Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя


Трансформація російської економіки, пов'язана з переходом від командно-адміністративної до ринкової економічної системі, припускає-лага корінну ломку або радикальна зміна сформованої системи норм і правил, регулюють діяльність людей у суспільстві, зміну мно-гих принципів і світоглядів, а також створення і привнесення велико-го кількості нововведень. Інакше кажучи, вона передбачає глибокі ін-стітуціональние зміни в економіці та суспільстві в цілому. Це необ-дний і абсолютно природний процес, що має місце в усіх під-Вергал реформування економічних системах.
Інституційні зміни спрямовані на створення нових або оновлення наявних інститутів, що забезпечують певні «пра-вила гри». На основі цих правил і механізмів, що забезпечують їх ви-конання, формуються взаємини людей в економічній, загально-жавної, політичної та інших сферах. Тому проблема формуванні-ня інституційного середовища або інституціоналізація економіки є-ється найважливішою сферою діяльності держави, в т.ч. і на ринку праці. Ринок праці в даний час, незважаючи на досить жорстке регулюються-вання, є найменш институциализированного елементом у струк-турі сучасної вітчизняної економіки. Старих інститутів немає. Но-ші інститути або не створені, або функціонують з низькою ефек-ністю (інститут захисту прав найманих працівників, біржі праці). По-цьому інституціональні перетворення на ринку праці знаходяться тільки на початковому етапі, і завдання держави полягає у прискоренні целенаправ-ленного процесу становлення формальних інститутів ринку праці. Поки-зателем ступеня недосконалості ринку праці в перехідній економіці служать невиплати допомоги з безробіття.
Відповідно до методології інституціональної економіки всі структурні підрозділи ринку праці є ні що інше, як інститути. Основоположник інституціоналізму Т. Веблен стверджував, що сутність будь-якого економічного інституту складають засвоєні широкими шару-ми населення системи цінностей, стійкі сукупності соціальних норм і стандартів поведінки, установки і схеми світосприйняття.
По ви-ражен Т. Веблена, інститути - це спосіб мислення. Д. Коммонс вва-тал, що ядром інституту, його конституирующим моментом є пра-вові норми.
Сучасні неоінституціоналісти визначають інститут як стійкої комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм і установок, що регулюють ті чи інші сфери людської діяльності.
Тому становлення ринкових відносин у сфері зайнятості - це, перш, за все створення інститутів, що забезпечують функціонування ринку праці. Формування ринкових інститутів у сфері зайнятості в умо-вах перехідній економіці - це, конкретизуючи відоме визначення Д. Норта стосовно ринку праці, становлення правил, механізмів, що забезпечують їх виконання, і норм поведінки, які структури-руют повторювані взаємодії між людьми, що включає раз витие інститутів першого порядку (визначення та розподіл прав власності на послуги праці, трудове законодавство) і інститути другого порядку (засоби масової інформації, корпоративні і не-формальні зв'язки, контакти, канали інформації, рекомендації). З дру-гой боку, інституціоналізація ринку праці, тобто становлення його інститутів у вузькому сенсі, - це формування установ, забезпечую-щих безпосереднє функціонування інститутів першого і другого порядків, - інститути пошуку контрагента, структури трудового посеред-ництва, інститути укладення контракту, держконтролю.
Інститути ринку праці включають такі типи:
- інститути визначення та розподілу прав власності на послуги праці (норми, традиції, цінності, що визначають трудове пове-дення, практика укладання і зміст формальних і неформальних трудових контрактів, трудове законодавство, що відображає модифікує-цію цих норм);
- інститути пошуку контрагента (роботи або працівника) та збору інформації, відбору (формальні державні та недержавні структури трудового посередництва , засоби масової інформації, корпоративні та неформальні зв'язки, контакти, канали інформації, ре-комендації, репутація);
- інститути укладення контракту, ведення переговорів (проф-спілки);
- інститути контролю за дотриманням контрактів, захисту прав власності (трудова інспекція, трудовий арбітраж, профспілки);
- інститути, які визначають мобільність і трансакційні бар'є-ри на ринку праці (норми дискримінації, установки на територіальну мобільність, законодавчі обмеження на мобільність, норми пре-стіжності і статусу робочих місць і т.
д.);
- інститути внутрішньофірмового, адміністративного розподілу ресурсів (норми та адміністративні правила і процедури функционир-вання внутрішнього ринку праці);
- інститути державного регулювання ринку праці, компен-сірующіе "провали" ринку в сфері праці (служби зайнятості, системи страхування по безробіттю, органи контролю за умовами праці і т.д.).
Схема 12.Тіпологія інститутів ринку праці

У перехідній економіці з розвитком ринкових механізмів коор-динації у сфері праці необхідно забезпечити прискорення процесу ста-новлення цих інститутів ринку праці. Саме відсутністю інституційних структур, необхідних для повноцінного функціонування ринку праці обумовлені його суттєві особливості в перехідній економіці, які об'єктивно вимагають:
- формування ринку послуг з працевлаштування, тобто з надання трансакційних послуг (комерційні організації трудового посреднич-ства, засоби масової інформації тощо);
- становлення інститутів, спрямованих на компенсацію "прова-лов" ринку в сфері праці (служба зайнятості , страхування по безработ-це);
- становлення інститутів захисту прав власності в трудовій сфері (трудовий арбітраж);
- трансформації профспілок в інститут проведення перегово-рів про умовах трудового контракту, зайнятості та заробітної плати.
Схема 13. Інституційна структура ринку праці

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя"
 1. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація. Економіко-теоретичні моделі ринку праці. Попит на працю для окремої фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах. Галузевий попит на працю. Індивідуальну пропозицію праці як вибір працівника між працею і дозвіллям.
 2. Тіньова економіка
  формування та підтримку економічних стимулів для участі в суспільному виробництві; - соціальний захист людини та її основних соціально-економічних прав; - розвиток соціальної інфраструктури (житлово- комунальних послуг, транспорту, освіти, охорони здоров'я), якість і характер продукції яких відповідають умовам життєдіяльності, відтворення населення і всебічного
 3. Від вихідних постулатів - до «історичного синтезу»
  Формувалася принаймні три найбільші наукові концепції. Це насамперед небесна механіка Ньютона як уявлення про якоїсь ідеальної моделі, ідеальної самоврядної системі, абсолютно досконалою. Тому всі устремління громадської думки були спрямовані на пошуки подібної моделі і для суспільства. Пропонувалися різні її (моделі) варіанти, рішення, але розбіжностей у характері кінцевої
 4. 1.2. Закономірності перехідної економіки
  формування економічної політики і методів господарювання, скільки перетворення системи соціально-економічних відносин. Змінюються практично всі доданки економіки: спосіб розподілу ресурсів і відносини власності, тип відтворення і моделі мотивації, цілі та засоби економічного розвитку, інститути та право. Основний детермінантою соціально-економічних процесів в
 5. 3.1. Приватнопідприємницькі структури
  формування нових форм господарства охоплюють тривалий період і супроводжуються загостренням соціальних протиріч у суспільстві. Можна виділити наступні етапи формування та розвитку частнопредпрінімательскіх струк-тур: | первісне нагромадження капіталу; | трансформація структур приватного сектора; | реалізація потенціалу приватного сектора для забезпечення зростання економіки і поліпшення
 6. 5.7.1. Інструменти бюджетно-кредитної та грошової політики
  формуванні бюджетно-податкової політики. Це обумовлено тим, що грошово-кредитні інструменти тісно пов'язані з обігом матеріальних цінностей, з динамікою і структурою ВВП, обігом матеріальних цінностей і з процесом створення і примноження цих «цінностей. Бюджет відділений від руху фізичного обсягу ВВП і є по суті одним з головних інструментів механізму перерозподілу ВВП.
 7. 6.5.2. Формування і використання позабюджетних фондів
  формуванням трирівневої системи пенсійного забезпечення, вклю-чающей базову пенсію, трудову (страхову) пенсію і недержавну пенсію (яка виплачується через професійну або приватне пенсійне страхування). Базова пенсія має забезпечувати мінімальні державні гарантії соціального забезпечення для всіх громадян незалежно від трудового стажу. Вона не повинна виплачуватися
 8. Коментарі
  формуванням суперего на місце батьківського контролю встає самоконтроль. [14] психоаналіз метод психотерапії та психологічне вчення, розвинуте З. Фрейдом в кінці XIX початку XX ст., Що ставить в центр уваги несвідомі психічні процеси і мотивації. Витіснення зі свідомості неприйнятних для нього потягів (переважно сексуальних) і травмуючих переживань розглядається
 9. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  формування зайнятості лежать явища психологічного порядку: схильність до споживання, до заощадження, спонукання до інвестицій, переваги ліквідності; - головний, вирішальний чинник формування зайнятості - інвестиції оптимальних розмірів. На цьому шляху гарні всі засоби, але особливо результативна з погляду перспектив розширення зайнятості організація різноманітних громадських робіт,
 10. Концепція «нульового економічного зростання»
  формування ринку прав на забруднення . Теорії стадій економічного зростання Серед різних підходів до дослідження проблеми економічного зростання в «наддовгих» періоді особливе місце займає аналіз економічної динаміки з точки зору глобальної історичної перспективи якісної еволюції суспільства. Такий підхід призвів до створення альтернативних теорій стадій-економічного зростання.
© 2014-2022  epi.cc.ua