Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

6.1. Спосіб ланцюгової підстановки

Типи детермінованих моделей, в яких застосовується спосіб ланцюгової підстановки. Сутність і правила його застосування. Алгоритми розрахунку впливу факторів цим спосб в різних типах моделей.
Одним з найважливіших методологічних питань в АХД є визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показників. У детермінованому факторному аналізі (ДФА) для цього використовуються такі способи: ланцюгової підстановки, індексний, абсолютних різниць, відносних різниць, пропорційного розподілу, інтегральний, логарифмування і ін
Перших чотири способи грунтуються на методі елімінування. Елімінувати - значить усунути, відхилити, виключити вплив усіх факторів на величину результативного показника, крім одного. Цей метод виходить з того, що всі фактори змінюються незалежно один від одного: спочатку змінюється один, а всі інші залишаються без зміни, потім змінюються два, потім три і т.д., при незмінності інших. Це дозволяє визначити вплив кожного фактора на величину досліджуваного показника окремо.
Найбільш універсальним з них є спосіб ланцюгової підстановки. Він використовується для розрахунку впливу факторів у всіх типах детермінованих факторних моделей: адитивних, мультиплікативних, кратних і змішаних (комбінованих). Цей спосіб дозволяє визначити вплив окремих факторів на зміну величини результативного показника шляхом поступової заміни базисної величини кожного факторного показника в обсязі результативного показника на фактичну в звітному періоді. З цією метою визначають ряд умовних величин результативного показника, які враховують зміну одного, потім двох, трьох і т.д. факторів, допускаючи, що інші не міняються. Порівняння величини результативного показника до і після зміни рівня того чи іншого чинника дозволяє елімінувати від впливу всіх факторів, крім одного, і визначити вплив останнього на приріст результативного показника.
Порядок застосування цього способу розглянемо на наступному прикладі (табл. 6.1).
Як нам вже відомо, обсяг валової продукції (ВП) залежить від двох основних факторів першого рівня: чисельності робітників (ЧР) і середньорічний вироблення (ГВ). Маємо двухфакторную мультипликативную модель: ВП=ЧР х ГВ.
Алгоритм розрахунку способом ланцюгової підстановки для цієї моделі:


Як бачимо, другий показник валової продукції відрізняється від першого тим, що при його розрахунку прийнята фактична чисельність робітників замість запланованої. Середньорічне виробництво продукції одним робочим в тому і іншому випадку планова. Значить за рахунок збільшення кількості робочих випуск продукції збільшився на 32 000 млн руб.
(192000 - 160 000).
Третій показник відрізняється від другого тим, що при розрахунку його величини вироблення робітників прийнята за фактичним рівнем замість планової. Кількість же працівників в обох випадках фактичне. Звідси за рахунок підвищення продуктивності праці обсяг валової продукції збільшився на 48 000 млн руб. (240 000 - 192 000).

Дані для факторного аналізу обсягу валової продукції


Таким чином, перевиконання плану за обсягом валової продукції стало результатом впливу наступних факторів:
а) збільшення чисельності робітників + 32000 млн руб.
Б) підвищення рівня продуктивності праці + 48 000 млн руб.
Разом +80 000 млн руб.
Алгебраїчна сума впливу факторів обов'язково має дорівнювати загальному приросту результативного показника:


Відсутність такої рівності свідчить про допущені помилки в розрахунках.
Для наочності результати аналізу наведені в табл. 6.2.

Результати факторного аналізу валової продукції


Якщо потрібно визначити вплив трьох факторів, то в цьому випадку розраховується не один, а два умовних додаткових показника, тобто кількість умовних показників на одиницю менше числа факторів. Проілюструємо це на четирехфакторной моделі валової продукції:


Вихідні дані для вирішення завдання наведені в табл.6.1:


План з випуску продукції в цілому перевиконано на 80000 млн руб. (240000 - 160000), у тому числі за рахунок зміни:
а) кількості робочих


Використовуючи спосіб ланцюгової підстановки, рекомендується дотримуватися певної послідовності розрахунків: у першу чергу потрібно враховувати зміну кількісних, а потім якісних показників. Якщо ж є кілька кількісних і кілька якісних показників, то спочатку слід змінити величину факторів першого рівня підпорядкування, а потім більш низького. У наведеному прикладі обсяг виробництва продукції залежить від чотирьох чинників: кількості робітників, кількості відпрацьованих днів одним робочим, тривалості робочого дня і середньогодинного виробітку. Згідно зі схемою 5.2, кількість робітників у даному випадку - фактор першого рівня підпорядкування, кількість відпрацьованих днів - другого рівня, тривалість робочого дня і середньогодинна вироблення - фактори третього рівня.
Це й зумовило послідовність розміщення факторів у моделі і відповідно черговість їх дослідження.
Таким чином, застосування способу ланцюгової підстановки вимагає знання взаємозв'язку факторів, їх співпідпорядкованості, вміння правильно їх класифікувати і систематизувати.
Ми розглянули приклад розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в мультиплікативних моделях.
У кратних моделях алгоритм розрахунку факторів на величину досліджуваних показників наступний:


де ФО - фондовіддача; ВП-валова продукція; ОПФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів.
Методика розрахунку впливу факторів у змішаних моделях:
а) мультиплікативний-адитивного типу П=VPП (Ц - С)


де П - сума прибутку від реалізації продукції; VPП - обсяг реалізації продукції; Ц - ціна реалізації; С - собівартість одиниці продукції;


Аналогічним чином розраховують вплив чинників та з інших детермінованим моделям змішаного типу.
Окремо необхідно зупинитися на методиці визначення впливу структурного фактора на приріст результативного показника за допомогою цього способу. Наприклад, виручка від реалізації продукції (В) залежить не тільки від ціни (Ц) та кількості проданої продукції (VPH), але і від її структури (УДi). Якщо зросте частка продукції вищої категорії якості, яка продається за вищими цінами, то виручка за рахунок цього збільшиться, і навпаки. Факторна модель цього показника може бути записана так:


У процесі аналізу необхідно елімінувати від впливу всіх факторів, крім структури продукції. Для цього порівнюємо наступні показники виручки:


Різниця між цими показниками враховує зміну виручки від реалізації продукції за рахунок зміни її структури (табл. 6.3.).
З таблиці видно, що у зв'язку зі збільшенням питомої ваги продукції другого сорту в загальному обсязі його реалізації виручка зменшилася на 10 млн руб. (655 - 665). Це невикористаний резерв підприємства.

Розрахунок впливу структурного фактора на зміну виручки від реалізації продукції способом ланцюгової підстановки


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6.1. Спосіб ланцюгової підстановки"
 1. 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  способи. Найбільш універсальним з них є спосіб ланцюгової підстановки; він використовується для визначення кількісного впливу окремих факторів на загальний результативний показник. Даний спосіб застосовується в тому випадку, якщо між досліджуваними явищами існує функціональна, пряма або обернено пропорційна залежність. При використанні способу абсолютних різниць величина впливу
 2. 6. Метод ланцюгових підстановок
  ланцюгової ряд, складений на плановому рівні, послідовно по ланцюжку замість аналізованого фактора вводиться його відхилення щодо планової величини; інші фактори, включені в ланцюгової ряд, залишаються на плановому рівні, за винятком тих, які вже враховані. Це означає, що при ланцюгових підстановках всі фактори, що передують анализируемому, мають фактичне, а всі наступні -
 3. 6.2. Індексний метод
  способом ланцюгової
 4. 20.7. Аналіз рентабельності підприємства
  способом ланцюгової підстановки, використовуючи дані табл. 20.2. 20.3: {foto638} {foto639} в тому числі: \ {foto640} Отримані результати свідчать про те, що план за рівнем рентабельності перевиконано у зв'язку з підвищенням середнього рівня цін і питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації. Зростання собівартості реалізованої продукції на 2317 млн руб.
 5. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  способом побудови (лінійні, стовпчикові, кругові). Порівняння - найважливіший прийом аналізу, який дозволяє висловити характеристику явищ за допомогою інших однорідних явищ. При такому аналізі звітні показники порівнюються з плановими; планові і звітні показники порівнюються з показниками попередніх років, а також з показниками передових організацій, середньогалузевими даними і з
 6. 16.6. Аналіз трудомісткості продукції
  способом абсолютних різниць за даними табл. 16.10: {foto463} Слід мати на увазі, що зміни в рівні трудомісткості не завжди оцінюються однозначно. Іноді трудомісткість зростає при значному питомій вазі знову освоюваної продукції або поліпшення її якості. Щоб домогтися підвищення якості, надійності та конкурентоспроможності продукції, потрібні додаткові витрати праці і
 7. Приватний випадок максимізації прибутку
  підстановки замість граничного доходу ціни (Ц), яка до того ж дорівнює середньому доходу. Тому із загального умови максимізації прибутку (Дпред=Іпред), вірного для будь-якої структури моделі ринку, можна записати окремий випадок максимізації прибутку в умовах чистої конкуренції як Ц=Іпред. Звернемося до рис. 20.5, який графічно представляє проблему максимізації прибутку. У розглянутому
 8. 11.2.1.1.2. АНАЛІТИЧНА ВЕРСІЯ
  способленія до умов ринку. Ми, однак, використовуємо покроковий процес ще раз, щоб розглянути умови стабільності рівноваги Курно. Рівновага дуополии Курно стабільно, якщо (лінійна) крива реагування дуополіст 1 має крутіший нахил, ніж крива реагування дуополіст 2. Ця умова виконується, якщо положення ізопрофіт олигополистов задовольняє умові 5, а саме -
 9. № 2. Азіатський спосіб виробництва
  способу
 10. § 3. Індексний метод У статистиці зовнішньої торгівлі
  способу обчислення індексу - базисний і ланцюговий. Індекси, що характеризують зміну досліджуваного явища за певний період у порівнянні з будь-яким періодом, прийнятим за 100, називаються базисними. Індекси, що характеризують зміна досліджуваного періоду в порівнянні з попереднім періодом, прийнятим за 100, називаються ланцюговими. Основними індексами, використовуваними в митній статистиці
 11. 58. Що таке коефіцієнт мультиплікації? Яку роль він відіграє в теорії Дж. М. Кейнса?
  Ланцюгової зв'язку між галузями. Ефект мультиплікації залежить від первинного «поштовху» і частки доходу, що виділяється його одержувачами на споживання, тобто від граничної схильності до споживання. Чим більше гранична схильність до споживання, тим вище коефіцієнт мультиплікації. Мультиплікаційний ефект проявляє себе за певних умов: наявності незайнятих потужностей, вільної робочої
 12. 7. Індексний метод
  ланцюговий індекс I ціп=Тi / Тi -1: I баз5 / 1=I цеп1 / 1 - I цеп2 / 1 - I цеп3 / 2 - I цеп4 / 3. Індексний метод може бути використаний для факторного аналізу якого або показника. Наприклад, необхідно визначити зміна в порівнянні з минулим роком обсягу товарної продукції? Т під впливом змінної чисельності робітників (а) і продуктивності їхньої праці (в). Для вирішення будується система
 13. РАДЯНСЬКИЙ СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА
  способу виробництва, що існував в СРСР. Прийнято вважати, що він був практичним втіленням еко-номічного теорії Маркса. Це твердження, проте, не повною мірою відповідає
 14. Класифікація податків за способом стягнення
  способами стягування податків вони поділяються на кадастрові, декларовані та вилучаються у джерела. Кадастровий спосіб стягнення податку характеризується диференціацією об'єкта податку на групи за певною ознакою. Перелік цих груп і їх ознаки заносяться у спеціальні довідники. Для кожної групи встановлена індивідуальна ставка податку. У цьому випадку величина податку не залежить від
 15. § 5. ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРАХУНКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  підстановки в формулу різних значень t, умовно позначають тимчасові точки, тобто роки, отримаємо можливі значення чисельності населення в будь t-й період. У даній формулі параметр а є свого роду вихідної чисельністю населення в період, де t=0; параметр b являє собою коефіцієнт загального приросту, тобто показує, у скільки разів в середньому збільшується чисельність
© 2014-2022  epi.cc.ua