Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

16.3. Державне регулювання заробітної плати

Ринок як одне з великих досягнень людської цивілізації пройшов випробування часом і довів свою значну життєву силу. Є всі підстави стверджувати, що новітня історія не знає жодного прикладу високорозвиненої, мобільного, гнучкої, ефективної економіки без ринку.
Разом з тим ринок слід розглядати як складову моделі соціально-економічного розвитку, а не як його всеохоплюючу систему. Ринкової економіки, яка б функціонувала виключно на засадах саморегулювання, у світі практично не існує. Ринок робить величезний вплив на економічні, соціальні відносини, але він не в змозі їх привести в порядок, привести в систему з урахуванням інтересів всіх соціальних сил суспільства. Іншою важливою складовою ефективно функціонуючої моделі соціально-економічного розвитку є державне регулювання.
Ринкове і державне регулювання - це єдиний економіко-правовий та організаційно-економічний механізм, який може постійно пристосовуватися до постійно мінливих в часі і просторі внутрішніх і зовнішніх умов господарювання, яке підтверджується всім світовим досвідом і зафіксовано наукою .
Важливою складовою державного регулювання економіки є участь держави у формуванні, регулюванні та розвитку соціально-трудових відносин, провідною складовою яких є розподільні відносини. Різноманіття функцій держави в цій сфері випливає з його статусу і ролі в життєдіяльності суспільства в цілому. Виступаючи в різних ролях - власника засобів виробництва і роботодавця, законодавця, ініціатора соціального діалогу, арбітра, посередника, примирителя, гаранта прав і свобод членів суспільства - держава не може не відігравати істотної ролі у формуванні політики доходів в цілому і заробітної плати зокрема.
Світовий досвід свідчить, що нині жодна країна з розвинутою ринковою економікою не обходиться без активного втручання держави в процеси регулювання заробітної плати, хоча методи, сфера, масштаби державного впливу, звичайно, є різними.
В економічній системі, яка грунтується на ринковому відношенні, втручання держави в заробітну плату має, з одного боку, переважно непрямий соціально орієнтований характер, а з іншого - передбачає пряму участь у визначенні умов оплати праці.
В останні роки в Україні відбувався активний процес становлення системи державного регулювання заробітної плати, складові елементи якої формувалися з урахуванням світового досвіду, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці. Враховуючи масштаби державної власності в Україні, недолік багатьох ринкових механізмів, недосконалість системи соціального партнерства, важелі втручання держави в економічні процеси на макрорівні, у тому числі і в регулюванні заробітної плати, об'єктивно повинні бути значними, але не можуть переходити допустимої межі.
Відповідно Закону України «Про оплату праці» (ст. 5) до основних суб'єктам організації заробітної плати належать органи державної влади та місцевого самоврядування.
Сфера державного регулювання оплати праці відповідно до ст.
8 Закону України «Про оплату праці» поширюється на визначення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій, визначення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній або комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, на регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також на оподаткування доходів працівників.
Роль держави у сфері заробітної плати полягає також в організації перспективних наукових досліджень і вивченні зарубіжного та вітчизняного досвіду; науково-методичному забезпеченні формування тарифної системи, удосконаленні тарифно-кваліфікаційних довідників; проведенні єдиної політики щодо тарифікації робіт; організації розробки нормативів трудових витрат на масові технологічні процеси тощо
Важливим завданням держави і надалі може бути сприяння проведенню переговорів між основними соціальними силами суспільства з метою врегулювання соціально-трудових відносин, запобігання масових трудових конфліктів.
Одним з основних елементів державного регулювання заробітної плати є визначення і гарантування мінімального її рівня. Мінімальна заробітна плата відповідно до Закону України «Про оплату роботи» - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за яку не може оплачуватися виконана працівником місячна (погодинна) норма праці (обсяг робіт). У мінімальну заробітну плату не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, і особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога.
У разі, якщо працівнику, який виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого її розміру, підприємство проводить доплату до належного рівня.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.
Розмір мінімальної заробітної плати згідно із законом України «Про оплату праці» (ст. 9) визначається з урахуванням:
? вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим зближенням рівнів цих показників в міру стабілізації та розвитку економіки країни;
? загального рівня середньої заробітної плати;
? продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов.
Відповідно ст. 10 Закону України «Про оплату праці» розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів, як правило, один раз на рік під час затвердження Державного бюджету з урахуванням пропозицій, вироблених на переговорах представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди.

Розмір мінімальної заробітної плати переглядається залежно від зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за згодою сторін колективних переговорів.
До державних норм і гарантій відносять також норми оплати праці за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час; за час простою не з вини працівника; за продукцію, яка виявилася браком не з вини працівника. Держава регулює і гарантує доплати працівникам молодшим вісімнадцяти років за скорочену тривалість робочого дня, оплату щорічних відпусток, за час виконання державних обов'язків та підвищення кваліфікації, за обстеження в медичному закладі, за переведення у зв'язку із станом здоров'я або через вагітність на легшу, нижчеоплачувану роботу ; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів; при переїзді на роботу в іншу місцевість; за службові відрядження і т.п.
Перелік державних норм і гарантій щодо оплати праці та порядок їх застосування визначено статтею 12 Закону України «Про оплату праці».
Нині в Україні держава може користуватися і такими важелями втручання в політику доходів і організацію заробітної плати, які вже давно не використовують країни з ринковою економікою, наприклад, регулюванням коштів, які спрямовуються на оплату праці підприємствами-монополістами .
Ефективність організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати в найближчий період значною мірою залежатиме від того, якою буде державна політика заробітної плати, наскільки вдало будуть використовуватися органами державної влади прямі і непрямі важелі впливу на рівень, структуру і динаміку заробітної плати.
Посилення ролі держави в регулюванні оплати праці може здійснюватися за такими напрямами:
а) погодження складових економічної політики, включаючи структурну, цінову, податкову, зовнішньоекономічну і т.п ., і реалізація заходів, спрямованих на посилення соціальної ефективності реформ, на зростання заробітної плати одночасно з реформуванням інших складових механізму господарювання;
б) формування сучасного повноцінного ринку праці та використання ринкового саморегулювання як важливої складової впливу на параметри заробітної плати;
в) підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у реалізації законодавчо визначених повноважень щодо встановлення умов і розмірів оплати праці;
г) законодавче забезпечення розвитку соціального партнерства ;
д) активізація діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування як суб'єктів соціального партнерства у формуванні угод на національному, галузевому, регіональному (територіальному) рівнях;
е) впровадження додаткових заходів, спрямованих на захист заробітної плати;
е) посилення контролю за дотриманням законодавства з оплати праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.3. Державне регулювання заробітної плати "
 1. Контрольні питання
  державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 2. 6.2. Державне регулювання заробітної плати
  регулювання заробітної
 3. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  заробітної плати і величини виплат соціального характеру; аналіз складу і структури фонду заробітної плати; визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників ; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; вивчення диференціації працівників за розміром заробітної плати.
 4. Регулювання доходів
  державного регулювання заробітної плати визначається тим, що її зміна впливає на сукупний попит і витрати виробництва. Політика доходів використовується державою для стримування зростання заробітної плати з метою зниження витрат виробництва, підвищення конкурентоспроможності національної продукції, заохочення інвестування, стримування інфляції. Держава, проводячи
 5. 6.3. Колективно-договірне регулювання заробітної плати
  державному впливу на рівень і диференціацію оплати праці використання колективно-договірної системи. Колективно-договірне регулювання трудових відносин в цілому і відносин розподілу зокрема дозволяє на основі співпраці і компромісів погодити інтереси головних суб'єктів сучасних економічних процесів. Воно виражає суспільну необхідність соціального
 6. Номінальна і реальна заробітна плата
  державного
 7. 17.4. Нові підходи до побудови тарифної системи
  заробітної плати, збільшення конкуренції на ринку товарів і послуг, постійна необхідність посилення стимулюючої ролі заробітної плати вимагають впровадження нетрадиційних підходів до побудови тарифної
 8. 19.3 . ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
  заробітну плату. На практиці заробітна плата може прийняти форму премій, гонорарів, винагород. Величина заробітної плати залежить від ставки заробітної плати? ціни, що виплачується за одиницю часу (годину, день, тиждень). Необхідно бачити різницю між грошовою, або номінальної, і реальною заробітною платою. Номінальна заробітна плата? сума грошей, одержувана за годину, день, тиждень і т.
 9. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  державних і громадських обов'язків; суми, що виплачуються за рахунок коштів підприємства за невідпрацьовані дні працівникам, які вимушено працювали неповний робочий час з ініціативи адміністрації; оплата цілоденних простоїв не з вини працівника; 3) інші виплати, що включаються у відповідності з встановленим порядком до складу фонду заробітної плати: грошова компенсація за невикористану
 10. Податки та доходи населення
  заробітної плати реально розташовувані грошові доходи населення зросли істотно менше . Їх приріст склав за січень-вересень всього 6,0%. Зростання реальної нарахованої заробітної плати приховує за собою знову виниклі тенденції зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Так, заборгованість із заробітної плати, суттєво знизилася в 2000 р., в 2001 р. дала деяке зростання через
 11. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на рівень заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Росії. Ринок природних ресурсів та його особливості. Рівновага на ринку землі. Земельна рента. Ціна землі. Відсоток як ціна капіталу. Номінальний і
 12. 49. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ І БЕЗРОБІТТЯ
    регулювання сукупного попиту може утримати на незмінному рівні ціни, але тільки за рахунок зростання безробіття. Звідси виникає болісна дилема для тих, хто займається макроекономічним регулюванням: їм доводиться на найближчу перспективу робити вибір між регулюванням рівня інфляції і підвищенням рівня безробіття. Розглянемо для початку ситуацію, в якій заробітна плата
 13. Концептуальні засади регулювання
    державної політики (кейнсіанці і інституціоналістів). У 80-90-х рр.. в економічному регулюванні на Заході, в тому числі і ринку праці, взяли гору концепції прихильників «економіки пропозиції», які сповідують обмеження державного втручання в економіку. Важливою основою регулювання ринку праці в країні з ринковою економікою є залежність між безробіттям та інфляцією.
 14. 5.3.2. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
    державного регулювання ринку праці з метою зниження рівня безробіття є взаємозв'язок безробіття та інфляції. Графічно вона виражається кривої Філліпса (рис. 5.3). Рис. 5.3. Крива Філіпса: Р - рівень цін, що відображає темпи інфляції; U - рівень безробіття; N - поєднання природного рівня безробіття і зростання цін при цьому рівні безробіття; UN * сг природний рівень
 15. 41. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
    заробітна плата може приймати різну форму (премії, гонорари, комісійні винагороди, місячні оклади), ми будемо позначати все це терміном «заробітна плата» для позначення ставки заробітної плати в одиницю часу - за годину, день і т.д. Це позначення має певні переваги в тому сенсі, що нагадує нам про те, що ставка заробітної плати є ціна, виплачувана за
 16. Таблиця 18.
    заробітної плати визначається як щорічна зміна заробітної плати на одного співробітника в промисловості з 1980 по 1991 р. Глава 18. Ринки факторів виробництва 401 ної плати на 2,1%. Це означає, що сучасні робітники не мають основа-ний розраховувати на такий же швидкий ріст рівня життя, який довелося пережити їх батькам. Уповільнення темпів зростання
 17. Нижня межа заробітної плати
    заробітної плати? Відповідь на це питання виявляє різні підходи до визначення сутності даної категорії. Так, концепція «мінімуму засобів існування», яка бере початок від Д. Рікардо і Т. Мальтуса, зводить заробітну плату до фізично необхідного мінімуму засобів існування. Однак вартість робочої сили не може зводитися тільки до цього мінімуму, а включає потреби, породжені
© 2014-2022  epi.cc.ua