Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

16. Типи господарських систем, поняття, сутність

Економічна система являє собою сукупність економічних процесів, що протікають в ній, домінуючих форм власності та способів її організації. Економічна система надає безпосередній вплив на особливості господарської діяльності економічних суб'єктів.
Господарська система національної економіки складається з наступних основних елементів:
1) соціально-економічних, визначають специфіку відносин між господарюючими суб'єктами з приводу власності, порядку володіння та розподілу основних економічних ресурсів та результатів економічної діяльності господарюючих суб'єктів;
2) форм організації діяльності господарюючих суб'єктів;
3) форм і методології державного регулювання;
4) економічних зв'язків між суб'єктами господарської діяльності.
У світовій економіці існують різні господарські системи національних економік. Їх формування та функціо-вання визначаються конкретними історичними, культурними, кліматичними і природними умовами країн.
Основними моделями господарських систем національної економіки є: 1) американська, яка виходить із заохочення і розвитку підприємницької активності. В її структурі існує чітка диспропорція між найбільш багатою і бідною частиною населення. Рівняння рівня доходів не ставиться головною метою держави, а ставка робиться на особисту економічну активність господарюючих суб'єктів;
2) японська, яка виходить із великої відмінності між зростанням продуктивності праці та рівнем оплати праці. Це дозволяє зробити товари, вироблені в національній економіці, конкурентоспроможними на світовому ринку за рахунок низької ціни. Вона можлива тільки при специфічних культурних, релігійних та психологічних особливостях населення, які є, наприклад, в Японії;
3) шведська, яка виходить із активної соціальної політики, що проводиться державою, метою якої є зниження різниці в рівні життя населення. Для цього використовується податкова система, що дозволяє ефективно перерозподіляти ресурси всередині економіки.
4) німецька, яка виходить із досягнення сталого економічного розвитку за рахунок поєднання всіх форм господарської діяльності. Держава проводить активну соціальну політику, а акцент робиться на розвитку дрібного підприємництва.
Росія знаходиться в проміжному стані, який не дозволяє віднести її ні до одного типу господарської системи. Одночасне суміщення елементів усіх типів робить її економіку перехідною, що знаходиться в стадії становлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16. Типи господарських систем, поняття, сутність "
 1. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність економічного прогресу? 2. Які існують типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7.
 2. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 3. РОЗДІЛ 1. ПРОПЕДЕВТИКА
  Пропедевтика (від грец. Propaideuo - навчаю попередньо) - введення в науку. У цьому розділі відбудеться перше знайомство з економікою і економічною теорією. Тут же 1ани основні поняття сучасної господарської діяльності: власність, типи організації господарства, гроші, ринкова система, конкуренція і
 4. Тема 5 Конкуренція і монополія
  Конкуренція: сутність і функції . Методи конкурентної боротьби, види конкурентної поведінки фірм. Ринок досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації.
 5. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 6. Поняття і сутність перехідного періоду
  Під перехідним періодом розуміється історично нетривалий термін (але не менше одного десятиліття), під час якого відбувається ліквідація або докорінне перетворення адміністративно-командної системи і формується основа ринкової системи. Нагадаємо, що поняття «основа економічної системи» (в даному випадку - ринкової) означає усталені і порівняно стабільні форми господарських
 7. 2. Знайдіть вірну відповідь
  Які типи економічних відносин дозволяють відповісти на наступні питання: А. Хто і як веде господарську діяльність, пов'язану з ефективним використанням виробничих факторів? Б. Кому і в якій формі дістаються результати господарювання? В. У яких формах і яким чином ведеться господарська діяльність? Г. Хто і як управляє
 8. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування
 9. Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001
  Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування
 10. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  Товарне виробництво: умови існування, типи. Товар і його властивості. Сукупна і гранична корисність, закон спадної граничної корисності. Ціна як категорія обміну. Сутність і функції грошей. Історичний процес виникнення і розвитку грошей. Сучасні гроші: сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні
 11. 1. Типи і моделі економічних систем
  1. Типи і моделі економічних
 12. ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
  ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ
 13. Глава 2. Типи господарств і економічних систем
  Глава 2. Типи господарств і економічних
 14. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію, 2009
  Викладено основи економічної теорії як науки. Розглянуто принципи економічної теорії, основні види економічних суб'єктів, типи господарювання та економічних систем. Представлені базові поняття і категорії сучасної економічної теорії. Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у
© 2014-2022  epi.cc.ua