Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Чому до аналогічного резуль-тату призводить і скорочення бюджетно-го дефіциту? Податкове

Чому до аналогічного резуль-тату призводить і скорочення бюджетно-го дефіциту? Податкове законодавство і заощадження Рівень життя нації залежить від її здатності виробляти товари та послуги (один з Десяти принципів економіці (гл. I)), яка, в свою чергу, в значитель-іншої мірою визначається рівнем заощаджень та інвестицій (гл. 24). Чи повинні політики прагнути до того, щоб податкове законодавство стимулювало заощадження та інвестиції? «За»: податкове законодавство має стимулювати заощадження Рівень національних заощаджень - ключова детермінанта економічного процвітання в довгостроковому періоді. Високий рівень заощаджень означає збіль-шення інвестиційних ресурсів, що спрямовуються на будівництво нових заводів та закупівлі обладнання, а в перспективі - зростання продуктивності праці, заробітної плати і доходів. Не дивно, що аналіз міжнародної статис-тики показує тісну залежність рівня національних заощаджень і показу-телей економічного добробуту. Один з Десяти принципів економіці полягає в тому, що людина реагує на стимули (гл.
1). Якщо національне законодавство стимулює населення стра-ни до заощаджень, її громадяни направлятимуть на накопичення значну частину доходів, що забезпечить їм підвищення рівня життя в майбутньому. На жаль, податкова система США не стимулює заощадження населення, так як з відсотків, нарахованих на вклади громадян, стягується досить високий 760 Частина 13. Підсумкові роздуми податок. Розглянемо двадцятип'ятилітню робітницю, яка направляє на збережемо-ня $ 1000, розраховуючи забезпечити собі спокійну старість в 70 років. Якщо вона придбає облігацію, за якою нараховується 10%, в відсутність податків по проше-відно 45 років її $ 1000 перетворяться в $ 72 900. Але в умовах американської дійсності гранична ставка податку на процентний дохід становить 40% (звичайні-вий податок, одержуваний підсумовуванням прибуткового федерального податку і податку штату). Після оподаткування відсоток за набутою робітницею облігації становить тільки 6%, а $ 1000 через 45 років перетворяться в $ 13 800. Тобто накопи-ленна за такий довгий період часу ставка податку на процентний дохід змен-щує переваги заощадження $ 1000 з $ 72 900 до $ 13 800 (приблизно на 80%).
Збільшенню заощаджень населення не сприяє і подвійне оподаткування-ня деяких форм доходу від капіталу. Припустимо, що індивід спрямовує свої фінансові ресурси на придбання корпоративних акцій. Прибуток ком-панії від капітальних інвестицій обкладається відповідним податком. Якщо корпорація виплачує прибуток власникам акцій у формі дивідендів, їх власники зобов'язані заплатити податок на дохід вдруге у формі прибуткового податку. Подвійне оподаткування суттєво зменшує прибуток власника акцій і негативно впливає на його стимули до накопичень. Податкове законодавство негативно впливає і на бажання індиві-дів передати накопичене багатство своїм дітям (чи комусь іншому), тобто заохочує їх до збільшення потребленіяв протягом життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чому до аналогічного резуль-тату призводить і скорочення бюджетно-го дефіциту? Податкове "
 1. ДЕРЖАВА
  аналогічним чином. Крім того, всі вони зацікавлені в тому, щоб приховувати від виборців витрати державних програм. При такій системі стимулів найбільш вірогідним результатом буде великий дефіцит бюджету. Скорочує чи збільшення податків бюджетний дефіцит? Професори Джеймс Ахіакпор і Саллех Амірхалкалі, уважно вивчивши канадську статистику, прийшли до негативного
 2. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  чому відбуваються ринкові крахи », а в тому,« як взагалі ринкові ціни могли дійти до таких немислимих величин ». Такі були в Голландії 1620 ціни цибулин тюльпана (за одну цибулину тюльпана можна було купити в Амстердамі три будинки), ціни акцій Компанії Південних морів на початку вісімнадцятого століття, ціни земель уздовж Міссісіпі у французькій території Луїзіані в кінці вісімнадцятого століття, під час
 3. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  результаті досить зібрати менші суми. Вдобавок приватні пенсійні плани часто недофінансовані (багато що тут залежить від припущень щодо майбутніх ставок відсотка), а державні системи пенсійного забезпечення зазвичай взагалі не забезпечені грошима. Соціальне забезпечення - це система передачі грошей між поколіннями, від молодших до старших, без будь-яких чистих заощаджень -
 4. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  чому критичний розбір поглядів англійських лей-БОРИСТЕН дає загальне уявлення про сучасні правих со-ціалістів. Як відомо, опортунізм в робочому класі Англії має значно глибші корені, ніж в інших країнах. Маркс і Енгельс у своєму листуванні ще в 50-х рр.. минулого століття відзначали величезні масштаби впливу опортунізму серед англійського робочого
 5. Витрати, податки і дефіцит
  результаті взаємних поступок. | Держава відіграє центральну роль в сучас-них змішаних економіках. Ресурси распреде-ляють не тільки через ринки, але також через по-літичний процес. Існують вагомі тео-ські докази на користь того, що державне вме-шательство може допомогти поліпшити распределеніересурсов. Основна діяльність держави маємісце в тих сферах, де ринки
 6. Глава 28. Бюджет, Фіскальна політика і СУКУПНИЙ ПОПИТ
  чому подобноеудается уряду? А якщо уряд в дей-ствительности не здатна це робити, чи може Цеозначає, що одного разу податки повинні будуть статьстоль високі, щоб компенсувати сегодняшнійдефіціт? Ми розглянемо дані про величину бюд-житнього дефіциту і обговоримо необхідність кор-1 Мабуть, помилка в оригіналі. Повинно бути: був бездефіцитним. (Прім.науч. Ред.) Ригування
 7. Заощадження, інвестиції і бюджетнийдефіціт
  чому це про-виходить. Коли в схему моделі вводиться правитель-ство і якщо в економіці існує дефіцит або з-биток державного бюджету, то заощадження пе-РЕСТАВ бути рівними інвестиціям. Так, наприклад, якщо є бюджетний дефіцит, то правітельствобудет використовувати частину заощаджень для фінан-сування цього дефіциту і загальна сума сбереженійбудет, таким чином, перевищувати суму
 8. 5. Фіскальна політика, бюджетнийдефіціт і бюджет повної зайнятості
  чому розмір бюджетного дефіциту повинен з-Крат при зростанні податкової ставки. 7 Під час спаду 1981-1982 рр.. частка безробітних була вища, ніж в 1974-1975 рр.. номика якомога ближче до її потенціальномууровню. Активне використання фіскальної полі-тики в цілях стабілізації включає дві основнігрупи питань. Перша група пов'язана з тим, на-скільки успішною може бути
 9. 7. Державний борг і дефіцітбюджета
  чому го-жавний борг може стати серйозною пробле-мій. По-перше, зростання державного боргу може ТАБЛИЦЯ 28-3. Бюджет і державний борг СШАкак частка ВНП, виражена у відсотках (в середньому за період) Період Бюджетний надлишок Державний борг 1955-1959 0,1 50,1 1960-1964 -0,3 43,9 1965-1969 -0,3 34,9 1970-1974-1Д 27,4 1975-1979 -2,3 27,5
 10. Витрати, податки і бюджетний дефіцит
  результаті вимірюв-нений у рівні доходів. Позначимо символом Вбюджетний дефіцит, який дорівнює сумі переви-шення державних витрат над чистими подат-говимі надходженнями. Це ж твердження миможем записати за допомогою символів: (ПЗ) BB=G-Gt (Y '-Y) де t - податкова ставка. Комбінація цих двухуравненій може бути використана для визначен-ня впливу приросту державних
© 2014-2021  epi.cc.ua