Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

4.4. ТИПИ ІНФЛЯЦІЇ, ЇЇ ВИМІР І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ


Залежно від темпу зростання цін розрізняють три типи інфляції: повзучу (помірну), коли темп приросту цін не перевищує 5-10% на рік, галопуючу і гіперінфляцію.
Для галопуючої інфляції темп зростання цін становить від 20-200% на рік. Це вже серйозна напруга для економіки, хоча блешні-ство угод і контрактів враховують таке зростання цін.
Гіперінфляція - це період надзвичайно швидкого зростання номінальної грошової маси, що викликає інфляцію, річна норма ко-торою досягає 1000 і більше відсотків. У цих умовах руйнуються нормальні економічні відносини, прискорюються фінансові кра-хи, посилюються суспільно-політичні безладдя.
Рівень і темпи інфляції є основними його показате-лями.
Рівень інфляції для даного року обчислюють таким обра-зом. Розраховується індекс цін для даного року. Для цього вибирає-ся базовий період (наприклад, за базу приймається попередній рік, для якого рівень цін приймається за 100%, беруться ціни певного набору товарів).


Це рівень інфляції. Індекс означає, що дане відношення множиться на 100.
Темп інфляції для даного року дорівнює:
Індекс цін поточного року - Індекс цін минулого року
Індекс цін поточного року
Найбільш поширеним є індекс споживчих цін. Це середньозважене зміна всіх цін на товари, включений-ні в споживчу корзину.
Більш загальним показником інфляції є дефлятор ВНП, ко-торий дає уявлення про поведінку цін в середньому.


Наслідки інфляції мають двоякий характер. По-перше, помірна інфляція - це здорова реакція економіки на виниклі диспропорції в суспільному відтворенні і фінансовій сфері. Це спроба подолати дані диспропорції і досягти рівноважної-го стану між товарною та грошовою масою. По-друге, поміркований-ні темпи інфляції стимулюють ділову активність в економі-ці.
Однак за певною рисою інфляція стає препятст-Вієм для нормального відтворення, несе негативні наслідки-вия, сприяючи необгрунтованого перерозподілу національного доходу і національного багатства, спотворює систему податкових ста-вок, позначається на зниженні життєвого рівня населення , стае чинником, стримуючим економічний розвиток.

Розглянемо соціальні наслідки інфляції для споживачам-лий. Інфляційні процеси загострюють проблеми соціальної справедливості. При високих темпах інфляції починається падіння життєвого рівня населення, яке проявляється в наступних фор-мах:
По-перше, відбувається падіння реальних доходів населення, (реальний дохід показує, яку кількість товарів і послуг можна купити на грошові доходи). Номінальний дохід - скільки коштів отримує людина в якості заробітної плати, відсотків на заощадження та інших видів доходів.
Щоб скласти більш повне уявлення про характер вимірюв-вати реальних доходів у відсотках, необхідно відняти з зраді-ня номінального доходу зміни в рівні цін (тобто темпи інфля-ції).


Встановивши відмінність між номінальними і реальними доходу-ми, можна зрозуміти, як відіб'ється інфляція на різних групах на-селища.
По-друге, в період інфляції відбувається зростання стоїмо-сті життя. Воно означає подорожчання споживчого кошика і її невідповідність поточним реальним доходам і поточному реальному по-требления. Підвищення вартості життя, насамперед, відбивається на одержувачів фіксованих номінальних доходів, тобто працівниках бюджетних організацій (службовців установ, вчителів, лікарів, працівників науки і культури), а також пенсіонерів, інвалідів.
По-третє, інфляція сприяє перерозподілу споживчих витрат у сімейному бюджеті на користь витрат на харчування в порівнянні з іншими статтями.
По-четверте, падіння рівня життя і порушення соціальної справедливості відбувається не тільки через поточне споживання, а й через заощадження. Якщо банки не компенсують темпи зростання цін пре-підвищенням відсотків за вкладами, то відбувається знецінення Ощад-жений населення.
По-п'яте, інфляція призводить до перерозподілу доходів між-ду дебіторами (боржниками) і кредиторами (що дають гроші в борг). В умовах інфляції боржник виграє, а кредитор - проиг-прориву.

По-шосте, падіння життєвого рівня посилюється під впливом-ем інфляції при прогресивній системі оподаткування. Регулярно отримуючи грошові компенсації при відкритій інфляції, платник податків переміщається в групу з більш високими доходами і, від-повідно, з більшою ставкою оподаткування. При цьому він починаючи-ет віддавати державі зростаючу частину свого доходу і може виявитися, що після сплати податку сума купівельної спроможності буде менше тієї, що була до початку інфляційного зростання заробітної плати.
Тому в законодавстві про податки повинна бути передбачено-на автоматична корекція ставок прибуткового податку в залежно-сті від індексу цін.
Соціальні наслідки інфляції для виробників. У ін-фляціонной економіці деформується ринковий механізм: ціни пе-РЕСТАВ давати точні сигнали інвестиціям, в результаті формиру-ються галузеві та регіональні диспропорції.
Інфляційні тенденції гальмують освоєння нових технологій, це позначається на технічному стані виробництва. Така ситуа-ція виникає в зв'язку з тим, що у підприємців витрати на за-робітну плату ростуть повільніше, ніж витрати на придбання засобів виробництва. Це робить більш вигідним збереження уста-застарілих і порівняно дешевого обладнання. Через випереджаючого зростання цін стара трудомістка технологія може приносити більше при-були, ніж нова.
У період активної інфляції спостерігається загальне уповільнення економічного розвитку. Підприємці воліють утримай-тися від великих капітальних витрат з тривалими термінами окупності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4. ТИПИ ІНФЛЯЦІЇ, ЇЇ ВИМІР І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ "
 1. Коментарі
  типи, 59-62, 237-241 Ідеї, роль, 168-183 Ідеологія: вплив, 608; панівна, 177; марксистський сенс, 8, 72, 76, 80, 195; світогляд і, 169-178, 182; традиціоналізм і, 181 Витрати: бухгалтерський облік, 319-328; зовнішні, 614-621; обмежувальних заходів, 696-697; підприємницькі, 322; виробництва, 322, 347; реальні, 371, 596; зниження, 326; порівняльні, 150-155; транспортні,
 2. Питання до іспиту
  типи державного втручання в економіку. Ринок і державне втручання. 21. Функції держави в сучасній ринковій економіці. 22. Основні напрями і методи державного регулювання сучасної ринкової економіки. 23. Функції та види грошей. Грошові агрегати. Сучасна грошова система. 24. Пропозиція грошей і попит на гроші. Кількість грошей в обігу.
 3. Соціально-економічні наслідки інфляції
  типи, причини, наслідки Скорочення попиту I етап Грошова конфіскаційних реформа Скорочення бюджетного дефіциту Подорожчання кредиту Зменшення споживчого та інвестиційного попиту Банкрутство неефективного виробництва, зростання спаду виробництва Формування ринкових ніш від збанкрутілих виробників Збереження на ринку сильних виробників Скорочення ставок
 4. § 3. ІНФЛЯЦІЯ
  інфляції. Інфляція (лат. inflatio - здуття) означає і види інфляції сфери обігу грошовими знаками понад дійсної потреби національного господарства. Під час інфляції паперові гроші знецінюються по відношенню: а) до золота (при золотому стандарті), б) до товарів і в) до іноземних валют. Внаслідок цього відбувається в першому випадку - підвищення ринкової ціни золота в паперових
 5. Основниепонятіяп методи
  типи чисельних показників вимірювання, ис-пользуемих в економіці, а в п. 3 і п. 4 представле-ни основні методи і прийоми, застосовувані длявикористання даних в цілях побудови і оціни-вання економічних
 6. 3. Економічний розвиток і економічне зростання. Вимірювання, фактори і типи економічного зростання
  типи економічного зростання. Класична політекономія (Ж.Б.Сей) враховувала три чинники економічного зростання, в якості яких розглядала такі фактори виробництва, як праця, земля, капітал. Сучасна економічна наука ділить фактори економічного зростання на прямі (фактори, що лежать на стороні сукупної пропозиції) і непрямі (фактори, що лежать на стороні сукупного попиту).
 7. 2. Доходи населення, їх види, джерела формування і способи розподілу
  інфляції, що завдасть шкоди всім, включаючи тих, заради кого затівалося перерозподіл доходів; - розміри соціальних виплат повинні бути узгоджені з фінансовими можливостями держави; якщо соціальні виплати стають одним з факторів бюджетного дефіциту та інфляції, то перерозподіл замінюється інфляційним підвищенням номінальних доходів; - при визначенні обсягів і термінів
 8. 4. Стабілізація
  інфляції, а отже, і різких змін цін вони дають грубе уявлення про події, які кожен індивід переживає щодня. Розсудлива домогосподарка знає про те, як зміни цін впливають на її господарство, набагато більше, ніж нам можуть сказати статистичні середні. Їй мало користі від розрахунків, які ігнорують зміни в якості і кількості товарів, які вона може купити за цінами,
 9. 5. Коріння ідеї стабілізації
  інфляції і створення умов, що заохочують кредитну експансію з боку банків. Однак ця програма сильно відрізняється від плутаних і внутрішньо суперечливих програм стабілізації купівельної спроможності. Все, що необхідно для економічного розрахунку, це уникати сильних і несподіваних коливань пропозиції грошей. Золото, а до середини XIX в. срібло дуже добре задовольняли всіх цілях
 10. 3. Чистий ринкова економіка
  вимірювання ступеня їх об'єктивного задоволення. Висловлюючи подібні погляди і рекомендуючи відповідні критерії для формування політики держави, ці теоретики пропонують звертатися з людьми як з худобою. Але реформатори не в змозі зрозуміти, що універсальних принципів харчування, застосовних до всіх людей, не існує. Вибір принципів залежить цілком від цілей, до яких прагне
© 2014-2022  epi.cc.ua