Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

11.4. Валовий національний продукт і національний дохід

Валовий національний продукт. Основними характеристиками валового національного продукту є наступні показники.
1. ВНП включає всю вироблену продукцію, в тому числі ту її частину, яка продано, отже, приріст запасів виробництва враховується при підрахунку ВНП.
2. ВНП вимірюється в грошовій формі і відображає ринкову вартість товарів і послуг.
3. ВНП виключає непродуктивні угоди, укладені протягом року. До таких операцій відносяться чисто фінансові операції і продаж уживаних товарів. Фінансові угоди бувають трьох видів: а) державні трансфертні платежі (виплати з соціального страхування, безробіття, пенсії різних видів), б) приватні трансфертні платежі; в) операції з цінними паперами.
4. ВНП вільний від подвійного рахунку, тому що в ньому враховується ринкова вартість тільки кінцевих продуктів. Кінцеві продукти - це товари і послуги, які купуються для кінцевого використання, а не для подальшої обробки, переробки чи перепродажу, тобто з BHI1 виключається вартість проміжних продуктів.
Відповідно до сучасним міжнародним стандартом СНР ООН (1993) результати діяльності в тіньовому секторі економіки рекомендується включати в ВНП, в тому числі в тій частині сектора, де виробляються юридично заборонені товари та послуги. За версією СНР ООН 1986 при визначенні величини ВНП результати діяльності у сфері тіньової економіки не враховувалися. У ряді країн в даний час робляться спроби враховувати в ВНП результати діяльності тієї частини тіньової економіки, де виробляються дозволені законом товари і послуги, але при цьому порушується податкове законодавство. Водночас переважна частина країн, включаючи Росію, не вважає за доцільне враховувати при підрахунку ВНП товари та послуги, виробництво яких заборонено законодавством.
11аціональний дохід. З показників СНС слід виділити націо-ії чьпий дохід (НД) як найбільш точно відображає результат функцио-н 111 до Шанія національної економіки. У структурі ЧНП присутня ком-нммент, який не відображає вкладу економічних ресурсів у створення та кущего обсягу виробництва. Держава, отримуючи непрямі податки, HI * вкладає у виробництво економічних ресурсів, тобто воно не виступає як постачальник ресурсів. З точки зору постачальників ресурсів НД m мноляет виміряти доходи, отримані від участі в поточному виробниц-
- I ні. Оскільки НД - показник, який представляє сумарний дохід усіх жителів країни, то в грошовому вираженні він еквівалентний сумі всіх тходов, отриманих основними учасниками виробництва: заробітної кроці, прибутку, рентних доходів, відсотку. З точки зору фірм НД
- нражает ринкові ціни на економічні ресурси, спожиті у процесі створення національного продукту в даному році.
Структуру НД можна розглядати не тільки виходячи з процесу його виробництва, але і з точки зору його використання. У ході використанні Н Д розпадається на національне кінцеве споживання та національне
- береженого. У російській статистичній практиці НД поділяється на фонд споживання, що забезпечує задоволення потреб людей і суспільства в цілому, і фонд накопичення, призначений для розвитку національної економіки. У СНР норму споживання і норму накопичення зазвичай визначають не від національного доходу, а від ВВП.
В даний час відповідно до системи національних рахунків НД може розраховуватися на валовий і чистій основі, тобто до і після вирахування амортизації основного капіталу. У першому випадку валовий національний дохід за вартістю дорівнює валовому національному продукту1. По дру-I і> м випадку чистий національний дохід порівняно з ВНП зменшується на величину амортизаційних відрахувань.
Методи вимірювання ВНП. Існує три способи вимірювання ВНП (ВВП):
1) за доданою вартістю (виробничий метод);
2) витратами (метод кінцевого використання);
3) доходами (розподільчий метод).

При підрахунку ВНП виробничим методом підсумовується вартість, додана на кожній стадії виробництва кінцевого продукту. Додана вартість - це різниця між ринковою вартістю продукції, виробленої фірмою, та сумою, сплаченою іншим фірмам ia придбані сировину, матеріали тощо (Тобто за проміжну продукцію). Величина ВНП являє собою суму доданої вартості
1 З 1993 р. термін «валовий національний продукт» замінений на «валовий національний дохід».
Всіх виробляють фірм. Якщо товар і послуги створюються і реалізуються тільки всередині країни, то використовується показник внутрішнього валового продукту (ВВП). Метод вимірювання об'ємної показника, що враховує конкретний внесок різних фірм і галузей у створення ВНП, дозволяє уникнути проблеми подвійного рахунку.
Другий спосіб вимірювання ВНП пов'язаний з підсумовуванням витрат усіх економічних агентів, які використовують ВНП. По суті, мова йде про сово купно попиті на вироблений ВНП. Структуру сумарних витратою можна представити таким чином:
- витрати сімей на споживання, що включають витрати домашніх господарств на товари тривалого користування (крім витрат на покупку житла) і поточне споживання;
- сумарні приватні інвестиції, що складаються з амортизаційних відрахувань і чистих інвестицій. Чисті інвестиції збільшують запас капіталу в національній економіці;
- державні закупівлі товарів і послуг;
- чистий експорт товарів і послуг, що розраховується як різниця екс порту та імпорту.
З даних компонентів найбільший питома вага звичайно прихо диться на споживчі витрати, а найбільш динамічним показником є інвестиційні витрати. Частка споживчих витрат населення у ВВП до кінця XX ст. перебувала в інтервалі від 40% в Сип Гапур, 53% у Південній Кореї, 58% в Японії, 68% в США. На сумарні приватні інвестиції припадало від 16% у США до 30% в Японії і 38% у Південній Кореї. У Російській Федерації на початку XXI в. основні статті витрат ВВП виглядали таким чином: витрати домашніх господарств на споживання становили 46,1%, валове нагромадження - 17,1%, державні витрати - 14,4%, чистий експорт - 20,4%.
При підрахунку ВНП за доходами підсумовуються всі види доходів на відповідні фактори виробництва, а також дві складові, які не є доходами: амортизаційні відрахування і чисті непрямі податки на бізнес. У складі ВНП виділяють такі види доходів, як заробітна плата найманих працівників; доходи власників; прибув! »Корпорацій; рентні доходи; банківський відсоток. Якщо в структурі ВНГ1 (ВВП) в цілому частка заробітної плати до початку XXI ст. становила від 52% у країнах ЄС до 60% в США, то її питома вага в структурі факторних доходів помітно вище (у США близько 70%).
З розглянутих методів визначення ВНП найбільш широко використовуються виробничий і метод кінцевого використання. Даний вибір у більшості країн ЄС пов'язаний з наявністю надійної статистичної бази. Оскільки в Росії в даний час наіболее1 доступною та оперативною інформацією є дані про виробництво
і тирів і послуг, що збираються Росстатом на базі статистичної звітне-Н1 підприємств, то основним методом підрахунку ВНП (ВВП) є виробничий метод .
Оскільки ВНП виступає грошовим показником, то його значення мпісіт від динаміки цін, купівельної спроможності грошової одиниці. Їм пому при визначенні величини обсягу виробництва треба враховувати у | мн1снь цін, який виражається у вигляді індексу цін, що представляє - оГюй співвідношення між сукупною ціною певного набору сокир і послуг (званого ринкової кошиком) для даного тимчасового періоду і сукупною ціною подібної групи товарів і послуг в базовому періоді (базовому році):
1111 деці цін в Ціна ринкової корзини в даному році
ипмом році Ціна ринкової корзини в базовому році (11.
1)
Індекс цін ВНП є дефлятором ВНП. Він включає ціни по-I ребітельскіх товарів і послуг, ціни на товари виробничого на-таченія, що купуються державою, і ціни товарів і послуг, куплених і проданих на світовому ринку. Тому дефлятор ВНП являє Юбою коригування номінального ВНП з урахуванням зміни цін. Таким чином, ВНП є грошовим, тимчасовим і кількісним показником. Показник ВНП, виражений у поточних цінах, називається номінальним ВНП. Показник ВНП, скоригований з урахуванням рівня ієн, називається реальним ВНП. Він розраховується за формулою
Номінальний ВНП
Реальний ВНП=. (11.2)
Індекс цін
При підрахунку ВНП виникають певні складнощі: деякі мшари та послуги, вироблені в даному році, не надходять на ринок і тому не мають ринкової ціни . У ВНП вони враховуються за умовно нарахованої вартості. Наприклад, послуги державних службовців, які не мають ринкової вартості, у ВНП враховуються як відповідні I витрати держави, зокрема на заробітну плату працівників. Багато і спеки та послуги виробляються і споживаються в домашніх господарствах, минаючи ринковий обмін, і вони часто не враховуються при підрахунку ВНП. <) Однією з проблем оцінки результату національної економіки є облік тіньового сектора економіки. Особливо актуальна ця проблема для «гран, що здійснюють економічні реформи. Зростання тіньового сектора і складності урахування його масштабу призводять до заниження величини ВНП в порівнянні з результатами його використання, оскільки нелегально
вироблені товари і послуги та отримані доходи витрачаються на споживання і накопичення легально.
Показники ВНП або НД, що припадають на душу населення, часто використовуються для міжкраїнових зіставлень, зокрема при оцінці рівня добробуту в країні. Проте їх використання може призводити до спотворення реальної дійсності. Так, дві країни можуть мати однаковий показник ВНП на душу населення, але різний рівень цін, різну купівельну спроможність грошової одиниці. ВНП не відображає підвищення якості товарів, змін у структурі споживання і розподілі товарів і послуг серед населення. При оцінці рівня добробуту суспільства показник ВНП надушу населення може доповнюватися показниками рівня освіти населення, тривалості життя, житлових умов і т.д. Це дозволяє більш об'єктивно оцінити рівень добробуту нації.
(?) КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Які відмінності макроекономіки від мікроекономіки?
2. У чому полягає значення системи національних рахунків?
3. Чому при підрахунку ВНП враховується тільки вартість кінцевої продукції?
4. Як уникнути подвійного рахунку при визначенні ВНП?
5. Які методи розрахунку ВНП використовуються найбільш широко?
6. У чому полягають відмінності між реальним і номінальним ВНП?
Ш ЛІТЕРАТУРА
1. Макконнелл К.> Брю С. Економікс: принципи, проблеми, політика. М., 1995.
2.Дорнбуш р.у Фішер С., Шмалензи Р. Економіка. М., 1993.
3. Агапова Т., Серьогіна С. Макроекономіка. М., 1997.
4. Курс економічної теорії / за ред. М. Чепуріна, Е. Кисельової. Кіров, 2002.
5. Сажина М., Чибриков Г. Економічна теорія. М., 2001.
(Т) ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
> Система національних рахунків, її основні характеристики
> Результати функціонування національної економіки та їх вимір Основні макроекономічні показники
> Валовий національний продукт, особливості та способи його вимірювання
> Використання системи національних рахунків в Росії: проблеми і перспективи
> Валовий національний продукт і рівень добробуту суспільства
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11.4. Валовий національний продукт і національний дохід"
Терміни і поняття
 1. національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
  Ключові терміни
 2. національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
  Терміни і поняття
 3. національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт
  Основні терміни і поняття
 4. валовий внутрішній продукт, додана вартість, ВНП за видатками, ВНП за доходами, номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень
  Система національних рахунків
 5. валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). До кінця 1980-х рр.. основним показником, що характеризує сукупний обсяг виробництва, був показник ВНП. У сучасних умовах у зв'язку з інтернаціоналізацією економічних і
   Тема 9 Основні макроекономічні показники
 6.  валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської
   Ключові терміни
 7.  валовий національний продукт (ВНП) Реальний валовий національний продукт 38 Поточні та постійні доллариДефлятор BH П Відносні і реальні цениПроцентние ізмененіяТемп пріростаТемп інфляцііВременной рядПространственная виборкаДіаграмма
   Питання для самоперевірки
 8.  валовий національний продукт; д) наявний дохід; е) прибуток підприємства; ж) національний дохід. 7. Валовий національний продукт - це показник: а) рівня цін проданих товарів і послуг; б) загальних витрат уряду і муніципальних органів; в) кількості товарів і послуг, вироблених приватним бізнесом; г) ринкової вартості національного валового випуску кінцевих
   Питання для самоперевірки
 9.  валовий національний продукт; д) наявний дохід; е) прибуток підприємства; ж) національний дохід. 7. Валовий національний продукт - це показник: а) рівня цін проданих товарів і послуг; б) загальних витрат уряду і муніципальних органів; в) кількості товарів і послуг, вироблених приватним бізнесом; г) ринкової вартості національного валового випуску кінцевих
   Основні поняття Макроекономіка Валовий національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП
 10.  національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП Мікроекономіка Споживання Чистий експорт Дефлятор ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) Інвестиції Номінальний ВВП Глава 22. Як вимірюється національний дохід 493 Питання Поясніть, чому в економіці держави сум-ма загальних доходів має дорівнювати сумі об-щих витрат. Що більше вплине на
   Висновки
 11.  валового нагромадження, сальдо експорту та імпорту товарів і послуг. 5. ВВП за джерелами доходів розраховується як сума оплати праці, валового прибутку і чистих податків. 6. На основі ВВП можна визначити інші важливі показники: чистий внутрішній продукт і національний
   3. Методи підрахунку валового внутрішнього продукту
 12.  валового внутрішнього продукту робиться спроба виміряти обсяг річного (квартального, місячного) випуску товарів і послуг в економіці. Ця загальна, зведена величина валового продукту нас цікавлять, по-перше, з точки зору того, з чого вона складається, і, по-друге, на що вона витрачається. Отже, ВВП може бути визначений одним з трьох методів, шляхом підсумовування: - доданої
   Система національних рахунків (СНР)
 13.  валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування. Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як деяку теоретичну концепцію, яка включає в себе: а) опис продукту і доходу нації, а також їх рух з точки зору рівності інвестицій та заощаджень; б) модель
   4. Система національних рахунків і її показники
 14.  валовий продукт і національний дохід. Центральним показником новій СНР є валовий внутрішній продукт (ВВП); другий її макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва вони відображають результати діяльності в двох сферах народного господарства - матеріального виробництва та послуг; обидва визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в
   Питання 47. Найважливіші макроекономічні показники СНР
 15.  валовий випуск, проміжне споживання, валова додана вартість, валовий національний продукт, валовий національний дохід, валовий національний наявний дохід. Валовий випуск (ВВ) - це валова вартість всіх продуктів і послуг, створених на території даної країни інституційними одиницями-резидентами протягом певного терміну. Деякі категорії вироблених, але не
   9. Основні показники розвитку світового господарства
 16.  валовий світовий продукт. Цей показник виражає загальний обсяг кінцевих товарів і послуг, вироблених на території всіх країн світу, незалежно від національної приналежності діючих там підприємств у визначений період часу. Облік кінцевої продукції передбачає виключення повторного рахунку сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, палива, електроенергії та послуг, використаних у
   2. Основні макроекономічні показники
 17.  валовий внутрішній продукт (ВВП). У статистиці ряду зарубіжних країн використовується і більш ранній макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва ці показники визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Вони підраховуються в цінах як поточних (діючих), так і постійних (якого базового
  валовой внутренний продукта (ВВП). В статистике ряда зарубежных стран используется и более ранний макроэкономический показатель - валовой национальный продукт (ВНП). Оба эти показателя определяются как стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в экономике за один год (квартал, месяц). Они подсчитываются в ценах как текущих (действующих), так и постоянных (какого-либо базового
© 2014-2022  epi.cc.ua