Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

2.1.5. Виробничий потенціал


Здатність виробництва перетворювати предмети природи в предмети споживання обмежена багатьма факторами, в тому числі і рівнем його власного розвитку. У зв'язку з цим слід аналізувати виробничий потенціал як основу для вибору оптимальної політики розвитку.
Поведінка
--- + ---
споживачів - виробників
Поведінка споживачів пояснюють за допомогою бітоварного ринку на основі кривих байдужості, бюджетних ліній і похідних кривих. При аналізі поведінки виробників головним стає вивчення виробничого потенціалу.
Виробничий потенціал
--- + ---
підприємств? країни
--- + ---
ідеалізований? практичний
(реальний)
Виробничий потенціал підприємств аналізують на основі кривих ізокости та ізокванти. Вони показують поведінку підприємців аналогічно поведінці покупців за допомогою кривих байдужості, бюджетних ліній. Ці криві відображають один і той же обсяг продукції, що випускається при різних комбінаціях факторів виробництва на основі натуральних (ізокванти) і грошових (ізокости) вимірювачів параметрів. Зазвичай це двохфакторну моделі (робочий час та машино-години). Можливі й багатофакторні моделі (економетрика).
Два товару
--- + ---
умовні? реальні
--- + ---
просто? агреговані
Ідеалізований аналіз виробничого потенціалу країни умовний, але не довільний. Його головне призначення? затвердити систему категорій і техніку аналізу. На цій основі виявляють багато закономірностей розвитку виробничого потенціалу і меж виробничих можливостей. Потім слід перейти до аналізу реальної практики розвитку виробничого потенціалу. Такий аналіз поступовий і в ньому можна виділити наступні стадії:
Виробничий потенціал
--- + ---
ідеалізований ? реальний
--- + ---
при повному завантаженні? при недовантаження
Технологія аналізу виробничих можливостей аналогічна аналізу інших економічних об'єктів. Починають з фантома? виробництва тільки двох товарів і з'ясовують основні можливості. Це граничний абстрактний рівень, який дозволяє усвідомити систему використовуваних понять.
Аналіз виробничих можливостей ілюструє відомі і без них закономірності розвитку виробництва: обмеженість ресурсів, проблеми вибору в промисловій політиці, альтернативні витрати.
Вихідним рівнем аналізу є крива виробничих можливостей. Крива виробничих можливостей будується на площині координат по відношенню до виробництва всього двох товарів.
Зазвичай в підручниках починають з довільних товарів, наприклад, гармат і масла, що показують альтернативу цивільного і військового виробництв. На її прикладі показують можливі комбінації виробництва цих товарів від виготовлення тільки одного з них до аналогічного виробництва тільки іншого товару. Тим самим показують обмеженість ресурсів, які можуть бути використані при виробництві товарів.
При повному завантаженні виробничих потужностей і будь-якої комбінації виробництва товарів не можна відразу збільшити обсяг кожного з них, а тільки одного за рахунок іншого.
Крива показує кордон виробничих можливостей цих товарів при різному їх поєднанні. Кожна точка на кривій показує комбінацію максимальних можливостей виробництва цих двох товарів. Звичайно, не обов'язково в країні максимально використовувати всі ці ресурси. Точки під кривою показують їх недовикористання.
Гармати


Масло

При неповному завантаженні виробничих потужностей і безробіття можливості зростання виробництва продукції більше. У такому випадку можливо, одночасно збільшити виробництво і одного, й іншого товару в певних пропорціях.
При цьому усвідомлюють можливості рівномірного і нерівномірного розширення виробництва товарів.
Практичний аналіз виробничої стратегії країни. З'ясувавши багато закономірностей індустріалізації за допомогою їх ілюстрації кривими, слід перейти до аналізу реальної практики розвитку промисловості в країнах.
Індустріалізація? закон сучасного світу. Але її здійснення відбувається по-різному. Існують багато країн, в яких вона ще не почалася. В інших вона відбувається, у небагатьох розвинених країн? завершилася. У ХХ столітті виникла ідея постіндустріальної цивілізації. Цей термін невдалий тому, що вказує, нібито, на згортання індустрії. Насправді ж постіндустріальне суспільство має високо розвинуті індустрії (сверхиндустриализация), і прогрес їх індустрії триває, але виникають нові проблеми і закономірності.
Конкретне вивчення факторів розвитку виробничого потенціалу враховує всі їх безліч: відкриття нових родовищ корисних копалин, збільшення зайнятості в країні, залучення іноземних працівників, будівництво нових підприємств, розвиток освіти та освіти, винахідництво і т.п. На графіку можна показати й необхідність скорочення виробництва предметів споживання як умови промислового зростання («затягування поясів» в 30 ті роки в СРСР для створення промисловості). В результаті зростуть розміри і виробництва засобів виробництва і предметів споживання: жертвування поточним добробутом в ім'я його зростання в майбутньому. Якщо промислове відставання суттєво, то «жертвування» може продовжитися, і тоді створюється враження про те, що промисловість працює сама на себе, і виникають антиіндустріальна думки, які можуть призвести до проведення політики щодо руйнування промисловості.
Саме такі поспішні рішення приймалися в Росії і були одним з факторів, що викликали падіння її виробництва.
Розширення виробничих можливостей
--- + ---
нерівномірне? рівномірний
(переважне) (індустріалізація)
--- + ---
галузі Х галузі У
Х Х Х


L --- + --- У L --- + --- +-У L --- + - + - У
Х? предмети споживання; У? засоби виробництва.
На основі такого підходу переходять до аналізу виробничих можливостей у різних країнах. Для цього за допомогою статистичних даних малюють криву виробничих потужностей при виробництві двох товарів (наприклад, автомобілів і зерна) в різних країнах і зіставляють їх. Аналогічно можна укрупнити товари, поділивши весь сукупний суспільний продукт на засоби виробництва і предмети споживання.
Такий аналіз дозволяє ілюструвати обмеженості виробничих можливостей країни і необхідність усвідомлювати заміну одних товарів іншими. У зв'язку з цим виявляють коефіцієнти заміщення одного товару іншим з урахуванням фондомісткості (капіталомісткості) їх виробництва та упущені (альтернативні) можливості. Наприклад, при великій капіталомісткості одного товару доводиться жертвувати великим числом іншого менш капіталомісткого товару.
Аналіз ідеології, політики і практики індустріального розвитку країни зумовлений багатьма чинниками сучасного світу. Індустріально розвинені країни прагнуть встановити монополію на промисловість, зводячи інші країни до сировинних своїм придаткам. Підставою цієї ідеології є багато факторів: перевиробництво промислової продукції порівняно з попитом (але не до потреб населення), очевидність того факту, що природа не «витримає» навантаження індустріалізації всіх країн до рівня найбільш розвинених країн (при сучасній технології) і т.п . Зараз практично відсутня незадоволений попит і немає потреби в розширенні промисловості за рахунок утворення нових монополій і т.д. Відсутні і особливі перспективи щодо істотного зростання виробництва сировини, палива, енергії для індустріалізації всіх країн. Постійно йдуть торгові війни за переділ ринків сировини і збуту між країнами. У цих умовах країна може зберегти свою промисловість або, тим більше, її розвинути тільки проведенням протекціоністської політики. І фактично всі розвинені країни її проводять жорстко, але іншими методами в порівнянні з індустріально нерозвиненими країнами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1.5. Виробничий потенціал "
 1. 4. Облік витрат виробництва
  виробничих факторів будь-які комплектуючі елементи будь-яка машина, будь-який робочий, будь-яку кількість сировини використовуються повністю тільки в тому випадку, якщо повністю використовуються і продуктивні сили всіх інших елементів. При цьому виробництво частини максимально досяжного випуску не вимагає великих витрат, ніж виробництво максимально можливого випуску. Ми також можемо сказати, що
 2. Макроекономічні моделі та їх показники
  виробничий потенціал, державний борг та ін Макроекономічні показники можуть бути розділені також на абсолютні і відносні. Абсолютні показники вимірюються в грошовому (вартісному) вираженні (виняток становлять показники чисельності зайнятих і чисельності безробітних, які вимірюються в кількості осіб), а відносні - у відсотках або відносних величинах. К
 3. Співвідношення показників у системі національних рахунків.
  Виробничий потенціал економіки, оскільки включає в себе тільки чисті інвестиції і не включає відновлювальні інвестиції (амортизацію). Тому, щоб отримати ЧВП, випливає з ВВП відняти амортизацію (А): ЧВП=ВВП - А. ЧВП може бути підрахований і за видатками, і за доходами: 1) ЧВПпо витратам=споживчі витрати (С) + чисті інвестиційні витрати (Inet) + державні
 4. Кейнсіанська макроекономічна модель
  виробничим потенціалом країни, кількістю наявних ресурсів. Оскільки при зміні рівня цін величина сукупної пропозиції не змінюється, то цінові фактори не роблять впливу на величину сукупної пропозиції в довгостроковому періоді (рух уздовж вертикальної кривої довгострокового сукупної пропозиції з точки А в точку В). При зростанні рівня цін від Р 1 до Р 2 величина випуску
 5. Економічне зростання
  виробничих можливостей економіки; 3) реального ВВП (а не номінального, зростання якого може відбуватися за рахунок зростання рівня цін, причому навіть при скороченні реального обсягу виробництва). Тому важливим показником економічного зростання виступає показник величини реального ВВП. Головна мета економічного зростання - зростання добробуту і збільшення національного багатства. Чим більше
 6. Державний борг, його види та наслідки
  виробничого сектора як на обслуговування, так і на виплату боргу, по-друге, перерозподіляє дохід від приватного сектора до державного по-третє, обумовлює витіснення інвестицій в короткостроковому періоді, що в довгостроковій перспективі може привести до скорочення запасу капіталу та зменшення виробничого потенціалу країни, до валютної кризи і високої інфляції, по-четверте,
 7. Національне багатство
  виробничі фонди. Вони займають найбільшу питому вагу в складі національного багатства. Тут маються на увазі передусім основні виробничі фонди, оскільки їх технічний рівень головним чином визначає можливість економічного зростання національної економіки. Крім основних виробничих фондів до складу національного багатства входять оборотні виробничі фонди -
 8. Тема 3. РЕСУРСИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  виробничий потенціал економіки. Існують різні класифікації факторів виробництва. Традиційно вихідною в науці є теорія «трьох факторів виробництва», запропонована більше 200 років тому французьким економістом Ж.Б. Сеєм. Вона включає в себе працю, землю і капітал. Це основні фактори виробництва. У сучасних умовах вони доповнюються підприємницькою діяльністю,
 9. Регулюючий фактор - гроші
  виробничого потенціалу. Дане положення, як і інші, також спрямоване проти кейнсіанського курсу на поточне регулювання кон'юнктури: кейнсіанські корективи запізнюються і можуть призводити до протилежних
 10. Структура і аналіз основного капіталу
  виробничий потенціал фірми (галузі, всієї країни), тобто здатність виробити (випустити) за якийсь часовий період певну кількість продукції потрібного асортименту та якості. По відношенню до підприємств (фірмам) сфери матеріального виробництва часто говорять про їх виробничої потужності (виробничих потужностях). Наприклад, в Росії виробничі потужності з випуску
© 2014-2022  epi.cc.ua