Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

10.2. ПЕРЕХІД ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН - УМОВА ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ


Програма виходила з того, що в умовах ринку управляти по-веденням економічних суб'єктів, тобто підприємств і підприємцям-телей, можна, лише спираючись на їх інтерес, а не на директиви і ука-зания зверху.
Сприятливі та вигідні для підприємців умови господарю-вання створюються, якщо в їх діяльність ніхто не вправі вме-Шива, коли ця діяльність проходить в рамках законів. Тому повинні бути прийняті закони, чітко окреслюють рамки діяльно-сти економічних суб'єктів. При цьому функції держави повинні зводитися до податків і гарантіям. Тільки так, забезпечивши економіч-ський інтерес виробників, правову стабільність, можна забезпе-чити економічне зростання. Це головна мета Програми з стабілізується-ції економіки і переходу до ринкових відносин.
Для досягнення цієї мети, як передбачала Програма, повинні були бути реалізовані:
1. Приватизація і роздержавлення власності.
2. Стимулювання ділової активності.
3. Захист економічних прав та свобод від негативних зовнішніх впливів.
4. Бюджетно-фінансова політика і кредитно-грошова систе-ма.
5. Соціальний захист населення і деякі інші.
Ці положення Програми переходу до ринку закріплені в Кон-статиці Російської Федерації, прийнята 12 грудня 1993 р. У її статті 8 говориться:
1. У РФ гарантується єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, під-тримка конкуренції, свобода економічної діяльності.
2. У РФ визнаються і захищаються так само приватна, державно-го, муніципальна й інші форми власності.
Основою економіки будь-якої системи, різноманіття організаці-онних форм виробництва є власність, її різноманіття або одноманітність.
Якщо в командній системі власність і підпри-ємства є державними, то в ринковій економіці вони при-знаходять різноманітні форми - індивідуальна приватна, колектив-тивная, державна.
Навесні 1991 р. був прийнятий Закон РРФСР «Про приватизацію дер-жавних і муніципальних підприємств у РСФСР», а в серпні 1992 р. - Указ Президента РФ «Про введення в дію системи прива-тізаціонних чеків в РФ ». На основі цього Указу почалося крупно-масштабний захід, спрямоване на прискорення створення ринкової економіки шляхом масової приватизації на основі вико-вання приватизаційних чеків - ваучерів.
В результаті ваучерної приватизації до 1993 р. були передані в приватну і колективну власність десятки тисяч промислових підприємств, підприємства торгівлі та громадського харчування, ательє і майстерні побутового обслуговування тощо, що послужило основою виведення про те, що в країні з'явився шар масових собственни-ков.
Триваюча понині приватизація здійснюється у вигляді продажу майна підприємств на аукціонах, інвестиційних і комерційних торгах, іншими словами, в сучасних умовах прива-тизация НЕ чекова, а грошова. Результати її оцінюються за день-гам, виручені від реалізації власності.
Ринкові відносини, як відомо, немислимі без ринкових цін, що врівноважують попит і пропозицію. Тому разом з при-ватизації та акціонуванням власності, створенням умов для активної господарської діяльності всім власникам змінювалися існуючі системи цін і практика ціноутворення.
19 грудня 1991 уряд РРФСР прийняв постанову «Про заходи щодо лібералізації цін». У ньому йдеться: «Підприємствам та організаціям, іншим юридичним особам, розташованим на терри-торії РРФСР, незалежно від підпорядкованості та форм власності застосовувати зі 2 січня 1992
на всю продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги вільні (ринкові) ціни і тарифи, що складаються під впливом попиту та пропозиції. Державні закупівлі сільськогоспо-дарської продукції виробляти за вільними (ринковими це-нам). Разом з тим у постанові передбачалися граничні коефіцієнти підвищення цін і тарифів на продукцію виробництв-венно-технічного призначення, основні споживчі товари та послуги, що мають важливу соціальну значимість. Зокрема, пре-слушні розміри підвищення цін і тарифів на основні споживач-ські товари (послуги), що реалізуються населенню, від 2 до 5 разів. Напри-заходів, на хліб - 3 рази, молоко, кефір - 3 рази, цукор - 3,5, послуги пас-сажірского транспорту - 2, послуги зв'язку - 3 і т.д.
Широке розвиток отримала ринкова інфраструктура. Вона створювалася на основі відповідних законів і представлена мережею підприємств роздрібної торгівлі, посередницьких підприємств, бірж, ярмарків, центрів оптової торгівлі, аукціонів, кредитних установ, страхових і транспортних фірм, мережею інформації та інших, які обслуговують ринок структур.
Найважливішою умовою переходу України до ринку стало рефор-мування всієї кредитної системи. Без цього, як вчить світова прак-тика, ринок немислимий. У 1992 р. були прийняті Закони «Про Централь-ном Банку Росії», «Про банки і банківську діяльність». Банків-ська система, що складається з Центрального Банку Росії, національних банків республік у складі РФ і комерційних банків, повинна при-залучати грошові кошти і розміщувати їх від свого імені на умовах-ях повернення, платності і терміновості і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Перехід до ринкових відносин - УМОВА ПОДОЛАННЯ кризових явищ в економіці "
 1. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  Особливості перехідної економіки Росії можна стисло охарактеризувати наступним: - по-перше, це історична безпрецедентність переходу, виступаючого як перехід до сучасної ринкової економіці не від традиційної, а від особливої, що існувала у відносно невеликому числі країн планової економіки. «Социалистичная» планової економіки - визначальна характеристика вихідного стану
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. і 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
 3. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Структурні кризи і структурна перебудова в економіці. Теорія довгих хвиль М. Кондратьєва Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Фінансова криза - глибоке розлад фінансової системи країни, яке супроводжується зростанням темпів інфляції, кризою неплатежів, різким, як правило,
 4. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має в увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 5. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки . Кожен новий виток інфляції
 6. Роздержавлення і приватизація
  Специфіка російської економіки, определявшаяся тотальним пануванням державної власності, диктує необхідність роздержавлення і приватизації як основного методу переходу до реального урізноманітнення форм власності як основі формування ринкового господарства, як оптимізації структури підприємництва. Роздержавлення - це сукупність заходів щодо перетворення державної
 7. Відкрита і закрита економіка
  В перехідній економіці здійснюються процеси трансформації командної економіки в ринкову. Командна економіка - це, як правило, автаркія, тобто господарська відокремленість, закритість окремої країни від світових господарських зв'язків. Один з теоретичних аргументів прихильників автаркії в тому і полягає, що створення відокремленої від решти світу національної економіки нібито
 8. Інші особливості економічного розвитку
  У Росії не виникало взаємодії та розмежування функцій між ринковими структурами і державою, які постійно конфліктують один з одним, посилюючи кризовий стан економіки. В результаті склалися в перехідній економіці Росії форми власності помітно відрізняються від переважаючих в зрілої ринкової економіки. На багатьох приватизованих підприємствах так і не з'явився
 9. Ринок цінних паперів в Росії
  Для виникають у країнах з перехідною економікою ринків цінних паперів, до числа яких належить і фондовий ринок Росії, характерні загальні проблеми. Разом з тим, російський ринок фондових цінностей має низку специфічних рис. По-перше, зазвичай розвиток ефективних ринків цінних паперів супроводжує зростання всієї національної економіки. В Росії ж зародження і становлення фондового
 10. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  Розвиток економіки відбувається нерівномірно. Безперервні ко-лебанія, що виражаються в зміні періодів швидкого зростання періодами застою, є невід'ємною рисою економічного розвитку інду-стріальних країн. Оскільки ці коливання всякий раз програваннямдил дятся і носять регулярний, періодичний характер, існує поня-буття економічного циклу, що означає рух економіки від однієї кризи до
© 2014-2022  epi.cc.ua