на ринку цінних паперів, що призводить до низького рівня ліквідності такого ринку; наявність дисбалансу між темпами і обсягами розвитку ринків державних і корпоративних цінних паперів і дисбалансу всередині корпоративного сегмента ринку цінних паперів, який проявляється в випереджаючому розвитку сегмента банківських цінних паперів в порівнянні з сегментом цінних паперів організацій, які не є банками; незацікавленість організацій республіки в самостійному публічному залученні інвестицій з використанням інструментів ринку цінних паперів (головним чином акцій та облігацій) зважаючи історично сформованої практики залучення ресурсів за допомогою одержання банківських кредитів; низький рівень прозорості ринку цінних паперів, причиною якого є незацікавленість емітентів у розкритті інформації про результати фінансово-господарської діяльності, значущих корпоративних події в відповідно до міжнародних стандартів.
Це є наслідком низького рівня фінансової грамотності фахівців емітентів цінних паперів та недостатнього усвідомлення ними потенціалу ринку цінних паперів як механізму залучення інвестицій, зокрема іноземних; недостатній рівень захисту прав і законних інтересів інвесторів, насамперед акціонерів , обумовлений недотриманням акціонерними товариствами визнаних у міжнародній практиці принципів корпоративної поведінки, що також є перешкодою для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій (прямих і портфельних); відсутність національної системи рейтингування емітентів цінних паперів, а також практики самостійного отримання емітентами (за винятком банків) міжнародних кредитних рейтингів, застосування міжнародних стандартів фінансової звітності та проходження міжнародного аудиту, що є перешкодою до виходу організацій республіки на міжнародні фінансові ринки та залученню іноземних прямих і портфельних інвестицій.
Основні напрямки розвитку ринку цінних паперів: формування ліквідного та прозорого ринку цінних паперів; рівномірний розвиток його сегментів, включаючи використання різних фінансових інструментів; вдосконалення системи оподаткування доходів від операцій з цінними паперами з метою створення умов для впровадження нових фінансових інструментів з подальшим переходом на рівні умови діяльності на різних сегментах даного ринку для всіх його учасників; функціональне і технологічне вдосконалення, підвищення конкурентоспроможності біржової, розрахунково-клірингової і депозитарної інфраструктури; розвиток інститутів фінансового посередництва (професійних учасників ринку цінних паперів), інститутів колективних інвестицій; вдосконалення системи регулювання та нагляду за ринком цінних паперів відповідно до принципів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) і стандартами Європейського союзу, забезпечення умов для розвитку інтеграційних процесів, що сприяють вдосконаленню та розширенню сфер взаємодії ринку цінних паперів Республіки Білорусь з світовими фінансовими інститутами та структурами.
Найважливішою умовою створення ліквідного та прозорого ринку цінних паперів, а також його подальшого розвитку є формування та підтримання сприятливого інвестиційного клімату в Республіці Білорусь, включаючи встановлення стабільних правил ведення бізнесу та нормативного регулювання та правозастосування.
Розвиток ринку цінних паперів дозволить: - залучати інвестиції з використанням інструментів даного ринку; - забезпечити стійке зростання капіталізації ринку цінних паперів; - створити рівні можливості та спростити умови доступу інвесторів і посередників на ринок, не допускати монопольних проявів та дискримінації прав суб'єктів ринку, забезпечувати захист їх майнових прав; - забезпечити потребу інвесторів у повній і доступної інформації, що стосується умов випуску та обігу цінних паперів, а також результати фінансово-господарської діяльності емітентів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34. Формування і розвиток фінансових ринків в Республіці Білорусь. "
 1. Література
  фінансового становища підприємства. Мн., 1995. 6. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн., 1997. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 8. Кравченко Л.І., Кравченко М.А. Методика комплексного і глибокого аналізу стану розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості / / Бухгалтерський
 2. 43. Фінансова система та її роль в державному регулюванні. Державний бюджет: склад, структура і метод планування.
  Фінансовою політикою. Фінансова система Республіки Білорусь складається з таких ланок: - фінанси Республіки Білорусь; - фінанси місцевого управління та самоврядування; республіканський бюджет; - місцеві бюджети; - бюджети вільних економічних зон; - бюджет Союзу Російської Федерації та Республіки Білорусь; - республіканські позабюджетні фонди; муніципальні позабюджетні фонди; - фінанси
 3. Література
  розвитку Російської Федерації від 17.05.2000 р. № 38. 10. Положення про умови роботи за сумісництвом, затверджене Постановою Держкомпраці СРСР, Мін'юсту СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 9.03.89 р. № 81/604-К-3/6-84. 11. Положення про порядок обчислення стажу роботи за спеціальністю та підвищення тарифних ставок і окладів працівників підприємств, установ та організацій бюджетної сфери за стаж
 4. Література
  1. Федеральний закон «Про бюджетну класифікацію Російської Федерації» від 15.08.1996 р. № 115-ФЗ. 2. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ. 3. Бюджетний кодекс Російської Федерації. М., 2000. 4. Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 1999 рік» від 22.02.1999 р. № 36-ФЗ. 5. Закон РРФСР «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР» від
 5. 1. Предмет і завдання курсу.
  Формування національної економіки Республіки Білорусь, розробки та реалізації соціально-економічної політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі. Фактично «Національна економіка» - той предмет, в рамках якого відбувається зіставлення теоретичних уявлень про
 6. 45. Економічна безпека в системі національної безпеки. Рівні і найважливіші види економічної безпеки.
  Формування ефективної системи сталого розвитку та створення відповідних механізмів виховання та освіти. Все це сприятиме формуванню соціально орієнтованої економіки країни і забезпечення її НБ. Для забезпечення НБ необхідні розвиток всебічного та взаємовигідного співробітництва з іншими державами, збереження і зміцнення існуючих систем міжнародної та
 7. 52. Перспективи співробітництва Республіки Білорусь з зарубіжними країнами поза СНД.
  Республіка Білорусь має експортно-імпортні зв'язку більш ніж з 174 країнами світу і постачає на експорт більше 1000 найменувань виробів. Страновим пріоритетами для Республіки Білорусь є країни колишнього соціалістичного табору, окремі країни Південно-Східної Азії, Латинська Америка, Близький Схід і країни Перської затоки, південь Африки. Основні торгові партнер: Латвія, Литва,
 8. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Альошин С.М. Кошторис витрат соціально-культурних установ. М., 1977. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Республіка Білорусь в цифрах: короткий статистичний збірник / Міністерство статистики та аналізу РБ;
 9. 16. Поняття і склад промислового комплексу Республіки Білорусь. Галузева структура білоруської промисловості.
    формуванні бюджету та позабюджетних фондів, здійсненні інноваційної діяльності, реалізації науково-технічних досягнень і розвитку НТП в Білорусі. Склад галузей промисловості РБ формувався як під впливом факторів, властивих всій промисловості колишнього СРСР, так і специфічних чинників. Визначальний вплив на галузевий склад промисловості РБ зробило її географічне положення в
 10. Література
    1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн., 1998. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський
 11. 12. Зовнішньоекономічний потенціал.
    формування сприятливого інвестиційного клімату. Зміцненню зовнішньоекономічного потенціалу та просуванню білоруських товарів і послуг на закордонні ринки сприятиме приєднання Білорусі до Світової організації торгівлі
© 2014-2022  epi.cc.ua