Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

11.4. Інформаційне забезпечення аналізу

Класифікація джерел даних, їх характеристика. Вимоги до організації інформаційного забезпечення АХД.
Склад, зміст і якість інформації, яка залучається до аналізу, мають визначальну роль у забезпеченні дієвості АХД. Аналіз не обмежується тільки економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну та іншу інформацію. Всі джерела даних для АГД поділяються на планові, облікові та Позаоблікове.
До планових джерел відносяться всі типи планів, які розробляються на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні, госпрозрахункові, завдання, технологічні карти), а також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання та ін
Джерела інформації облікового характеру - це всі дані, які містять документи бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, а також всі види звітності, первинна облікова документація.
Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському обліку та звітності, де найбільш повно відбиваються господарські явища, процеси, їх результати. Своєчасний і повний аналіз даних, які є в облікових документах (первинних і зведених) та звітності, забезпечує прийняття необхідних заходів, спрямованих на поліпшення виконання планів, досягнення кращих результатів господарювання.
Дані статистичного обліку, в яких міститься кількісна характеристика масових явищ і процесів, використовуються для поглибленого вивчення і осмислення взаємозв'язків, виявлення економічних закономірностей.
Оперативний облік і звітність сприяють більш оперативному в порівнянні зі статистикою або бухгалтерським обліком забезпеченню аналізу необхідними даними (наприклад, про виробництво і відвантаження продукції, про стан виробничих запасів) і тим самим створюють умови для підвищення ефективності аналітичних досліджень.
Облікованим документом, згідно з нашою класифікацією, є і економічний паспорт підприємства, де накопичуються дані про результати господарської діяльності за кілька років. Значна деталізація показників, які містяться в паспорті, дозволяє провести численні дослідження динаміки, виявити тенденції та закономірності розвитку економіки підприємства.
З розширенням комп'ютерної техніки з'явилися і нові машинні джерела інформації. До них відносяться дані, які містяться в оперативній пам'яті ПЕОМ, на гнучких дисках, а також видаються у вигляді різноманітних машинограм.
До позаоблікового джерел інформації відносяться документи, які регулюють господарську діяльність, а так само дані, які не відносяться до перерахованих раніше. У їх число входять наступні документи:
1. Офіційні документи, якими зобов'язаний користуватися суб'єкт господарювання у своїй діяльності: закони держави, укази президента, постанови уряду і місцевих органів влади, накази вищестоящих органів управління, акти ревізій та перевірок, накази і розпорядження керівників підприємства.

2. Господарсько-правові документи: договори, угоди, рішення арбітражу і судових органів, рекламації.
3. Рішення загальних зборів колективу, ради трудового колективу підприємства в цілому або окремих її підвідділів.
4. Матеріали вивчення передового досвіду, отримані з різних джерел інформації (Інтернет, радіо, телебачення, газети і т.д.).
5. Технічна і технологічна документація.
6. Матеріали спеціальних обстежень стану виробництва на окремих робочих місцях (хронометраж, фотографія і т.п.).
7. Усна інформація, яка отримана під час зустрічей з членами свого колективу або представниками інших підприємств.
По відношенню до об'єкта дослідження інформація буває внутрішньої і зовнішньої. Система внутрішньої інформації - це дані статистичного, бухгалтерського, оперативного обліку та звітності, планові дані, нормативні дані, розроблені на підприємстві і т.д. Система зовнішньої інформації - це дані статистичних збірників, періодичних і спеціальних видань, конференцій, ділових зустрічей, офіційні, господарсько-правові документи і т.д.
По відношенню до предмета дослідження інформація ділиться на основну і допоміжну, необхідну для більш повної характеристики досліджуваної предметної області.
За періодичністю надходження аналітична інформація підрозділяється на регулярну і епізодичну. До джерел регулярної інформації належать планові і облікові дані. Епізодична інформація формується в міру необхідності, наприклад відомості про новий конкуренті.
Регулярна інформація в свою чергу класифікується на постійну, що зберігає своє значення Тривалий час (коди, шифри, план рахунків бухгалтерського обліку та ін.), умовно-постійну, що зберігає своє значення протягом певного періоду часу (показники плану, нормативи) і змінну, що характеризує часту змінюваність подій (звітні дані про стан аналізованого об'єкта на певну дату).
По відношенню до процесу обробки інформацію можна віднести до первинної (дані первинного обліку, інвентаризацій, обстежень) та вторинній, що пройшла певну стадію обробки та перетворень (звітність, кон'юнктурні огляди тощо).
До організації інформаційного забезпечення аналізу пред'являється ряд вимог. Це аналітичність інформації, її об'єктивність, єдність, оперативність, раціональність та ін
Сенс першої вимоги полягає в тому, що вся система економічної інформації незалежно від джерел надходження повинна відповідати потребам АХД, тобто забезпечувати надходження даних саме про ті напрямки діяльності та з тією деталізацією, яка в цей момент потрібна аналітику для всебічного вивчення економічних явищ і процесів, виявлення впливу основних факторів і визначення внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності виробництва. Тому вся система інформаційного забезпечення АХД повинна постійно вдосконалюватися.

Це очевидно в сьогоднішній практиці організації обліку, плануванні та статистики на підприємстві. Там постійно переглядаються форми документів, їх зміст, організація документообігу, з'являються принципово нові форми накопичення та збереження даних (мається на увазі комп'ютерна техніка). Всі зміни диктуються не тільки власне вимог обліку або планування. Вони значною мірою підпорядковані необхідності інформаційного забезпечення АГД та вироблення управлінських рішень.
Економічна інформація повинна достовірно, об'єктивно відображати досліджувані явища і процеси. Інакше висновки, зроблені за результатами аналізу, не відповідатимуть дійсності, а розроблені аналітиками пропозиції не тільки не принесуть користі підприємству, але можуть виявитися шкідливими.
Наступна вимога, що пред'являється до організації інформаційного потоку, - це єдність інформації, що надходить з різних джерел (планового, облікового і позаоблікового характеру). З цього принципу випливає необхідність усунення відособленості і дублювання різних джерел інформації. Це означає, що кожне економічне явище, кожен господарський акт повинні реєструватися тільки один раз, а отримані результати можуть використовуватися в обліку, плануванні, контролі та аналізі.
Ефективність аналізу може бути забезпечена тільки тоді, коли є можливість оперативно втручатися в процес виробництва за його результатами. Це означає, що інформація повинна надходити до аналітика як можна швидше. У цьому і полягає сутність ще однієї вимоги до інформації - оперативність. Підвищення оперативності інформації досягається застосуванням новітніх засобів зв'язку, обробкою її на ПЕОМ і т.д.
Одна з вимог до якості інформації - це забезпечення її порівнянності з предмета та об'єктів дослідження, періоду часу, методології обчислення показників і ряду інших ознак.
І нарешті, система інформації повинна бути раціональною (ефективної), тобто вимагати мінімуму витрат на збір, зберігання і використання даних. З одного боку, для комплексного аналізу будь-якого економічного явища чи процесу потрібно різнобічна інформація. При її відсутності аналіз буде неповним. З іншого боку, надлишок інформації подовжує процес її пошуку, збору та прийняття рішень. З цієї вимоги випливає необхідність вивчення корисності інформації і на цій основі вдосконалення інформаційних потоків шляхом усунення зайвих даних і введення потрібних.
Таким чином, інформаційна система АХД повинна формуватися і удосконалюватися з урахуванням перерахованих вище вимог, що є необхідною умовою підвищення дієвості та ефективності АХД.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4. Інформаційне забезпечення аналізу "
 1. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 2. Інформаційний ринок
  інформаційний ринок в прямому його функціональному призначенні зводиться до забезпечення господарських суб'єктів найрізноманітнішою інформацією короткострокового і середньострокового характеру. При розширювальному трактуванні інформаційного ринку в нього можна включити як одну із складових частин ринок науково-технічної продукції. Однак подібна інтеграція навряд чи принесла б користь, так як ринок
 3. 10. Інформаційно-технологічний потенціал.
  Інформаційного суспільства. Основні складові інформаційно-технологічного потенціалу: - інформаційні ресурси; - інформаційно-комп'ютерні та телекомунікаційні технології; - автоматизовані інформаційні системи і механізми надання послуг на їх основі; - інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура (технологічна мережева середу передачі та обробки даних);
 4. Інформаційно-аналітична функція
  інформаційно-аналітичної функції полягає у створенні системи збору необхідної інформації, а також проведенні емпіричного дослідження, в процесі якого інформація аналізується і на цій основі оцінюється ситуація, що склалася. Інструментарій емпіричного дослідження становлять логічні методи і статистика. Управлінська діяльність з реалізації інформаційно-аналітичної
 5. Структурні зрушення
  інформаційних послуг. Впровадження нової техніки і технології призвело не тільки до зростання обсягу послуг зв'язку, а й до зниження витрат виробництва внаслідок збільшення передавальних потужностей. В результаті конкуренція на світовому ринку інформаційних послуг посилюється, швидкими темпами зростають витрати найбільших компаній на інформаційну технологію, складаючи 1-4% їх доходів. Досвід останніх
 6. Частина 1. Захоплююче життя ТЕХНОЛОГІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
  інформаційних технологій на людську еволюцію. Після опису в першому розділі основних характеристик цієї еволюції в традиційному її розумінні, у другому розділі виявляються і аналізуються ключові особливості інформаційних технологій, пов'язані зі спрощенням і розширенням комунікацій. Третя глава описує найбільш фундаментальна зміна людської еволюції, що викликається широким
 7. Три види систем.
  Інформаційні системи. Жорсткими системами є неживі предмети. Комп'ютер, колір офісу, наприклад. М'які системи - це одухотворені предмети або ідеї. Ви самі-м'яка система, і сценарій «Гамлета» теж. Інформаційні системи дають нам інформацію про взаємодію між першими двома системами. Анкетування клієнтів, контрольні листи, грошові розрахунки є прикладами
 8. Контрольні питання
  інформаційним технологіям відводиться велика роль у розвитку бюджетної системи економіки країни. 2. Що являють собою інформаційні системи бюджетного процесу? 3. Охарактеризуйте АІС «Фінанси». 4. Які програмні комплекси входять в АІС «Податки» і які завдання вони дозволяють вирішувати? 5. Поясніть, що таке АССІБ, і охарактеризуйте її основні
 9. А. Інформаційна система
  інформаційна система регіональної маркетингової діяльності сприяє збору необхідної для діяльності регіональної економічної системи інформації? 2. Як відбувається використання в діяльності регіональної адміністрації результатів, отриманих в ході маркетингових
 10. Питання 82. Предмет і завдання статистики цінних паперів. Види цінних паперів
  інформаційних посередників, провідних операції на ринку цінних паперів, а також позабіржових ринків цінних паперів в цілому. Завдання статистики цінних паперів: 1) збирання та розкриття повної і адекватної інформації про цінні папери як інвестиційному товарі, створення об'єктивних уявлень про їх ризик, прибутковості і ліквідності в якості основи прийняття інвестиційних рішень; 2) створення
 11. Частина 2. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТОВАРИСТВО
  інформаційних технологій, які є становим хребтом і безпосереднім двигуном цивілізації, на еволюцію людини і людської свідомості, служить перехід до аналізу впливу цих же факторів на людське суспільство в цілому. Четверта глава присвячена впливу зазначених технологій на ключовий елемент якого суспільства, його «нервову систему» - сукупність систем управління як його самого,
 12. Позиції в світовому виробництві
    інформаційної техніки, і галузей, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності
 13. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    інформаційне суспільство та інформаційна економіка? 2. Охарактеризуйте основні зміни в змісті праці сучасного працівника. 3. Як видозмінюють відносини власності наука і інформація? 4. Які процеси, що протікають в розвинених країнах, розширюють коло власників? 5. Як відбувається процес соціалізації власності в розвинених країнах світу? 6. Які основні позитивні
 14. 2.3.2. Комп'ютерна обробка даних
    інформаційні системи, такі, як BAAN або R-3, впроваджуються великими виробничими компаніями і дозволяють не тільки узагальнювати та систематизувати бухгалтерські дані, а й в реальному часі контролювати виробничі процеси. Крім фінансової інформації такі системи обробляють і дані в натуральному вимірі. У всіх комп'ютерних інформаційних системах, однак, функції аналізу
 15.  ГЛАВА 32. Автоматизація інформаційних потоків у бюджетній системі
    інформаційних потоків у бюджетній
 16. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
    інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій ... підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва, включаючи сприяння розвитку їх торговельних, науково-технічних, виробничих, інформаційних зв'язків із зарубіжними державами; організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малих
 17. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
    забезпеченість лікарняних установ кадрами, збереження і підвищення якості обслуговування населення, тому в умовах постійно зростаючого рівня плинності кваліфікованих кадрів і зниження рівня оплати праці працівників бюджетної сфери завдання управління вимагають прийняття своєчасних і обгрунтованих рішень, здатних змінити ситуацію на краще. Прийняття ж будь-якого управлінського рішення
 18. Глава 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
    інформаційну базу, грунтуючись на якій можна сформувати думку про майновий і фінансовий стан підприємства. Оскільки відповідно до законодавства бухгалтерська звітність є відкритим джерелом інформації, а її склад, зміст і форми подання за основними параметрами уніфікованим, з'являється можливість розробки типових методик її читання та аналізу. Будь
 19. Контрольні питання
    забезпечення еконо-чеський безпеки: засоби аналізу та механізми
 20. 3. Інформаційна система Блумберг (Bloomberg)
    інформаційної мережі Блумберга. Блумберг дає відомості про величезний числі самих різних елементів ринку, причому обсяг даної інформації постійно збільшується. У комп'ютерній системі Bloomberg є кілька тисяч інформаційних вікон і спеціальні розділи Bloomberg News. При цьому клієнти можуть вибрати будь-яку інформацію по котируваннях валют, акцій, товарів, ф'ючерсів і опціонів. Всі котирування і
© 2014-2022  epi.cc.ua