Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Рішення синтетичної концепції


Система категорій, представлена на рис. 1, дозволяє більш адекватно описати проблему, яка розглядається. Об'єктивна важливість потреби у воді незмірно ви-ше об'єктивної важливості потреби в прикрасі. Цей факт пояснює відзначене вище співвідношення споживчих вартостей води і алмазу, оскільки саме об'єктивно важливість потреби в благо служить кількісною характеристикою потреби-тельной вартості.
1. Кількісне порівняння (ранжування) споживчих вартостей відмінності-них благ виявляється можливим тільки після введення категорії «важливість потреби» (див. рис. 1). Тому те або інше співвідношення споживчих вартостей благ є не «апріорної» або очевидної інформацією, а наслідком певного співвідношення об'єк-єктивні важливість потреб, що задовольняються цими благами. З цієї причини ис вихідним пунктом рішення «парадоксу вартості» має бути порівняння об'єктивних важливість потреб у воді і алмазах.
2. У категорійний апараті економікса відсутнє чітке розділення об'єктивної і суб'єктивної важливості потреби. Внаслідок цієї обставини необхідність на-явності категорії «споживча вартість», похідною від об'єктивної важливості по-требности, що задовольняється благом, не усвідомлюється, і ця категорія в Економікс фактіче-скі відсутня. («Споживча вартість» згадується звичайно тільки при цітірова-ванні знаменитого висловлювання А. Сміта).
Весь спектр смислових відтінків, пов'язаних з оцінкою важливості потреби для ін-Дівіді, передається за допомогою єдиної категорії «корисність».
П. Самуельсон при аналізі «парадоксу вартості» використовує термін «загальна корисність», розуміючи під цим сумарну «психологічну корисність», що доставляються індивіду усіма одиницями бла-га, наявними в його розпорядженні. Проте абсолютно очевидно, що в силу своєї суб'єктів незалежно єктивні основи «загальна корисність» не може служити адекватною заміною «споживач-ної вартості». Досить вказати в цьому зв'язку, що, якщо розглядати індивіда або велику групу індивідів «тут і зараз», то для них у цей час часу немає толь-до гранична корисність конкретної порції, а й загальна корисність всієї води на світі може дорівнювати нулю.
Таким чином, економікс внаслідок відсутності в ньому необхідної категорії досл-ють серйозні труднощі навіть при спробі сформулювати вихідну посилку «па-радокса вартості» - про певному співвідношенні споживчих вартостей води і алмазу.
Алмаз, на відміну від води, є престижним благом. Корисність престижного блага може у багато разів перевищувати його корисність як звичайного споживчого то-вару. Для окремих індивідів у певних обставинах (головним чином, після задоволення більш насущних потреб; це пояснює, чому попит на алмази пред'являють дуже забезпечені люди) суб'єктивна важливість потреби в алмазах, як престижному благо, може виявитися настільки значущою, що для них цінність алмаза пре- висит цінність води.
Співвідношення суб'єктивних важливість потреб, що задовольняються водою і алма-зом, за певних обставин може виявитися зворотнім співвідношенню об'єктах-тивних важливість задовольняються ними потреб.
Саме суб'єктивна важливість по-требности визначає значення корисності і цінності блага.
Висока споживча цінність алмаза визначає його високу вартість для споживача (покупця) спотр, 2. Співвідношення попиту і пропозиції, що формується в умовах абсолютної рідкості престижного блага і монополії виробника, заставля-ет ціну алмаза (Ц1) прагнути до її верхній межі - спотр, 2 (див. (10а)). Тому вар-тість виробника Спроізв, 1 мало впливає на величину ціни - алмаз в силу престижності і високої споживчої цінності мав би високу ціну і при незначних предель-них витратах на його виробництво.
У Економікс значення рівноважної ціни визначається в точці перетину кривих попиту та пропозиції. У синтетичної концепції ціна формується в інтервалі між значеннями двох вартостей - продавця (власника товару) Спроізв, 1 і покупця (володів-ца грошей) спотр, 2. Тому немає необхідності пояснювати високу ціну високими предель-ними витратами. У новій концепції цілком можливе існування високої ціни блага при незначній собівартості його виробництва, тобто, при значенні Спроізв, 1 набагато меншому, ніж спотр, 2.
Як ми бачимо, синтетична концепція, володіючи розвиненим категорійним апарати-те, більш точно формулює і описує «парадокс вартості». Представляється, що вона і з його поясненням справляється куди краще за інших теорій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рішення синтетичної концепції "
 1. 15. Химера неринкових цін
  рішення не існує. Поняття ринкової економіки з неринковими цінами абсурдно. Сама ідея витратних цін нездійсненна. Навіть якщо формулу витратних цін прикласти до підприємницької прибутку, то вона паралізує ринок. Якщо товари і послуги повинні продаватися за цінами нижче визначених для них ринком, то пропозиція завжди буде відставати від попиту. Тоді ринок не зможе визначити ні того, що
 2. Коментарі
  рішення від прихильності до зовнішнього світу і його благ і досягається при цьому, від зовнішньої необхідності і мінливості долі. [16] гедонізм етичне спрямування, яка вважає насолоду вищим благом і метою людської діяльності та виводить з нього весь комплекс моральних вимог. Як нормативний принцип протилежний аскетизму. [17] епікуреїзм напрямок у давньогрецькій і
 3. 2. Проект «загальної організаційної науки»
  вирішення якої «саме по собі повело б до перетворення i ю всієї соціальної організації: воно повинно дати в руки людям 1С гігантські і грізні сили, які необхідно вимагають кон-1Ш загальнолюдського колективу, інакше вони можуть виявитися ги-| іимі для всього життя на землі »20. Використовувати сучасну науку для прямого втілення со-[изма в житті не так-то легко. Потрібно величезна
 4. 1.1.6. ЗАКОНИ ПРЕДРИНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ
  вирішення цієї проблеми. Праця не свідчить сам по собі про економіку. Можна погодитися з тими, хто вважає, що економіка виникла 40 - 50 тис. років тому. Економікою можна назвати і виробництво, яке виникло 15-20 тис. років тому. Ф. Бродель [см.: 15, Т.2, с.5] ототожнював економіку з ринком, який виник 10-12 тис. років тому. Останнє думку поділяють і багато сучасних
 5. 2.5. Політика реформ і національні інтереси Росії
  вирішенню в ході антикризових заходів та продовження реформ. З якими наслідками сполучені дані проблеми, наскільки вони гострі, чи можуть негативні процеси прийняти незворотній характер - ці моменти якщо й присутні в характеристиках загроз, то лише в прихованому вигляді. Так, низька конкурентоспроможність продукції за багатьма параметрами фак-тично обернулася втратою не тільки зовнішніх,
 6. ПЕРЕДМОВА
  вирішенню однієї з «вічних» проблем еконо-міки? проблеми вартості. Рішення отримано у вигляді синтетичної концепції вар-тості, в рамках якої вдалося об'єднати всі існуючі теорії. Але проблема вартості цікава не стільки сама по собі, скільки тими следст-виями, які випливають з отриманого рішення. Прикінцеві глави книги Посвіт-щени аналізу цих наслідків. Текст книги
 7. НЕОКЛАССІЧЕКІЙ СИНТЕЗ
  вирішення проблеми вартості. Дійсно, подумки ставши на позиції якої теорії, можна свідомо передбачити всі неотра-зімие критичні аргументи на її адресу, непереборні в тому сенсі, що задовольни-тільні і переконливі відповіді на них досі не знайдені. Вихід із ситуації стали шукати на шляху об'єднання існуючих теорій. Одним з перших усвідомив порочність
 8. Причина невдачі неокласичного синтезу
  рішення «загадки» вартості. Разом з тим ці теорії сиг-грали позитивну роль - вони дозволили виявити всіх претендентів на роль источни-ка вартості - праця, всі фактори виробництва (праця, землю і капітал) і суб'єктивну оцінку цінності товару. До цього списку неможливо нічого додати. Залишається единст-венно можливий шлях - об'єднання існуючих концепцій і створення на їх осно-ве
 9. Етапи діалектичного синтезу
  вирішення поставленого завдання. (Виходячи з цього, можна припустити, що спроба механічного об'єднання теорій, розпочата Маршаллом, тільки загальмувала вирішення проблеми вартості). У нашому випадку в наявності класична ознака безвихідність ситуації - наявність декількох (трьох, а з урахуванням неокласичної теорії, навіть чотирьох) несумісних і антагоністичних підходів, кожен з яких,
 10. ДВІ ВАРТОСТІ
  вирішення проблеми вартості слід шукати на шляху інтеграції всіх існуючих концепцій і створення синтетичної теорії. Подібне формулювання задачі не є новою. У числі прихильників синтетичного підходу до вирішення проблеми вартості, крім А. Маршалла, можна вказати Е. Берн-штейну, М.І. Туган-Барановського і ін У часи пізнього СРСР у цієї ідеї з'явилися прихильники навіть серед
© 2014-2022  epi.cc.ua