Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резерви


Що може нашкодити ювеліра? Його едінственнаяпроблема полягає в тому, що тепер він вже неімеет у себе досить золота, щоб удовлетво-рить всі вимоги, які можуть пред'явити еговкладчікі. І варто тільки їм прийти всім разом, вимагаючи назад своє золото, ювелір опиниться в за-труднітельном положенні. Він, звичайно, сможетвиплатіть золотом 90 дол, і, крім того, у нього наруки є вимога на ім'я позичальника на сумму10 дол плюс відсотки, однак немає впевненості, що позичальник буде мати необхідну суму золо-та в потрібний момент.
Таким чином, діючи як банкір і видаваяссуди, ювелір покладається на те, що його клієнти непрідут все разом, щоб одночасно потребоватьназад своє золото. А суму золота, яку ювелірпостоянно тримає при собі, ми називаємо резерву-ми.
Про Резерви - це сума золота, доступнаядля негайного задоволення требованійвкладчіков. Норма резервів - це отношеніесумми резервів до суми депозитів.
Якби ювелір мав 100%-ю норму резервів, какето і було до того, як він почав здійснювати опе-рації з видачі позик, він ніколи б не опинився взатруднітельном положенні, тому що в будь мо -мент він був би здатний задовольнити всі вимоги-вання на золото з боку його вкладників. Однакоеслі він тримає 100% резервів, то ніякої при-чи від кредитної операції він вже, звичайно, полу-чить не зможе.
Ювелір отримає дохід у вигляді відсотків тільки втому випадку, якщо приступить до здійснення кре-дітних операцій і скоротить тим самим свою ре-зервной норму нижче рівня 100%. Наприклад, вправо стороні табл. 26-1 норма резервів складаючи-ет 90%, так як сума депозитів дорівнює 100 дол, арезервов - 90 дол Але якщо норма резервів мен-ше 100%, існує ймовірність того, що ювелірні зможе виконати вимоги всіх своїх внесок-чиков і , можливо, буде змушений оголосити освоїть банкрутство. Таким чином, наш ювелірсталківается з альтернативою вибору між при-бильностью і платоспроможністю, як це і по-казано на рис 26-1. Чим нижче буде норма резер-вов, тим більший процентний дохід він получіт.Однако чим нижче величина резервної норми, темвише буде вірогідність того, що в один прекрасний-ний день з'явиться велика кількість вкладників,
Платоспроможність

0 відсотків 100 відсотків
Резервна норма
РІС 26-1. Альтернатива: прибутковість або платежеспо-собность. Ювелірові-банкіру доводиться вибирати таку нормурезервов, при якій буде існувати рівновага між ри-ському можливої неплатоспроможності, яка виникає із-заслішком маленької величини резервів, і невисокою прибуток-ністю, що є результатом завищеної норми резервів
щоб вимагати назад своє золото, і імеющіхсяу нього запасів може просто не вистачити.
Величина резервів, необхідних для того, чтобичувствовать себе у відносній безпеці, зави-сит від поведінки вкладників і від виду надається сезон-екпортувати позичок.
Чим більш непередбачуваною і ізменчівойявляется величина вилучень з банку, тим більше бу-дет розмір резервів, в яких цей банк потребує, щоб бути здатним задовольнити будь-яке требова-ня на золото з боку своїх вкладників. І чембистрее може банк отримати назад своє золото оттех, кому він надав позики, тим менше йому по-придається резервів. Якщо позичальник здатний і согла-сен відшкодувати отриману позику за першою требо-ванию протягом одного дня, то банк зможе наданих ставити йому кредит на велику суму, ніж у випадку, якби всі позики бралися на річний термін. Такимобразом, з точки зору банкіра, величина необ-хідних йому резервів визначається ступенем непредс-казуемості попиту на вилучення золота з його підвалів, а також видом надаваних їм кредитів.
Банківські операції ювеліра і денежнаямасса
Найбільш істотним моментом у всій цій іс-торії про ювеліра-банкіра є те, що, представ-лені кредит, він збільшує кількість грошей векономіке
Про Грошова маса - це сума общепріз-нанних платіжних засобів в економіці стра-ни.
До того як ювелір став банкіром, загальна суммаденег в економіці дорівнювала запасу золота4. Частьзолота зберігалася у людей в кишенях або ж будинку, а частина - в підвалах ювеліра Сума золота, кото-рую люди тримають безпосередньо у себе на руках, називається золотом (або грошима) у зверненні.
4 Для зручності ми тут припускаємо, що все золото в економіці вико-зуется виключно як гроші.
Про Гроші в обігу - це сума грошей (монет і банкнот), яку індивідууми ікомпаніі тримають поза банками.
З огляду на те що люди розглядають золото вкла-дах у ювеліра також як засіб платежу, загальна вартість грошової маси определяетсяследующім чином
Грошова маса=золото в обігу +
+ депозити у ювелірів (1)
Тут необхідно зазначити, що ми предполагаемналічіе в економіці відразу декількох ювелірів. Ідаже після того, як знайомий нам ювелір починаючи-ет здійснювати позичкові операції, люди будуть про-должать розглядати свої вклади у ювелірів вкачестве грошей (коштів платежу), так як вони як і раніше можуть легко розраховуватися між собойчекамі, виписаними на ці депозити.
Повертаючись до табл. 26-1, ми бачимо, що общаястоімость вкладів в підвалах у ювелірів равнасумме золота, яке вони зберігають, плюс стоімостьссуд, які вони надали. Таким чином, миможем записати:
Грошова маса - золото в обігу + + золото у ювелірів + + позики, видані ювелірами (Ia)
В якості заключного кроку візьмемо до ува-ня, що золото в обігу плюс золото, котороехранят ювеліри, - це все золото в економіці, іліобщій золотий запас. Отже, тепер ми записуємо:
Грошова маса=золотий запас +
+ позички ювелірів (2)
Тепер ми бачимо, яким чином ювеліри могутвоздействовать на величину грошової маси.
Передтем як ювеліри почали видавати кредити, денеж-ва маса складалася лише з золотого запасу. Те-пер грошова маса складається з золотого запасаплюс сума позик, наданих ювелірами.
На якій стадії ювеліри стають здатні-ми впливати на кількість грошей в обігу? По-нятно, що не тоді, коли вони вперше прінімаютна зберігання золото. На цій стадії позики равнинулю і грошова маса складається з золота в звертання-нии плюс депозити, рівні залишку загального золото-го запасу. Це відбувається тоді, коли ювеліри ре-шают, що вони можуть тримати резервів менше, чем100%, - ось тоді-то вони і починають впливів-вать на величину грошової маси. Значить, це слу-чає, коли вони починають надавати позички, врезультаті чого грошова маса збільшується.
Більш детально ми можемо показати, яким обра-зом це відбувається, знову звернувшись до табл 26-1.После того як ювелір надав кредит у 10долл. позичальникові, у того на руках з'явилася визна-ленна сума грошей. І тепер цей позичальник, як ілюбой інший «грошовий» людина, має деньгі.Однако це зовсім не означає, що у когось в еконо-Міці стало менше грошей, ніж було раніше Кожний, хто мав вимоги на золото до ювеліра, име-ет все ту ж суму вимог. Істотним здесьявляется те, що, здійснюючи цю операцію, ювелірдействітельно повинен був взяти зі своїх подваловзолота на 10 дол і знов пустити їх в звертання-ня. Таким чином, видаючи золото у формі позик, тобто знову пускаючи його в обіг, ювелір збільшуючи-ет розмір грошової маси.
Той факт, що величина грошової маси (золотого обігу плюс депозити) дорівнює общейсумме золота плюс видані ювелірами позички, має для нас подвійне значення. По-перше, для лю-бій даної суми золота, зданої на храненіеювелірам, величина наданих ними кредітовбудет тим більше, чим менше та сума золота (поотношенію до загальної суми депозитів), которуюювеліри залишають лежати у себе в підвалах. Сле-послідовно, ми можемо очікувати, що грошова мас-са буде тим більше, чим нижче буде норма резер-вов у ювелірів.
По-друге, величина грошової маси тепер пре-сходить загальну суму золота в економіці Однаколюбой, у кого є гроші, як і раніше вважає, чтоето все одно що мати золото. Кожен або ужеімеет золото на руках, або цілком впевнений, що смо-жет негайно отримати його у ювелірів. Разом стем ювеліри вже не мають так багато золота, по-скільки певна частина їхніх активів, проти-ящая в балансі рахунків депозитах, в дійсно-сти являє собою кредити, видані позичальником кам. І ювеліри можуть виявитися не в состояніімгновенно отримати золото від людей, яким оніеті позики надали.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резерви "
 1. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  резервах, оскільки загальна сума платежів його клієнтів в точності відповідає загальній сумі знять з рахунків. Фактично всі угоди можуть бути здійснені шляхом записів у банківських книгах без всякого використання готівки. Таким чином, гроші в цій системі не є засобом обміну; це взагалі не гроші; це просто num?? Й?? Raire [53], безтілесна і невизначена одиниця обліку вельми
 2. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  резервів на покриття випадкових втрат він перетворює їх у звичайні витрати виробництва. Що стосується випадковостей, передбачувана сфера дії яких дуже мала і занадто нестандартна, щоб окремій фірмі нормального розміру мало сенс боротися з нею таким способом, то для їх нейтралізації робляться об'єднані дії досить великих груп фірм. Окремі фірми об'єднуються на
 3. 4. Облік витрат виробництва
  резервів і процедур, які дрібніший завод або фірма можуть уникнути. У багатьох випадках витрати, викликані такими резервами і процедурами, можуть бути з лишком компенсовані зниженням витрат внаслідок кращого використання потенціалу частини застосовуваних недосконале подільних факторів. В інших випадках цього може і не відбуватися. При капіталізмі легко можна застосовувати дії арифметики,
 4. 11. Заступники грошей
  резерв власне грошей, то ми називаємо заступник грошей грошовим сертифікатом. Конкретний грошовий сертифікат є не обов'язково в юридичному сенсі, але в каталлактіческом сенсі завжди представником певної суми грошей, що знаходиться в резерві. Випуск в обіг грошових сертифікатів не збільшує кількості речей, придатних для задоволення попиту на гроші для формування
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  резервів, існує ризик підробки банкнот і чеків. Усім цим витратами протистоїть незначна вірогідність того, що деякі емітовані банкноти будуть зіпсовані, а деякі власники депозитів можуть забути про них. Випуск грошових сертифікатів є руйнівним заняттям, якщо не пов'язаний з емісією інструментів, що не мають покриття. На зорі банківської справи існували банки,
 6. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  резерви банків А скорочуватися. Якщо банки А не відмовляться від експансіоністської політики, то вони виявляться неплатоспроможними. Цей процес отримав абсолютно невірне тлумачення. Люди говорять про життєво важливою і необхідною функції, яку від імені держави повинен виконувати центральний банк країни. Саме у підтримці стабільності курсів іноземних валют і захисту золотого запасу країни від
 7. 17. Вторинні засоби обміну
  резервом. Щоб полегшити центральному банку здійснення кредитної експансії, європейські держави давно прагнули до концентрації золотого запасу своїх країн у центральному банку. Інші банки (приватні банки, тобто НЕ наділені особливими привілеями і не мають право емітувати банкноти) обмежують свої залишки готівки потребами поточних угод. Вони більше не створюють резерву проти
 8. 19. Золотий стандарт
  резерву проти емісії національних заступників грошей. Вирішальним тут є те, що існує універсальна світова валюта. Національні банкноти і чекові гроші підлягають викупу в обмін на заступники грошей, що випускаються в обіг міжнародним банком. Необхідність підтримувати паритет національної валюти з міжнародною валютою обмежує можливості системи центрального банку будь
 9. 3. Капітальні блага
  резерв на чорний день і в непередбачених ситуаціях. Надлишки залишаються поза орбітою виробництва. Вони інтегруються економічно, а не фізично у виробничу діяльність, тільки коли використовуються в якості засобів існування робітників, зайнятих в більш тривалих процесах. Витрачені таким чином надлишки фізично споживаються. Але економічно вони не зникають. Спочатку надлишки
 10. 2. Початковий відсоток
  резервами для пізнішого споживання. Благо простих заощаджень у більш пізньому споживанні запасу, спожитого не відразу, а відкладеного для пізнішого використання. Благо капіталістичних заощаджень збільшення кількості вироблених товарів або виробництво товарів, які взагалі не можна було б зробити без їхньої допомоги. Створюючи образ рівномірно функціонуючої (статичної)
© 2014-2022  epi.cc.ua