Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

3.2. Ринок благ (товарний ринок)


Цей ринок включає в себе результати виробничої діяльності, що розглядаються як сукупне благо. На даному ринку визначається сукупний попит в економіці і формується сукупна пропозиція.
Визначимося, що саме ми розуміємо під благом. Кінцева мета господарської діяльності - це задоволення потреб людини. Кожна людина володіє безліччю потреб. Якщо дотримуватися класичної мотиваційної теорії, розробленої в 1954 р. американським вченим А. Маслоу, ієрархію основних потреб людини (званих базовими) можна зобразити у вигляді піраміди (рис. 3.1).
В її основі лежать фізіологічні потреби і потреби в безпеці і захищеності, іменовані первинними потребами людини, задоволення яких пов'язане в першу чергу з матеріальним достатком. З точки зору економічної науки ми можемо розглядати цю групу потреб як матеріальні. Більш високі категорії потреб - соціальні, в самоповазі, самовираженні - можна віднести до духовним потребам. Блага - це все те, що служить для задоволення потреб людини.
Існуючі блага можна розділити на «дармових», надаються нам в необмеженому обсязі природою, і економічні.
Економічні блага можна визначити як продукти виробничої діяльності (матеріального або нематеріального властивості), що дозволяють людині задовольняти з їх допомогою свої нагальні потреби.
У ринковій економіці економічні блага продаються і купуються. Механізм купівлі та продажу благ являє собою товарний ринок.
Економічні потреби людини перевищують можливості виробництва різних благ. Існує загальносоціологічний закон узвишшя потреб, що означає, що людські потреби якісно змінюються, ростуть в ході історичного розвитку. Задоволення однієї нагальної потреби людини тут же тягне за собою виникнення інших людських потреб та інтересів. Зростання потреб необмежений і постійно обганяє виробництво економічних благ, зокрема, у зв'язку з обмеженістю природних ресурсів, недоліком кваліфікованої робочої сили, поганою організацією виробництва, обмеженістю капіталовкладень і багатьма іншими факторами, необхідними для виробництва того чи іншого блага.
Через обмеженість ресурсів доводиться постійно здійснювати вибір варіантів їх оптимального використання для виробництва тих чи інших благ. Цей механізм демонструє крива виробничих можливостей. Розглянемо принцип її дії на основі випуску державою двох великих товарів - автомобілів і літаків (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Виробничі можливості країни з виробництва автомобілів і літаків на рік
Варіант Вид продукції літаки, тис. шт. автомобілі, млн шт. А 0 10 В 1 вересня З 7 лютого D 3 квітня Е 4 0
Для спрощення даної моделі представимо, що економіка країни виробляє тільки ці два товари. Якщо вона сконцентрує всі свої економічні ресурси на випуску тільки автомобілів, вона зможе за рік випустити їх до 10 млн шт. Якщо при цьому їй треба виробляти ще 1000 літаків, то це можливо при скороченні випуску автомобілів до 9 млн шт. Для виробництва 2000 літаків доведеться скоротити випуск автомобілів до 7 млн, а для виробництва 3000 літаків - до 4 млн автомобілів. При випуску же 4000 літаків в рік країна взагалі повинна відмовитися від випуску автомобілів.
Таким чином, для збільшення виробництва літаків доводиться відмовлятися від все більшої кількості автомобілів, іншими словами, вартість автомобілів, що випускаються визначається тією кількістю літаків, від виробництва яких треба відмовлятися. Графічно така ситуація зображена на рис. 3.2.
У даному випадку на перший план виходить поняття «альтернативна вартість товару», або «ціна вибору», тобто те, від чого доводиться відмовитися, щоб отримати бажане.
Така ж проблема вибору встає перед всякою фірмою, яка випускає диверсифіковану продукцію.
У реальному житті упущені можливості не обмежуються декількома видами ^ виробленої продукції, вони набагато численніші. Тому при визначенні альтернативної вартості слід брати до уваги найкращу з втрачених реальних можливостей.
Будь-який економічний механізм повинен бути ефективним. Економічна ефективність - це відносний показник, що характеризує результативність використання наявних ресурсів. Для її оцінки необхідно порівнювати одержувані блага і витрати на їх виробництво. Щоб підвищити економічну ефективність, слід мінімізувати витрати і максимізувати вигоди. Така економічна політика називається раціональним економічною поведінкою. У нашому прикладі при максимально можливому ефективному виробництві точки А, В, С, D, Е, що відображають можливі варіанти виробництва благ, повинні лежати на поверхні кривої, тобто на межі виробничих можливостей (економічних ресурсів). Якщо яка-небудь точка лежить вліво від кривої, то це означає недовикористання виробничих потужностей, а якщо вправо - то нереальність виробництва благ в таких обсягах. Отже, ефективність має місце тоді, коли суспільство не може збільшити випуск одного блага, не зменшуючи при цьому випуску іншого.
Поряд з виробництвом існують поняття споживання і заощадження, також пов'язані з ринку благ. Розглянемо їх більш докладно.
Споживанням завершується будь-яка господарська діяльність, оскільки представляє собою використання вироблених товарів і послуг для задоволення потреб. Коли ми чуємо слово «споживання», то найчастіше уявляємо собі споживання продуктів харчування або товарів повсякденного попиту, тобто споживчу функцію домашніх господарств. Однак споживаються не тільки споживчі товари, частка яких сягає близько 2/3 суспільного виробництва, але також і інвестиційні (верстати, обладнання, будматеріали), складові У3. Вони призначені для заповнення вибуває реального капіталу, тобто витрачаються на виробниче споживання. Головним споживачем вироблених благ є домашні господарства, а інвестиційних товарів - фірми. Кожен господарюючий суб'єкт, будь то домашнє господарство або фірма, постійно приймає рішення, яку частину доходу витратити на споживання в даний час, а яку відкласти на майбутнє у випадку непередбаченої ситуації, наприклад інфляційних очікувань, з метою накопичити кошти для придбання дорогої речі. Таким чином, одна частина доходу витрачається на поточне споживання, а інша відкладається у вигляді заощаджень.
Заощадження - це дохід, не витрачений на придбання товарів і послуг у рамках поточного споживання. Джерелами заощаджень служать зростання виробництва (і доходів) або скорочення частки споживання в доходах.


Рис. 3.2. Крива виробничих можливостей
Зв'язок між сукупними споживчими витратами і доходами висловлює споживча функція. Споживчі витрати залежать від величини всього національного і наявного доходів.
Рівень споживання характеризується середньою схильністю до споживання і граничною схильністю до споживання.
Середня схильність до споживання - це частка доходу (У), витраченого на споживання (С). Вона виражається як відношення С до Y (CIY). Гранична схильність до споживання характеризує динаміку споживання в результаті приросту доходу. Збільшення доходу на одну одиницю веде до зміни споживання. Гранична схильність до споживання (Мс) обчислюється у вигляді відношення приросту споживання до приросту доходу (АС / АУ).
З економічної точки зору заощадження представляють ту частину доходу суспільства (національного доходу), яка йде на накопичення або на розширення виробництва.
Тепер розглянемо поняття інвестицій.
Інвестиції (Г) - це витрати, що направляються на збільшення або заповнення капіталу. У Росії інвестиції поділяються на три частини: 1) фінансові інвестиції (вкладення в цінні папери, позики, статутний капітал), 2) інвестиції в запаси матеріальних оборотних коштів (сировина, не до кінця виготовлена продукція), 3) інвестиції в основний капітал (машини , будівлі, обладнання, споруди), тобто в довгостроковий капітал, що використовується протягом декількох років. Останній вид інвестицій називають капіталовкладеннями, або валове нагромадження основного капіталу.
Капіталовкладення включають в себе витрати на відшкодування і на приріст основного капіталу. Інвестиції пов'язані з декількома економічними поняттями.
По-перше, це амортизація, тобто інвестиційні витрати, що направляються на відшкодування зношених машин і устаткування і заповнення відслужили свої терміни будівель і споруд. По-друге, чисті інвестиції - це ресурси для будівництва нових підприємств, створення нового обладнання та ін Вони обчислюються як різниця між валовими інвестиціями і засобами, витраченими на відшкодування зношених і втрат. Тобто величина чистих інвестицій може бути розрахована як валові інвестиції за вирахуванням амортизації.
Фінансові інвестиції, у свою чергу, передбачають не просто випуск акцій або облігацій, а спрямування коштів від їх продажу на розширення виробничих потужностей, створення додаткових робочих місць, залучення у виробництво нових працівників. Інвестування в цілях збільшення розмірів реального капіталу і є процес накопичення.
Інвестори здійснюють свої вкладення, тому що вони можуть принести їм прибуток у майбутньому. Однак інвестиційні вкладення повертаються поступово і, крім того, процес інвестування завжди пов'язаний з тимчасовими ризиками. Кейнсіанська концепція попиту на інвестиції виходить з того, що, вкладаючи кошти в інвестиційний проект, підприємець повинен враховувати потенційно можливий відсоток на вкладені кошти і ступінь ризику. Інвестиційний попит буде тим вище, чим менше поточна ставка відсотка. Згідно неокласичної концепції, підприємці здійснюють інвестиції з метою доведення обсягу наявного у них капіталу до оптимального, тобто такого, який при існуючій технології забезпечує максимальний прибуток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Ринок благ (товарний ринок) "
 1. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  ринок капіталу і грошей фондова біржа, з повною підставою іменована просто ринком. Укладені на цьому ринку операції відповідно до антикапиталистическими упередженнями клеймуються як ризиковане заняття і просто як азартна гра. А насправді зміни цін на звичайні і привілейовані акції та корпоративні облігації є засобом, за допомогою якого капіталісти повністю
 2. 1. Процес утворення ціни
  ринок. Коли виробництво для споживання інших людей стає правилом, члени цього товариства повинні продавати і купувати. Множення актів обміну і збільшення числа людей, що пропонують і шукають однакові товари, зближує оцінки учасників. Непрямий обмін і його вища форма з використанням грошей ділять угоди на дві відмінні одна від одної частини: продаж і купівлю. Те, що з точки зору одних
 3. 6. Монопольні ціни
  ринок з високовитратною продукцією дрібних неповноцінних заводиків. Сучасній прядильної фабриці нічого боятися конкуренції з застарілими ручними прядками. Її суперниками є інші більш-менш адекватно обладнані фабрики. Але це не означає, що вона має можливість встановлювати монопольні ціни. Між великими підприємствами також існує конкуренція. Якщо при продажу
 4. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  ринок, це тимчасово порушує узгодженість валових процентних ставок і ставки первинного відсотка. Ринкова ставка зростає або падає за рахунок зменшення або збільшення пропозиції кредитних коштів без всякого зв'язку із змінами первинної ставки відсотка, які можуть відбутися в подальшому внаслідок зміни грошового відношення. Ринкова ставка відхиляється від величини, визначеної
 5. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  ринок і валову ринкову процентну ставку на самому початку процесу, коли ціни на товари та послуги ще не змінилися під впливом змін, що відбуваються в грошовому відношенні. Ми можемо, наприклад, виходити з того, що держава розміщує позику і знищує отримані паперові гроші. Протягом останніх 200 років така процедура здійснювалася неодноразово. Ідея полягала в тому, щоб після
 6. 3. Заробітна плата
  ринок праці приводиться в рух підприємцями, спраглими отримати прибуток. Кожен підприємець прагне купити всі види конкретної праці, необхідні йому для здійснення своїх планів, за найнижчою ціною. Але пропонована їм заробітна плата повинна бути достатня висока, щоб відвести працівників від конкуруючих підприємців. Верхня межа пропозиції визначається ціною,
 7. Коментарі
  ринок, 375, 523, 511; властивості, 441;? Швидкість обігу?, 399; попит на, 375-382 ; засобу обміну, 41, 198, 373, 376, 431-434, 732; стабілізація, 207; теорема регресії, 383-384, 397, 570; товарні, 399; збільшення кількості, 385; фактичний стандарт, 440; цінність, 329 , 382-385, 400-402; ціни, 191, 194, 204; чеканка, 732; чекова книжка, 416; економічний розрахунок і, 203, 211 Депресія:
 8. Висновки
  ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку капіталу Пропозиція на ринку капіталу Рівновага на ринку капіталу Відсоток Процентна ставка Інвестиції: валові і чисті Структура інвестицій
 9. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
    ринок благ, об'єднуючий безліч ринків, на яких реалізується весь обсяг вироблених в країні кінцевих товарів і послуг; - ринок цінних паперів (капіталу), який на макрорівні представлений ринком короткострокових державних облігацій; - ринок грошей, що характеризує весь обсяг угод, пов'язаних з обміном національної валюти на цінні папери; - ринок праці, на якому продається і
 10. Висновки
    ринок визначає сукупний попит і сукупна пропозиція в макроекономіці. 7. Фактори, що визначають сукупний попит: загальний рівень цін в країні, рівень реального національного доходу, вартість накопиченого майна, політика держави в галузі оподаткування, грошей, кредиту і т.д. 8. Різкі зміни сукупного попиту та пропозиції - шоки - призводять до відхилення обсягу випуску і
© 2014-2022  epi.cc.ua