Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

3.1 Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів


Діяльність людей здійснюється в певних умовах, або середовищах. Головними з них є дві: соціальна (суспільна) і природна (географічна).
Соціальну середовище життя людей утворюють:
відношення власності;
соціальний устрій суспільства.
1. Ставлення власності по-різному впливає на ділову активність. Громадська, «нічийна», власність не стимулює активну господарську діяльність. Приватна власність, навпаки, спонукає до ініціативному, більш результативної праці. Однак з точки зору соціальної вона не в усьому хороша. Те, що потрапляє в руки одних, стає недоступним іншим. Зростає майнове розшарування суспільства, яке часто призводить до соціальної напруженості.
З метою створення сприятливого соціального середовища держава частина благ повинно залишати загальнодоступними: природні багатства, ліси, парки, зони відпочинку, заповідники, громадський транспорт, водні ресурси і т. п.
2. Соціальний устрій суспільства засноване на соціальному законодавстві. Від соціального законодавства залежить стан в країні соціального страхування, який передбачає виплату пенсій, допомог, обслуговування інвалідів, людей похилого віку, хворих та інших категорій непрацездатного населення. Про рівень соціального середовища суспільства судять за такими показниками, як житлово-комунальні та побутові умови життя і праці, можливості для використання вільного часу, рівень охорони здоров'я, освіти, культури і т. п.
До природному середовищі відносяться різного роду ресурси та інші умови життя.
Ресурси - це все те, що використовується на виробництво товарів і послуг. Розрізняють ресурси людські (трудові), природні, інвестиційні, підприємницькі. Розглянемо їх:
1 Найважливішим елементом життєвого середовища є трудові ресурси.
Їх частина, зайнята в матеріальній та невиробничій сфері, утворює економічно активне населення. У розвинених країнах Заходу його частка становить 70% усіх трудових ресурсів, у що розвиваються - 45-55%. Важливо враховувати і співвідношення між працездатної частиною населення і непрацюючими. Його називають демографічної навантаженням. У середньому в світі (в тому числі і в Росії) 100 працездатних забезпечують своїм заробітком 70 дітей і пенсіонерів.
2 Природні ресурси - це дари природи. У світі лише три держави - Росія, США і Китай - мають практично всі відомі види природних ресурсів. Більшість країн здійснюють свою економічну діяльність в умовах природної обмеженості ресурсів. Природні ресурси, розвідані і добуті, стають сировиною для різноманітних галузей матеріального виробництва. У свою чергу, сировинні матеріали, залучені в суспільне виробництво, перетворюються на економіческіересурси.
3 Інвестиційні ресурси включають в себе виробничі площі, енергетичні потужності, систему складських і транспортних засобів, мережа збутових організацій. Процес накопичення цих ресурсів називається інвестуванням. Економічними інвестиціями є ті, які обслуговують виробничий процес.
4 Під підприємницьким ресурсом розуміються організаційні та управлінські здібності, необхідні у виробництві товарів і послуг.
Особливістю всіх ресурсів є те, що вони рідкісні або є в обмеженій кількості.
Обмеженість означає, що суспільство може запропонувати менше ресурсів, ніж хотіли б мати люди.
Так, обмеженість праці пов'язана з тим, що працездатні жителі будь-якої країни суворо фіксовані в кожен момент часу не тільки чисельно, але і професійно.

Обмеженість природних ресурсів визначається географією країни і наявністю в її надрах корисних копалин.
Інвестиційна обмеженість визначається попереднім розвитком країни, тим, який виробничий потенціал вона встигла накопичити.
Обмеженість підприємництва обумовлена тим, що природа далеко не кожного наділяє талантом підприємця.
Природну обмеженість ресурсів слід відрізняти від економічної. Рідкість ресурсів з точки зору економістів полягає в тому, що всіх наявних у розпорядженні будь-якого суспільства ресурсів завжди недостатньо для повного задоволення всіх потреб людей. Це не заданий природою властивість ресурсів, а швидше, відносини між людьми з приводу ресурсів. Наприклад, якщо економісти говорять про обмеженість землі як фактора виробництва, то мова йде не про обмеженість квадратних кілометрів площі, на яких здійснюється життєдіяльність суспільства, а про те, що суспільство не може, навіть використовуючи всю наявну землю, виробити стільки споживчих благ, щоб задовольнити всі людські потреби.
Рідкість - це ситуація, коли запаси деякого блага менше потреб у ньому.
Рідкість блага є відносною категорією, оскільки передбачає порівняння величини запасів блага з величиною потреби в них. Якщо запаси блага перевищують потреби в них, то у суспільства немає стимулу до їх нарощування і підтримці. Тому запаси будуть виснажуватися до тих пір, поки вони не стануть рідкісними. Тоді діяльність, спрямована на поповнення запасів цього блага, стане економічно доцільною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1 Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів "
 1. Практикум по темі лекції 3
  природна обмеженість ресурсів відрізняється від економічної рідкості? Чи існує різниця між поняттями «ресурс» і «фактор»? Назвіть ресурси і фактори в меблевій майстерні. Наповніть змістом поняття «продуктивні сили» і «економічні відносини». За яким принципом ви розподіляєте обмежені ресурси між членами вашої родини (за бажанням, здібностям, можливостям)?
 2. Коментарі
  природним чином на рубежі XVIIXVIII вв. як протест проти регулювання промисловості з боку уряду. Вплив laissez faire на реальне життя досягло апогею близько 1870-х років, після чого перебіг подій поступово і все сильніше і сильніше став зрушуватися в напрямку колективізму. Виявилося, що конкуренція логічно веде до концентрації виробництва, що було витлумачено як
 3. Глосарій
  природним рівнем збільшує відставання обсягу ВВП на 2,5% Закон пропозиції - полягає в тому , що за інших рівних умов кількість пропонованого продавцями товару тим більше, чим вище ціна цього товару, і навпаки, чим нижче ціна, тим менше величина його пропозиції Закон попиту - полягає в тому, що за інших рівних умов величина попиту на товар тим більше, чим нижче ціна цього
 4. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  природним у той період. У Франції національним варіантом класичної школи політичної економії були фізіократи (від грец. Phisis - природа і kratos - влада), які на відміну від меркантилістів, джерелом суспільного багатства рахували не сферу обігу, а сферу виробництва благ природного походження. Земля, на їх думку, є найбільшою цінністю. З точки зору фізіократів -
 5. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  природничих наук. Це відкриває шлях для використання енергії Сонця, морських припливів, підземного тепла Землі і т. д. Наступною рисою НТР є впровадження принципово нових форм і методів організації виробництва і праці. Так, якщо в попередній період домінуючою була система Тейлора, заснована на жорсткій раціоналізації трудової діяльності, то в сучасних умовах перевага
 6. § 2. ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА
  природні умови виробничого процесу, наприклад, вода, що використовується для господарських цілей, і техніка - штучні, створені людиною засоби праці. У свою чергу, вони включають знаряддя праці (інструменти, машини, устаткування, апарати хімічного виробництва тощо), завдяки яким вихідне природна речовина перетвориться в корисні блага, а також загальні матеріальні умови
 7. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  природно, по-новому теоретично висвітлюють її. По-друге, різноголосся по одному і тому ж питанню пояснюється неповним, неправильним відображенням у теорії об'єктивно існуючих економічних систем, які є симетріями особливого роду. Перший рід симетрії утворюється в природі. Він означає повну відповідність розташування частин цілого щодо середньої лінії, центру. Так, в
 8. § 3. Макроекономічна нерівновага
  природні умови для виходу з кризи. Зменшення цін на засоби виробництва і здешевлення кредиту сприяє новому накопиченню капіталу, відновленню розширеного відтворення на новій технічній основі. Наступна фаза - пожвавлення - означає розширення виробництва до його передкризового рівня. Розміри товарних запасів встановлюються на рівні, необхідному для безперебійного
 9. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  природним шляхом (через ціновий механізм) врівноважує попит і пропозиція товарів і послуг. Е. Нарешті, оцінимо реакцію двох регуляторів на неефективне виробництво. Як відомо, ринок заохочує ефективне господарювання і позбавляється від збиткових підприємств. Тільки держава може взяти на себе витрати на утримання збиткового, але необхідного для суспільства виробництва (на
 10. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  природно, має від'ємне сальдо (іт. saldo - розрахунок). Тобто при бухгалтерському прирівнювання доходів і витрат бюджет зводиться з дефіцитом - витрати значно зростають, що важливо для подолання кризи, і перевищують доходи. У період спекулятивного буму бюджет має позитивне сальдо. Істотне перевищення доходів над витратами є наслідком великого надходження
 11. 3.3. Ринок праці та механізм його дії
  природного рівня безробіття, що відбиває структурні зміни на ринку праці. Основний висновок теорії полягає в тому, що держава не повинна втручатися в економіку . Однак на прикладі Росії початку 1990-х рр.., коли до влади прийшли економісти монетаристського напряму, можна бачити, до чого призводить такий однобокий підхід: стали закриватися підприємства, маси людей, особливо
© 2014-2022  epi.cc.ua