Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

8.1 Сутність і значення основних засобів, їх склад і структура

Для здійснення діяльності підприємства необхідна наявність таких факторів, як праця, капітал, земля і менеджмент. Капітал є одним з найважливіших факторів і підрозділяється на: основний і оборотний. До складу основного капіталу входять:
- основні засоби, тобто основні фонди у вартісному вираженні;
- незавершене будівництво;
- довгострокові інвестиції.
Основні фонди займають значний обсяг в основному капіталі підприємств, тому ці поняття часто ототожнюють між собою.
Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна підприємства і його необоротних активів.
Основні засоби - це основні фонди, виражені у вартісному вимірі.
Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробництв-венном процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру зношування.
Відповідно до положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6/01 після ухвалення до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно єдино-тимчасове виконання наступних умов:
а) використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, або для управлінських потреб організації;
б) використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, продов-жительность понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 ме-сяців.
Строком корисного використання є період, протягом якого використання ос-новних засобів приносить економічні вигоди (дохід) організації. Для окремих груп ос-новних засобів термін корисного використання визначається виходячи з кількості продукції (обсяг робіт у натуральному вираженні), очікуваних до одержання в результаті використання цих основних засобів;
в) організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;
г) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.
Об'єкти основних засобів з вартістю не більше 10 000 руб. за одиницю, а також придбанням книги, брошури і т. п. видання дозволяється списувати на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію. З метою забезпечення збереження цих об'єктів в організації повинен бути організований контроль за їх рухом-ем.
Для обліку, оцінки та аналізу основні засоби (фонди) класифікуються по ряду при-знаків (рис. 8.1).
За принципом речовинно-натурального складу вони поділяються на: будівлі, споруди, передавальні пристрої, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і ре-що регулюють прилади і пристрої, обчислювальну техніку, транспортні засоби, инстру-мент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий і продуктивна худоба, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші основні засоби, а також земельні ділянки, що перебувають у власності підприємства, устано-ня.

За функціональним призначенням основні фонди діляться на виробничі і непро-виробничі. До виробничих основних фондів відносяться ті засоби праці, що не-посередньо беруть участь у виробничому процесі (машини, устаткування і т. п.), створюють умови для його нормального здійснення (виробничі будівлі, споруди, електромережі тощо) і служать для збереження і переміщення предметів праці.
Невиробничі основні фонди - це основні фонди, які безпосередньо не беруть участь у виробничому процесі (житлові будинки, дитячі садки і ясла, школи, лікарні тощо), але перебувають у віданні промислових підприємств.
По приналежності основні фонди поділяються на власні та орендований-ні.
Основні виробничі фонди в залежності від ступеня їх впливу на предмет праці поділяють на активні і пасивні.
До активних відносяться такі основні фонди, які в процесі виробництва без-посередньо впливають на предмет праці, видозмінюючи його (машини та обладнання, технологічного ські лінії, вимірювальні і регулюючі прилади, транспортні засоби).
Всі інші основні фонди можна віднести до пасивних, так як вони безпосередньо не впливають на предмет праці, а створюють необхідні умови для нормального протікання виробничого процесу (будівлі, споруди та ін.)
За ступенем використання основні засоби поділяються на перебувають:
- в експлуатації;
- в запасі;
- в ремонті;
- у стадії добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації та часткової ликвида-ції;
- на консервації.

Рис. 8.1 Класифікація основних засобів (фондів)


Основні засоби залежно від наявних у організації прав на них поділяються на:
- основні засоби, що належать на праві власності (в тому числі здані в оренду, пе-Реда в безоплатне користування, передані в довірче управління);
- основні засоби, що знаходяться у організації в господарському віданні або оперативному управлінні (в тому числі здані в оренду, передані в безоплатне користування, передані в довірче управління);
- основні засоби, отримані організацією в оренду;
- основні засоби, отримані організацією у безоплатне користування;
- основні засоби, отримані організацією в довірче управління.
Для аналізу якісного стану основних засобів на підприємстві необхідно знати їх структуру. Розрізняють виробничу (видову), технологічну та вікову структуру основних засобів.

Під виробничою структурою розуміється співвідношення різних груп основних виробничих фондів (ОПФ) за матеріально-натуральному складу в їх загальної среднегодо-вої вартості.
Найважливішим показником виробничої структури ОПФ є частка активної частини в загальній вартості. Це пов'язано з тим, що обсяг випуску продукції, виробнича потуж-ність підприємства, інші економічні показники роботи підприємства значною мірою залежать від величини активної частини ОПФ. Тому підвищення її частки до оптимального рівня є одним із напрямів удосконалення виробничої структури ОПФ на підпри-ємстві.
Виробнича структура ОПФ на підприємстві залежить від наступних факторів: специфіка підприємства; прискорення НТП; рівня концентрації, спеціалізації, кооперування і диверсифікації виробництва; географічного місцезнаходження та ін
Технологічна структура ОПФ характеризує їх розподіл по структурних підрозділів підприємства в процентному вираженні від їх загальної вартості. У «вузькому» плані техно-логічна структура може бути представлена, наприклад, як частка окремих видів верстатів в загальній кількості верстатного парку або як частка автосамоскидів в загальній кількості автотранс-порту, наявного на підприємстві.
Вікова структура ОПФ характеризує їх розподіл за віковими групами (до 5 років, від 5 до 10 років, від 10 до 15 років; від 15 до 20 років; понад 20 років). Середній вік обладнання розраховується як середньозважена величина. Такий розрахунок може бути здійснений як в це-лом по підприємству, так і по окремих групах машин і устаткування.
Основне завдання на підприємстві повинна зводитися до того, щоб не допускати надмірно-го старіння ОПФ (особливо активної частини), оскільки від цього залежить рівень їх фізичного та морального зносу, а, отже, і результати роботи підприємства.
Основні засоби (основний капітал) є найважливішим фактором виробництва, а в умовах ринкової економіки і прискорення НТП роль цього фактора в національній економіці істотно зростає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1 Сутність і значення основних засобів, їх склад і структура "
 1. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії розподілу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту виробничих фондів? 6. Що таке витрати виробництва і які основні
 3. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 4. Глава 6. Підприємництво: сутність, сучасні форми.
  Сутність, сучасні форми 6.2. Фактори і витрати виробництва, їх сучасна структура 6.3. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу Недоліки виробництва не чинили б ніякого впливу на конкурентну ціну, якби вони не впливали на пропозицію. Джон Стюарт Мілль 'Стрижень будь-якої економічної системи - виробництво, виступаюче базовою основою
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність економічного прогресу? 2. Які існують типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7. Назвіть основні
 6. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми перенаселення і види
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність податків і які функції вони виконують? 7. Яка структура податкової системи та податків? 8. Які основні статті державних витрат? 9. Яка структура державного боргу і як здійснюється управління таким боргом? 10. Який механізм покриття бюджетних дефіцитів за допомогою державних
 8. 1. Сутність, структура та джерела фінансування інвестицій
  структура та джерела фінансування
 9. Глава 15. Фінанси в системі економічних відносин
  сутність і структуру фінансів, бюджетної та податкової системи, структуру витрат держави в розвинених країнах світу, Росії, а також причини виникнення та засоби погашення державного
 10. Глава 17. Державне регулювання економіки
  сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
 11. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  значення в Китаї. 3. Характеристика основних місцевих податків в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Китаю: визначити структуру податкової системи, склад і види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону вартості в інтернаціональній формі. 6. Охарактеризуйте сутність ТНК та їх роль у посиленні
 13. 1. Структура національної економіки: поняття, суть і види
  сутність національної економіки; 2) неекономічні структури, що визначають функціонування неекономічних одиниць - культуру, освіту і т. д. Їх аналіз становить інтерес тільки в тій мірі, в якій ці одиниці і взаємозв'язок між ними впливають на функціонування національної економіки. Ф. Перу вважає, що структура національної економіки відрізняється пропорціями і
 14. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і податкові методи регулювання економіки. Крива Лаффера. 28. Класифікація
 15. Тема 14. Роль і значення митних зборів у податкових системах індустріально розвинених країн
  сутність митних зборів, сучасне значення в податкових системах індустріально розвинених країн. 2. Роль дії угоди з питань тарифів і торгівлі (ГАТТ) у зменшенні сучасного фіскального значення митних зборів. 3. Особливості справляння митних зборів на прикладі країн США Німеччині та Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається
 16. Сутність економічної структури
  значення для збалансованості народного господарства, його ефективного і стійкого зростання. Так, успіх в економічному зростанні більшості країн Заходу в чималому ступені пояснюється глибокими структурними змінами, що забезпечили загальний динамізм виробництва та інші позитивні якісні зміни. Швидке зростання виробництва в ряді нових індустріальних країн Південно-Східної Азії стався перш
 17. 7. Структура власності в національній економіці
    сутність протікають в ній процесів - виробництва, споживання, розподілу. Виділяють наступний зміст власності: 1) економічна сутність власності побудована на відносинах між суб'єктом - власником і об'єктом - власністю. Як правило, власністю є майно, від якого залежить виробничий процес - економічні ресурси, фактори виробництва, 2)
 18. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
    основні виробничі фонди, то матеріально-технічною базою бюджетних та наукових установ є основні невиробничі фонди. Спільними рисами основних виробничих і невиробничих фондів є те, що і ті й інші використовуються протягом тривалого терміну і протягом усього періоду зберігають свою натуральну форму, поступово зношуються і морально застарівають у міру
 19. 1. Чим займаються государственниеструктури?
    средственно обеспечіваютзанятость 16% робочої сили. Що ж вони
 20. Контрольні питання.
    сутність податку. 3. Охарактеризуйте основні елементи податку. 4. Розкрийте зміст функцій податків. 5. За якими ознаками здійснюється класифікація податків, що надходять до бюджету? 6. Як ви розумієте: а) прямі податки, б) непрямі податки? Назвіть основні непрямі податки. 7. Розкажіть про цілі і призначення Податкового кодексу РФ. 8. Дайте коротку характеристику федеральним
© 2014-2022  epi.cc.ua