Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Тлумачний словник


Бреттон-Вудська валютна система, що діяла після другої світової війни 1939-1945 р.р. - Міжнародна валютна система, сформована відповідно до рішення-ми міжнародної конференції в Бреттон-Вудсі (США, 1944), в якій брали участь 44 країни, у т.ч. СРСР; за рішенням конференції був створений Міжнародний валютний фонд (МВФ), а країни, що підписали Бреттон-Вудська угода, взяли на себе певні зо-зательства щодо валютної політики.
Військовий комунізм - політика військової диктатури з широким застосуванням примусових, позаекономічних заходів в економіці, спрямована на мобілізацію всіх ресурсів на потреби оборони в умовах громадянської війни та інтервенції.
Всесвітня торгова організація (ВТО, до 1995 р. Генеральна угода з тарифів і торгівлі ГАТТ) - створена в 1994р. на підставі угоди про утворення СОТ, прийнятого в результаті багатосторонніх торгових переговорів 1986-1994г.г. («Уругвайський раунд»); со-ошення визначає загальні норми і правила, що регулюють міжнародну торговельну сис-тему, які містяться в угодах і домовленостях, підписаних в рамках «Уругвай-ського раунду», мають обов'язкову силу.
Золотий запас - централізований резервний запас золота (у злитках і монетах), знаходячи-щийся в розпорядженні Центрального емісійного банку або фінансових органів государ-ства або міжнародних валютно-кредитних організацій.
Концесія - договір на здачу в оренду на певних умовах надр, підприємств та інших господарських об'єктів, що належать державі.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) - міждержавний інве-стіціонного інститут; одна з найбільших міжнародних фінансових організацій, офіційні-альні цілі якої - сприяння і допомогу у реконструкції та розвитку економіки країн - членів Банку шляхом надання їм довгострокових кредитів і гарантій.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) - міжнародна валютно-фінансова організа-ція міжурядового співробітництва, офіційні цілі якої - сприяти процесу збалансованого зростання міжнародної торгівлі, сприяти стабільності обмінних курсів валют і надавати допомогу в створенні багатосторонньої системи розрахунків по поточних операціях між державами-членами, а також в усуненні валютних обмежень, що перешкоджають росту світової торгівлі; надавати державам-членам фінансові ресурси, що дозволяють виправляти диспропорції в їх платіжному балансі без використання обмежувальних заходів в області зовнішньої торгівлі і розрахунків.
Монометаллизм - грошова система, при якій роль загального еквівалента грає один метал, в обігу функціонують монети з цього металу або грошові знаки, розмінні на нього.

Науково-технічний прогрес (НТП) - поступальний розвиток науки і техніки, направ-ленне на вдосконалення продуктивних сил суспільства, що супроводжується реалізацією в матеріальному виробництві та інших сферах життєдіяльності людини науково-технічних досягнень (тенденцій, які є результатом праці в інноваційній сфері).
Націоналізація - перехід приватної власності у власність суспільства або держави.
НЕП - нова економічна політика - комплекс фактично склалися заходів, спрямованих на відновлення народного господарства і забезпечення "змички" між містом і селом, що полягають в переході від продрозкладки до продподатку, розвитку місцевого товарообігу, дозволі частнопредпрінімательскойдіяльності та становленні госпрозрахунку в державному секторі.
Суспільний поділ праці - це його відокремлення і спеціалізація по територіях, галузям, професіями.
Суспільство індустріальне - стадія суспільного розвитку, що сформувалася на базі т.зв. промислового перевороту кінця 18 - початку 19 в. і втілювала тенденції технологи-чеського, економічного і соціального прогресу аж до 60-х років 20 століття.
Суспільство інформаційне - сучасна стадія економічного і соціального розвитку, головним властивість якої є перетворення інформаційних продуктів і послуг в основний об'єкт виробництва і споживання.
Патерналізм - форма регулювання соціально-трудових відносин на рівні фірми, що відображає ініціативи роботодавців у наданні працівникам додаткових благ (пільг, поліпшення умов праці тощо) понад передбачених трудовим законодавством і колективним договором.
Первинне накопичення капіталу - процес переходу до капіталістичного госпо-ву, що включає накопичення в руках окремих осіб значних коштів, а також освобожде-ня виробників від особистої залежності і засобів виробництва і перетворення їх у найману робочу силу.
Портфельна адаптація - використання різних активів - цінних паперів, депозитів, готівки для мінімізації наслідків інфляції, для недопущення знецінення активів.
Продрозверстка - система заготівель сільськогосподарських продуктів, заснована на визначенні кількості продовольства, яке необхідно було заготовити, виходячи з державних потреб з наступним вилученням товарних "надлишків" продуктів понад норми, що залишаються для особистого і виробничого споживання; фактично складалася у вилученні і необхідного продукту.
Промисловий переворот - перехід від заснованої на ручному розподілі праці мануфактури до машинного виробництва.
Лихвар - особа, що надає грошові позики під відсоток, як правило, на жест-ких умовах для позичальника (висока процентна ставка, короткий термін дії договору).
Основной агент кредитно-грошових відносин в докапіталістичних економічних систе-мах.
Ринок - панівна і визначальна форма зв'язку між товаровиробниками на основі суспільного поділу праці.
Ринкова економіка - економіка, в якій переважна маса продуктів створюється і реалізується через ринок.
Ринкове господарство - єдність сфери обігу і сфери виробництва товарів.
Свобода торгівлі - відсутність штучних (встановлених урядом) бар'єрів в торгівлі між окремими особами, фірмами, державами.
Соціалізація економічної думки - процес прийняття економічною наукою поглядів і інтересів тієї чи іншої соціальної групи.
Спеціальні права запозичення (СДР) - міжнародні платіжні та резервні засоби, що випускаються Міжнародним валютним фондом (МВФ) і використовувані для безна-особистих міждержавних розрахунків і в якості розрахункової одиниці МВФ.
Стандарт золотий - в економічному сенсі грошова система, основою і загальним ек-вивалент якої служить золото; в правовому сенсі закріплена законом форма організа-ції грошового обігу, за якої: а) в обігу знаходяться золоті монети (золотомо-нетний стандарт), б) підтримується в певних умовах (наприклад, для международ-них розрахунків) вільний обмін банківських білетів на золоті злитки (золотослітковий стандарт); в) банкноти обмінюються на іноземну валюту розмінну на золото (золотоде-визна стандарт).
Урбанізація - це, по-перше, процес зосередження населення та економічного життя у великих містах, по-друге, поширення особливостей, властивих місту, промислового центру, на село.
Рівень життя - ступінь задоволення матеріальних і культурних потреб насе-лення; інтегральна характеристика, що включає різноманітні показники: фонд споживан-ня на душу населення, реальні доходи, розміри натурального споживання найважливіших про-дуктів, забезпеченість житлом , комунальними та соціальними послугами, транспортом і свя-зью, розвиток освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення.
Фритредерство - принцип ліберальної зовнішньоекономічної політики, альтернативної політики протекціонізму, одна з основних ідей класичної економічної теорії.
Госпрозрахунок - система економічних відносин між підприємствами і державою, ос-Нова на принципах економічної самостійності, самоокупності, рентабельно-сті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тлумачний словник "
 1. Література
  словник. - М.: Російська мова, 1989. 36. Демидова Л., Шейман І. Неприбутковий сектор в системі господарських відносин в США / / Питання економіки, - 1994, - № 4. 37. Дзарасов С. Зерна і плевела економікс / / Економіст, - 1998, - № 12. 38. Діоген Лаертський Про життя, навчаннях і висловах знаменитих філософів. - М.: Думка, 1986. 39. Добринін А. Ще раз про предмет досліджень загальної
 2. § 14.9. Податкова відповідальність за приховування або неврахування об'єкта оподаткування
  словник живої мови. М.: ТЕРРА, 1995. Т. 4. С. 210-211. 3. Міститься в комп'ютерних базах даних. 4 «Економіка і життя» від 24 червня 1992 г. 5. «Податковий вісник», 1996. № 8. 6. Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, 1996. № 12. 7. Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, 1996. № 6. 8. Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської
 3. § 16.3. Прибутковий податок з фізичних осіб
  тлумачному словнику В. І. Даля читаємо наступне тлумачення доходу: «Дохід - дія або стан доходящего, і самий предмет, що доходить до рук, приходить в руки, прихід, - грошова виручка, збір, оброк; вигоди, одержувані з майна, вотчини, заводу; платню, взагалі змісту. Валовий дохід, підсумок приходу, без заліку витрати і витрат на заведе-нье; чистий дохід, бариш, прибуток, справжній,
 4. НЕОКЛАССІЧЕКІЙ СИНТЕЗ
  словники визначають синтез як з'єднання різних елементів об'єктах-та в єдине ціле (систему). Однак єдиного цілого не вийшло. Здійснивши механи-чеський об'єднання двох теорій вартості, Маршалл парадоксальним чином взагалі «втратив» вартість - як субстанцію, що лежить в основі обмінного відносини това-рів. Як правило, термін «вартість» він вживав як синонім ціни, а «нормальна
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  словник іншомовних слів, 1998. 9 Економічна енциклопедія. Політична економія. Гол. ред. А.М. Румянцев, т. 3. - М.: «Радянська енциклопедія», 1979, с. 315. 10 К. Менгер. Указ. соч., с. 105. 11 Е. Бем-Баверк. Указ. соч., с. 395. Ср: В.С. Автономов. Австрійська школа і її пред-ставники. ? Там же, с. 25. 12 Див: К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 23, с. 70. 13
 6. § 2.3. Поняття податкового тягаря (податковий гніт). Коефіцієнт еластичності податків
  словник. Французька, російська, англійська, німецька, іспанська термінологія / Пер. з фр. М.: Міжнародні відносини, 1994. Т. 2. С. 382. 2. Основи податкового права. Навчально-методичний посібник / За ред. С. Пепеляева. М.: Інвест Фонд, 1995. С. 91. 3. Асланов В. Про чинному податковому тягаря та ефективності діючої системи оподаткування в Російській Федерації / / Податковий вісник,
 7. § 3.3. Про розмежування понять податку, збору, мита та іншого податкового платежу
  словник. Французька, російська, англійська, німецька, іспанська термінологія / Пер. з фр. М.: Міжнародні відносини, 1994. Т. 2. С. 382. 6. Див, зокрема: Кроліс Л. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства: Автореферат, канд. діссер. Єкатеринбург, 1996. С. 9; Фоміна О. Місцеві збори / / Відомості Верховної Ради. 1995. № 8. С.
 8. 2.8. Звіт про оцінку нерухомості
  тлумачення або вводити в оману. Якщо визначається не ринкова, а інші види вартості, повинні бути зазначені критерії встановлення результату оцінки і причини відступу від можливості визначення ринкової вартості об'єкта оцінки. Згідно ст. 11 Закону «Про оціночної діяльності в Російській Федерації», у звіті про оцінку зазначаються: - дата складання та порядковий номер звіту;
 9. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 10. Глава 13
  тлумачні, - наполягав я. - Не хочу. - Скажи хоча б ось що, Лу, я не проїжджу даремно? - Звичайно, ні! Тобі дуже вигідно приїхати. - Ну, дай мені хоч натяк, в чому там справа! - Ні, - відрізав він. - Це буде нечесно по відношенню до нього. До того ж я і не знаю, що він хоче тобі запропонувати. Але послухай моєї ради: приїжджай-ка швидше. - А ти впевнений, що йому потрібен саме я? - Ти,
© 2014-2022  epi.cc.ua