Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Загальна рівновага

Маленька щодо світового господарства країна здійснює вільний товарообмін і перелив капіталів з рештою світу при заданих значеннях Pz, yz, iz. З приходом на вітчизняний ринок благ через кордони в структурі сукупного попиту з'являється четверте доданок - реальний обсяг чистого експорту товарів і послуг

де Qex, Qim - кількість відповідно експортованих та імпортованих благ; при цьому весь імпорт розподіляється певним чином між агрегатами С, /, і G, т. е. кожен з них може містити деяку кількість імпортних благ.

ставлення ЕР7/ Р = ег називається реальним обмінним курсом. За допомогою його кількість імпортованих благ перекладається в еквівалентну кількість вітчизняних: виражена в національних грошах цінність імпорту ділиться на ціну одиниці вітчизняного блага.

Обсяги експорту та імпорту благ залежать від величини обмінного курсу: зростання е стимулює експорт і стримує імпорт. Оскільки в міру зростання реального національного доходу домашні господарства збільшують попит не тільки на вітчизняні, а й на іноземні товари, то кількість імпортованих благ залежить ще і від величини доходу. Тому реальний обсяг чистого експорту благ є функцією двох змінних:

Таким чином, у відкритій економіці обмінний курс національної валюти - це один з факторів, що визначають сукупний попит на блага.

Попит на грошовому ринку теж залежить від обмінного курсу, оскільки домашні господарства в складі майна поряд з національними грошима і облігаціями тримають іноземні фінансові активи. Чим нижче обмінний курс, тим дешевше іноземні активи; з підвищенням обмінного курсу попит на них зменшується, збільшуючи реальну касу. Тому у відкритій економіці попит на реальні касові залишки є функцією трьох змінних:

Зазначені обставини призводять до того, що від значення валютного курсу залежить розташування точки перетину ліній IS і LM, а отже, і розташування кривої сукупного попиту.

Розглянемо рис. 12.13. У його верхній частині побудовані криві / 50 і LM0 при заданих значеннях Р0 і е0. Якщо при незмінному обмінному курсі підвищиться рівень цін, то вліво зміститься не тільки лінія LM (LM0 -> LMX), відображаючи зменшення реальної кількості грошей, а й лінія IS (IS0ISt) Внаслідок скорочення чистого експорту благ: зростання Р знижує обсяг експорту і збільшує обсяг імпорту. В результаті у відкритій економіці сукупний попит стає більш еластичним за рівнем цін (нахил кривої сукупного попиту зменшується). Якщо при заданому рівні цін зросте обмінний курс національної валюти, то лінія IS зрушиться вправо через збільшення чистого експорту благ, а лінія LM - вліво через зростання попиту на гроші. Чи буде нова точка рівноваги в моделі IS - LM знаходитися праворуч або ліворуч від вихідної точки, залежить від відстані зрушень цих ліній; відповідно зростання е зрушує криву у ° (Р, е) вправо або вліво.

Крива сукупного попиту у відкритій економіці

Мал. 12.13. Крива сукупного попиту у відкритій економіці

Обмінний курс національної валюти впливає і на кон'юнктуру ринку праці, а отже, і на сукупну пропозицію благ. Специфіка функціонування ринку праці у відкритій економіці полягає в тому, що при визначенні реальної заробітної плати підприємці та робітники застосовують різний рівень цін: перше цікавить ціна їхньої продукції, т. Е. Вітчизняний рівень цін, а друге - рівень цін споживчого ринку, який визначається як середньозважена величина національного і зарубіжного рівнів цін:

де а - частка імпортованих товарів в загальній їх кількості.

При прийнятті рішень на ринку праці підприємці орієнтуються на Р, а робітники - на р.

Зміна обмінного курсу зміщує криву сукупної пропозиції. Це показано на рис. 12.14.

при Р0 і е0 зайнятість встановиться на рівні N0, а обсяг пропозиції благ складе у0. Підвищення рівня цін до Р, супроводжується збільшенням ціни попиту на працю (W0DW ^), так як WD = PyN. З метою спрощення приймемо, що робочі схильні грошовим ілюзіям; тоді сукупна пропозиція зросте дог / ,.

Якщо підвищиться обмінний курс, то через подорожчання імпортованих благ купівельна спроможність номінальної зарплати знизиться і крива ціни пропозиції праці зрушиться вліво (W0S -> wf) Навіть при наявності грошових ілюзій; слідом за нею вліво зміститься крива сукупної пропозиції (ys(P, е0) - " ys(P, еа)).

Зрушення кривої сукупної пропозиції при зростанні обмінного курсу

Мал. 12.14. Зрушення кривої сукупної пропозиції при зростанні обмінного курсу

Таким чином, у відкритій економіці сукупна пропозиція благ, як і сукупний попит на них, є функцією двох змінних - рівня цін і обмінного курсу національної валюти: ys=ys(P, е). Тому прирівнювання сукупного попиту до сукупній пропозиції не дає однозначного рішення моделі. Кожній точці перетину кривих у ° (Р, е) і ys(P, е) Відповідає певне поєднання Р, е. Рівноважним воно буде лише в тому випадку, якщо при ньому чистий експорт благ, виміряний в національних грошах, дорівнює чистому експорту капіталу, вираженого в тих же грошах:

приклад 12.4

Перетворимо закриту економіку, представлену системою рівнянь (8.1а), у відкриту економіку маленької країни. Екзогенні параметри: Рх= 1; iz= 10; е * = 4; (7 = 110; Т = 0,2; М = 104. Поведінка домашніх господарств характеризується наступними функціями: споживання вітчизняних благ С = 54 + 0,75 - 0,2у); споживання імпортних благ Q ' "' = 0,15у - 1 0еРх/ Р попиту на реальні касові залишки / = 0,04у + + 2 (50 - i) + 4е; ціни пропозиції праці 11Л = 0,5 л '+ 10 Р, де Р = 0.8Р + 0,2еРг; чистого експорту капіталу NKE =0,5е (г + ее-г). Діяльність підприємницького сектора відображається наступними функціями: виробничої у = 82N- 2Л-; інвестицій / = 240 - 6 / '; експорту благ Q '= 50ЕРг/ Р.

Виведемо рівняння ліній IS і LM:

Підставивши значення i з виразу (12.4) в формулу (12.3), отримаємо функцію сукупного попиту

З умови рівноваги на ринку праці визначимо кількість використовуваного праці:

і, підставивши його в виробничу функцію, отримаємо функцію сукупної пропозиції

Рівноважний обмінний курс встановиться в результаті вирівнювання платіжного балансу. Він буде мати нульове сальдо, якщо чистий експорт благ, виміряний у вітчизняних грошах (PQf 'x)> дорівнює чистому експорту капіталу, вираженого в тих же грошах (ePzQim):

Підставивши у вираз (12.7) значення ставки відсотка з виразу (12.4), після перетворень отримаємо

Вираз (12.8) є рівняння кривої нульового сальдо платіжного балансу в системі координат Р, у.

В результаті рішення системи рівнянь (12.5), (12.6) і (12.8) визначають рівноважні значення трьох ендогенних змінних: у = 790; Р = 0,942; е = 1,82. На їх основі розраховують всі інші показники, які представлені в першому рядку табл. 12.7. Наочно стан подвійного рівноваги в розглянутому прикладі представлено на рис. 12.15.

Подвійне рівновагу при е = 1,82

Мал. 12.15. Подвійне рівновагу при е = 1,82

Змінюючи в даному прикладі значення G і М, можна побачити наслідки фіскальної і грошової політики (див. другу і третю рядки табл. 12.7).

Таблиця 12.7. Наслідки фіскальної і грошової політики

G

М

З

I

Qex

У

Р

i

е

N

W

Qim

NE = = NKE

110

104

528

155

96,4

790

0,942

14,2

1,82

15,5

19

99,2

-2,8

Таблиця 12.7. закінчення

G

M

C

I

Qex

У

P

i

e

N

W

Qim

NE = = NKE

200

104

533,5

81,6

86,6

799

1,19

26,4

2,06

16

21,6

102,6

-16

110

150

533,9

159,5

97,0

800

1,3

13,4

2,53

16

23,5

100,5

-3,5

 1. Дефляція боргу
  Ірвін Фішер (1967-1947) - вчений-бунтар і практик. Він заклав основи для фінансового моделювання міжчасового вибору, а з урахуванням тимчасових переваг поглибив розуміння дії ліквідності в умовах нарощування заборгованості і дефляції. Пізня робота Фішера, присвячена дефляція боргу, представляє
 2. Частково мобільний капітал
  Звернемося тепер до більш реалістичного нагоди, коли капітал може перетинати кордони, однак не є повністю мобільним. Це відповідає реальному стану справ, так як інвесторам часто простіше вкладати кошти у власній країні, де відомі норми (як формальні, так і неформальні) ведення бізнесу, ніж
 3. Біржова практика застосування теорії кредитних циклів, технологія побудови біржових торгових систем
  Ідея про те, що теорія озброює практику, з першого погляду не відноситься до біржової торгівлі і основній масі кредитних комунікацій. Однак зміни, що відбуваються у світовій економіці зажадали перегляду основних теоретичних підходів до циклічності, особливо щодо шокового впливу кредиту на
 4. Банківський сектор, загальна характеристика банківського сектора
  Подібно до того як в цілому Росія шукає нову, конструктивну і інноваційну, модель національної економіки, банківська система також вступає в нову фазу свого розвитку, що вимагає кардинальної зміни поведінки банків в економіці. Завдання банків - акумулювати заощадження населення і трансформувати
 5. Автокореляція в залишках
  Критерій Дарбіна - Уотсона. Автокорреляция в залишках може бути обумовлена декількома причинами, що мають різну природу. 1. Вона може бути пов'язана з вихідними даними і викликана наявністю помилок вимірювання в значеннях результативного ознаки. 2. У ряді випадків автокорреляция може бути
 6. Аналіз і прогнозування зовнішньоторговельної діяльності
  Прогнозування зовнішньої торгівлі грунтується на аналізі звітних статистичних даних про попередньому стані досліджуваного об'єкта. Мета прогнозу - визначити майбутні тенденції зміни основних факторів, таких як загальноекономічний стан і фінансовий стан країни, розвиток науково-технічного прогресу
 7. Агенти (актори) і взаємодії
  Діючі в економіці суб'ети відносяться до одного з чотирьох типів економічних агентів: домогосподарства; фірми; фінансові посередники; держава. домогосподарства (Або домашні господарства) - це окремі індивіди та сім'ї, економічна функція яких полягає в споживанні товарів і послуг.
 8. Зростання в постіндустріальній економіці
  В результаті вивчення глави студент повинен: знати понятійний апарат сучасної теорії економічного зростання; методологічні принципи побудови динамічних моделей в постіндустріальній економіці; особливості та відмінні ознаки цих моделей; різні підходи до моделювання факторів ефективності праці
© 2014-2022  epi.cc.ua