Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Вплив податків: акордні податком соціальні виплати


Податки пояснюють існування розриву междувелічіной ВНП і особистим доходом у, тобто сумою, яка є в розпорядженні до-машніх господарств для здійснення видатків ісбереженій. Щоб дещо спростити наш ана-ліз, припустимо спочатку, що уряд взима-ет з домашніх господарств акордні податки. Аккорд-
ві податки встановлюються урядом незалежно від рівня доходів або обсягу закупок4.
Припустимо, що загальна сума податків, установ-лених урядом, становить T=100. У цьомувипадку наявний дохід буде дорівнює обсягу ВНПмінус податки, або ВНП - T Для кожного данногоуровня випуску продукції, або ВНП, розмір Наявна доходу буде знижуватися на суму що стягується-мих податків. Отже, і рівень споживання, що залежить від величини наявного доходу, бу-дет також скорочуватися в порівнянні з тим, какімон міг би бути за відсутності в економіці налого
На рис. 28-3 показано вплив податків на одно-весна рівень доходів. Спочатку, до взима-ня податків, точкою економічної рівноваги яв-лялась точка E. Потім домашні господарства починаючи-ють обкладатися податком T - 100. В результаті кріваяфункціі споживання зміщується вниз, і відповід-ного в тому ж напрямку зсувається кріваясовокупного попиту. Нова крива совокупногоспроса AD 'представляється як би зміщеною вніздля кожного даного рівня доходів на величину, рівну AdPC і помножену на суму приросту на-логів. Новий рівноважний рівень доходів будетдостігаться в точці E '. Таким чином, ми можемсказать, що оподаткування знижує равновеснийуровень доходів.
Для того щоб визначити величину цього змен-шення доходів, ми можемо взяти до уваги внашем обговоренні вплив змін в уровнеінвестіцій або урядових витрат наравновесний випуск продукції. Як ми бачили ВГЛ. 25, зниження інвестиційних витрат (або дер-жавних закупівель) скорочує равновеснийуровень доходів на величину, рівну произведениюмультипликатора та суми скорочення даних рас-ходів при вихідному, первісному рівні до-ходів.
Тепер спробуємо застосувати ту ж логіку і у частині підвищення податків. Підвищення податків дол-жно буде зменшити рівноважний рівень доходовна суму, що дорівнює добутку мультиплікатора івелічіни відповідного зменшення рівня по-споживчих витрат. Якщо AdPC дорівнює 0,75, то на-логи в розмірі 100 одиниць викличуть скорочення по-споживчих витрат на 75 одиниць. Тоді при ве-личині мультиплікатора, рівний 4, обсяг совокуп-них доходів зменшиться на 300.
Взагалі при системі акордних податків формула,
4 Хоча в реальному житті акордних податків практично не існує, ми оперуємо ними тут для того, щоб якомога простіше показатьмеханізм впливу системи оподаткування на рівень доходів івипуска продукції. Вже в наступному параграфі ми розглянемо про-порційно податки, які, як припускає сама їх назва, встановлюються пропорційно рівню доходів і в действительностипредставляют собою основну форму податків в економіці.
Доходи, випуск продукції
РІС. 28-Z Вплив збільшення державних витрат на обсяг випускупродукції. Спочатку економіка знахо-диться в стані рівноваги в точці E. За-тим державні витрати зростають отнуля до 100. Крива сукупного попиту пе-ремещается вгору на 100 одиниць - з поло-ження AD у положення AD '. У результатеравновесний рівень доходів зросте от1000 одиниць в точці E до 1400 одиниць у точ-ке E '. Приріст державних витрат ока-викликають точно такий же вплив на равновес-вий рівень випуску продукції, як і при-зростання інвестиційного попиту на ту ж величину

Доходи, випуск продукції
РІС. 28-3. Результат збільшення податків.
Підвищення податків, рівне T, скорочує по-споживчих попит для кожного данногоуровня доходів на величину, рівну вироблена-дению показника граничної схильності кпотребленію та суми приросту податків (T). Рівень доходів відповідно сніжаетсяот точки E до точки E '

відображає вплив зростання податків, буде іметьследующій вигляд:
Зниження рівноважних доходів
(внаслідок зрослих податків)=
=мультиплікатор х MPC х приріст податків (3)
Яким би могло бути вплив приросту податків,
якби ми ввели інші припущення относитель -но величини AdPC? Припустимо, наприклад, що те-пер показник MPC дорівнює 0,5.
Отже, вели-чину мультиплікатора складе 2. При рівні до-ходів, рівному первісного, величина потребленіясократітся до 50 (0,5 х 100). Отже, викорис-чаплі рівняння (3), ми отримаємо, що рівноважні до-ходи скоротяться на 100 одиниць (2 х 0,5 х 100). Та-
ким чином, цей приклад показує, що, чим вишеMPQ тим істотніше буде вплив податкових змін на величину рівноважного рівня доходів.
Оподаткування скорочує випуск продукції, тому що податки зменшують розмір потребітельскіхрасходов при кожному даному рівні національногодоходу. Причина скорочення випуску продукції, таким чином, полягає у зменшенні розташовується-мого доходу, а отже, і рівня потребітельскіхрасходов. При снижающемся потребітельскомспросе і незмінному інвестиційному попиті мож-но з упевненістю сказати, що обсяг випуску про-дукції і рівень доходів також скоротяться.
СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ. Оскільки рівень по-требления пов'язаний з розміром наявного доходу-так, то зростання соціальних виплат буде увелічіватьсовокупний попит, а значить, і випуск продукціі.Такім чином, T буде позначати чисті податки, тобто суму податків за вирахуванням соціальних виплат.
Механізм впливу податків на обсяг випускупродукції і рівень доходів передбачає, що з-сування розмірів податків, так само як і дер-жавних закупівель, може бути використано для то-го, щоб підтримувати випуск продукції какможно ближче до його потенційного рівня. Вчасно економічного спаду чисті податки могутбить зменшені, щоб збільшити тим самим ви-пуск продукції. У той же час в період буму, ко-ли слід дещо скоротити сукупний попит, чисті податки можуть бути збільшені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вплив податків: акордні податком соціальні виплати "
 1. 5. Коріння ідеї стабілізації
  впливу історичного процесу. Пожертвування, призначені для того, щоб забезпечити довічну ренту для церкви, благодійних інститутів або сім'ї, довгий час виражалися в землі або в натуральній виплаті продуктами сільського господарства. Пізніше до цього додався грошовий ануїтет (щорічно сплачуваний внесок). Дарувальники і бенефіціарії очікували, що на щорічні виплати, виражені в
 2. 2. Ціна обмеження
  впливу прорабочего законодавства, так як вони цілком і повністю залежать від більш-менш успішного пристосування виробництва до мінливого стану ринку. По відношенню до них трудове законодавство є просто чинником, що породжує зміни.]. Все залежить від умов кожного конкретного випадку, від того, позитивно чи негативно позначиться це на реальній заробітній платі
 3. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  впливу цих факторів на уточнений кошторис розраховується в гр. 10-11 табл. 4.3. Так, приховане недофінансування у зв'язку зі зміною курсу долара США на розмір уточненої кошторису склало -267 336,8 тис. руб., А вплив змін індексу споживчих цін -111 276,7 тис. руб. При цьому сума недофінансування, викликана впливом змін курсу долара США, збільшилася в порівнянні з 1-м
 4. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  впливу цих факторів на розмір оплати праці за категоріями персоналу лікарні наведено в табл. 5.8. Таблиця 5.8 Аналіз фонду заробітної плати за категоріями персоналу {foto66} Зростання чисельності працівників привів до збільшення фонду заробітної плати на 28,9 млн руб. [(108 - 99)? 3 187,7], а підвищення середньої заробітної плати - на 215 800 000 руб. [(5 187,8 - 3 187,7)? 108]. Основний вплив
 5. 4.6. Додаткова інформація
  вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на здоров'я людини впливають не стільки самим гроші, скільки характер їх використання в інтересах здоров'я. Наприклад, люди з більш високими доходами мають можливість отримати кращу освіту. У свою чергу, смертність людей з високим рівнем освіти приблизно в 1,5-4 рази нижче, ніж
 6. СТАРІННЯ
  вплив на політичний процес, оскільки їхні голоси не розколюються через розбіжність інтересів в інших питаннях. Потреби і вимоги престарілих вже потрясли до підстави держава загального добробуту, практично його | розоривши. Якщо додати до платежів престарілим виплату I відсотків за національною боргу, маючи на увазі, що нинішні бюджетні дефіцити виникають від нашого небажання
 7. 3. Виручка і прибуток фірми
  впливу, включаючи успішне виконання підприємницької функції, надання покупцям продукції, що відповідає їх вимогам, вміле поводження з невизначеністю, швидке реагування на виникаючі на ринку зміни, отримання монопольних переваг, технологічну перевагу, розробку і виробництво інноваційної продукції. У загальному вигляді прибуток визначається як різниця між
 8. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  впливом розвитку функцій та потреб держави. Термін «фінанси» походить від латинського «fi-nancia», що означає дохід, платіж. Вперше зі значенням «грошовий платіж» він почав використовуватися в XII-XV ст. в Італії, ряд міст якої - Флоренція, Венеція, Генуя - були в той час найбільшими європейськими центрами торгівлі та банківської справи. Надалі термін одержав міжнародне
 9. Типи фіскальної політики
  вплив, аналогічне інвестиціям, і, подібно до інвестицій, володіють мультиплікаційним ефектом (див. докладніше гол. 14). В основі бюджетної політики держави можуть лежати різні концепції: концепція щорічно балансируемого бюджету; концепція балансування бюджету в ході економічного циклу; концепція функціональних
 10. Тіньова економіка
  вплив на доходи населення пов'язано з його інституційною основою. Інституційної основою регулювання доходів населення виступає державний бюджет, який являє собою найбільший грошовий фонд, призначений для здійснення системних перетворень, підтримки соціальної стабільності і достатнього рівня прибутковості у незахищених груп населення. У цьому сенсі бюджет
© 2014-2022  epi.cc.ua