Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

8.2 Види вартісних оцінок основних фондів

Оцінка основних фондів - це грошове вираження їх вартості. Застосовуються три види їх оцінки: первісна, відновлювальна і залишкова вартість основних засобів.
Первісна вартість основних засобів - вартість, слагающаяся з витрат на їх зведення (споруді) або придбання, включаючи витрати з їх доставки та встановлення, а також інші витрати, необхідні для доведення даного об'єкта до стану готовності до екс-плуатації за призначенням.
В умовах перехідного періоду до ринкових відносин розширюються можливості по-ходження основних засобів на підприємства. Тому залежно від способу надходження ак-тивних основних засобів їх первісна вартість визначається таким чином:
- внесених засновниками в рахунок їхнього внеску в статутний капітал підприємства - за домовленістю сторін;
- виготовлених на самому підприємстві, а також придбаних за плату у інших підприємств та осіб - виходячи з фактично зроблених витрат по зведенню (споруді) або придбання цих об'єктів, включаючи витрати з доставки, монтажу та встановлення;
- отриманих від інших підприємств та осіб безоплатно, а також в якості субсидій урядових органу - експертним шляхом або за даними документів приймання-передачі;
- довгостроково орендованих - за домовленістю сторін. Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю. Вартість основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодав-ством РФ і положенням з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6/01.
Зміна первісної вартості об'єктів основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, мо-дернізації, часткової ліквідації та переоцінки об'єктів основних засобів.
Велика роль основних фондів на мікрорівні, так як від величини їх вартості і якос-жавного стану значною мірою залежать:
- виробнича потужність підприємства, обсяг випуску і реалізації продукції;
- рівень механізації, автоматизації виробництва і праці;
- рівень якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається;
- рівень собівартості і рентабельності реалізованої продукції;
- фінансовий стан підприємства на даному етапі і в перспективі.

Тому на кожному підприємстві треба управляти не тільки процесом створення і обновле-ня основного капіталу, але і його ефективного використання.
Відновлювальна вартість основних засобів - це вартість їх відтворення в со-тимчасових умовах. Величина відхилення відновної вартості основних фондів від їх первісної вартості залежить від темпів прискорення НТП, рівня інфляції та ін Своєчасна і об'єктивна переоцінка основних фондів має дуже важливе значення насамперед для їх простого і розширеного відтворення.
В умовах інфляції переоцінка основних фондів на підприємстві дозволяє:
- об'єктивно оцінити справжню вартість основних фондів;
- більш правильно і точно визначити витрати на виробництво і реалізацію продукції;
- більш точно визначити величину амортизаційних відрахувань, достатню для простого відтворення основних фондів;
- об'єктивно встановлювати продажні ціни на реалізовані основні фонди та орендну пла-ту (у разі здачі їх в оренду).
Підприємства самостійно визначають доцільність здійснення переоцінки своїх основних засобів.
Переоцінка об'єктів основних засобів здійснюється з метою визначення реальної вар-тості об'єктів основних засобів шляхом приведення первісної вартості об'єктів основ-них засобів до їх ринковими цінами і умовами відтворення на дату переоцінки.
З метою проведення переоцінки об'єктів основних засобів в організації повинна бути проведена підготовча робота по здійсненню переоцінки об'єктів основних засобів, зокрема перевірка наявності об'єктів основних засобів, що підлягають переоцінці.
Рішення організації про проведення переоцінки за станом на початок звітного року оформляється відповідним розпорядчим документом, обов'язковим для всіх служб ор-ганізації, які будуть задіяні в переоцінці основних засобів, і супроводжено підго-товки переліку об'єктів основних засобів , підлягають переоцінці.
У переліку рекомендується вказати наступні дані про об'єкт основних засобів: точна назва; дату придбання, спорудження, виготовлення; дату прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку.
Вихідними даними для переоцінки об'єктів основних засобів є: первоначаль-ная вартість або поточна (відновна) вартість (якщо даний об'єкт переоцінювався раніше), за якою вони обліковуються в бухгалтерському обліку за станом на 31 грудня попе- ного звітного року; сума амортизації, нарахована за весь час використання об'єкта за со-стояння на зазначену дату; документально підтверджені дані про поточну (відновник-ної) вартості переоцінюються об'єктів основних засобів станом на 1 січня від-парного року.

Переоцінка об'єкта основних засобів проводиться шляхом перерахунку його первісної вартості або поточної (відновлювальної) вартості, якщо даний об'єкт переоцінювався ра-неї, та суми амортизації, нарахованої за весь час використання об'єкта.
Результати проведеної за станом на перше число звітного року переоцінки об'єктивним тов основних засобів підлягають відображенню в бухгалтерському звіті відокремлено. Результати пе-переоцінки не включаються до цих бухгалтерської звітності попереднього звітного року і при-ються при формуванні даних бухгалтерського балансу на початок звітного року.
Залишкова вартість являє собою різницю між первісною або віднови-котельної вартістю та сумою зносу, тобто це та частина вартості основних засобів, яка ще не перенесена на вироблену продукцію.
Оцінка основних засобів за їх залишкової вартості необхідна насамперед для того, щоб знати їх якісний стан, зокрема визначити коефіцієнти придатності і фізичним тичного зносу і складання бухгалтерського балансу.
Основні фонди оцінюються за ліквідаційною вартістю, за якою оцінюється об'єкт основних засобів при реалізації.
Для визначення ліквідаційної вартості необхідно до залишкової вартості приба-вить витрати з ліквідації і відняти вартість реалізованих матеріалів від розбирання.
Вартісна оцінка основних фондів необхідна для їх обліку, аналізу та планування, а також для визначення обсягу і структури капітальних вкладень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2 Види вартісних оцінок основних фондів "
 1. Питання 38. Статистика основних фондів
  види основних фондів. Дана класифікація матеріальних основних фондів конкретизується для кожної галузі економіки, тобто класифікація основних фондів промисловості відрізняється від класифікації основних фондів сільського господарства. Нематеріальні основні фонди (нематеріальні вироблені активи) класифікуються наступним чином: 1) витрати на розвідку корисних копалин; 2)
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  види сучасних ринків? 4. Який механізм функціонування фондової біржі? 5. Охарактеризуйте основні види товарообігу на товарній біржі і механізм її функціонування. 6. Назвіть основні функції біржі
 3. Глава 9 Про вероятностном значенні оцінок
  оцінок
 4. Амортизація основного капіталу
  вартісна оцінка зносу основного капіталу за певний період часу. На основі цієї оцінки відбувається щорічне списання частини вартості основних фондів, так звані амортизаційні відрахування. Вони надходять в амортизаційний фонд, який служить для відшкодування зносу основного капіталу. Власники основних фондів здійснюють амортизаційні відрахування згідно затверджується для всієї
 5. Питання 40. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному численні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  види робіт. Середньорічна величина основних фондів: {foto122} де ОФtЯ, ОФtФ, ОФtД - балансова вартість основних фондів відповідно на 1 січня, 1 лютого та 1 грудня звітного року; ОФЯt +1- балансова вартість на 1 січня року, наступного за звітним, за даними переоцінки звітного
 6. 4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
  основних типи фондового ринку: біржовий і
 7. Терміни і поняття
  основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування Амортизаційний фонд Прискорена амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в
 8. Глава 3. ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. РОЛЬ, СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ І ОЦІНОК
  Глава 3. ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. РОЛЬ, СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ І
 9. Контрольні питання
  основні цілі створення позабюджетних фондів. 2. Перерахуйте державні позабюджетні фонди. 3. Назвіть основні джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 10. 2. Витрати і ціна
  вартісна форма. Тому для більш глибокого теоретичного осмислення концепції витрат виробництва зупинимося на цих двох моментах. Якщо дотримуватися трактування витрат виробництва в їх вартісному вираженні, то з'являється зачароване коло. Причому найбільш рельєфно це проявляється на рівні відокремленого підприємця (товаровиробника). Зокрема, ціни на сировину, матеріали,
 11. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  основних фондів як за балансовою вартістю, так і за вартістю за вирахуванням зносу можна розрахувати цілий ряд показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів. До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт зносу основних фондів на
 12. 2. Доходи: їх види і показники розподілу
  вартісну (грошову) і натуральну
© 2014-2022  epi.cc.ua