Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

46. Внутрішні і зовнішні чинники, що створюють загрозу економічній безпеці Республіки Білорусь.

Загрози економічної безпеки Республіки Білорусь - реальні та потенційні негативні впливи, породжувані певними діями, явищами або процесами (умовами і факторами), або їх сукупністю, що перешкоджають реалізації економічних інтересів Республіки Білорусь.
Внутрішніми загрозами економічної безпеки можуть бути як об'єктивні процеси у сфері економіки, так і цілеспрямована діяльність різноманітних соціальних суб'єктів (міжнародних політичних і економічних спільнот, організованих структур та окремих громадян всередині країни), що переслідують власні інтереси, як економічні (витяг найбільшого прибутку), так і політичні (одержання влади).
Внутрішніми загрозами, стосовно до Республіці Білорусь, можуть бути як процеси, стани, так і діяльність суб'єктів господарювання. Зокрема, в тій чи іншій мірі на економічну безпеку республіки, на умови і можливості реалізації економічних інтересів можуть чинити негативний вплив:
- відсутність механізму вдосконалення галузевої структури в напрямку зростання ефективності та конкурентоспроможності виробництва;
- відсталість технологічної бази більшості галузей, висока енергоємність і матеріаломісткість, низька якість продукції і високі витрати виробництва;
- високий рівень монополізації економіки, що виражається у зростанні цін, несумлінності у виконанні договірних умов, відсутності спонукальних мотивів для вдосконалення виробництва, вдосконалення якості продукції і зниження витрат виробництва;
- досить високий рівень інфляції і на цій основі загострення соціальних проблем;
- низька інвестиційна активність і переважання вкладення капіталів в посередницьку та фінансову діяльність на шкоду виробничої;
- зношеність комунікаційних систем і аварійна небезпека;
- недостатня розвиненість і стійкість об'єктів інфраструктури;
- низький рівень природоохоронної діяльності та екологічної безпеки;
- відставання приросту розвіданих запасів корисних копалин від масштабів їх видобування з надр;
- погіршення стану науково-технічного потенціалу, втрата позицій на окремих напрямках науково-технічного розвитку, в тому числі в результаті "витоку мізків" за кордон і в інші сфери діяльності, втрата престижності інтелектуальної праці;
- посилення майнового розшарування населення з одночасним збільшенням чисельності населення з доходами нижче прожиткового мінімуму і безробітних, деградація установ соціальної сфери, обмеження доступу багатьох малозабезпечених людей до системи охорони здоров'я, освіти та культури і погіршення на цій основі фізичного та духовного здоров'я населення;
- криміналізація економіки, зростання корупції та організованої злочинності, її проникнення в економічну сферу;
- неефективність економічних інститутів регулювання відносин, що призводить разом з недосконалістю законодавчої бази до низької правової, фінансової, договірної дисципліні, масовому приховування доходів і ухилення від сплати податків, криміналізації економіки та корупції в галузі управління економікою;
- відсутність адекватного цілям економічних перетворень законодавства та судової системи, затримка і відставання у створенні найважливіших інститутів ринкової економіки;
- неадекватність механізмів формування економічної політики цілям та інтересам (неузгодженість дій економічних відомств), яке може призводити до порушення фінансової збалансованості, породжувати загрозу соціальних конфліктів, штучно послаблювати конкурентоспроможність вітчизняних виробників;
- недосконалість системи управління.

Реалізації життєво важливих інтересів Республіки Білорусь у виробничій сфері протидіє ряд загроз, зумовлених як внутрішніми, так і зовнішніми факторами, до яких слід віднести:
- процес зниження технологічного рівня виробничої сфери;
- зберігається і навіть зростаюча висока енерго - і матеріаломісткість виробництва і залежність республіки від зовнішніх поставок паливно-енергетичних і матеріально-сировинних ресурсів (і зокрема, з одного джерела - Росії);
- постійне зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції, навіть на внутрішніх ринках;
- старіння основних виробничих фондів, які в даний час знаходяться на межі, за якою починається фізичне знищення продуктивних сил республіки;
- високий рівень бартерних угод, який викликаний кризою неплатежів і хронічним дефіцитом оборотних коштів виробничих підприємств;
- високий рівень монополізації у виробничій сфері, відсутність збалансованого механізму регулювання державою діяльності виробничих монополій, що провокує їх на збільшення витрат, зниження якості та обсягів виробленої продукції, а також зростання цін на неї;
- наростання руйнівних тенденцій в ситуації виробничій структурі економічної системи при повільне формування ринкової структури , в результаті чого втрачається частина національного багатства країни;
- втрата значної частини традиційних ринків збуту машинобудівної та інших видів продукції виробничого сектора економіки республіки;
- витіснення продукції вітчизняних виробників з внутрішнього ринку аналогічними товарами зарубіжних виробників, здійснюване власними білоруськими посередницькими структурами;
- дискримінаційні заходи з боку зарубіжних країн і їх спільнот на світових ринках промислового експорту;
- зниження інвестиційної активності і відтік капіталів та інших інвестиційних ресурсів з виробничого сектора у фінансову сферу і на посередницьку діяльність
Зазначені загрози в рівній мірі можуть чинити значний вплив не тільки на виробничу, а й на всі інші сфери реалізації економічної безпеки:
- технологічна відсталість сільськогосподарського виробництва;
- висока енерго-та матеріаломісткість вітчизняного агрокомплексу;
- недосконалість земельних відносин та штучне гальмування земельної реформи;
- застаріла і зношена інфраструктура АПК, в результаті чого катастрофічно зростають втрати і знижується якість сільгосппродукції при її виробництві, транспортуванні, зберіганні та реалізації;
- значна залежність республіки від імпорту агропромислових технологій;
- різке збільшення пропозиції на внутрішньому ринку імпортних продуктів харчування, які найчастіше потрапляють в республіку напівлегальним способом і їх якість не завжди може бути проконтрольовано відповідними структурами;
- стійка тенденція скорочення площ сільськогосподарських земель, особливо сінокосів і пасовищ, в результаті їх відводів для будівництва промислових та інших об'єктів, а також різкого скорочення обсягів меліоративних і культурно-технологічних робіт, що в поєднанні зі збільшенням площ, зарослих чагарником , і заболочених раніше використовуваних земель призвело до загального скорочення сільськогосподарських угідь Довготривале негативний вплив на баланс площ сільськогосподарських земель роблять також наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- значне старіння трудових ресурсів за рахунок відтоку з села молоді.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 46. Внутрішні і зовнішні чинники, що створюють загрозу економічній безпеці Республіки Білорусь. "
 1. Запитання для повторення
  внутрішні і зовнішні загрози економічній безпеці? 5. До чого призводить недотримання порогових значень показників економічної безпеки? 6. Що використовується для аналізу рівня економічної
 2. Тест
  внутрішнім загрозам: а) посилення структурної деформації економіки, б) втрата ринків збуту; в) зниження інвестиційної та інноваційної активності; г) перетворення в паливно-сировинний придаток; д) розмір зовнішнього боргу; е) технологічна блокада через відставання країни в науково-технічній сфері? 2. Що з перерахованого не відноситься до зовнішніх загроз: а) посилення імпортної
 3. Література
  республіканського бюджету територіальними органами державного казначейства », затверджені Міністерством фінансів Республіки Білорусь 27.02.99 р. 13. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені Міністерством фінансів Республіки Білорусь 05.12.95 р. № 54. 14. Методичні вказівки про порядок планування, використання та обліку доходів,
 4. 47. Концепція національної безпеки Російської Федерації
  внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. У цьому нормативно-правовому акті визначено, що під національною безпекою Російської Федерації розуміється безпеку її багатонаціонального народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Російській Федерації. Перед національною економічною безпекою ставляться такі завдання: 1) прогнозування появи
 5. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічна безпека / / Питання економіки. 1994. №
 6. 45. Економічна безпека в системі національної безпеки. Рівні і найважливіші види економічної безпеки.
  Створення відповідних механізмів виховання та освіти. Все це сприятиме формуванню соціально орієнтованої економіки країни і забезпечення її НБ. Для забезпечення НБ необхідні розвиток всебічного та взаємовигідного співробітництва з іншими державами, збереження і зміцнення існуючих систем міжнародної та регіональної безпеки. Важливо враховувати особливості
 7. Література
  1. Трудовий кодекс Республіки Білорусь. Мн., 1999. 2. Кодекс законів про працю Російської Федерації. М., 2000. 3. Інструкція про склад фонду заробітної плати та інших виплат № 293 від 11.12.98г. 4. Інструкція зі статистики чисельності працівників та заробітної плати. Мн., 1998. 5. Номенклатура посад та закладів охорони здоров'я, затверджена Міністерством охорони здоров'я Республіки
 8. Стратегічні цілі, завдання та механізми забезпечення економічної безпеки
  внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Вона складається з чотирьох блоків: місце Росії у світовому співтоваристві; національні інтереси Росії; загрози національній безпеці; забезпечення національної безпеки. Стратегічна мета економічної безпеки полягає у створенні прийнятних умов для життя і розвитку особистості, соціально-економічній та військово-політичної стабільності
 9. Висновки
  внутрішні і зовнішні загрози економічній безпеці. До внутрішніх загроз належать: а) посилення структурної деформації економіки, тобто відтворення сформованих у народному господарстві диспропорцій і обумовлених ними аномалій; б) зниження інвестиційної та інноваційної активності і руйнування науково-технічного потенціалу; в) загроза перетворення Росії паливно-сировинну периферію розвинених
 10. Тренувальні завдання
  внутрішні
 11. Які види загроз національній економічній безпеці та роль держави в їх запобіганні?
  Факторах, протидіючих державної економічної політики, що проводиться в загальнонаціональних інтересах. Посилення таких загрозливих сил і чинників означає загострення основного економічного суперечності реального господарювання. Про ступінь загрози національній безпеці прийнято судити за особливим індексом (кількісним показником) виживаності. До 2000 р. за індексом виживаності,
 12. Література
  економічного аналізу використання основних засобів / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. С. 83-86. 12. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. С.78-83. 13. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 14. Аналіз господарської діяльності в промисловості:
 13. 43. Фінансова система та її роль в державному регулюванні. Державний бюджет: склад, структура і метод планування.
  Створюватися позабюджетні фонди. БС РБ грунтується на принципах: - єдності; - повноти відображення доходів і витрат бюджетів; - збалансованості бюджетів; - гласності; - самостійності бюджетів; - ефективності використання бюджетних коштів; - загального (сукупного) покриття витрат бюджетів; - достовірності бюджетів; - адресності та цільового призначення бюджетних коштів; - відповідальності
 14. 48. Внутрішні і зовнішні загрози національній економічній безпеці
  внутрішніми загрозами національній економічній безпеці є: 1) посилення ступеня диференціації рівня життя і доходів населення. Формування невеликої групи багатого населення (олігархів) і великої частини бідного населення створює ситуацію соціальної напруженості в суспільстві, що в кінцевому підсумку може призвести до серйозних соціально-економічних потрясінь; 2) деформація
 15. 49. Зовнішні загрози національній безпеці
  внутрішніх загроз, а тому їх перелік постійно змінюється залежно від конкретних політичних, соціальних, правових та економічних умов. Прийнята в 1997 р. і доповнена у 2000 р. Концепція національної безпеки Російської Федерації не є простою декларацією. Вона являє собою дієвий нормативно-правовий документ, що регулює пріоритетну сферу діяльності
 16. Сутність економічної безпеки і її стратегічне забезпечення
    внутрішніх загроз. Проблеми національної безпеки не стоять так гостро, якщо в країні: - внутрішній ринок насичений продовольчими та промисловими товарами; - підприємства забезпечені всіма необхідними ресурсами, працюють рентабельно і виробляють конкурентоспроможну продукцію; - інтереси технологічно пов'язаних виробників і споживачів узгоджені; - в країні досягнуто
 17. 52. Перспективи співробітництва Республіки Білорусь з зарубіжними країнами поза СНД.
    зовнішньоекономічної політики РБ є ЄС. Торгівля з країнами ЄС не тільки служить для РБ надійним джерелом надходження твердої валюти, а й дозволяє залучити новітні інновації і технології, інвестиційні ресурси. В останні роки торгівля з ЄС розвивається досить стійко. Розширенню інтеграційних зв'язків нашої країни з ЄС перешкоджають застосовувані ним імпортні квоти й антидемпінгові
 18. Питання 11 Економічна безпека Росії
    внутрішні і зовнішні загрози. До зовнішнім загрозам економічної безпеки РФ [26] можна віднести: - сировинну орієнтацію російського експорту; - імпортну інтервенцію зарубіжних країн; [27] - втрату лідируючих позицій в експорті озброєння; - залежність країни від ряду імпортних товарів; - зовнішню заборгованість держави - в даний час зовнішній борг Росії становить суму $ 47800000000;
 19. 50. Федеральні, регіональні і місцеві інститути забезпечення національної економічної безпеки
    загроз, причин їх виникнення та шляхів ліквідації; 3) Федеральне Збори Російської Федерації. В рамках своїх конституційних прав і обов'язків воно формує нормативно-правову базу процесу забезпечення національної безпеки і вносить пропозиції щодо її основними напрямками; 4) Уряд Російської Федерації. Керуючись Конституцією РФ, вказівками та рекомендаціями Президента РФ,
© 2014-2022  epi.cc.ua