Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

2.2 Предмет економічної теорії


Отже, економічна теорія як навчальна дисципліна є інтегральним курсом, що включає в себе політичну економію і економікс. Об'єктом її дослідження є особливості постіндустріальної, тобто нової, економіки.
З'єднання різних підходів змушує враховувати, що господарська діяльність та економічні відносини між людьми, що складаються в її процесі, мають дві сторони - об'єктивну, яка визначається насамперед відносинами власності, і суб'єктивну, яка виявляється в економічній поведінці різних суб'єктів господарювання (індивіда, фірми, держави). Значить, економічна теорія охоплює всю сукупність цих відносин. Їх об'єктивна сторона пов'язана з дією об'єктивних економічних законів; суб'єктивна - з раціональним господарюванням, що спирається на пізнання цих законів.
З урахуванням вищесказаного призначення економічної теорії можна було б визначити наступним чином:
Економічна теорія вивчає закони ведення господарства та раціональне поведінку господарюючих суб'єктів на різних рівнях. Її об'єктом є змішана соціально орієнтована економіка.
Отже, економічна теорія, по-перше, вивчає економічні закони. В економіці, як і в природі, крізь здається хаос випадковостей прокладають собі шлях постійно повторювані зв'язки між окремими явищами. Істотні, об'єктивні, типові, стійкі причинно-наслідкові зв'язки і залежності, що визначають магістральний напрям розвитку тієї чи іншої сфери економічного життя, прийнято називати економічними законами. Про них мова піде нижче.
Призначення економічної теорії полягає, по-друге, в тому, що вона вивчає раціональне поведінка господарюючих суб'єктів.
Раціональне поведінка - це поведінка, спрямоване на досягнення максимуму результатів при наявних обмеженнях.
Це означає, що індивідууми максимізують задоволення своїх потреб, підприємства - прибуток, тоді як держава має максимізувати суспільний добробут. Принцип економічної раціональності грунтується на зіставленні вигод і витрат і дозволяє досягти рівноважного стану ринкової економіки.
З визначення предмета економічної теорії слід, по-третє, що вона вивчає економічні закони на різних господарських рівнях.
У мікроекономіці за основу аналізу береться найменша господарська одиниця - окрема фірма, об'єднання і т. п. Її висновки адресовані комерсанту і бізнесменові.
Мезоекономіка вивчає закони і поведінку певних підсистем національної економіки (агропромисловий комплекс, військово-промисловий комплекс, регіональна економіка та ін.)
У макроекономіці досліджується економіка країни в цілому. Об'єктами макроекономіки є дохід і багатство суспільства, темпи та фактори економічного зростання і т. п. Макроаналіз націлений на вирішення народногосподарських проблем: боротьбу з інфляцією, безробіттям, стимулювання ділової активності і т. д.
мегаекономіка вивчає закони і поведінку світової економіки в цілому.
З визначення предмета економічної теорії слід, по-четверте, що вона вивчає раціональне господарювання і поведінку господарюючих суб'єктів у змішаній економіці.
Змішана економіка - це такий тип ринкових відносин, в основі яких лежить приватна власність, все більше перетворюється на різні асоційовані форми, і її різновиди: власність різного роду інститутів, а також страхових, пенсійних, інвестиційних та інших фондів.
Численні змішані форми власності та підприємництва - державна, приватна та державно-колективна - надають змішаної відкритій економіці велику гнучкість і динамізм.
Загальносвітовий процес формування змішаних економічних систем далекий від завершення. Усуваючи старі, він породжує нові проблеми і протиріччя. Але з усіх нині існуючих моделей соціально орієнтована змішана економіка - найбільш динамічний і оптимальний варіант. Тому саме вона є об'єктом вивчення економічної теорії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2 Предмет економічної теорії "
 1. Виробничі відносини
  Предметом дослідження марксистської політекономії у відповідності з класовим підходом до аналізу суспільного життя є виробничі відносини, основу яких складають відносини власності. Це має суттєве значення, так як з системи виробничих відносин виводилися економічні закони, суперечності, класові конфлікти, необхідність диктатури пролетаріату і панування
 2. Синтез визначень
  А. Маршалл, який спробував синтезувати основні положення класичної політичної економіки і маржиналізму, визначав предмет економічної теорії чи політичної економії як дослідження нормальної життєдіяльності людського суспільства: дослідження багатства і частково людини, точніше, стимулів до дії і мотивів до протидії. У такому визначенні підкреслюється роль людини в
 3. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  1. Наукові школи - про предмет економічної теорії. Теоретичні дослідження в економіці А. Монкре-тьен в 1516 р. визначив як політичну економію, А. Маршалл в 1890 р. - як економікс, а в сучасній Росії вона придбала назву економічної теорії. Більшість вчених вважають, що мова йде не про різних науках, а про специфіку поглядів на предмет і зміст загальної універсальної
 4. Глава 18. Інвестиції
  Найважливішим елементом господарського життя і предметом економічної теорії є інвестиції. Вони покликані відтворювати і оновлювати основний
 5. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відношенні. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. Економічні закони і категорії, їх класифікація. Метод економічної теорії та його структурна характеристика Кожна наука має свій предмет. Політична економія і набула широкого поширення за кордоном економіка в її західній версії
 6. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Продуктивні сили і виробничі відносини. Власність у системі виробничих відносин. Економічна система Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Розвиток людського суспільства неможливо без матеріального вироб-ництва, створення матеріальних благ. Виробництво матеріальних
 7. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  Предмет економічної теорії. Відмінність економічної теорії від економіці і політичній економії. Основні функції економічної теорії. Обгрунтування системного визначення предмета економічної теорії Предмет економічної теорії. Предмет даної науки тісно пов'язаний з поняттям «економіка» (від грец. «Oikos» - будинок, господарство, «nomos» - вчення, закон), а тому економічна наука? її
 8. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Принципи матеріалізму і суперечності в економічній теорії. Інші елементи діалектичного методу. Раціональні засоби і методи прикладного економічного аналізу, що використовуються економіці Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Слово «метод» (від грец. «Methodas») буквально означає: «шлях до
 9. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  Неокласична економічна теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним
 10. Введення
  У пропонованому курсі лекцій викладається сучасна економічна теорія, яка розкриває стан і тенденції розвитку всіх типів господарських систем. Друга половина XX століття відзначено грандіозними змінами у всій системі економічних відносин всередині окремих країн і в світовому масштабі. Розвиток такого потужного чинника господарського оновлення, як науково-технічна революція,
 11. § 3. ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА
  Елементи системи. Будь-яка система є єдиною сукупністю якихось елементів, які певним чином пов'язані між собою. Знайомитися з економічною системою ми почнемо з вихідного питання: що є елементом, найпростішої складовою частиною даної системи? Як відомо, господарська діяльність завжди пов'язана з матеріальними благами - з їх виробництвом, розподілом,
 12. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  Лабіринт економічної думки При знайомстві з працями відомих економістів минулого і сьогодення читач може відчути, що він рухається по колу, немов у якомусь лабіринті. І це аж ніяк не випадково. У всі часи люди стикаються з одними і тими ж проблемами господарського життя, які пов'язані з розвитком виробництва заради задоволення потреб. Звідси виникає циклічність
 13. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  _ Економічні відносини: типи та види. Історія економічних вчень дозволяє прийти до важливого висновку. Усі школи в тій чи іншій мірі досліджували по суті один загальний предмет. Їм є економічні відносини, що складаються у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ і послуг. Правда, деякі течії більше уваги приділяли окремим сферам
 14. 2. Методи дослідження економічних явищ
  Специфіка предмета економічної теорії передбачає використання певних методів дослідження. Метод у перекладі з грецької означає шлях до чого-небудь. Метод - це сукупність прийомів, способів, принципів, за допомогою яких досліджується предмет науки. Від правильно використовуваного методу залежить реальність результатів. Зазвичай метод дослідження формується на базі певної методології.
 15. Питання до заліку
  1. Економічна діяльність - основа життя суспільства. Потреби. Вільні і економічні блага. 2. Предмет економічної теорії. Економічні відносини, економічні категорії та економічні закони. 3. Основні етапи розвитку економічної теорії. 4. Методи економічної теорії. 5. Функції економічної теорії, і її значення в формуванні економічної політики та раціонального
 16. Економіка. Загальний курс
  Ступінь вивчення економіки залежить від рівня розвитку ФТЕ і її сприйняття студентами. При цьому має значення інтерес студентів до цього курсу, що формується звичайно в довузівський період їхнього життя. У вузи приходять люди з різною економічною ерудицією, а тому їх економічна підготовка у вузі має бути диференційованою, щоб вирівняти розуміння ними економіки на рівні наукового
 17. Слово вченого
  Пол хеше (США) у книзі «Економічний спосіб мислення» дає таку відповідь про переваги економічних знань: «Економіст знає реальний світ чи не краще, а в більшості випадків гірше менеджерів, інженерів, механіків, словом, людей справи. Але економісти знають, як різні речі пов'язані між собою. : Економічна наука дозволяє нам краще розуміти те, що ми бачимо, більш послідовно і логічно
 18. Який шлях до єдиної системи економічних відносин?
  Економічна теорія розвивалася незвично і вкрай суперечливо. У цій науці в XVIII-XIX ст. виникли два основних напрямки, які відстоювали неспівпадаючі і навіть протилежні погляди на предмет економічної теорії. Прихильники одного напрямку надавали першорядне значення вивченню типу соціально-економічних відносин, а представники іншого напрямку на перше місце ставили
© 2014-2022  epi.cc.ua