Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Антитрестовская політикани монополії


Ідеальною, з точки зору економіста, була б ан-тітрестовская політика, націлена тільки на за-безпечення благополуччя споживачів шляхом защітиі посилення конкуренції, але ніхто з економістовне став би стверджувати, що спроба зробити всеринкі абсолютно конкурентними була б реалі-стичної. Існуючі антитрестовські закониподобно всім іншим готуються політиками, наводяться у виконання юристами і інтерпретіруютсясудьямі. У цьому параграфі ми обговорюємо основ-ні положення антитрестовські законів США, іхвиполненіе і тлумачення судами або продовжую-щіеся дебати з приводу антитрестовські політики її наслідків.
Антитрестові закони і обеспеченіеіх виконання
Перший антитрестовский закон в США, ЗаконШермана, був прийнятий в 1890 р. не тому, що еко-номістів вдалося довести Конгресу, що монопо -ща викликають витрати для суспільства в цілому, а вкачестве відповідної заходи на зміни, коториепроізошлі в економіці США
Після громадянської війни (1861-1865 рр..) залоз-ні дороги зв'язали між собою всі райони стра- ни, сприяючи тим самим створенню національних
2 Цит. по: Andrew Sinclair, Corsair. The life of J. Pierpont Morgan, Little, Brown, Boston, 1981, p. 141.
Ринків. У відповідь на таке розширення ринків і уметою обмеження випуску створювалися корпора-ції, за розмірами перевершують существовавшіекогда-небудь раніше, причому багато з них утворилися шляхом злиття конкуруючих фірм. Напри-заходів, «Стендард ойл траст», утворений в 1882 г, контролював близько 90% нефтеперерабатывающихмощностей страни3. Компанія «Амерікен Тобако», утворена в 1890 р., виробляла майже 100% си-гарет в Сполучених Штатах. Фермери та мелкіебізнесмени відчували загрозу, витікаючу від етіхнових гігантів, і Закон Шермана був прийнятий глав-ним чином йод впливом цих антімонопольнихнастроеній. У той час він не привернув до себе біль-шого уваги населення і не викликав серьезнихдебатов.
Два основні розділи Закону Шермана носятстоль ж невизначений характер, як і многіечасті Конституції США Розділ 1 оголошує неза-кінним «всякий контракт, об'єднання., Або тай-ний змову, спрямовану на обмеження торгівлі комерції». Розділ 2 відносить до незаконнимдействіям «монополізацію або спробу монопо-лізації, а також об'єднання і таємну змову ... зметою монополізації». Конгрес надав судамрешать, якого роду дії вважати «обмежуються ющими торгівлю» і що розуміти під «монополі-зацией» ринку. Інтерпретація суддями ЗаконаШермана, так само як і Конституції США, з тече-ням часу змінювалася.
Суди, як правило, не розглядали соглашеніяоб встановленні і підтримці фіксованих ценкак обмежують торгівлю аж до 1897 р., асліянія між конкурентами з метою образованіямонополіі НЕ розцінювалися до 1904 р. як моно-полізація. Пізніше суди постановили вважати прак-тично у всіх випадках незаконними угоди оподдержаніі фіксованих цін, тоді як моно-полізаціей оголошувалися створення або захист моно-поліі за допомогою «неприйнятних» («неблагора-розумної») дій. Монополія як така не є при-ляется незаконною в Сполучених Штатах; термін «монополізація» відноситься до характеру дій, ане до типу ринкової структури. Якщо ви являетесьізобретателем нового запатентованого продукту ІПРІ цьому ваша фірма виявляється єдиною наданому ринку, то ви не порушили ніякого закону
У період між 1897 і 1904 рр.., Коли картелісчіталісь незаконними, а злиття, що приводили доутворення монополій, виявлялися в рамках за-
3 Трести - це реально існували організації, які функціонувати подібно холдинговим компаніям, тобто компаніям, владеющімчастью акціонерного капіталу або мають частку у власності дру-гих (можливо, багатьох) компаній. B якості суб'єкта, що має за-кінний характер, трести припинили своє існування в кінці про-шлого століть, але збереглися в терміні «антитрестовский».
Кону, економіка США зазнала значних з-трансформаційних змін в результаті целою низки великих сліяній.Напрімер, в 1901 р. в результаті серії злиттів об-утворили «Юнайтед Стейтс стіл корпорейшн», ко-торая контролювала близько 60% всіх мощностейпо виробництва сталі в США. За однією з оцінок, ця хвиля злиттів, що охопила понад 70 крупнихотраслей, що були перед цілком конкурентниміілі принаймні олігополіями, практіческіпревратіла їх в монополіі4.

Два інших основних антитрестовских закону би-ли прийняті в 1914 р. на тій же сесії Конгресу, яка «подарувала» Сполученим Штатам піді-хідні податки і Федеральну резервну сістему.Закон Клейтона забороняв певні види анти- конкурентних дій, а на підставі Закону офедеральной торгової комісії була створена Феде-ліберальну торгова комісія (FTC) як експер-тного органу, що допомагає Міністерству юстіцііпретворять в життя антитрестовські закони. ЗаконКлейтона містив три основні розділи.
Розділ 2, посилений в 1936 р. Законом Робінс-на-Петмана, визначає цінову діскрімінаціюследующім чином:
.. буде вважатися незаконною ... дискримінація раз-особистих категорій покупців шляхом продажу за раз-ної ціною аналогічних по сорту і якості товарів., втих випадках, коли це може спричинити за собою істотне послаблення конкуренції, або створення монополії в будь-якій області торгівлі, або ущемлення і унич -тожение конкуренції, так само як і створення препят-наслідком для конкуренції. -.
Закон Робінсона-Петмана був прийнятий, в приватно-сти, під тиском з боку власників мелкіхбакалейних магазинів, які зрозуміли, що метушні-кається ланцюга однотипних магазинів (зокрема, А & Р) були здатні чинити тиск на постав-щиків з метою надання їм «несправедли-вих» знижок з ціни придбаних продуктів. Воло-ділки дрібних магазинів шукали захисту у Конг-ресса і отримали її.
Розділ 3 оголошує протизаконними акти про-дажи (або здачі в оренду), обумовлені запретомобращаться до послуг конкурента даного продавцав тих випадках, коли це «може спричинити за собою су-громадської ослаблення конкуренції або созданіепредпосилок для виникнення монополії ». Ця
1CM. Ralph L Nelson, Merger Movements in American Industry, 1895-1956, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1959; and Jesse W. Markham, «Survey of Evidence and Findings on Mergers», in Business Concentrationand Price Policy, Universities-National Bureau Committee for EconomicResearch, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1955. Подібні віл-ни злиттів прокотилися також у другій половині 1920-х, в конце1960-х і першій половині 1980-х років. Однак ці злиття рідко при-водили до виникнення монополій.
Стаття закону була застосована, зокрема, чтобиоградіть користувачів від вимог копіювальн-них фірм набувати папір виключно у них (зв'язуючий контракт) і щоб присікти требова-ня компанії, що виробляє бензин і некоториезапчасті до автомобілів, продавати на бензоколон-ках не тільки вироблений нею бензин, а й еешіни та акумулятори (ексклюзивну угоду).
Розділ 7 Закону Клейтона забороняє сліяніяілі покупку фірм «в будь-якій області коммерцііілі в будь-якій частині країни у тих випадках, коли етоможет спричинити істотне ослаблення конкурен-ції або створення передумов для вознікновеніямонополіі». Цей розділ не чинив жодного віз-дії на процеси злиттів доти, поки су-ществовать в законі чисто технічна лазейкане була закрита в 1950 р. Законом Селлера-кефалі-віра. »
Хоча Закон Клейтона характеризується большейпо порівнянні з Законом Шермана визначений-ністю щодо практичних дій, темне менш він залишає за судами рішення про те, Який у мене випадках згадані дії найімовірніше всегоспособствуют послаблення конкуренції. Як і вслучае з Законом Шермана, норми оцінки проти-возаконності поведінки на основі Закону Клейтонаізменялісь з плином часу.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ АНТІТРЕС Котовського ЗАКОНІВ. Для тих, хто порушує антіт-рестовскіе закони, передбачені три типи наказа-ня. По-перше, злочином вважається порушен-ня Закону Шермана Максимальний розмір штра-фа за порушення Закону Шермана був збільшений в1974 р. до 100 тис. дол для приватних осіб і до 1 млн.дол. для корпорацій. Максимальний термін в'язниць-ного ув'язнення становить 3 роки. На практікетолько угоди про підтримку фіксірованнихцен та інші кричущі порушення Закону Шерм-на трактуються як злочину і наказиваютсяштрафамі і тюремним ув'язненням.
По-друге, багато судових справ завершаютсяпостановлениями Федерального суду або FTC, тре-бующей від фірми, яка порушила закон, прекра-.тіть певні незаконні дії або, на-проти, зробити конкретні дії, такі, як відмова від злиття або, навпаки, від разделеніяфірми з метою посилення конкуренції.
По-третє, іце особливо важливо, фірми або споживачі, по-страждали внаслідок порушення антітрестов-ських законів, мають право на відшкодування своіхпотерь в триразовому розмірі. Таким чином, фірма, несуча збитки внаслідок договоренностімежду постачальниками про підтримання фіксований-них цін, може в судовому порядку вимагати від
порушників відшкодування своїх збитків у трійок-ратному розмірі.
Нагляд за дотриманням антитрестовских законовосуществляется FTC та Міністерством юстіцііСША - єдиним органом, який має правовидвігать звинувачення в порушенні кримінальної відпові-дальності за невиконання Закону Шермана. Ветіх установах переважали, як правило, про-професіонали - юристи і в останні роки еконо-Місті. Проведена ними антитрестівська політиканів занадто добре пояснюється гіпотезою захоплення, викладеної в гол. 13, оскільки антитрестовские за-кони стосуються всіх підприємств, а не тільки не-великих, добре організованих груп підприєм-тий. Але зміни в політичному кліматі вліяюткак на енергійність, з якою проводяться в жізньантітрестовскіе закони, так і на типи правонару-шений, на, яких концентрують свою вніманіесудебние і регулюючі органи. До дій дер-жавних органів щодо забезпечення исполненияантитрестовского законодавства додаються ча-стние позови з вимогою судового разбіратель-ства або відшкодування збитку
У перші роки проведення антитрестовской по-літики приватні судові процеси були редкімявленіем, а тиск з боку держави нестоль велике. До 1900 р. Міністерством юстіціібило порушена тільки 15 «антитрестовских» (пов'язаних з порушенням антитрестівського законодав-ства) справ. Незважаючи на славу Теодора Рузвельтакак «приборкувача трестів», в період між 1900 і1909 рр.. в судах було розглянуто лише 42 «ан-тітрестовскіх» справи. Багато ранніх «антітрестов-ські» справи були порушені (і виграні) протівпрофсоюзов на тій підставі, що страйки, орга-нізуемие профспілками, вели до обмеження тор-говлі5. В останні роки дії як частнихфірм, так і уряду, спрямовані на виконан-ня антитрестовські законів, стали значітельноболее енергійними, як це видно з табл. 14-1.
У таблиці показано, що зусилля і державнихорганів, і приватних фірм щодо забезпечення исполне-ня антитрестовські законів різко зросли з нача-ла 1940-х років .. Зростання кількості справ, возбуждаемыхправительством в останні роки, обумовлений глав-ним чином рішенням адміністрації Рейгана обусіленіі судового переслідування за угоди оподдержаніі фіксованих цін. Ці судові де-ла зазвичай простіше інших, що дає можливість державним юристам управлятися з їх придушую-щей частиною. У той час як більшість економі-стів вітають неухильне дотримання за-кону проти картелів, деякі висловлюють недо-
| ч Профспілки були повністю виведені з-під дії антітрестовскіхзаконов тільки в 1930-і роки.
ТАБЛИЦЯ 14-1. Антитрестові судові процеси
Період
приватними фірмами
Кількість справ у судах в середньому за рік, порушених
59
106
209
233
720
654
1295
1448
1155
урядом
1941-1945 36 1946-1950 51 1951-1955 39 1956-1960 63 1961-1965 69 1966-1970 55 1971-1975 78 1976-1980 75 1981-1984 112 Джерело; S. С. Salop and L. J. White, «An Economic Analysis of PrivateAntitrust Litigation», Georgetown Law Journal, April 1986, Table 1.
Вольство з приводу того, що не використовуються другіеметоди антиконкурентної практики.
З таблиці. 14-1 також видно, що антітрестовскаяактівность приватних фірм росла набагато швидше, ніж урядові зусилля в цьому направленіі.Резкій зростання приватної антитрестовской діяльності першого половині 1960-х років відображає той факт, що близько 2200 приватних позовів про відшкодування ущер-ба були висунуті проти « Дженерал електрик »ідругіх фірм, визнаних винними в змові зметою встановлення і підтримки фіксірованнихцен на електроенергетичне обладнання в1950-ті роки (ми обговорювали цей випадок в гол. 12). Близько 400 млн. дол (понад 1 млрд. дол в сьогод-няшная обчисленні) за рішенням суду було виплив-чено винними у цих справах. Недавні частниесудебние процеси включали як позови про відшкоду-ванні збитків, так і спроби змусити інші фір-ми змінити політику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Антитрестовская політикани монополії "
 1. Глосарій
  антитрестове 33KOHOAaI1CAbCTBO. Федеральна корпорація зі СТРАХОВАНІЮДЕПОЗІТОВ (FDIC). Federal Deposit InsuranceCorporation (FDIC). Федеральне агентство, проізводящеестрахованіе банківських депозитів і гарантує вкладникам-кам повернення їх коштів навіть у разі банкрутства банку. Федеральна резервна система (Fed). Federal Reserve (Fed). Центральний банк Сполучених
 2. 6. Монопольні ціни
    антитрестовским законодавством як змова), визначальне кожному учаснику частку m, яку йому дозволяється продати саме по монопольної ціною. Найважливішою частиною будь-якого картельної угоди є розподіл квот між партнерами. Мистецтво створення картелів полягає в умінні домовитися про квоти. Як тільки його члени не готові далі дотримуватися угод про квоти, картель
 3. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальної загрози
    антитрестовские питання. Яке регулювання застосовується, до кого і де? Компанія «Ройал Датч Ер-лайнз» (KLM) отримала дозвіл купити контрольний пакет акцій «Нортуест Ерлайнз», і «Брітіш Ейр» може, якщо захоче, здійснивши опціон, взяти під контроль «Ю. С. Ейр », хоча ясно, що якби ці дві авіалінії були американськими, то по антитрестовским законами Сполучених Штатів їм не було б
 4. 3. Антимонопольне регулювання
    антитрестовські) законодавство. Антимонопольне законодавство спрямоване проти накопичення фірмами небезпечної для суспільства монопольної влади. Антимонопольне законодавство може розумітися у вузькому і широкому значенні слова. У першому випадку воно спрямоване проти чистих монополій і великих олігополії, які мають надлишкової монопольною владою, а також на запобігання «нечесних» дій,
 5. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
    антитрестівського закону 1890 прапора-тая нафтова монополія «Стандарт ойл» формально розпалася на ряд компаній, що діють в окремих штатах, хоча фак-тично все керівництво залишилося в руках «Стандарт ойл» штату Нью-Джерсі. Американські компанії виробили таку форму маски-ровки, як знамениті обіди Гері; під виглядом періодичних банкетів і обідів у Гері відбувалися наради
 6. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
    політика »1. Бернштейн зраджував корінні інтереси пролетаріату, зводячи його завдання до боротьби за тимчасові інтереси, гасла мо-мента. Його книга викликала велику дискусію і не тільки в рядах німецької соціал-демократії. Але потрібно, однак, ска-зати, що критики Бернштейна в своїй більшості також ока-залісь, як ми побачимо пізніше, ревізіоністами. Про це свід-чить подальше ідейний
 7. Тема 24. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
    антитрестівського закону
 8. Поведінка фірми і теорія організації ринку Державна політика щодо монополій Ми
    антитрестовські законів Якби автомобільні компанії General Motors і Ford побажали б об'єд-ниться, вони задали б важку задачку федеральному уряду. Юристи і економісти могли б прийти до висновку, що злиття двох найбільших корпорацій призведе до істотного зниження конкуренції на автомобільному рин-ке США, внаслідок чого знизиться добробут країни в цілому. У цьому
 9. Нарешті, антитрестовські закони перешкоджають компаніям координувати вать діяльність з метою розподілу ринку (ми обговоримо деякі
    антитрестовські закони перешкоджають компаніям координувати діяльність з метою розподілу ринку (ми обговоримо деякі випадки застосований-ня цих законів у гл. 16). Поряд з безсумнівною користю, реалізація антитрестовські законів пов'язана з певними витратами. Іноді компанії зливаються не з метою ослаблення конкуренції, а для того, щоб знизити витрати завдяки більш ефективному со-
 10. IBM приводила кон- аргумент (також відповідний істині).
    антитрестівського законодавств. - Поясніть. Компанія розглядає можливість будуєте т ства моста через річку. Будівництво обійде: в $ 2 млн, експлуатація ж не коштуватиме південь-;: го. Наведена нижче таблиця показує; т даний компанією прогноз попиту на період ср: «служби моста. Ціна перетину Число пересічний річки, в $ в тис. (P) (Q) 8 0 7100 6200 5300 4400
© 2014-2022  epi.cc.ua