Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Теорія перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економічній теорії


Нагадаємо, що економічна наука почала формуватися ще в глибоку давнину. У Ксенофонта і Арістотеля (384-322 рр.. До н. Е..) Ис-користується термін "економія" - наука про ведення домашнього господарства. У 1615 р. француз Антуан де Монкретьєн опублікував "Трактат про політичне життя-ської економії", де розглядав політекономію як науку про правила господарської діяльності в рамках національної держави. У 70-ті роки 19 в маржиналісти К. Менгер, Е. Бем-Баверк ще використовують термін «політична економія» але частіше - «економічна теорія». У другій половині 20в. політична економія витісняється Економікс (А.Маршалл, 1890р., П. Самуельсон, 1948 р.). Якщо політична економія вивчала причинно-наслідкові зв'язки в економічних процесах, то еко-номічного теорія - функціональні зв'язки між економічними кате-горіямі.
Практично з 1917р., Коли виникли дві економічні системи - капіталізм і соціалізм, але особливо інтенсивно з середини 60-х го-дов, коли в сферу аналізу потрапляють звільнилися від колоніальної залежності країни, що розвиваються, в рамках економічної теорії виникла компаративістика (Л. Мізес, 1928р.) - галузь економічної науки, предметом якої є порівняльний аналіз економіч-ських систем.
В останній чверті 20 століття у зв'язку з трансформацією індустрі-ального суспільства в постіндустріальне, обумовленої революційним стрибком у розвитку продуктивних сил, пов'язаним з винаходом комп'ютера, в рамках компаративістики стала формуватися нова наука - транзитологія - теорія економічної трансформації. Вона з'явилася в зв'язку з прискоренням процесів трансформації, але веде початок від Н.Д. Кондратьєва (довгі хвилі кон'юнктури). На прикладі однієї з розви-вающихся країн транзитологічної процеси проаналізовані Е.де Сото. Предметом вивчення транзитології є загальноцивілізаційних-ні проблеми зміни, трансформації господарських систем. В на-варте час створена міжнародна асоціація транзитології, до складу якої входить російський інститут економічних проблем перехідного періоду.
Вже в 80-ті роки почалося подолання кризового стану рос-сийского суспільствознавства. Наприкінці 80-х рр.. з'явився новий розділ еко-номічного теорії - теорія перехідної економіки - перехідною від цін-тралізованно керованого до ринкового господарства.
Першими роботами з теорії перехідної економіки були навчальний посібник під редакцією В.В. Радаева і А.В. Бузгалін, монографічні дослідження Аукціонек С.П., Бузгалін А.В., Колганова А. (1994), навчальний посібник під редакцією Кисельової Е.А. і Чепуріна М.Н. (1996), що вийшло пізніше навчальний посібник під редакцією Абалкін Л.І. та ін У них закладається фундамент теорії перехідної економіки.
Особливе місце теорії перехідної економіки в системі економіч-ських і громадських наук визначається її комплексним характером, об'єк-единящей предмети дослідження ряду суспільних наук - економічних, соціологічних, політичних, охоплюють весь ланцюг взаємодій різних процесів (від економіки і технології, соціології та культурології до знань про істоту і ролі політичних трансформа-цій). Оскільки перехідний стан економічної системи виступає об'єктом дослідження ряду соціальних наук, то в найкращій мірі тре-бованіям системності аналізу відповідає інституційний підхід.

Відповідно до критеріїв експертів Європейського Союзу Росія c 24.06 1994 віднесено до країн з перехідним типом економіки. Ці критерії в основному зводяться до співвідношення адміністративних і ри-нічних методів управління економікою. Коли стало ясно, що елементи ринку та ринкової інфраструктури в Росії виникли і стали неунічто-жими, Європейській Союз визнав перехідний характер економіки Рос-ці.
Еволюційна теорія суспільного розвитку обгрунтовує сту-пенчатой характер суспільної еволюції.

Рис. 1. Етапи суспільної еволюції
Кожна окрема щабель еволюції економічних систем розвиваю-ється історично і проходить через три стадії:
становлення і висхідного розвитку,
зрілого стану,
спадного розвитку, пов'язаного з наростанням нового.
Ш. Фур'є визначає ці стадії як дитинство, зростання, занепад, дрях-лость. Перша і остання з перерахованих вище стадій розвитку каж-дой щаблі суспільної еволюції характеризуються неповнотою, відсутність про-наслідком цілісності, співіснуванням елементів нової і старої еконо-міки. Тому період між двома зрілими станами - це і станов-лення нової економічної системи, і одночасно низхідний розви-нення старої.
З абстрактно-логічної сторони, перехідна економіка - це осо-бій стан в еволюції економіки, коли вона функціонує в період переходу суспільства від однієї історичної сходинки до іншої. Вона перед-ставлять собою проміжний стан суспільства, відображає циклічність економічного розвитку. Отже, перехідний період - це період переходу від однієї економічної системи до іншої.
Ідея про необхідність особливого перехідного періоду висловлена вперше в «Маніфесті комуністичної партії» К. Маркса і Ф. Енгель-са і остаточно сформульована в роботі К. Маркса «Критика Готської програми», але як періоду переходу від капіталізму до соціалізму, від ринкової економіки до централізовано керованою. В.І. Ленін в робо-ті «Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату» (1919г.) і Н.І. Бухарін в «Економіці перехідного періоду» розвинули ці положення. Але теорія того перехідного періоду не може бути джерелом теорії зворотного процесу - переходу від централізовано керованої економі-ки до ринкової.
Сучасна економічна теорія, основу якої становить тео-рія загальної рівноваги (ТОР) також не може служити джерелом нової теорії перехідної економіки, як вважав А. Ноув, за наступними причи-нам:
1.ТОР статична, вона абстрагується від фактора часу, тобто НЕ мо-же аналізувати процеси (динаміку), оскільки, наприклад, інвести-ційна активність порушує загальну рівновагу,
2. математичне моделювання рідко використовує реальні дан-ні (В.В. Леонтьєв),
3. ТОР фрагментарна (міопічний маржиналізм), не враховує ка-пра продукції, заснована на методологічному індивідуалізм.
Таким чином, сучасна класична економічна теорія вивчає зріле стан ринкової економіки, як детермінованою і в певному сенсі закритої системи з позицій стійкості і рівноваги, упорядкованості й однорідності, що робить акцент на представ-лення про розвиток як поступальному процесі.

Все це вимагає розробки нової парадигми економічної теорії - системи ідей і уявлень, здатною вирішити склалися в ній протиріччя. Причому, ця необхідність викликана не кризою марксіз-ма, а загальноцивілізаційних зрушенням, обумовленим індивідуалізацією продуктивних сил і початком переходу низки країн до нової щаблі еволюції - інформаційного суспільства. Розвиваються в багатьох стра-нах в останній чверті 20 століття процеси приватизації, Индивидуализа-ції присвоєння, зміни в системі розподілу доходів носять загально-цивілізаційний характер і не можуть бути пояснені ні в рамках мар-ксістской політичної економії, ні в рамках західної економічної теорії.
До того ж роль економічної науки в суспільстві не зводиться до ство-ням прямих керівництв до дії. Будь-яка теорія абстрактна, вона ви-ділячи ключові (загальні) моменти дійсності, але не може бути «дороговказною зіркою». Теорія К. Маркса є блискучим зразком реалізації діалектико-матеріалістичної логіки, але з її допомогою не можна прогнозувати економічний розвиток. Загальна теорія систем, теорія біфукації і катастроф, термодинаміка нерівноважних процесів, синергетика показали нелінійність, стохастичность, імовірнісний ха-рактер майбутніх станів складних систем, однією з яких є економіка.
У сучасній перехідній економіці переплітаються три блоки проблем: глобальні закономірності трансформації економіки, тенден-ції сучасного етапу економічної трансформації, трансформація ЦУЕ на ринкову.
Перші блок проблем є предметом аналізу теорії циклів:
? середньострокового економічного циклу (10років),
? технологічного циклу Н.Д. Кондратьєва (50років),
? цивілізаційного циклу (кілька століть),
? історичного суперциклу (1000 років).
У другому блоці виділяють наступні світові тенденції:
? дискретність переходу до постіндустріального суспільства,
? очікування демографічного вибуху,
? екологічна криза,
? гуманізація економіки - зміна її відтворювальної структури,
? змішаний характер економіки з переважанням дрібного і середнього бізнесу,
? зрушення в соціальній структурі, обумовлені зростанням якості життя,
? відродження національних традицій,
? еволюція світової економіки до багатополюсного світу.
Перехід від централізовано керованої економіки до ринкової супроводжується наступними негативними тенденціями:
? незрілість капіталістичного стану постсоціалістіче-ської економіки,
? криміналізація, розширення тіньового сектора,
? деформація відтворювальної структури (70% інвестицій спрямовуються на сировинний комплекс),
? технологічна деградація,
? економічна дезінтеграція,
? диспропорції торговельного балансу,
? ефективність російської трансформації залежить від совпаде-ня схожих фаз національного та світового відтворення-ного циклів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Теорія перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економічній теорії "
 1. Коментарі
  теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він
 2. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  теорія можлива лише там, де є неіз-менниє процеси, де незмінні причини викликають аналогич-ні слідства. Отже, з усього сказаного вище можна зробити висновок, що історична школа найпослідовніше розвивала анти-науковий теза, характерний для всієї буржуазної політичної економії - заперечення законів економічного розвитку, а, сле-послідовно, і заперечення
 3. Глосарій
  теорія, що пояснює торговий обмін між країнами диференційованої продукцією однієї галузі тим, що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між
 4. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
 5. 5. Історія реформування в Росії
  перехідної економіки. Його застосування дозволяє виді-лити існування двох політичних варіантів реформування в на-чалі ринкових перетворень (кінець жовтня - початок грудня 1991 р.): - при збереження СРСР, інтегрованого господарства (Горбачов, Силаєв, Явлінський); - проведення економічних реформ при економічній саме -самостійності та незалежності. У той період були вироблені в
 6. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  теорія формулює на словах, даючи визначення ідеальним конструкціям кінцевого стану спокою і рівномірно функціонуючої економіки, і що сам економіст-математик повинен описати словами, перш ніж почне власне математичну роботу. Економісти і логічного, і математичного напрямків стверджують, що людська діяльність у кінцевому рахунку спрямована на встановлення подібного
 7. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  теорія зайнятості, відсотка і грошей / / Кейнс Дж.М. Вибрані твори. М.: Економіка, 1993. С. 427. Критичне дослідження цієї ідеї див.: Hahn A. Deficit Spending and privatе Entеrprise. Postwar Reajustments Bulletin. No. 8. U.S. Chamber of Commerce. P. 2829; Hazlitt H. The Failure of the New Economics. Princeton, 1959. P. 263295. Про успіх кейнсіанської стратагеми в 30-х роках див. с. 742743.].
 8. 5. Кредитна експансія
  теорія стверджує щодо неминучих наслідків кредитної експансії. Ці економісти повинні визнати і визнають, що різкий стрибок незмінно обумовлений кредитною експансією, що він не може виникнути і тривати без кредитної експансії і що він обертається депресією, коли розвиток кредитної експансії припиняється. Фактично їх пояснення циклу виробництва зводиться до утвердження,
 9. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  теорія порівняльної переваги була розвинена для пояснення географічного розташування галузей промисловості в дев'ятнадцятому та двадцятому століттях. У теорії порівняльної переваги Розташування виробництва залежало від двох факторів - від наявності природних ресурсів і від фактора пропорцій (відносного наявності капіталу або праці) (1). Країни з хорошим грунтом, кліматом і достатніми
 10. 2. Класифікація економічних систем
    теорія циклічного розвитку суспільства, зміни цивілізації. Відповідно до цієї теорії виділяються сім цивілізацій: неолітична, тривалість якої 30-35 століть, а в Росії 20-30 століть; східно-рабовласницька (бронзовий вік) - з тривалістю в світі 20-23 століть, в Росії - 15-16; антична (залізний вік) - 12-13 століть у світі і 11 - 12 століть у Росії; раннефеодальная -
© 2014-2022  epi.cc.ua