Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

3.3. Роль аналізу в розробці основних показників планів підприємства

Кожен день в процесі діяльності господарюючого суб'єкта його керівники приймають різні рішення, що стосуються як поточної, так і перспективної діяльності підприємства. Всякий раз прийняте рішення грунтується на результатах більш-менш розгорнутого і формалізованого аналізу.
Ціна помилок, допущених при розробці планів різних рівнів, досить висока, тому досить важливим виявляється що проводиться завчасно глибокий і всебічний аналіз цілей підприємства та шляхів їх досягнення. Місце і роль аналізу в системі управління та прийняття рішень на підприємстві показані на рис. 3.1.
Помилки поточного планування можуть бути виправлені і подолані досить швидко. Якщо процедури контролю та корекції гнучких бюджетів (аналіз відхилень) чітко налагоджені і проводяться регулярно, то ситуацію можна виправити протягом одного-двох місяців, а іноді й швидше. Такі труднощі носять тимчасовий характер і можуть серйозно відбитися лише на рівні заробітної плати та преміальних виплат співробітників.
Для самого підприємства помилки, допущені при розробці бюджетів, можуть призвести до недостатності коштів для виплати кредиторам. Якщо ці труднощі не носять затяжного характеру, то серйозні несприятливі наслідки (у вигляді судових позовів від кредиторів, страйків співробітників або штрафних санкцій з боку держави) зустрічаються досить рідко.
Помилки ж середньострокового, а тим більше стратегічного, планування можуть стати для підприємства фатальними. Якщо напрямки діяльності, передбачені стратегічним планом, виявилися обрані невірно, компанія виявляється в ринковому тупику. Якщо ж для досягнення цих неправильно вибраних цілей вже зроблені чималі капітальні вкладення, підприємство може опинитися на межі банкрутства. Так, наприклад, автомобілебудівники Європи та Америки 60-х років всі сили і ресурси направляли на створення все більш потужних і швидкісних машин, однак різке підвищення цін на нафту, яке відбулося у першій половині 70-х років, зробило такі машини непривабливими для покупців з -за великих витрат на бензин.
На ринок різко прорвалися автомобілебудівники Японії зі своїми невеликими економічними машинами, а найбільші світові концерни, неправильно оцінили стратегію свого розвитку на це десятиліття, зіткнулися з вельми серйозними фінансовими труднощами. Можливо, більш уважний аналіз ринкової ситуації, в тому числі і в суміжних галузях, дозволив би їм визначити свої стратегічні цілі та середньострокові програми капітальних вкладень більш вдало.
Аналіз планів різних рівнів, а також експертиза всієї системи планування на підприємстві є запорукою їх успішного виконання і навіть, висловлюючись високим стилем, зростання економічного потенціалу підприємства. Аналіз системи планування на увазі проведення експертизи по декількох напрямках. Розглянемо їх більш докладно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Роль аналізу в розробці основних показників планів підприємства "
 1. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 2. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансово економічного стану підприємства; розробка облікової і податкової політики; вироблення кредитної політики підприємства; управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю; управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики; вибір дивідендної політики. При аналізі фінансово економічного стану використовують показники квартальної та річної
 3. 3.3.4. Соціальний аналіз
  роль в довгостроковій перспективі не можна недооцінювати: підприємство, яке не піклується про своє соціальному оточенні, довго процвітати не 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
 4. роль за їх станом і ходом виконання; виявлення внутрішньогосподарських резервів, вивчення та узагальнення передового досвіду, розробка заходів щодо використання резервів, поширенню передового досвіду і ліквідація причин поганої роботи, контроль за виконанням намічених заходів. Основні принципи: 1) ефективності; 2) науковості; 3) комплексності; 4) системності; 5) об'єктивності,
  4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД
 5. аналізу. 2. Вибір і перевірка вихідної інформації. 3. Розрахунок і угруповання аналізованих показників. 4. Порівняння аналізованих показників, визначення їх відхилень від величин, прийнятих в якості базисних. 5. Встановлення причин та факторів, що впливають на зміну аналізованих показників. 6. Визначення характеру і ступеня зв'язку виявлених факторів з аналізованими показниками. 7.
  16. ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 6. аналіз виробничої програми, в якій намічаються можливі в певні періоди часу рівні виробництва. Виробництво продукції оцінюється за допомогою натуральних, вартісних, умовно натуральних показників і в одиницях трудомісткості. Показник обсягу виробництва характеризується валовою і приватної продукцією, а її випуск - готовою і товарною продукцією. Підприємство визначає
  3.3.3. Інституційний аналіз
 7. роль при плануванні майбутньої діяльності відіграє оцінка тієї організаційної, правової, політичної обстановки, в рамках якої буде здійснюватися ця діяльність. У ході інституційного аналізу проводиться оцінка наступних аспектів роботи підприємства: виявлення та опис різних елементів інституційної середовища життє, в якій підприємство має намір працювати в перспективі; при цьому
  5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. роль відіграють вибір бази для порівняння і мета аналізу. Аналіз виконання плану здійснюється шляхом порівняння фактичних показників з плановими; для вивчення динаміки процесів і явищ господарської діяльності базою для порівняння служать дані минулих років; для виявлення шляхів вдосконалення виробництва показники порівнюються з кращими в даній галузі або з середніми величинами. У всіх
  Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001
 9. 13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

 10. аналізу та його економічний зміст. За економічним змістом показники класифікуються на кількісні і якісні. Перші виражають однорідність, подібність, схожість процесів і явищ, що відбуваються в них зміни і втілюють величину, число, обсяг, ступінь інтенсивності розвитку окремих сторін господарської діяльності, темпи протікання процесів, просторово тимчасові
  37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
 11. аналізу собівартості продукції: вивчення та оцінка рівня собівартості продукції, виявлення факторів, які впливають на рівень собівартості, і визначення їх розмірів; розробка заходів щодо подальшого зниження собівартості продукції. Джерелами аналізу собівартості продукції будуть служити ф. № 5 з «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства
  40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
 12. аналізі калькуляцій собівартості окремих видів продукції фактичні витрати в цілому і по окремих статтях порівнюються з плановими показниками, а по порівнянній продукції - з даними попереднього року. Особливу увагу необхідно приділити виробам, складовим найбільшу питому вагу в обсязі продукції. Значний перевитрата може бути допущений за окремими статтями калькуляції при відсутності
  Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
 13. аналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? Z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? Z0q1 - витрати на
  5.6. Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємств
 14. роль в ряду джерел інформації про господарську діяльність підприємств, необхідних для вирішення проблем порівняння, грає бухгалтерська звітність. Привабливість використання даних, наведених у ній, визначається їх доступністю, відносно високим ступенем єдності методології розрахунків, а також поширеністю цього інформаційного джерела, адже бухгалтерська звітність
  4.14. Планування як функція управління медичним підприємством
 15. роль планування в умовах ринкових відношенні? 3. Які принципи слід дотримуватися при плануванні? 4. Які бувають види планів? 5. З яких процедур складається така планова операція, як виявлення проблеми підвищення конкурентоспроможності товару і формулювання цілей? 6. На які властивості слід особливо звертати увагу при розгляді процесу планування як системи? 7. Чому
  25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
 16. аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем методу лінійного
  Контрольні питання
 17. роль і значення фінансового планування. 4. Що являє собою система фінансових планів? 5. Охарактеризуйте зведений фінансовий план: а) на федеральному рівні і б) територіальному рівні. 6. Як ви розумієте термін «бюджетне прогнозування»? 7. Які методи використовуються при розробці прогнозу розвитку бюджету? Дайте їх порівняльну характеристику. 8. На яких показниках
  роль и значение финансового планирования. 4. Что представляет собой система финансовых планов? 5. Охарактеризуйте сводный финансовый план: а) на федеральном уровне и б) территориальном уровне. 6. Как вы понимаете термин «бюджетное прогнозирование»? 7. Какие методы используются при разработке прогноза развития бюджета? Дайте их сравнительную характеристику. 8. На каких показателях
© 2014-2022  epi.cc.ua