Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник, 2005 - перейти к содержанию учебника

3.2.6. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему

Україна і ЄС.Європейський Союз у свій час визнав проголошення незалежності України, запропонував реальну підтримку шляхом передачі ноу-хау в рамках своєї програми ТАСІС та оцінив глобальність завдання економічної та соціальної перебудови.
З 1991 року Європейський Союз виступає найбільшим надавачем двосторонньої підтримки України, а загальна допомога від ЄС та його країн-членів склала понад 3 млрд ЕКЮ на кінець 1996 року, з яких близько 1/3 становлять гранти.
Програма ТАСІС (TechnicalAssistanceSection) Європейського Союзу передбачає надання ноу-хау для підтримки політики реорганізації і перетворень у країнах-партнерах.
Діяльність ТАСІС зосереджується на чотирьох основних сферах:
1. Інституційна реформа та розвиток.
2. Підтримка економічних реформ та розвиток приватного сектора.
3. Енергетика та навколишнє середовище.
4. Ядерна безпека.
1. Заходи, що здійснюються в сфері інституційної реформи і розвитку, зосереджуються на адаптації інституційної структури, якасприяє розвитку суспільства на базі демократичних принципів таринкової економіки. Розвиток здійснюється в контексті Угоди проПартнерство та Співробітництво, якою визначено структуру політичного, економічного та культурного співробітництва між Україною та ЄС.
Суть таких заходів полягає в наступних положеннях:
- сприяння адаптації українського законодавства до вимог світового ринку;
- забезпечення підтримки процесу реформ шляхом підготовки державних службовців на центральному та місцевому рівнях;
- сприяння розробці всебічної політики зайнятості і вирішеннюпитань безпеки праці, а також перепідготовки та перекваліфікації працівників;
- забезпечення підтримки в посиленні соціального захисту населення;
- сприяння розвитку системи кваліфікованого навчання менеджменту для підтримки підприємництва в Україні.
2. Заходи в сфері розвитку приватного сектора зосереджені на сприянні реструктуризації підприємств, забезпеченні довготерміновогофінансування приватних підприємств та підтримці розвитку підприємництва.
3. У ряді пріоритетних секторів ТАСІС розробляє проекти з урахуванням екологічних чинників і фінансує велику кількість центрів з проблем енергетики у нових незалежних державах, розробляючи стратегію енергозабезпечення, налагоджуючи діалог між фахівцями різнихкраїн з питань енергетики.
Потрібно відмітити, що в рамках проектів частково вирішуються проблеми нерентабельної вугільної промисловості.
Охорона навколишнього природного середовища розглядається в Міждержавній програмі прикордонного співробітництва.
4. З метою надійного забезпечення ядерної безпеки в рамках ЄСбула розроблена багатостороння програма ТАСІС з ядерної безпеки зурахуванням стану АЕС, механізмів управління, експлуатації та обслуговування атомних станцій.
У1994 році Європейська Рада на о. Корфу (Греція) та самміт Великої Сімки в Неаполі запропонували Україні всебічний план дій з ядерної безпеки та енергетики, спрямований на закриття ЧАЕС до 2000 року в контексті ринкової реформи в енергетичному секторі.
Європейська Рада виділила значну фінансову допомогу для підтримки втілення плану дій - 100 млн ЕКЮ в грантах від Програми ТАСІС натри бюджетні роки (1994-1996 pp.
).
Цікавим є той факт, що у вересні 1996 року було підписано нову Індикативну програму ТАСІС, яка охоплює 4 роки (1996-1999 pp.). Внаслідок цього фінансова допомога становила близько 540 млн ЕКЮ в грантах для проектів з модернізації державного управління та політики, сприяння розвитку приватних підприємств, відновлення енергетичного сектора та захисту навколишнього середовища.
Сфера співробітництва між ЄС та Україною дуже різноманітна: наука і технологія, вища освіта, промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт і телекомунікації.
ЄС надає гранти, економічну, технічну та фінансову допомогу у формі позик для підтримки платіжного балансу, а також виступає найбільшим торговельним партнером за межами СНД і найбільшим інвестором в Україні.
У червні 1994 року між ЄС та Україною підписана Угода про Партнерство і Співробітництво, яка набрала чинності в березні 1998 року, її мета - сприяння розвитку політичних, торговельних, економічних та культурних відносин. Цією ж Угодою передбачена допомога Співтовариства у справі поступового зближення валютної політики України з політикою Європейської валютної системи. Інтеграція у світові валютні системи має стати для України стратегічно важливим напрямом, оскільки для економічних та соціальних зрушень потрібні доступ до міжнародного капіталу та валютна стабільність. Однак вирішальну роль тут має відіграти ефективна координація нефінансова-них стратегій держав.
Нині ЄС є другим найбільшим торговельним партнером України після Росії, в торгівлі з якою, як відомо, переважає імпорт енергоносіїв.
Україна підписала Угоду про торгівлю з країнами ЄС, але вона має тимчасовий характер і для її реалізації потрібно укласти цілу низку домовленостей, зокрема у сфері стандартизації і сертифікації товарів.
Зрушення у Західній Європі свідчать, що критерії щодо бюджету, визначені Маастрихтською угодою, змусили всі країни, які є потенційними членами ЄВС, зосередитися на консолідації бюджету і прове-
денні структурних та інституційних реформ. Україна ще не досягла такого рівня конвергенції з економікою країн Західної Європи і не може відповідати висунутим критеріям (обмеження щодо темпів інфляції, банківських процентних ставок, процентів за державними цінними паперами, обмінних курсів валют, основних параметрів податкової політики), необхідним для майбутньої валютної інтеграції в найближчому майбутньому. В Україні потрібно прискорити, перш за все, структурну, інституційну та податкову реформи.
Звичайно кінцевою стратегічною метою України є її приєднання до Європейського Союзу, тобто повна інтеграція України у світову економіку, що і підтвердив уряд, підписавши угоду про співробітництво з ЄС та подавши ще у 1993 році заяву про приєднання до ГАТТ/СОТ.
З 1996 до 2003 р. частка зовнішньоторговельного обороту України та країн ЄС зросла з 12,9 % до 22,5 % від загальної суми, а в абсолютних показниках відповідно з 4,9 млрд дол. до 10,4млрддол. СІЛА. Згідноз прогнозами Міністерства економіки у 2004 р., після вступу до ЄС країн -кандидатів Україна може збільшити зовнішньоторговельний оборот з ЄС приблизно у 1,5 рази -до 12,5-13,0 млрд дол.
США на рік.
Найбільшими торговельними партнерами України серед країн-членів ЄС традиційно залишаються Німеччина, Італія та Великобританія. Найбільшими торговельними партнерами України серед десяти країн-кандидатів до ЄС є Польща, Угорщина та Словаччина.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з країн-членів ЄС за станом на 1 січня 2004 р. склав 2,4 млрд дол. США, або 35,8 % від їхнього загального обсягу.
В економічних відносинах України з країнами ЄС активізується секторальне співробітництво. У 2000-2003 pp. активізувався діалог між Україною та ЄС в енергетичній сфері, реалізуються угоди між урядом України та ЄС щодо адаптації енергетичного законодавства України до законодавства ЄС, ратифіковано угоди про співробітництво з ЄС з питань атомної енергії та ядерної безпеки та в галузі керованого термоядерного синтезу. Задовільно розвиваються стосунки України з ЄС і в інших напрямах, зокрема в питаннях, що стосуються захисту навколишнього середовища, транспорту, юстиції та внутрішніх справ. Нових імпульсів набуває міжрегіональне та транскордонне співробітництво, зокрема в рамках діючих єврорегіонів та нових транскордонних об'єднань. Підписано угоду між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво, а також співробітництво у сфері дослідження космосу.
Перспективним напрямом інтегрування України в економіку світового господарства є створення українських транснаціональних корпорацій, банків, торгівля об'єктами інтелектуальної власності. Поки що Україна через відсталість технологічного способу виробництва, низьку конкурентоспроможність продукції, слабке втягування в міжнародний поділ праці є периферією світового господарства.
Процес інтеграції України у світову економіку відбувається за умов реформування власної економіки при одночасній трансформації зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема з країнами СНД.
Контрольні запитання і завдання:
1. Назвіть основні фактори та форми розвитку міжнародних економічних інтеграцій.
2. Охарактеризуйте історичні передумови утворення Європейського співтовариства і назвіть перспективи його розвитку.
3. Яке значення має Маастрихтська угода? Чому деякі країни виступають проти неї?
4. Які перспективи взаємовигідного співробітництва України з дер-жавами-членами ЄС?
5. Якими факторами зумовлені інтеграційні процеси в ЛатинськійАмериці?
6. У чому полягають особливості економічної інтеграції країн Африки, Азії, арабських країн?
7. Які фактори забезпечили успіхи економічного розвитку країнАСЕАН?
8. Що отримають країни-члени від участі у ПАУВТ?
9. У чому полягають проблеми подальшого розвитку інтеграційнихпроцесів у СНД?
10. Назвіть позитивні і негативні сторони членства України у СНД.
11. Охарактеризуйте участь України у сучасних інтеграційних процесах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "3.2.6. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему"
 1. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник, 2005

 2. Розділ III Міжнародна економічна інтеграція
  Розділ III Міжнародна економічна
 3. РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ
  сучасного стану окремих національних податкових систем, особливостей їх законодавчого оформлення, функціонування та адміністрування; - осмислення податкової системи України в порівнянні з податковими системами країн Європейського Союзу, Співдружності незалежних держав, Сполучених Штатів Америки. Попри соціально-економічну гомогенність розвинених країн Заходу і Японії, а також запровадження
 4. Рекомендована література
  Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів, Каменяр, 2000. - 305 с. Андрущенко В. Сучасні ремінісценції питань оподаткування в трактаті Йозефа Шумпетера "Історія економічного аналізу" // Вісник податкової служби України. - 2001. - Лютий. - С. 53-59. Андрущенко В. Камералістика: витоки
 5. Рекомендована література
  Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів, Каменяр, 2000. - 305 с. Андрущенко В. Сучасні ремінісценції питань оподаткування в трактаті Йозефа Шумпетера "Історія економічного аналізу" // Вісник податкової служби України. - 2001. - Лютий. - С. 53-59. Андрущенко В. Камералістика: витоки
 6. Список литературы
  1. Конституция Украины - К, 1996. 2. Закон Украины «О оплате труда» // Урядовий кур'єр - 1995. 3. Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" // ВВР України - 1991. - №42 (зі змінами в 1993 і 1997 рр.) 4. Закон України "Про межу малозабезпеченості" від 4 жовтня 1994 р. // ВВР України - 1994. - №42. 5. Кодекс законів про працю України / Затверджено законом України №322-VIII від
 7. Рекомендована література
  Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - С. 188-190. Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. - С. 442-449. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. - М.:Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - С. 97-100. Онищенко В. Робота з платниками податків у Японії //
 8. ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  сучасної економіки Макміллана / Пер. з англ. - К.: АртЕк, 2000. - 640 с. 34. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. - Книга 5. Про прибутки правителя або держави. - К.: Port-Royal, 2001. - С. 425-586. 35. Стрик Дж. Государственные финансы Канады / Пер. с англ. - М.: ОАО "НПО Економіка", 2000. - 399 с. 36. Стюбен Н. Податкова система
 9. Тема 6. Податкова система Німеччини
  сучасному статусі німецький народ пройшов через драматичні випробування історичної долі. Конгломерат трьохсот самостійних князівств, 50 суверенних міст, 1500 автономних володінь рицарів, - ось чим була німецька земля на рубежі XVIII і XIX ст. Треба було зазнати окупації наполеонівською Францією, щоб покінчити з тим аморфним квазідержавним утворенням, що існувало протягом тисячі років (800-1806
 10. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  сучасної податкової системи ВБ: казначейство, "Книга страшного суду", Велика хартія вільностей, фіскальна монополія, "корабельний податок", "Білль про права", митні преференції, викуп поземельного податку, шедулярна система прибуткового оподаткування, вільна торгівля, подушний податок, муніципальний податок. 2. Адам Сміт запропонував чотири принципи оподаткування: пропорційності, визначеності,
 11. ПЕРЕДМОВА
  українських учених, досвідом вітчизняної податкової
 12. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  систему Канади. 2. У Канаді існує система комбінованих федерально-провінційних податків, коли провінційні податки вираховуються в певній процентній долі від федеральних податків при єдиному адміністративному процесі справляння. В чому полягає сенс такої системи? Як, по-вашому, впливає вона на регіональні та загальнонаціональні інтереси? 3. Поясніть призначення застосовуваного в Канаді
 13. Тема 4. Податкова система Сполучених Штатів Америки
  сучасного світу, єдина супердержава. Важливо нагадати, що виникнення американської держави безпосередньо пов'язане з податком. Однією з подій, яка підготовила відокремлення англійських колоній у Північній Америці від метрополії був інцидент, що увійшов в американську історію під назвою Бостонського чаювання (Boston Tea Party). Коли в 1773 р. англійський уряд наклав мито на чай, завезений у
 14. 2.1.4. COTта регулювання міжнародної торгівлі
  Інтеграція в міжнародну торгову систему потребує членства у Світовій організації торгівлі. Багато країн з перехідною економікою вже є членами COT: Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія. Всі інші країни знаходяться на різних стадіях процесу вступу до цієї організації. Членство в COTдля країн з перехідною економікою має позитивні моменти: створення доступу до ринку,
 15. 3.2.5. Економічна інтеграція у СНД
  Інтеграційний Комітет (постійно діючий виконавчий орган), Міжпарламентський Комітет. Інтеграційний у грудні 1996 року Комітет був наділений ще й функціями виконавчого органу Митного союзу. Для становлення ефективного митного союзу необхідне формування спільних органів з поступовим набуттям ними наднаціональних повноважень. Існуюча структура виконавчих органів на чолі з Міждержавною радою, куди
 16. 3.2.3. Економічна інтеграція в Латинській Америці
  Інтеграція цього регіону в глобальну економіку здійснюється швидкими темпами, особливо в сфері торгівлі і на ринках капіталів, а в Центральній Америці - через міжнародну міграцію. У кінці 40-х років була організована Економічна комісія ООН для Латинської Америки (ЕКЛА), аналітики якої розробляли концепції структурної перебудови економіки, у тому числі зовнішньоекономічного сектора регіону,
 17. Тема 7. Податкова система Франції
  сучасників, у XVIII ст. державі поступала лише половина (!) фактично зібраних податків, решта прилипала до рук відкупників. Сам король, його оточення, міністри і чиновники не гребували щедрими презентами відкупників. Лише Тюрго (1727-1781) відмовився від ганебної практики підношень генеральному контролеру (міністру) фінансів хабара в 100 тис. ліврів при щорічному укладенні відкупного контракту.
 18. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  1. Поясніть зміст і призначення податкового імунітету, яким користувалися самураї. Хто вони, чому якраз самураї мали право на імунітет, до якої епохи відноситься їх існування? Наведіть приклади податкового імунітету за соціальною ознакою в країнах Західної Європи, а також в Україні. 2. В Японії діє прогресивна шкала прибуткового податку, в Україні запроваджена єдина ("плоска") ставка. Дайте
 19. Контрольные вопросы
  систему бюджетных расходов. 2. Что представляет собой бюджет развития? 3. Назовите формы предоставления бюджетных средств. 4. В чем заключается программно-целевой и нормативный методы бюджетного планирования. 5. Охарактеризуйте систему норм для составления бюджетных смет. 6. Назовите виды бюджетных
© 2014-2022  epi.cc.ua