Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Інші теми


Хоча політичні прогнози Маркса, заснований-ні на тезі про зростаючий зубожінні робітничого, і виявили свою хибність, тим не Мене його вченні міститься не тільки прогноз про кого-муністіческой революції.
ТРУДОВА ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ I Мікроеконо-мическая теорія Маркса заснована на трудовий тео-рії вартості.
Про Трудова теорія вартості стверджує, що вартість товарів повністю визначає-ся тим кількістю праці, який воплощенв них.
Ця теорія не є новою для економіки. Онасодержітся у творах Адама Сміта і Дави-да Рікардо, великих англійських економістів нача-ла XIX в., Чиї роботи Маркс ретельно вивчав.
Маркс стверджував, що отримана капіталістаміпрібиль є результатом експлуатації робо-чих, а не нагородою за нововведення і не рентою заіспользованіе обладнання, яким вони владеют.Прічіна цього в тому, що самі машини обязанисвоім існуванням праці, витраченій на іхізготовленіе, праці, витраченій на ізготовленіемашін, використаних при їх виготовленні, і т.д.Отсюда Маркс робив висновок, що не капіталісти, арабочіе повинні отримувати прибутки. Современниеекономісти сходяться на думці, що дуже мало втеоріі Маркса (а також Сміта і Рікардо) дей-ствительно побудовано на трудовій теорії стоїмо-сті і що Маркс міг легко зробити большінствосвоіх висновків, зовсім не покладаючись на неї
Прихильність Маркса трудової теорії вар-тості створила труднощі для функціонування со-ветской економіки. Планові органи не желалівключать у витрати виробництва різних това-рів плату за капітал, витрачений в їх виробництві. Використання в ціноутворенні однієї
6 Теорія імперіалістичної експансії пов'язана з іменами брітанскогоекономіста ДжАГобсона, а також Леніна.
7 Слово «вартість» з'явилося в складі цього терміна в результатеошібкі перекладача. Англійське слово «value», відповідаючи в німець-ком оригіналі слову «Wert», перекладається як «цінність». Нелепостьошібкі особливо очевидна, якщо згадати термін «Gebrauchswert», або споживча цінність. Цей термін став перекладатися як «по-требітельная вартість» з середини 20-х років. (Прим. науч. Ред.)
Лише величини витраченого у виробництві трудапрівело до систематичної недооцінки стоімостітоваров, виробництво яких є капітало-ємним.
Оскільки з часом стало очевидним, що виключення з ціни товару плати за вико-вання капіталу веде до спотворень в ціноутворюючим-вання та виробництві, були знайдені шляхи, позволя ющіе обходити цю заборону
Чим же теорія вартості, яку ми вже вивчений чилі в цій книзі, відрізняється від трудової теоріістоімості? Сучасні економісти вважають, чтоцени товарів залежать від попиту та пропозиції, ане тільки від витрат виробництва Крім того, всовокупності витрати виробництва ми включаемальтернатівние витрати всіх використаних ввиробництві факторів, в тому числі капітал.
МОНОПОЛІЇ, найбільшого підприємцям-ТЕЛЬСТЮ І ВІДЧУЖЕННЯ Маркс творив у 50-єї 60-ті роки минулого століття, т.е ще до того, як з-часова корпорація стала переважаючою фор-мій підприємництва. Проте Маркспредсказивал, що фірми будуть ставати більше що найбільші фірми досягнутий доміную-ного положення у своїх галузях і в економікеМаркс вважав, що капіталізм буде створювати мо-монополії. Аж до кінця XIX в. здавалося, що онбил прав, принаймні щодо Сполучений-них Штатів. Проте потім боротьба з трестами сталагосударственной політикою, злиття, пріводівшіек монополіям, були поставлені поза законом, і тен-денця посилення монополізації була зупинена
Маркс також передбачав, що, оскільки орга-нізація виробництва при капіталізмі становітсявсе більш гострою та складною, зацікавлений-ність робітників у власній праці буде сніжатьсяі вони все більше відчуватимуть себе машінаміЕто явище отримало назву відчуження. Си лан-ки на нього, хоча і без використання цього терми-на, містяться в цитаті, наведеній у вікні 40-1: «Праця пролетарів втратив всякий самостоятельнийхарактер, а разом з тим і всяку привлекатель-ність для робітника».
У середині 70-х років цього століття термін «отчуж-дення» був модним словом, зокрема у зв'язку сопитом заводу, відкритого компанією «Дженералмоторз» в Лордстауне, штат Огайо. Цей завод билоткрит в надії на те, що ультрасовременноеоборудование призведе до високої продуктивно-сті. Дійсність же в Лордстоуне оказаласьсовсем іншою. Робочим не сподобалася їх скучнаяработа, почастішали прогули, а производительностьоказалась низькою. Відчуження було прізнаноосновной причиною виникнення цієї проблеми.
Намагаючись уникнути подібних проблем, шведська
компанія «Вольво» проводила експерименти, спрямовані на те, щоб повністю позбутися отсборочного конвеєра.
За збірку цілого автомобіляответственнимі призначалися невеликі бригади ра-бочих. Після деякого початкового успехаетот досвід боротьби з відчуженням зазнав невдачі »бо рівень продуктивності праці в таких бри-гадах впав.
Не так давно менеджери в сполученні »Штатахі Європі почали наслідувати способам організаціївиробництва і управління, які досягли успіху вЯпоніі. Незважаючи на те що ці системи внушаютопределенние надії, вирішення проблеми зацікавлені-Ресованая робочих залишається важливим завданням ме-неджеров як в соціалістичних, так і в капита-лістіческіх країнах.
СОЦІАЛІЗМ І КОМУНІЗМ Між соціаліз-мом, при якому держава володіє средстваміпроізводства і управляє економічної діяч-ністю, і комунізмом є відмінність Про-грама соціалізму наведена в пунктах 1-7 в окне40-1 (в оригіналі програма складалася з 10 пунк-тів): скасування приватної власності на землю, введе-ня високих прогресивних прибуткових податків ит.д.
При соціалізмі панує держава. Нокоммунізм бачився Марксом і Енгельсом почтікак містичне утворення, в якому государ-ство відмерло («державна влада потеряетсвой політичний характер») і кожен доброволь-но входить в кооперацію. Маркс не висказивалсяопределенно про те, як буде організовано кому-ністіческая суспільство. Проте в «Комуністична-ському маніфесті» та інших роботах він дав понад іліменее докладний опис своїх уявлень офункціонірованіі соціалістичної економікі.Как ми побачимо далі, велика частина того, що онсказал, точно збігається з сьогоднішніми нериноч-ними економіками, або економіками коммуни-стіческого блоку
На практиці термін «комуністичний» ис-користується на Заході для позначення країн, маю-щих соціалістичну економіку і тоталитарныенедемократические уряду. Це не відпо-ствует визначенням Маркса-Енгельса безпосередньо. Точки зору марксистської теорії держави, кото-які ми вважаємо комуністичними, в дійсності є соціалістичними, ні в однойіз них держава не відмерло - навпроти, дер-дарства домінує в усіх аспектах економіч-ської життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інші теми "
 1. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  інші області, де є щось, категоріально відмінне від людського мислення і діяльності. Ніяке знання з цих областей не проникає в людський розум. Марно шукати відповіді на запитання, чи відрізняються речі-в-собі від того, чим вони здаються нам, і чи існують інші світи, про які ми не здатні здогадатися, та ідеї, які ми не здатні зрозуміти. Ці проблеми лежать за межами
 2. 1. Бунт проти розуму
  інші різновиди полілогізма, скроєні за цим зразком, і показати їх неправдивість і
 3. 6. Монопольні ціни
  інші більш прибуткові напрямки використання капіталу. У другому випадку він не виробляє r, тому що йому вигідніше залишити частину готівкового пропозиції монополізованого специфічного фактора виробництва m невикористаним. Якби m не було їм монополізовано, то він не міг би очікувати ніяких вигод від обмеження власного виробництва а. Його конкуренти заповнили б прогалину і він не
 4. 8. Рухливість інвестора
  інші люди, то він зможе вдало вибрати тільки ті інвестиції, ціна яких виросте, і уникнути інвестицій, ціна яких впаде. Підприємницька прибуток і збиток з'являються в результаті напрямки факторів виробництва в певні проекти. Спекуляції на фондовій біржі і аналогічні угоди поза ринком цінних паперів визначають, кого захопить сфера поширення цих прибутків і збитків.
 5. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  інші принципи. Фабрична система знаменувала собою нові принципи торгівлі і виробництва. Її відмінною рисою було те, що виробництво було спрямоване не тільки на споживання нечисленних багатіїв, а й на споживання тих, хто досі грав незначну роль як споживачів. Метою фабричної системи були дешеві речі для багатьох. Класичною фабрикою початку епохи
 6. Коментарі
  інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології три основні системи особистості, кожна з яких володіє власними функціями, властивостями, компонентами, механізмами і т.д., але які
 7. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  інші позначення вказані вище). Таким чином, індекс Фішера, який отримав широке застосування в останні роки, являє собою середньогеометричні значення з індексів Ласпейраса і Пааше. Валовий внутрішній продукт (ВВП) і чистий національний продукт (ЧНП) Узагальнюючим показником результатів функціонування національної економіки може служити і валовий внутрішній продукт (ВВП). За
 8. У Південній Кореї, Гонконгу та Сінгапурі зростання продуктивності праці випереджав зростання заробітної плати.
  Теми цієї глави. Проте ми коротко відзначимо три основні чинники продуктивності: - Фізичний капітал. Наявність більшої кількості обладнання в біль-шем кількості будівель. - Людський капітал. Високий рівень освіти працівників. - Технологічні знання. Доступність високих технологій для працівників. Фізичний капітал, людський капітал і технологічні знання -
 9. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  інші завдання. Нинішня структура економіки сформувалася в умовах планової соціалістичної системи господарства, коли кожен регіон розвивався як частина єдиного народногосподарського комплексу і, насамперед, з урахуванням стратегічних інтересів країни в цілому. В умовах ринку раніше склалася структура економіки стала неефективності. На жаль, в Росії до цих пір не вироблено
 10. Товар як речове ставлення
  інші товари, що задовольняють його власні потреби. Однак у цьому випадку поділ праці не підкріплюється небудь координуючої волею. Йдеться про відносини людей-атомів, особисто один від одного не залежать, як правило, навіть незнайомих. Єдиний і неодмінний посередник у таких відносинах - товар. Координація діяльності здійснюється тут лише побічно і заднім числом, після
© 2014-2022  epi.cc.ua