Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 4.6. Дія податкового законодавства у просторі, в часі і по колу осіб


Питання про межі дії податкових законів має величезне значення в практиці застосування податкових норм. Межі дії податкових законів та інших нормативних актів, що містять податкові норми, визначаються за трьома основними вимірами: у часі, в просторі (по території) та по колу осіб.
1. Дія податкових актів у часі обмежена вступом нормативного акта в силу і припиненням його дії.
Порядок опублікування і набрання чинності російських законів встановлено Федеральним законом від 14 червня 1994 р. «Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних зборів» '. Порядок опублікування і набрання чинності інших нормативних актів визначено в Указі Прези-
159 Частина I. Глава 4

дента РФ від 23 травня 1996 р. № 763 «Про порядок опублікування і" s
|

.
набрання чинності актів Президента Російської Федерації,

в щ
? § 1
і § Ц
^ сй |
1 § i: g
Уряду Російської Федерації і нормативних право

1 I
Й 1 "§ t
3 to § §
а про § §
§ §" § '§
вих актів федеральних органів виконавчої влади »2.

11
1 § I §
м § 5 §
й § § §
to M g |
Загальні правила опублікування і набрання чинності нор


p && «
i, Ц <Ц«
р & ^ «
У 1 § в
мативно актів наведено в табл. 2. У федеральних законах,

sl
'SS е 1
'@ cR § І
Ш 5 i 1
' § 5 ц §
актах Президента Російської Федерації та актах Правитель

§ i *
1 січня ^
В 1 1 §
1 січня '§
1111
ства Російської Федерації може бути встановлений інший

§
в-Р
р-1 "§
? - '"1
^ зд gs
порядок набрання ними чинності.


0-1
ЙЧ
Оч

До нормативних актів федеральних органів виконавець

^
ної влади, зачіпають права та інтереси громадян, пред'яв

i

'S
iu
^ я 8
ляется дуже важливе додаткову вимогу - реєстрація

-
^ sui
& S §
& я 1

актів у Міністерстві юстиції Російської Федерації. Ука

В
про 1 s
IIя
s 1s
"1я
занние нормативні акти, які не пройшли державну ре

a
5 ^ g
5-1
5 - 1
§ ^ |
реєстрацію до Міністерстві юстиції Російської Федерації, а

1.
"11
§ 1 січня
§ 1 січня
" 11
також зареєстровані, але не опубліковані в установ


'§ § |
«II
1 1 1
1 § § i
ленном порядку, не тягнуть правових наслідків що не всту

я
5 § |
5 § 1

§ S |
які пили в силу і не можуть служити підставою для регулирова

ц
о а> '
»- t-Ц ^
5 1 1
<=> § > '
v-ня відповідних правовідносин, застосування санкцій до

u
громадянам, посадовим особам та організаціям за невиконанні


&ня містяться в них приписів. На зазначені акти не можна


§
1 §
% в

посилатися при вирішенні спорів.


^ I «i
§ |
й |
g. 1
Правила реєстрації, опублікування і набрання чинності

у
H 1 я
-i я
про g
'""' н
! s> a; §
нормативних актів особливо часто порушуються саме в на

1
с? i §


s »
ковій сфері. В даний час в податковому законодавець

&
до Ц §
§ "
§ §
" g Й
стве присутня величезна кількість актів, що не пройшли регис

8
Ч і Г7
1=1 §
8 a
gg ^
трация або неопублікованих, але застосовуваних на практиці

&
Я
д
s §
§ 1
0 & §
і тягнуть ті чи інші наслідки, що зачіпають права та

у
&
я i- "
я '-i
1-4
інтереси платників податків.WВажливе значення мають «ввідні» закони або статті при
я

нима нормативних актів, в яких можуть міститися

a »?
вказівки на те, який порядок діяв раніше, доручення про
(S
§ §
тлумаченні прийнятого нормативного акта, а також перелік
1

а

I
a »
актів, які втрачають чинність.
i§
§ §
Припинення дії податкового нормативного акта віз
S

І і

G
S-я
можна трьома способами:
г ^


i
а
S 1
1) закінченням зазначеного терміну дії нормативного- S
ji
Й
акта;


160


6 Зак.526

2) прямий скасуванням акта;
3) прийняттям нового нормативного акта рівної або більшої юридичної сили, що регулює те ж коло суспільних відносин, тобто заміною діючого нормативного акта
іншим.
Можливо також старіння нормативного акта у зв'язку з
зникненням тих обставин, які підлягали регулюванню. До нетипових способам припинення дії податкового нормативного акту можна віднести визнання даного акта неконституційним.
Говорячи про дію податкових нормативних актів у часі, необхідно відзначити ще один аспект. За загальним правилом, нормативний акт не має зворотної сили. У податковому праві цей принцип посилений: статтею 57 Конституції Російської Федерації передбачено, що закони, встановлюють нові податки або погіршують становище платників податків, зворотної сили не мають.
Податковому законодавству деяких зарубіжних країн
відомо правило переходу податкового закону. Воно застосовується зазвичай у зв'язку з реалізацією довгострокових інвестиційних проектів. Якщо після початку реалізації інвестиційної програми відбувається зміна в податковому законодавстві, об'єкти, які потрапляють під обкладення новими ставками, у відповідності з цими правилами можуть бути виведені з-під дії нової податкової норми.
Правило переходу податкового закону відомо і російського податкового законодавства. Як приклади можна назвати два випадки з вітчизняної практики оподаткування. Так, у ст. 22 Федерального закону від 14 червня 1995 р. «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» передбачено, що суб'єкти малого підприємництва , що належали до категорії малих підприємств до введення в дію цього закону, як і раніше користуються податковими пільгами, встановленими для них раніше, причому в повному обсязі і протягом термінів, визначених чинним законодавством до введення в дію закону.
В іншому випадку з 1 січня 1993 року відповідно до Закону РФ від 22 грудня 1992 р. «Про внесення змін і доповнень до податкової системи Росії» товари, що ввозяться на територію Росії, стали включатися в оборот, оподатковуваний податком на додану вартість. Проте Законом РФ від б березня 1993 було встановлено, що в Протягом 1993 року ПДВ на ввезені на територію Росії товари за контрактами, укладеними до 1 січня 1993 року, не поширюється.
2. Дія податкових актів у просторі означає обмеження податкового закону певною територією. Нормативні акти федеральних органів влади діють на всій території Росії виключно і неподільно. До державної території Російської Федерації ставляться суша, води, надра і повітряний простір.
Необхідно також сказати про просторових межах дії нормативних актів у межах Російської Федерації. Нормативні акти суб'єктів федерації діють тільки на території даного суб'єкта, а нормативні акти органів місцевого самоврядування поширюються на керовану ними територію.

Іншим проявом внутрітерріторіального принципу є встановлений в ст. 1 Закону про податок на прибуток порядок обчислення та сплати цього податку по підприємствах, до складу яких входять територіально відокремлені структурні підрозділи, що не мають окремого балансу і свого рахунку. Так, зарахування податку на прибуток цими підприємствами в частині, що зараховується до доходів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, проводиться за місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів. При цьому сума податку для структурних підрозділів визначається відповідно до ставок податку на прибуток, що діє на територіях, де розташовані ці структурні підрозділи.
3. З'ясувати дію податкового нормативного акта по колу осіб - значить визначити, кому адресовані виражені в нормах приписи.
Дія податкових актів по колу осіб обумовлено в першу чергу принципом територіальності, відповідно до якого всі особи (громадяни Росії, іноземні громадяни, апатриди, російські та іноземні юридичні особи), що мають об'єкт оподаткування на території Російської Федерації, підпадають під сферу дії податкового законодавства Росії.
Дія податкових законів поширюється також на судна, приписані до російських портів, а також на посольства і консульства Російської Федерації в інших країнах (принцип екстериторіальності).
Міжнародні об'єднання та іноземні юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Росії, є платниками податків за законодавством Росії. Платниками податків стають і судна, що знаходяться в російських територіальних водах.
Існує також принцип резидентства, відповідно до якого обов'язок по сплаті податку поширюється на осіб, які є резидентами Російської Федерації, навіть у тому випадку, якщо об'єкт оподаткування виник у них за межами території Російської Федерації. Способи визначення резидентства різні. У США, наприклад, критерієм резидентства визнається місце створення (інкорпорації) компанії, у Великобританії - центр фактичного керівництва.
Російське законодавство встановлює інші критерії резидентства. Так, резидентство для фізичних осіб визначається терміном їх перебування на території Росії більше 183 діб в календарному році. Юридичні особи вважаються резидентами, якщо вони створені на території Росії за російським законодавством.
Згідно ст. 2 Закону про прибутковий податок, об'єктом оподаткування у фізичних осіб є сукупний дохід, отриманий фізичними особами, що мають постійне місце проживання в Російській Федерації, як від джерел в Російській Федерації, так і за її межами. Водночас обороти з реалізації товарів, виконаних робіт і наданих послуг не на території Російської Федерації не є-
ся об'єктами оподаткування за законодавством Російської Федерації, тобто принцип резидентства в даному випадку не діє.
Одночасна дія в декількох країнах принципу територіальності і принципу резидентства призводить до міжнародного подвійного оподаткування (див. § 6.3 цього посібника).
1. «Російська газета» від 15 червня 1994
2. «Російська газета »від 28 травня 1996
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4.6. Дія податкового законодавства у просторі, в часі і по колу осіб "
 1. Коментарі
  дію. [3] каталлактики згідно Oxford English Dictionary (1933) англійське слово catallactic є адаптацією греч. (в цьому значенні в письмових джерелах не зустрічається) від міняти, обмінювати. [4] епістемологія теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з
 2. Глосарій
  дії держави на господарське життя суспільства і пов'язані з нею соціальні процеси, в ході якого реалізується економічна і соціальна політика держави, заснована на певній доктрині (концепції). Вона включає момент цілепокладання, целеустановки, причому для досягнення поставлених цілей використовується певний набір засобів (інструментів) Державний борг -
 3. § 63. Міжнародна економічна інтеграція
  діюча їх втіленню в життя; Європейський парламент, куди прямим голосуванням обираються 626 депутатів, які здійснюють законотворчу діяльність і контролюють діяльність Єврокомісії, Суд та інші органи. Колишній голова Єврокомісії Жак Делор підрахував, що за 33 роки існування ЄС пережив 10 років динамічного розвитку, 5 років криз, 19 років застою. За цей час були
 4. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  дію. До 1992 р. в нашій країні стягувався прибутковий податок з робітників і службовців. Сучасний порядок стягування прибуткового податку в РФ введено з січня 1992 У відповідності з ним прибутковий податок сплачується всіма категоріями платників виходячи з сукупного річного доходу. Для всіх видів доходів встановлено єдина шкала ставок і єдина система пільг. Широке застосування отримали
 5. ВИКЛИК ЧАСУ
    чинним транснаціональним компаніям. Все це - питання пошуку, погоджень, а часто і міждержавних угод. Однак кілька загальних міркувань з даного питання хотілося б викласти вже у вступі. На перше місце хотілося б поставити інтеграційні за своїм характером програми життєзабезпечення країн. В даний час багато з них (виробничі потужності, транспортні
 6. Дезінтеграція господарств СНД
    дію на всі країни СНД, а також Угодою про створення зони вільної торгівлі 1994 р. було утворено понад 30 координуючих та виконавчих органів, в числі яких Рада глав держав. Рада глав урядів, Міждержавний економічний комітет, Економічний суд і т.д. Їх рішення носять консультативний і рекомендаційний характер. Ні СНД в цілому, ні його окремі органи не
 7. Питання 2. Сучасна податкова система РФ, її елементи, принципи побудови, тенденції розвитку
    дії на підприємницьку діяльність. Одна з найважливіших функцій - фіскальна, суть якої полягає у формуванні державних грошових фондів, фінансових ресурсів держави. У відносинах між державою та підприємцем вона проявляється через обов'язок останнього сплачувати податки. Інша найважливіша функція - регулююча, що включає підфункцію стимулювання і
 8. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
    діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть бути операції з реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або інший об'єкт, що має вартісну, кількісну чи фізичну характеристики, з наявністю якого у платника податків
 9. Питання 3 Права і обов'язки податкових органів
    дій. Свого часу в поняття форм включалися методологічні аспекти господарського контролю, тобто їх пропонувалося розглядати як техніку його проведення. Залежно від ознаки, що лежить в основі того чи іншого методологічного підходу, виділяють різні форми господарського контролю. До таких ознак віднесені: час проведення контролю, джерела контрольних даних і способи його
 10. Податкове законодавство
    дію і припинення дії раніше введених податків і зборів суб'єктів РФ і місцевих податків і зборів; 4) права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших учасників відносин, регульованих законодавством про податки і збори; 5) форми і методи податкового контролю; 6) відповідальність за вчинення податкових правопорушень; 7) порядок оскарження актів податкових
© 2014-2022  epi.cc.ua