Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

16.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Значення і завдання аналізу використання трудових ресурсів. на підприємстві. Джерела його інформацією. Визначення забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Оцінка кваліфікаційного рівня персоналу підприємства та змін у його складі за віком, стажем роботи, освітою. Вивчення динаміки показників і причин плинності кадрів.
До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.
Основними завданнями аналізу є:
вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями;
визначення та вивчення показників плинності кадрів;
виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного і ефективного їх використання.
Джерелами інформації для аналізу служать план по праці, статистична звітність "Звіт з праці", дані табельного обліку і відділу кадрів.
Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою потребою. Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами найбільш важливих професій.
Необхідно аналізувати і якісний склад трудових ресурсів по кваліфікації.
Для оцінки відповідності кваліфікації робітників складності виконуваних робіт порівнюють середні тарифні розряди робіт і робітників, розраховані за середньозваженою арифметичній:


де Тр - тарифний розряд; ЧР - чисельність робітників; Vpi-обсяг робіт кожного виду.
Якщо фактичний середній тарифний розряд робітників нижче планового і нижче середнього тарифного розряду робіт, то це може призвести до випуску менш якісної продукції. Якщо середній розряд робітників вища середнього тарифного розряду робіт, то робочим потрібно виробляти доплату за використання їх на менш кваліфікованих роботах.
Адміністративно-управлінський персонал необхідно перевірити на відповідність фактичного рівня освіти кожного працівника займаній посаді і вивчити питання, пов'язані з підбором кадрів, їх підготовкою та підвищенням кваліфікації.
Кваліфікаційний рівень працівників багато в чому залежить від їх віку, стажу роботи, освіти і т.д. Тому в процесі аналізу вивчають зміни у складі робочих за віком, стажем роботи, освітою. Оскільки вони відбуваються в результаті руху робочої сили, то цього питання при аналізі приділяється велика увага.
Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують динаміку наступних показників:
коефіцієнт обороту з прийому робочих (Кпр):

коефіцієнт обороту по прийому робочих


коефіцієнт обороту з вибуття (Кв):

коефіцієнт обороту з вибуття


коефіцієнт плинності кадрів (Km):

коефіцієнт плинності кадрів


коефіцієнт сталості складу персоналу підприємства (Кп.
с):

коефіцієнт сталості складу персоналу підприємства


Необхідно вивчити причини звільнення працівників (за власним бажанням, скорочення кадрів, через порушення трудової дисципліни та ін.)
Напруга в забезпеченні підприємства трудовими ресурсами може бути кілька знято за рахунок більш повного використання наявної робочої сили, зростання продуктивності праці, інтенсифікації виробництва, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, впровадження нової більш продуктивної техніки, удосконалення технології та організації виробництва. У процесі аналізу повинні бути виявлені резерви скорочення потреби в трудових ресурсах в результаті проведення перерахованих вище заходів.
Якщо підприємство розширює свою діяльність, збільшує виробничі потужності, створює нові робочі місця, то слід визначити додаткову потребу в трудових ресурсах по категоріям і професій та джерела їх залучення.
Резерв збільшення випуску продукції за рахунок створення додаткових робочих місць визначається множенням їх приросту на фактичну середньорічну вироблення одного робітника:

Резерв збільшення випуску продукції


де Р ВП - резерв збільшення випуску продукції; Р КР - резерв збільшення кількості робочих місць; Гвф - фактична середньорічна вироблення робітника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами "
 1. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів , більш повного і ефективного їх використання; вивчення та оцінка рівня продуктивності праці на підприємстві; вивчення організації оплати праці персоналу
 2. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  аналізу фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича
 3. 2. Предмет економіки праці
  аналіз формування та використання людського капіталу та трудових ресурсів в організації і в суспільстві в цілому, відтворення робочої сили; 3) дослідження сутності та змісту ринку праці, проблем зайнятості та безробіття; 4) розкриття основних теорій мотивації праці, сутності потреб, інтересів мотивів і стимулів для забезпечення високої трудової активності працівників; 5)
 4. Концепція якості трудового життя
  забезпечення сприятливих умов праці, професійного зростання , самореалізації особистості, а також передбачає включення трудової діяльності як органічного всеосяжного елемента соціального життя на рівні підприємства і суспільства в цілому. Вона включає в себе такі основні положення та вимоги, які повинні дотримуватися як роботодавцями, так і працівниками: справедлива і
 5. Стаття 5. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення
  забезпечення рівних можливостей усім громадянам Російської Федерації ... у реалізації права на добровільну працю і вільний вибір зайнятості; створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини; підтримку трудової і підприємницької ініціативи громадян ... сприяння розвитку їх здібностей до продуктивної, творчої праці; забезпечення соціальної
 6. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 7. Глава 14. Трудові ресурси
  підприємствах (фірмах), мотивація праці та трудові відносини. Саме на мікрорівні відбувається безпосереднє використання трудових ресурсів країни, здійснюється їх внесок в економічне зростання в якості економічного ресурсу та фактора
 8. 24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ
  аналізу є комплексність постачання, тобто дотримання певних співвідношень між найважливішими видами матеріальних ресурсів. Порушення комплексності постачання, як правило, призводить до порушення термінів виготовлення, асортименту та можливого зниження обсягу випуску. Безперебійна робота господарюючого суб'єкта неможлива без створення оптимальної величини запасів на здійснення програми
 9. Регулювання зайнятості
  забезпечення необхідною інформацією як людей, що шукають роботу, так і роботодавців. Найкращих результатів у боротьбі з безробіттям досягають там, де основні фінансові ресурси використовуються в активних, а не в пасивних формах, тобто коли основні зусилля спрямовані на роботу з незадіяними трудовими ресурсами, а не на виплату допомоги з безробіття. Подібний підхід дозволяє, з одного боку,
 10. Стаття 33. Трудові відносини
  підприємстві з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором та індивідуальними трудовими договорами (контрактами). (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства порівняно з умовами, передбаченими чинним на території РРФСР законодавством. (4) Діяльність професійних спілок на підприємстві з
 11. Питання 18. Статистика трудових ресурсів
  трудових ресурсів виділяють такі категорії: 1) працездатне населення у працездатному віці; 2) фактично працюючих підлітків молодше 16 років; 3) фактично працюючих осіб старше працездатного віку. Загальну чисельність трудових ресурсів можна розрахувати двома методами. Відповідно до першого методом до складу трудових ресурсів включають населення працездатного віку
 12. 33. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ матеріальних і моральних стимулів
  аналізі необхідно перевірити правильність відрахувань у фонди економічного стимулювання і потім розглянути, як впливає матеріальне стимулювання на основні показники діяльності підприємства. Про ефективність використання преміальної системи можна судити по ряду показників: обсяг продукції в діючих цінах; кількість виплачених премій; характеристика використання премій (повинен
© 2014-2022  epi.cc.ua