Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 3 Особливості податкового планування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях і вільних економічних зонах

.
Необхідність корпоративного податкового планування в вирішальною мірою залежить від тяжкості податкового гніту. Якщо податки складають більше половини всіх витрат господарюючого суб'єкта, то податкове планування приймає глобальний характер і стає найважливішим елементом всієї управлінської роботи на підприємстві.
За деякими оцінками, якщо питома вага податків не перевищує 15% загального чистого доходу підприємства, то потреба в податковому плануванні мінімальна, і в такій ситуації за станом податкових платежів може цілком стежити головний бухгалтер або його заступник. При рівні податкового гніту в межах 20-35% в дрібних і середніх фірмах доцільно мати фахівця, а у великих фірмах - групу фахівців, орієнтованих виключно на контроль за податковими зобов'язаннями.
З практичної точки зору управління податками включає в себе кілька напрямків (Додаток 2).
Розглянемо основні положення процесу управління податками на підприємстві.
Взаємодія податкового та бухгалтерського обліку
Фінансовий менеджер спочатку повинен зрозуміти досить складний характер взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування. Оскільки система бухгалтерського обліку не задовольняє повною мірою фіскальним цілям, у вітчизняній практиці існують три підходи до інформаційного забезпечення державної податкової інспекції про об'єкти оподаткування.
Найперший з них передбачає, що різні податкові показники формуються і обчислюються лише за допомогою даних бухгалтерського обліку.
Другий підхід передбачає формування показників податкового обліку шляхом коригування бухгалтерських даних. У цьому випадку різні податкові показники формуються і обчислюються за допомогою даних бухгалтерського обліку, але з використанням певних методів для цілей оподаткування.
Цим пояснюється вживання в російському законодавстві словосполучення «для цілей оподаткування».
Третій підхід передбачає розрахунок податкової бази за правилами податкового обліку, відмінним від правил і процедур бухгалтерського обліку. Мова вже йде про абсолютне податковому обліку. Саме цей спосіб законодавчо введений з 1 січня 2002 р. для розрахунку зобов'язань з податку на прибуток. Принципово новим є офіційне визнання податкового обліку, який охоплює: первинні документи, аналітичні регістри, розрахунок податкової бази.
Податковий облік - система узагальнення інформації Для визначення податкової бази на основі даних первинних документів; його призначення - забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю обчислення та сплати до бюджету податку на прибуток.
Дані податкового обліку повинні відображати: порядок формування суми доходів і витрат; порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді; суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах; порядок формування сум створюваних резервів; суму заборгованості по розрахунках з бюджетом з податку на прибуток.
Таким чином, в даний час показники, пов'язані з обчисленням оподатковуваної бази з податку на прибуток організацій, формуються за особливими правилами, без участі ряду показників системного бухгалтерського обліку. Тому податковий облік у порівнянні з бухгалтерським обліком можна вважати позасистемним. Він організується платником податку самостійно, виходячи з принципу послідовності норм і правил податкового обліку, викладених у ст. 313-333 НК.
Починаючи зі звітності 2003р., Введений в дію новий стандарт бухгалтерського обліку - ПБО 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток».
Згідно з цим стандартом на рахунках окремими бухгалтерськими проводками відображається сума податку на прибуток організацій, яка обчислена в порядку, встановленому нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку, та суми, її коректують. Стандарт ПБО 18/02 вводить правило, згідно з яким на рахунках окремими бухгалтерськими проводками відображаються а) сума податку на прибуток, обчислена за методикою бухгалтерського обліку; б) суми, коригувальні цей прибуток. Для цього вводяться нові об'єкти бухгалтерського обліку, а саме: постійні податкові зобов'язання, відстрочений податковий актив, відстрочене податкове зобов'язання. Ці об'єкти формують інформацію про вплив різниць у зв'язку з розходженнями в оцінці активів і зобов'язань, часу визнання доходів і витрат з метою бухгалтерського та податкового обліку. Тому новий стандарт вимагає зміни облікової політики організації, оскільки зачіпає робочий План рахунків і систему аналітичного обліку.
Введення даного ПБО необхідно для того, щоб користувачі бухгалтерської звітності могли зрозуміти і оцінити розбіжності між сумами податку на прибуток, обчисленими за різними правилами системного і позасистемного обліку. Тим самим цей стандарт нормативно закріплює право користувачів на інформацію про причини, розміри і характер впливу відхилень у сумі податку на прибуток, обчисленого за правилами бухгалтерського обліку та з податкового законодавства. По суті, виконання вимог ПБО 18/02 покликане забезпечити наочність і прозорість при формуванні інформації про розрахунки з податку на прибуток, вводить контрольний елемент для обчислення правильності податку на прибуток [21, 119].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 3 Особливості податкового планування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях і вільних економічних зонах "
 1. Глосарій
  особливості -« громадська »(в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну
 2. Словник термінів
  питань місцевого значення. Мінімальний місцевий бюджет - розрахунковий обсяг доходів і видатків місцевого бюджету, що враховує державні мінімальні соціальні стандарти. Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління. Мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально допустима вартість
 3. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  питання застосування частини першої Податкового кодексу Російської Федерації "роз'яснено, що на платника податків, який встав на податковий облік в конкретному податковому органі за однією з підстав, не може бути покладено відповідальність за неподання заяви про повторну постановку на податковий облік в тому ж самому податковому органі з інших підстав. Ухилення від постановки на облік в податковому
 4. Коментарі
  питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
 5. 4.6. Додаткова інформація
  запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на здоров'я людини впливають не стільки самим гроші, скільки характер їх використання в інтересах здоров'я. Наприклад, люди з більш високими доходами мають можливість отримати кращу освіту. У свою чергу, смертність
 6. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  особливості. Протягом першого повоєнного десятиліття США зберегли і зміцнили свої позиції у світовій економіці. За час війни в Кореї в американську промисловість було інвестовано до 30 млрд. дол, тобто більше, ніж за всю другу світову війну. Це призвело до зростання обсягу промислового виробництва, розширення зайнятості та під-вищення заробітків за рахунок збільшення основних ставок і
 7. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  питань навколишнього середовища і майбутнього розвитку цивілізації, що проходила в червні 1992 р.: 1) про неможливість порятунку людства в рамках ринкової системи, рушійна сила якої - приватна власність, 2) про необхідність вироблення людством нової моделі соціально-економічного розвитку, яка спиралася б на важелі централізованого регулювання на рівні окремої держави та світового
 8. 10.1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ командно-адміністративної економіки
  питання. Для таких висновків були серйозні підстави. Зруйнована двома війнами (перша світова і громадянська з 1914 по 1920 рр..) економіка Росії була відновлена за 6 років. У 1926 р. обсяг виробництва досяг рівня 1913 г . У наступні роки економіка країни розвивалася впевнено, високими темпами, не рахуючи роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр..) та повоєнної відбудови.
 9. 4.4. Місцеві бюджети
  особливостей і рівня забезпеченості населення цими послугами. Розвиток економічного потенціалу країни, збільшення населення, розширення процесу урбанізації є основними чинниками збільшення числа і обсягу місцевих бюджетів. Зростання місцевих бюджетів безпосередньо пов'язаний з процесом урбанізації, отже, розширенням соціальної інфраструктури. У загальному обсязі місцевих бюджетів
 10. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  питання про прибутковий податок ставилося з відміною кріпосного права, однак закон про його справляння з'явився лише в 1910 р., введення його намітилося в 1917 р., але у зв'язку з революційними подіями закон не був введений в дію. До 1992 р. в нашій країні стягувався прибутковий податок з робітників і службовців. Сучасний порядок стягування прибуткового податку в РФ введено з січня 1992 У відповідності з ним
© 2014-2022  epi.cc.ua