Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Типи господарських систем національної економіки та критерії їх розмежування

Економічна система являє собою сукупність економічних процесів, що протікають в ній, домінуючих форм власності та способів її організації. Економічна система надає безпосередній вплив на особливості господарської діяльності економічних суб'єктів.
Господарська система національної економіки складається з наступних основних елементів:
1) соціально-економічних визначають специфіку відносин між господарюючими суб'єктами з приводу власності, порядку володіння та розподілу основних економічних ресурсів і результатів економічної діяльності господарюючих суб'єктів;
2) форм організації діяльності господарюючих суб'єктів;
3) форм і методології державного регулювання;
4) економічних зв'язків між суб'єктами господарської діяльності.
У світовій економіці існують різні господарські системи національних економік. Їх формування і функціонування визначаються конкретними історичними, культурними, кліматичними і природними умовами країн.
Існують наступні типи господарських систем національної економіки:
1) система ринкової економіки з вільною конкуренцією;
2) система сучасної ринкової економіки ;
3) система традиційної неринкової економіки;
4) система адміністративно-командної економіки.
Система ринкової економіки з вільною конкуренцією існувала з XVII до початку XX ст. Її функціонування мало специфічні риси в залежності від особливостей країн, в яких вона використовувалася.
Система ринкової економіки з вільною конкуренцією заснована на наступних положеннях:
1) на визнанні права приватної власності на капітал - фінансовий ресурс;
2) на відсутності регулюючого впливу на економіку з боку держави;
3) на орієнтації на здатність вільного ринку до саморегуляції;
4) на великій кількості незалежних виробників і споживачів.
Її основою є свобода діяльності всіх господарюючих суб'єктів - виробника і споживача. В результаті свободи підприємницької діяльності були досягнуті високі темпи економічного зростання, а трудові ресурси перейшли в якісно інший статус. Найманий працівники і виробники стали рівноправними учасниками економічної діяльності. Це послужило передумовою формування вільного пересування робочої сили, її мобільності. Найманий працівник став повноправним суб'єктом господарської діяльності, який продавав на ринку свою працю - специфічний вид товару.
Регулятором функціонування економічної системи виступають вільний ринок і ціни. Зміна ціни відображає суспільну потребу в певному благо. Динаміка ринку і цін служить підставою для вироблення ефективної господарської системи, у якій виробляється тільки те благо, в якому існує потреба, в результаті чого вирішується завдання ефективного розподілу ресурсів в економічній системі. Стимулом розвитку економічної системи виступає природне прагнення виробника до збільшення прибутку при мінімізації необхідних для цього ресурсів.
Система сучасної ринкової економіки сьогодні є домінуючою з причини високої ефективності і результативності.
У ній вартість блага встановлюється в результаті зрівноважування попиту та пропозиції на нього. Обсяг споживання знаходиться в зворотній пропорційній залежності від ціни на благо, а зниження ціни дозволяє істотно збільшити обсяги споживання блага. Ця система показала свою ефективність унаслідок своєї гнучкості, здатності до трансформації під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.
Під впливом об'єктивних факторів, до числа яких належить ускладнення світової економіки, система сучасної ринкової економіки трансформувалася в бік збільшення ступеня державного втручання в неї. Це призвело до її сутнісних змін - трансформації економічних зв'язків між господарюючим суб'єктами, форм господарської діяльності. У неї були введені елементи плановості, так як було зрозуміло, що виключно ринкові механізми не можуть забезпечити одночасно активний і стійке економічне зростання. Державне регулювання економіки дозволило трансформувати економічну систему залежно від конкретних суспільних потреб.
Раціональне використання ресурсів господарюючих суб'єктів стало можливим в результаті залучення інструментарію обліку динаміки галузей економіки та стратегічного планування. Держава взяла на себе обов'язки з перерозподілу ресурсів на розвиток пріоритетних галузей економіки за допомогою бюджетних асигнувань.
Для розвитку людського потенціалу держава штучно перерозподіляє економічні ресурси, що дозволило істотно змінити його якісні характеристики. Близько половини ВНП спрямовується на вирішення пріоритетних проблем: боротьбу з бідністю, охорону здоров'я, освіту. Господарюючі суб'єкти вийшли на нові відносини з найманими працівниками - соціальне партнерство, яке дозволило істотно активізувати роботу, підвищити продуктивність праці, скоротити втрати робочого часу, підвищити якість життя найманих співробітників.
Система традиційної неринковою економіки існує в економічно відсталих країнах і заснована на використанні відсталих технологій виробництва, домінуванні ручної праці. Відмітною її особливістю є одночасне існування різних форм господарської діяльності. У деяких країнах зберігся натурально-общинний уклад, що припускає общинне або колективне ведення економічної діяльності, з переважанням дрібнотоварного виробництва. Воно існує у вигляді великого числа невеликих селянських ремісничих господарств.
Велике значення у функціонуванні та розвитку цього типу економіки має іноземний капітал з причини слаборозвиненою національної господарської діяльності. Трансформації в більш ефективний тип економічної системи перешкоджає домінування релігійних і культурних цінностей, поділ суспільства на стани.
В умовах низької ефективності господарської діяльності держава займає домінуючу позицію і здійснює штучне перерозподіл економічних ресурсів для підтримки найбідніших верств суспільства.
Система адміністративно-командної економіки існувала в СРСР до кінця ХХ в., Сьогодні вона використовується тільки деякими країнами, наприклад Кубою.

Для системи адміністративно-командної економіки характерно:
1) жорстке, тотальне і централізоване планування економіки;
2) виключно державна власність ;
3) тотальне державне регулювання всіх економічних процесів.
Вона заснована на безпосередньому управлінні всіма господарюючими суб'єктами, здійснюваному з єдиного центру. Держава бере на себе функції тотального контролю над виробництвом і розподілом благ, що виключає можливість вільних економічних відносин між господарюючими суб'єктами. Відсутність економічної мотивації діяльності господарюючих суб'єктів пов'язано з тим, що для управління економікою використовуються виключно розпорядчі та адміністративні методи.
Централізація управління господарською діяльністю негативним чином позначається на розвитку всієї економічної системи в результаті її зайвої бюрократизації. Структуру суспільних потреб визначали безпосередньо центральні органи, які не могли об'єктивно їх відобразити. Відсторонення суб'єктів господарської діяльності від безпосереднього розподілу матеріальних благ, фінансових ресурсів істотно позначилося на зниженні ефективності всього виробничого процесу.
Причинами перетворення цієї системи стала її нездатність до розвитку, негнучкість, ізольованість від впливу НТР. Тому країни, що використали її, переходять до більш ефективним системам, але вибір напрямку руху залежить від конкретних умов кожної держави.
Разом з типами господарських систем існують певні моделі системи національної економіки.
Основними моделями господарських систем національної економіки є:
1) американська, яка виходить із заохочення і розвитку підприємницької активності. В її структурі існує чітка диспропорція між найбільш багатою і бідною частиною населення. Рівняння рівня доходів не ставиться головною метою держави, а ставка робиться на особисту економічну активність господарюючих суб'єктів;
2) японська, яка виходить із великої відмінності між зростанням продуктивності праці та рівнем оплати праці. Це дозволяє зробити товари, вироблені в національній економіці, конкурентоспроможними на світовому ринку за рахунок низької ціни. Вона можлива тільки при специфічних культурних, релігійних та психологічних особливостях населення, які є, наприклад, в Японії;
3) шведська, яка виходить із активної соціальної політики, що проводиться державою, метою якої є зниження різниці в рівні життя населення. Для цього використовується податкова система, що дозволяє ефективно перерозподіляти ресурси всередині економіки.
4) німецька, яка виходить із досягнення сталого економічного розвитку за рахунок поєднання всіх форм господарської діяльності. Держава проводить активну соціальну політику, а акцент робиться на розвитку дрібного підприємництва.
Росія знаходиться в проміжному стані, який не дозволяє віднести її ні до одного типу господарської системи. Одночасне суміщення елементів усіх типів робить її економіку перехідною, що знаходиться в стадії становлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Типи господарських систем національної економіки та критерії їх розмежування "
 1. 34. Економіка регіону, типи регіоналізації
  типи регіонізаціі: 1) макрорегіонізація, яка виходить із поділу національної економіки на певні зони з метою довгострокового планування структури розміщення продуктивного потенціалу. Відповідно до цього виділяють східну і західну економічну зону. Для західної зони характерно домінування виробництва в галузі машинобудування і наукомістких сфер економіки. Східна зона
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7. Назвіть основні риси НТР. 8. Які найважливіші особливості сучасного
 3. Глава 21. Типи економічного зростання національного господарства
  національного
 4. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  господарської діяльності та клановість. При планово-господарській системі держава регламентує господарську діяльність. При ринковій системі центральну роль грає не держава, а ринок. В цілому ця система заснована на приватній власності та вільної конкуренції виробників і споживачів. 4. Моделі сучасної економічної організації суспільства. Сучасна економічна
 5. 2. Знайдіть вірну відповідь
  типи економічних відносин дозволяють відповісти на наступні питання: А. Хто і як веде господарську діяльність, пов'язану з ефективним використанням виробничих факторів? Б. Кому і в якій формі дістаються результати господарювання? В. У яких формах і яким чином ведеться господарська діяльність? Г. Хто і як управляє
 6. РОЗДІЛ 1. ПРОПЕДЕВТИКА
  типи організації господарства, гроші, ринкова система, конкуренція і
 7. 1. Типи і моделі економічних систем
  систем
 8. Глава 2. Типи господарств і економічних систем
  систем
 9. ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
  ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ
 10. 16. Типи господарських систем, поняття, сутність
  господарської діяльності економічних суб'єктів. Господарська система національної економіки складається з наступних основних елементів: 1) соціально-економічних, визначають специфіку відносин між господарюючими суб'єктами з приводу власності, порядку володіння та розподілу основних економічних ресурсів і результатів економічної діяльності господарюючих суб'єктів; 2) форм
 11. 17.3. Основні моделі господарського устрою розвинених країн
  типи господарського устрою розвиненою підсистеми світового господарства. Фактори виробництва використовуються в різних умовах, що визначаються співвідношенням різного роду політичних і соціально-економічних сил у їхніх взаєминах. Сюди входять відносини держави і підприємництва (структурна, промислова, науково-технічна політика, стратегія забезпечення конкурентоспроможності та
 12. Елементи економічної системи
  типи економічних систем: дві ринкові системи, в яких домінує ринкове господарство, - ринкова економіка вільної конкуренції (чистий капіталізм) і сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм), а також дві неринкові системи - традиційна і адміністративно-командна. Крім того, перехід колишніх соціалістичних країн - Росії, інших країн - членів СНД , країн Центральної та
 13. Глава 3. Економічні системи. Блага. Потреби і економічний вибір
    типи і моделі економічних систем виробило людство за свою історію, по-третє, яке місце в економічній системі займають економічні інститути і що це
© 2014-2021  epi.cc.ua