Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

20. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

Сукупним пропозицією в макроекономіці називається сума всіх вироблених в країні кінцевих товарів і послуг, яку фірми готові запропонувати на ринку протягом певного періоду при кожному можливому рівні цін.
Іншими словами, це-реальний обсяг національного виробництва при різних значеннях індексу цін на кінцеві товари і послуги. Залежність реального обсягу національного виробництва від рівня цін називається кривою сукупного пропозиції.
Характер впливу рівня цін на обсяг національного виробництва і, отже, вигляд кривої сукупної пропозиції у вирішальній мірі залежить від тривалості аналізованого проміжку часу. Тому слід розрізняти довгострокову і короткострокову криві сукупної пропозиції.
У макроекономіці (на відміну від мікроекономіки) основним критерієм виділення короткострокового і довгострокового періодів є гнучкість цін, а не стабільність запасу капіталу.
При макроекономічної трактуванні тимчасових періодів передбачається, що в довгостроковому періоді всі ціни як на товари, так і на ресурси є гнучкими і змінюються в одній і тій же пропорції, а в короткостроковому або всі ціни, або ціни на працю такою гнучкістю не володіють.

Можна виділити дві причини, за якими фірми має право розраховувати, що в довгостроковому періоді ціни на товари і ціни на ресурси будуть змінюватися в одній і тій же пропорції.
В основі першої причини лежить вплив динаміки товарних цін на розміри заробітної плати робітників. Друга причина полягає в тому, що багато видів продукції є одночасно і готовими товарами і ресурсами.
Якщо фірми очікують пропорційної зміни цін на товари і ресурси, вони позбавляються стимулів до збільшення обсягу виробництва при зростанні рівня цін, оскільки припускають, що їх витрати зростуть у тій же пропорції, що і ціни.
Тому крива сукупної пропозиції в довгостроковому періоді має вигляд вертикальної прямої.
Якщо фірми будуть розраховувати на те, що протягом певного періоду ціни на ресурси (і, отже, витрати виробництва) залишаться без зміни, то у відповідь на збільшення сукупного попиту вони будуть збільшувати реальний обсяг пропозиції при сформованому рівні товарних цін. Тоді крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді прийме вигляд горизонтальної прямої.

Якщо вони будуть розраховувати на те, що при зростанні сукупного попиту ціни на ресурси будуть рости, але в меншій пропорції, ніж товарні ціни, крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді буде мати позитивний нахил.
Крім рівня цін, на обсяг сукупної пропозиції впливають багато нецінові фактори, під дією яких крива сукупної пропозиції може зміщуватися вліво або вправо. До числа цих факторів відносяться:
- зміна обсягу застосовуваних ресурсів;
- зміна продуктивності ресурсів;
- зміна податків і субсидій. Перераховані фактори за інших рівних умов можуть тією чи іншою мірою вплинути на зрушення кривої сукупної пропозиції як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ "
 1. 2.2. Сукупна пропозиція
  сукупного випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах) являє собою пряму, паралельну осі Р, що відсікає на осі Y відрізок , рівний потенційному ВВП. {Foto20}
 2. Ключові терміни
  сукупна пропозиція Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 3. Ключові терміни
  сукупного попиту Реальна грошова маса Питомі витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 4. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%, а сукупний дохід - на 2%, то до яких наслідків це повинно привести? Що
 5. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної
 6. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона має позитивний нахил. Для того щоб розібратися в короткострокових еконо-вів коливаннях і відмінностях поведінки економіки в короткостроковому пери-оді від її функціонування на тривалих відрізках часу, ми повинні досліджувати як довгострокову, так і короткострокову криві сукупного-позиції. Чому
 7. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  сукупності, які називаються агрегатами. Вона досліджує не окремі ціни, а сукупну ціну, яка називається рівнем цін. Метою її аналізу є знаходження умов, за яких настає загальна економічна рівновага системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне виробництво (сукупна пропозиція) збалансоване з громадським споживанням (сукупний
 8. Контрольні питання
  сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність
 9. В. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде
  сукупної пропозиції буде горизонталь-ної». г . «Щоразу, коли економіка вступає в пе-ріод спаду, довгострокова крива сукупно-го пропозиції зміщується вліво». 6. Припустимо, що економіка перебуває в відбутися у-янии рецесії. Що станеться з її основними показниками через деякий час за умови бездіяльності політиків? Поясніть ваші висновки, використовуючи графіки сукупного
 10. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  сукупного попиту та сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає
 11. Цілі та інструменти фіскальної політики
  сукупний попит (на величину сукупних витрат), так і на сукупну пропозицію (величину витрат фірм). Інструментами фіскальної політики виступають витрати і доходи державного бюджету, а саме: державні закупівлі, податки і трансферти. Державні закупівлі товарів і послуг та трансферти являють собою видатки державного бюджету, а податки - основне джерело доходів
 12. Основні терміни і поняття
  сукупна пропозиція, горизонтальний, проміжний, вертикальний відрізки кривої пропозиції, ефект «храповика», стагфляція, функція споживання, функція заощаджень, середня схильність до споживання і до заощадження, гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу для приватного сектора
 13. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг
 14. Криві пропозиції
  пропозиції від ціни. Закон пропозиції показує прямо пропорційну залежність кількості змін пропозиції порівняно із зміною цін (за інших рівних умов). Зростання цін веде до зростання пропозиції товару, і навпаки. Відповідно розрізняють зміну величини пропозиції і самого пропозиції. Графік пропозиції являє собою позитивно нахилену лінію? пряму
 15. Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи
  сукупної пропозиції зсувається. Положення довгострокової кривої сукупної пропозиції залежить і від ес-тественного рівня безробіття. Тобто коливання природного рівня без безробіттю зумовлюють флуктуації природного рівня виробництва і зміщення довгострокової кривої сукупної пропозиції. Наприклад, якщо Конгрес США приймає рішення про підвищення мінімальної заробітної пла-
 16. На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не
  сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не впливає на обсяг пропозиції в довгостроковому періоді. У гол. 31 були представлені три теорії позитивного нахилу короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції: теорія невірних уявлень про відносних цінах, теорія жорсткої заробітної плати і теорія негнучких цін. Оскільки з плином часу подання, заробітна плата і
 17. З'явилася, однак , важлива нова змінна, що впливає на положення короткостроковій
  сукупної пропозиції, - очікуваний економічними суб'єктами рівень цін. Як ми обговорили, в короткостроковому періоді обсяг перед-бачуваних товарів і послуг залежить від хибних уявлень індивідів, жорстко- сти заробітної плати і цін. Проте уявлення, заробітна плата і ціни фор-нормуються на основі очікуваного рівня цін. Наприклад, якщо наймані працівники очікують зростання цін, вони прагнуть
© 2014-2022  epi.cc.ua