Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

1. Співвідношення прямих і непрямих податків. Моделі співвідношення прямих і непрямих податків у країнах з розвиненою ринковою економікою та країнах, що розвиваються


Еволюція зарубіжного та вітчизняного оподаткування свідчить про постійному пошуку способів вирішення спорів, яка з підсистем повинна бути переважаючою: підсистема прямих або непрямих податків. Фінансова наука другої половини XIX століття прийшла до висновку, що кожна форма оподаткування має свої переваги і недоліки. Побудувати податкову систему, відповідну принципам оподаткування, можна лише при поєднанні на практиці двох форм оподаткування, але з переважанням його прямих форм. Незважаючи на значні переваги прямих податків, повна заміна ними непрямих податків представляється нереальною навіть в умовах економіки добробуту.
Існує кілька моделей, що дають уявлення про співвідношення прямих і непрямих податків, створених зарубіжними та російськими фахівцями.
Однією з таких моделей є модель, створена Р.Г. Гаджієвим. Особливістю зазначеної моделі є те, що вона:
1) дає уявлення про можливості аналізу співвідношення прямих і непрямих податків в умовах різних рівнів економічного добробуту країн;
2) дає можливість визначити пропорції між групами прямих і непрямих податків в різні часові періоди, визначивши які можна встановити межу перелагаемости непрямих податків, коли вони стають фактично стимулятором інфляційних процесів.
Система прямого оподаткування повинна бути переважаючою в економіці розвинених країн. Для цього в моделі Гаджиєва використаний кейнсіанський підхід до аналізу споживання і заощаджень в масштабах національної економіки.
Графічно межі застосування систем прямого і непрямого оподаткування за моделлю Гаджиєва представлені на малюнку 1.

V - дохід; C - споживання; Vmin - рівень прожиткового мінімуму;
T - встановлений законодавчо мінімальний розмір оплати праці (МРОТ).
Рисунок 1 - Модель співвідношення прямого і непрямого оподаткування
Будь точка на лінії 0А відображає рівність витрат на споживання отриманим доходам.
Насправді така рівність можливо в межах величини прожиткового мінімуму (Vmin), коли дохід повністю витрачається на задоволення первинних потреб індивіда. Лінія 0В відображає споживання. У межах Vmin прямого оподаткування немає, тому в даній зоні податком обкладається споживання (має місце тільки непряме оподаткування). Перетин лінії доходів (0А) і лінії споживання (0В) характеризується нульовим заощадженням (К). При подальшому зростанні доходів, схильність до споживання продовжує зростати, але вже меншими темпами, ніж схильність до заощадження.
З малюнка 1 видно, що з ростом рівня доходів розширюється база прямих податків у загальній оподатковуваної базі держави, отже, співвідношення між прямим і непрямим оподаткуванням в економіці ринкового типу залежить насамперед від середнього рівня доходів у країні : чим він вищий, тим продуктивніше використання прямих податків, і навпаки.
У країнах зі слаборозвиненою ринковою економікою основна відмінність графічних залежностей у співвідношенні прямого і непрямого оподаткування полягає в тому, що в механізм оподаткування штучно вводиться елемент Т (законодавчо встановлений МРОТ). При введенні в механізм прибуткового оподаткування вирахування, рівного МРОТ, який за величиною значно нижче прожиткового мінімуму, зона непрямого оподаткування в межах мінімальних життєвих потреб залишається без змін (ділянка 0ДО). Це пов'язано з тим, що непряме оподаткування в межах прожиткового мінімуму не враховує величини доходу, так як індивід використовує всю суму отриманого ним доходу на споживання для підтримки мінімального рівня життя. Значні зміни відбуваються в області прямого оподаткування. Штучне зниження величини вирахування призводить до завищення оподатковуваного доходу на величину різниці між прожитковим мінімумом і МРОТ, що фактично означає законодавче формування додаткового об'єкта прямого оподаткування (ділянка АКВ).
Такий стан призводить до посилення тягаря прямих податків для платників податків з відносно низьким рівнем доходів.
Аналіз співвідношення прямого і непрямого оподаткування за моделлю Гаджиєва дозволяє зробити ряд важливих висновків:
- у країнах з високим рівнем доходів відсутність прямого прибуткового оподаткування на ділянці доходів, відповідних прожитковому мінімуму, компенсується ефективною системою оподаткування доходів, що перевищують прожитковий мінімум;
- в країнах, що розвиваються, на відміну від розвинених, має місце факт штучного збільшення об'єкта прямого оподаткування в низькодохідної зоні;
- у країнах з невисоким рівнем економічного потенціалу додаткова база прибуткового оподаткування, створювана в низькодохідної зоні, компенсує певною мірою слабку продуктивність прибуткового оподаткування в високоприбуткової зоні;
- низький рівень суспільних доходів виключає можливість переходу в прибутковий оподаткування від використання МРОТ до показника прожиткового мінімуму.
Таким чином, непрямі податки вважаються податками стабілізуючого характеру у вирішенні проблем фінансового благополуччя бюджету держави.
І на закінчення розгляду даного питання слід нагадати, що залежно від переважання в національних податкових системах тієї чи іншої форми оподаткування в структурі прямих і непрямих податків (за показником «співвідношення прямих і непрямих податків») виділяють кілька типів (моделей) податкових систем: англосаксонську, евроконтінентальную, латиноамериканську і змішану (дивися питання 3 теми 1 посібника).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Співвідношення прямих і непрямих податків. Моделі співвідношення прямих і непрямих податків у країнах з розвиненою ринковою економікою та країнах, що розвиваються "
 1. Тіньова економіка
  співвідношення попиту і пропозиції на ринку . Виробник, провідний себе згідно з вимогами конкуренції, отримує прибуток, розширює виробництво і процвітає, якщо йому вдається вловити пульс ринку. Це створює найсильнішу мотивацію підприємницької Діяльності, служить прогресу економіки. Обманувшись в своїх розрахунках потрапляють в число невдах і розоряються. З цим пов'язана постійна
 2. § 43. Бюджетна і податкова системи
  співвідношення становило 55:45%. Прямі податки переважають у більшості розвинених країн світу, незважаючи на те, що їх вилучення більш складно. Але вони більш справедливі, оскільки встановлюються пропорційно величині доходів і майна. Об'єкти оподаткування в податковій системі - доходи, вартість окремих товарів, майно фізичних та юридичних осіб, окремі види діяльності,
 3. 3. Державне регулювання економіки: зміст, об'єкти, напрямки та методи
  співвідношення адміністративних, прямих і непрямих економічних методів регулювання. Починаючи з 1930-х років і особливо в 1950-60-ті роки діяв кейнсіанський тип економічної політики, заснований насамперед на використанні прямих економічних методів державного регулювання через механізм державних витрат, бюджетного фінансування. Наприкінці 1970-х - початку 1980-х років
 4. 3. Типологія податкової політики зарубіжних країн. Існуючі моделі податкових систем
  прямих і непрямих податків у загальному обсязі податкових доходів, виділяють чотири основні моделі податкових систем. Вони отримали назву англосаксонської, евроконтінентальной, латиноамериканській і змішаної моделей. Англосаксонська модель оподаткування існує в таких державах, як Австралія, Великобританія, Канада і США. В її основі лежить прибуткове оподаткування, тобто стягнення прямих
 5. Висновки по розділу 1
  співвідношення прямих і непрямих податків. Основною тенденцією функціонування податкових систем розвинених країн є їх уніфікація, проявом якої є гармонізація національних податкових систем і податкової політики країн. Уніфікація податкових систем проводиться за окремими напрямками: уніфікація основ оподаткування непрямого, прямого оподаткування і т.д. При формуванні
 6. Контрольні питання до розділу 2
  співвідношення прямих і непрямих податків у країнах із слаборозвиненою ринковою економікою? Чому? 3. Яке співвідношення прямих і непрямих податків у країнах з розвиненою ринковою економікою? Чому? 4. Які моделі співвідношення прямого і непрямого оподаткування Ви знаєте? 5. Вкажіть основні принципи оподаткування колективних доходів за кордоном. 6. Вкажіть основні принципи
 7. Висновки по розділу 2
  співвідношенні прямого і непрямого оподаткування в різних країнах, однією з яких є модель Р. Г. Гаджиєва, розглянута нами в посібнику. Перевагою моделі Гаджиєва є те, що вона дає уявлення про можливості аналізу співвідношення прямих і непрямих податків в умовах різних рівнів економічного добробуту країн, а також дає можливість визначити пропорції між
 8. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  співвідношення прямих і непрямих податків ». Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно розкрити, відповідно до яким принципами здійснюється побудова і функціонування податкових систем розвинених країн на сучасному етапі розвитку науки про податки, і вказати роль таких принципів в ефективному
 9. Тема 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах
  співвідношення прямих і непрямих податків у розвинених країнах і країнах. 2. Особливості побудови прямого оподаткування в розвинених країнах. 3. Особливості побудови непрямого оподаткування в розвинених країнах. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно на основі вивчення відомих
 10. Варіант 1
  співвідношення прямих і непрямих податків. 3. Показник ефективної податкової ставки розраховується як: 1) відношення частки податку до сумарно облагаемому доходу платника податку; 2) ставлення сумарно оподатковуваного доходу платника податку до частки податку; 3) відношення частки податку до ВВП. 4. Податкова юрисдикція - це: 1) територія, всередині якої діють відповідні
© 2014-2022  epi.cc.ua