Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

Тема № 7 Земельні ресурси підприємства


Протягом всієї історії людства земля грала, грає і буде грати ні з чим незрівнянну роль у розвитку виробництва. Земля є неодмінною умовою існування людського суспільства. Раціональне використання земельних ресурсів має велике значен-ня в економіці сільського господарства і країни в цілому. У сільському господарстві отримання продук-ції пов'язане саме з якісним станом землі, з характером і умовами її використання ня. Вона є важливою продуктивною силою, без якої немислимий процес сільськогоспо-дарського виробництва.
Земля в сільському господарстві функціонує як предмет праці, коли людина віз-діє на її верхній горизонт - грунт і створює необхідні умови для росту і розвитку сільськогосподарських культур. У той же час земля є і знаряддям праці при обробітку рослин використовуються механічні, фізичні та біологічні властивості грунту для одержання сільськогосподарської продукції. Отже, земля стає активним засобом виробництва в сільському господарстві. Вона виступає як необхідна матеріальна передумова процесу праці, одним з важливих речових факторів виробництва. Земля належить до НЕ-відтворюваним засобів виробництва в сільському господарстві. Вона є особливим, единст-венним, оригінальним і незамінним засобом виробництва. Земельні ресурси в сільському господарстві мають ряд специфічних особливостей, які суттєво відрізняють їх від інших засобів виробництва і роблять великий вплив на економіку сільськогосподарського виробництва.
Земля є продукт самої природи. На відміну від інших засобів виробництва, які є результатом праці людини, земля представляє продукт багатовікового естественноі-сторіческого розвитку природи. Оскільки на створення землі не затрачена праця людини, як на інші засоби виробництва, то вона не має вартості. При використанні землі не вироб-дятся амортизаційні відрахування, отже, вона не бере участь у формуванні себестоі-мости сільськогосподарської продукції.
Земля територіально обмежена, її поверхня не можна збільшити.
Землю на відміну від інших засобів виробництва неможливо замінити більш совершенст-Вова в технічному відношенні засобом виробництва. Без неї не може здійснюватися виробничий процес. Наприклад, багато інші засоби виробництва в процесі приско-ня науково-технічного прогресу істотно змінилися. Розвиток грунтообробних знарядь йде від примітивної мотики до сучасних плугів та ін Земельні ресурси можна використати тільки там, де вони знаходяться. Землю не можна переміщати з одного місця на інше, то-гда як використання більшості інших засобів виробництва не пов'язано постійністю місця. Так, трактори, автомобілі, комбайни верстати та ін можна використовувати на різних місцях, пере-мещая їх у міру необхідності з місця на місце на різні відстані.
Окремі ділянки землі за своїм родючості не однорідні. Одні з них містять більше поживних речовин, інші краще забезпечені вологою, треті мають зовсім дру-гую структуру грунту і т.д. Внаслідок цього при рівних вкладеннях праці і засобів на одиницю площі виникають розбіжності у кількості одержуваної продукції. Під впливом праці чоло-століття ці відмінності можуть як згладжуватися, так і посилюватися, роблячи вплив на вихід про-дукції в розрахунку на середньорічного працівника, собівартість і інші економічні показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Неправильне використання землі може в кінцевому підсумку звести нанівець роль і значення всіх інших факторів виробництва.
Усі відзначені особливості землі як засобу виробництва лежать в основі теорії і практики раціонального землеробства. Людина може активно впливати на родючість поч-ви. Рівень цього впливу визначається станом розвитку продуктивних сил, ступеня-нью їх технологічного застосування в сільському господарстві (використання досягнень науки і техніки, прогресивних технологій виробництва, передової практики).
Всі землі Російської Федерації складають єдиний державний земельний фонд. До складу єдиного державного земельного фонду входять наступні категорії землі: землі сільськогосподарського призначення; землі промислових, транспортних, гірничорудних і інших організацій і підприємств, а також курортів та заповідників; землі міст, селищ та інших населених пунктів; землі державного лісового фонду; землі державного водного фонду; землі державного запасу.
Все сільськогосподарські угіддя Росії закріплені за землекористувачами по двом великим групам:
- землі, що знаходяться в колективно-часткової, кооперативної та приватної власності;
- землі федеральної і муніципальної власності.
Прийнято розрізняти такі поняття як «загальна земельна площа» і «площа сільськогоспо-дарських угідь». До складу загальної земельної площі відносять всю територію, закріплену за сільськогосподарським підприємством. Сільськогосподарські угіддя є зем-ли, які використовуються для виробництва продукції сільського господарства. До їх складу входять рілля, сінокоси, пасовища, багаторічні насадження. Співвідношення окремих видів земельних угідь у загальній земельній площі прийнято називати структурою земельної площі, а процентне відношення окремих видів угідь у загальному розмірі сільськогосподарських угідь являє собою структуру сільськогосподарських угідь.
Для порівняння сільськогосподарських угідь з різною структурою використовують такий поки-затель, як умовна рілля. За одиницю умовної ріллі приймають 1 га сіяних трав. Коефіцієнт-ент перекладу природних сіножатей та пасовищ в умовну ріллю розраховують за форму-ле:
К=Усп / Ут,
де Усп - врожайність сіна або зеленої маси на сінокосах і пасовищах, ц / га; Ут - уро-жайность сіна або зеленої маси на ріллі, ц / га.
За допомогою показника умовної ріллі згладжуються відмінності в структурі сільськогоспо-дарських угідь. Однак при цьому не враховується якісна характеристика і родючість грунтів. При порівнянні економічної ефективності сільськогосподарського виробництва під-приємств та регіонів рекомендується використовувати показник співмірна рілля. За одиницю со-вимірної ріллі приймають один гектар площі провідною сільськогосподарської культури в районі, області або зоні.
Коефіцієнт порівняльного родючості визначають як частка від ділення врожайності конкретної культури в окремому підприємстві до врожайності провідної культури в середньому по району, області або зоні. Так, якщо врожайність зерна пшениці в господар-стве дорівнює 35 ц / га, а середня врожайність пшениці по адміністративному району становить 25 ц / га, то коефіцієнт порівняльного родючості буде дорівнює 1,4 (35 ц / га: 25 ц / га).
У сільському господарстві земля є активним чинником виробництва. На рівні сільськогосподарському підприємства розрізняють такі поняття як загальна земельна площа і пло-лених сільськогосподарських угідь, тобто землі з певним сільськогосподарським використан-ням: рілля, луг (сінокіс), пасовище, багаторічні насадження тощо Ці угіддя непосредст-венно пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції. Вони становлять групу сель-скохозяйственних угідь. Але сільськогосподарське виробництво не може існувати без до-ріг, під'їзду до полів, лугах, без будівель і споруд за межами населених пунктів (фер-ми, загони і т.д.). Землі під цими об'єктами також відносяться до земель сільськогосподарського призначення. До цієї ж категорії відносяться так звані неудобья за межами населених пунктів - яри, болота і т.п., закріплені за конкретними землевласниками.
Таким чином, загальна земельна площа являє собою територію, закріплену за сільськогосподарським підприємством. А та частина загальної земельної площі, яка без-посередньо використовується для виробництва сільськогосподарської продукції, відноситься до площі сільськогосподарських угідь.
Тому такі показники, як питома вага сільськогосподарських угідь у загальній зе-мельних площі (%); питома вага ріллі в структурі сільськогосподарських угідь (%); питомої ний вага посівів сільськогосподарських культур в площі посівів (%), застосовуються як додаткові показників при визначенні ефективності використання землі. Хоча про рівень ефективності їх використання за цими показниками судити важко.
Структура посівних площ - відсоткове співвідношення площ окремих культур (або груп) у загальній площі посівів. Структура посівів зернових культур - процентне соот-носіння площ окремих зернових культур у загальній площі зернових культур. Аналогічно розраховується структура технічних, овочевих та кормових культур. Структура земельних угідь - процентне співвідношення площ окремих земельних угідь у загальній площі земельних угідь. А структура сільськогосподарських угідь - процентне співвідношення окремих видів сільгоспугідь у загальній площі сільгоспугідь. Структура сільськогосподарських угідь залежить від зональних особливостей землекористування і характеризується значними відмінностями по економічних районах.
Земе? Льная ре? Нта - це ціна, що сплачується за використання обмеженої кількості землі та інших природних ресурсів.
Земельна рента - дохід, що отримується власником землі від орендарів земельних участ-ков. Земельна рента виступає у формі абсолютної ренти, диференціальної ренти і моно-польної ренти.
Абсолютна земельна рента - один з видів доходу від власності на землю, плата власнику за дозвіл застосовувати капітал до землі; сплачується орендарем абсолютно з усіх ділянок землі незалежно від родючості (звідси назва цього виду ренти).
Диференціальна рента - додатковий дохід, що отримується за рахунок використання більшої родючості землі та більш високої продуктивності праці. Диференціальна рента існує у двох формах: диференціальна рента I і диференціальна рента II. Дже-никами диференціальної ренти I є більш продуктивну працю на відносно промінь-ших і середніх за родючістю землях, а також відмінності в місці розташування ділянок землі по від-носіння до ринків збуту, транспортних шляхів і т. д. Диференціальна рента II пов'язана з до- виконавчими вкладеннями капіталу в один і той же ділянку, що забезпечують отримання до-бавочной прибутку. Диференціальна рента виникла як результат обмеженості землі: ціна виробництва сільськогосподарського продукту визначається умовами виробництва не на середовищ-них і кращих ділянках, а на гірших, т. к. продукт тільки кращих і середніх ділянок недолік в-чен для покриття суспільного попиту. У результаті утворюється додаткова додаткова вартість, що представляє собою різницю між ціною виробництва на гірших ділянках (про-громадської ціна виробництва) і індивідуальною ціною виробництва на середніх і кращих навчаючи-стках.
Монопольна рента - особлива форма земельної ренти, утворюється при продажу визначений-них видів сільськогосподарських продуктів по монопольної ціною, що перевищує їх вар-тість.
До ренті земельної відноситься також рента з земель, що не втягуються в сільськогоспо-ний оборот: рента з земель, що використовуються в добувній промисловості; рента зі будівельних ділянок. У добувній промисловості утворюється насамперед диференціальна рен-та, т. к. при видобутку корисних копалин витрати виробництва кожної одиниці продукції і доставки її на ринок неоднакові і знаходяться в залежності від багатства надр і від месторасп-розкладання вугільних шахт, нафтових промислів і т. д. Зважаючи на обмеженість землі громадська ціна виробництва цих товарів регулюється витратами виробництва на гірших (з точки зре-ня видобутку корисних копалин) землях. Тому на кращих ділянках утворюється дифференци-альна рента - різниця між суспільною та індивідуальною ціною виробництва.
Ефективність використання землі в сільському господарстві
Економічну ефективність використання сільськогосподарських угідь характери-товують дві групи показників: натуральні і вартісні. Перелік натуральних показників і способи їх розрахунків наступні:
? врожайність провідних культур з 1 га сумірною площі посівів;
? виробництво основних культур в розрахунку на 1 га сумірною ріллі;
? виробництво молока та живої маси великої рогатої худоби на 100 га сільськогосподарських угідь;
? виробництво яєць і приросту ваги птиці на 100 га посівів зернових культур;
? виробництво свинини на 100 га ріллі;
? виробництво вовни та баранини (в ж.в.) на 100 га сільськогосподарських угідь.
Натуральні показники застосовуються для оцінки економічної ефективності вико-тання сільськогосподарських угідь за результатами вирощування окремих видів або груп сільгоспкультур або видів продукції тваринництва.
Для загальної ж оцінки результатів діяль-ності сільгосппідприємства і використання земельних ресурсів використовуються вартісні показ-ники.
Вартісні показники валової продукції рослинництва:
? виробництво валової продукції рослинництва на 1 га кадастрової ріллі;
? виробництво валового доходу в рослинництві на 1 га кадастрової ріллі;
? виробництво чистого доходу на 1 га кадастрової ріллі;
? виробництво прибутку на 1 га кадастрової ріллі;
? вихід валової продукції рослинництва на одиницю трудових витрат;
? вихід валової продукції рослинництва на одиницю виробничих витрат.
Форми плати за користування землею. Використання землі в РФ є платним. Фор-мами плати за використання землі є земельний податок та орендна плата.
  Порядок обчислення і сплати земельного податку встановлюється законодавством РФ про податки і збори.
  Сума податку обчислюється після закінчення податкового періоду як відповідна опо-вої ставці відсоткова частка податкової бази.
  У відношенні ділянок, придбаних у власність фізичними та юридичними особами на умовах здійснення на них житлового будівництва, за винятком індивіду-ального житлового будівництва, обчислення суми податку здійснюється з урахуванням коефіцієнта 2 протягом трирічного терміну проектування і будівництва аж до державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості.
  По завершенні будівництва та державної реєстрації, прав на збудований об'єкт нерухомості до закінчення трирічного терміну проектування і будівництва сума податку, сплаченого протягом періоду проектування і будівництва понад суму податку, обчисленої з урахуванням коефіцієнта 1, визнається сумою зайво сплаченого податку.
  У відношенні ділянок, придбаних у власність на умовах здійснення на них житлового будівництва, за винятком індивідуального житлового будівництва, обчислення суми податку здійснюється з урахуванням коефіцієнта 4 протягом періоду проектування і будівництва, що перевищує трирічний термін, аж до державної реєстрації.
  У відношенні ділянок, придбаних у власність фізичними особами для індиві-дуального житлового будівництва, обчислення суми податку здійснюється з урахуванням коефіцієнта 2 протягом періоду проектування і будівництва, що перевищує десятирічний термін.
  Сума авансового платежу, що підлягає сплаті фізичною особою, яка сплачує податок на підставі податкового повідомлення, обчислюється як добуток податкової бази та установ-ленній правовими актами (законами) представницьких органів муніципальних утворень (міст федерального значення) частки податкової ставки в розмірі, що не перевищує 1/2 опо-вої ставки, у разі встановлення одного авансового платежу; в разі встановлення двох аван-сових платежів у розмірі, що не перевищує 1/3 ставки.
  За землі, передані в оренду, справляється орендна плата. Порядок визначення розміру орендної плати, порядок, умови внесення орендної плати за землі, що знаходяться у власне-сти РФ, суб'єктів РФ або муніципальній власності, встановлюються відповідно Пра-вітельством РФ, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого само-врядування. Розмір орендної плати є істотною умовою договору оренди земельної навчаючи-стка.
  Якщо після закінчення 3 років з дати надання в оренду земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, для житлового будівництва (за винятком індивідуального житлового будівництва) не введений в експлуатацію побудований на такій ділянці об'єкт нерухомості, орендна плата за таку ділянку встановлюється в розмірі не менше двократної податкової ставки земельного податку. Порядок, умови і строки внесення орендної плати за ділянки, які перебувають у приватній власності, встановлюються договорами оренди.
  Всі заходи, які сприяють більш повному та ефективному використанню головного засобу виробництва в сільському господарстві - землі, можна об'єднати в такі групи.
  Включення в виробниче використання кожного гектара закріпленої за госпо-вом землі: не можна допускати, щоб вона випадала з господарського обороту.
  Підвищення економічної родючості грунтів - це, насамперед зрошення і осушення, хімічна меліорація, застосування добрив, освоєння сівозмін, поверхневе і корен-ве поліпшення луків і пасовищ.
  Збереження родючості та охорона грунтів: полезахисне лісорозведення, грунтозахисні тих-нології і сівозміни, систем заходів по боротьбі з водної та вітрової ерозією.
  Раціональне використання економічної родючості грунтів: застосування найбільш уро-жайних сортів, поліпшення насінництва, вдосконалення схем розміщення рослин, со-блюдение оптимальні термінів проведення сільськогосподарських робіт і виконання їх з висо-ким якістю, боротьба з хворобами рослин, шкідниками та бур'янами. Заходи цієї груп безпосередньо не впливають на агрохімічні властивості грунту, але сприяють кращому ис-користування знаходяться в ній поживних речовин.
  Організаційно-економічні заходи: вдосконалення структури посівних площ з урахуванням кон'юнктури ринку, поглиблення спеціалізації, застосування прогресивних форм організації та оплати праці, вдосконалення форм господарювання та ін
  Ефективне використання землі неможливо без раціональної організації території сільськогосподарського підприємства. З цією метою в кожному господарстві розробляється проект землеустрою з детальним організаційно-господарським і агроекономічний обгрунтуванням; більшість вищеперелічених заходів враховують при його розробці.
  Проект внутрішньогосподарського землеустрою містить такі складові частини: - розміщення населених пунктів, виробничих підрозділів, магістральної дорожньої мережі, інженерних споруд; - організація земельних угідь, розробку заходів щодо трансформації угідь, їх протиерозійної захисту; - організація сівозмін, внесево-оборотних ділянок, полів; - організація використання пасовищ, сінокосів та покладів; - організація території багаторічних насаджень, розміщення порід і сортів; - елементів виробничої інфраструктури (бригадних верстатів, приміщень, тарних площ, доріг і т. д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тема № 7 Земельні ресурси підприємства"
 1. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
    земельного ринку. 2.Сущность та напрямки аграрної реформи в Росії. 3.Характеристика сучасного сільського господарства Росії 4.Інстітуціональние основи реструктурування агросфери. 5.Уровень і перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Висновок. Програмна анотація. Ринок земельних ресурсів і земельна рента. Нормативна ціна землі.
 2.  Тема 6 Оподаткування майна підприємств
    підприємств
 3.  Тема 7 Платежі за природні ресурси
    ресурси
 4.  Тема 5 Податок на прибуток (дохід) підприємств (організацій)
    підприємств
 5. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
    ресурсів та їх особливості. Ціни ресурсів та їх роль в економіці. Попит на ресурси та фактори, що впливають на нього. Оптимальне співвідношення ресурсів. Правило найменших витрат. Правило максимізація прибутку. Теорії заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на
 6. Тема 6 Підприємництво і підприємство
    підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 7. 40. Земельне законодавство і земельні відносини в Росії
    земельне законодавство відповідно до Конституції Російської Федерації знаходиться у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації. Земельне законодавство регулює відносини щодо використання та охорони земель в Російській Федерації як основу життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території (земельні відносини). У Російській Федерації
 8. Іпотечні банки
    тема земельних банків, які надавали позики під заставу землі. Найбільш великими з них були Державний селянський поземельний банк і Державний дворянський земельний банк. В даний час робляться зусилля по створенню Земельного банку Росії або системи земельних
 9. Брянська область
    земельним ділянкам, віднесених до земель сільськогосподарського призначення чи до земель у складі зон сільськогосподарського використання в поселеннях і використовуваним для сільськогосподарського виробництва, по земельних ділянках, зайнятих житловим фондом та об'єктами інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не
 10. Рента
    земельна і гірська рента, тобто дохід від здачі в оренду земельних угідь і родовищ корисних копалин. Величина земельної ренти залежить як від громадських, так і від природних умов. У сільському господарстві величина ренти тим більше, чим плодороднее земля, краще географічне розташування і облаштованість внаслідок проведення відповідних заходів на орендованій ділянці землі. Таким
 11. Введення
    тема 3), к.е.н., доц. Сапожникова Т.А. (Введення, тема 2, 4), к.е.н., доц. Євдокимова Є.К. (Тема 6), к.т.н., доц. Плосконосова Е.А. (Тема 4), ст.викл. Короткий А.П. (Тема 8), ст.викл. Кузнєцова О.Б. (Тема 1, 5), преп. Коробко С.М. (Тема
 12. Введення
    тема 4,7), к.е.н., доц. Сапожникова Т.А. (Введення, тема 5,9), к.т.н., доц. Плосконосова Е.А. (Тема 2,3), ст.викл. Короткий А.П. (Тема 1), ст.викл. Кузнєцова О.Б. (Тема 8), преп. Коробко С.М. (Тема
 13. Республіка Татарстан
    земельним ділянкам, віднесених до земель сільськогосподарського призначення чи до земель у складі зон сільськогосподарського використання в поселеннях і використовуваним для сільськогосподарського виробництва, по земельних ділянках, зайнятих житловим фондом та об'єктами інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не
 14. ТЕМА 12. ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ
    земельну ренту і доходи від нерухомості. Про пропорції у розподілі доходів говорять такі дані по США за 1988 р. Якщо взяти загальну суму доходів (3964 млрд.дол.) За 100%, то на заробітну плату і платню довелося 73%, прибуток корпорацій - 8, відсоток - 10, земельну ренту та інші доходи від власності - 9%. Розглянемо першу форму доходу від власності, безпосередньо не
 15. Приклад визначення податкової бази ділянки у спільній власності
    земельним ділянкам, що перебуває у спільній частковій власності. Податкова база розраховується за формулою: Податкова база=КСТ х Дуч Тут - КСТ - кадастрова вартість земельної ділянки; - Дуч - частка платника податків у праві на земельну ділянку. Платник податків - співвласник ділянки, що має право на пільгу щодо земельного податку у вигляді неоподатковуваної податком суми, - визначає
 16. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
    підприємств. 2. Напрями реструктуризації. 3.Внутренняя реструктуризація. Програмна анотація. Концепція реформування підприємств. Методи реструктуризації-ції підприємств. Комерціалізація. Демонополізація. Антимонополь-ве регулювання і розвиток конкуренції. Конверсія. Формування механізму функціонування державних і муніципальних під-приємств в перехідній
 17. Питання 86. Статистика земельних ресурсів
    земельних ресурсів є одним з найстаріших розділів економічної статистики. У завдання статистики земельних ресурсів входить дослідження обсягу та стану земельного фонду, трансформації земельних угідь, результатів їх використання та заходів щодо їх відновлення і поліпшення. До складу земельного фонду входять: 1) землі сільськогосподарського призначення; 2) землі під населеними пунктами;
 18. Лекція 12 Тема: РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЦІНОУТВОРЕННЯ І ДОХОДИ ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
    земельну ренту, прибуток і позичковий відсоток. Для вирішення названої задачі необхідно: - розібратися в особливостях попиту і пропозиції на фактори виробництва; - визначити специфіку ринків землі, праці, капіталу; - з'ясувати природу прибутку, позичкового відсотка, земельної ренти, заробітної плати. Їх розгляду і присвячується дана лекція, якою завершується аналіз теоретичних основ
 19. Об'єкт оподаткування
    земельні ділянки, розташовані в межах муніципального освіти (міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга), на території якого введено податок. Не визнаються об'єктом оподаткування: 1) земельні ділянки, вилучені з обігу відповідно до законодавства РФ; 2) земельні ділянки, обмежені в обороті відповідно до законодавства РФ, які зайняті
© 2014-2022  epi.cc.ua