Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Розвиток економіки


План 1928 вніс в радянську економіку дваосновних зміни. По-перше, через увеліченіяінвестіцій і військових витрат змінилася частка
11 Цит. па George Dalton, Economic Systems and Society, Penguin ModernEconomics Texts, Baltimore, 1980, p. 114.
Особистого споживання в економіці У 1928 р. лічноепотребленіе в Радянському Союзі досягало уровняпрімерно 65% ВНП; протягом наступних Сорокалєт воно становило приблизно 50% 12. По-дру-яких, була проведена колективізація сільського госпо-дарства. Вся земля і худоба були вилучені увладельцев-селян; крім того, були предпрінятипопиткі заснувати колективні господарства, принад-лежали державі.
Колективізація сільського господарства оказаласькатастрофой. Замість того щоб передавати домаш-ний худобу колективним господарствам, селяни уби-вали його, щоб продати або з'їсти. Для того чтобисогнать селян в колективні господарства та із'ятьпроізводімую ними продукцію, застосовувалися звер-ські методи. Мільйони селян були вбиті. Ви-пуск сільськогосподарської продукції, особливо вжівотноводстве, різко впав.
З тих пір радянське сільське господарство стало веч-ной проблемою. Незважаючи на те що в сільське госпо-дарство прямували величезні ресурси, особливо вперіод після 1950 р, і був досягнутий существеннийрост випуску сільськогосподарської продукції, про-дуктивность радянського сільського господарства все ещезначітельно нижче рівня США. Крім того, продук-тивність радянського сільського господарства зростає болеемедленнимі темпами, ніж у Сполучених Штатах.
Проте курс на індустріалізацію все жепрінес свої плоди. Протягом 1928-1940 рр.. середньо-річні темпи зростання ВНП в Радянському Союзі со-ставили приблизно 6% 13. Це був період Велікойдепрессіі. Тому протягом перших 10 років функціонування планового господарства економіческійрост в Радянському Союзі мав очевидним превос-ходство в порівнянні з показниками США.
Друга світова війна принесла Радянському Сою-зу колосальні руйнування, але проте к1948 р. випуск продукції знову досяг предвоенногоуровня. Принципово структура п'ятирічних пла-нів продовжувала залишатися тією ж. Величезна доляВНП прямувала на інвестування (більше 25%) 14, зростання ж споживання був обмежений. У 1956 р. в сис-тему планування було внесено важливе ізмененіерабочім було дозволено звільнятися і шукати промінь-шую роботу. Аж до цього часу робочі билізакреплени за своїми робочими місцями. Тепер жепредпріятія мали самостійно іскатьдля себе необхідну їм робочу силу.
12 Відповідний показник для США становить приблизно 65%.
13 Є різні оцінки темпів економічного зростання в Радянському Союзі. Радянські економісти обчислюють ВНП відмінним від нас спосо-бом, не враховуючи сектора послуг. Оцінки, які ми наводимо тут, є західними оцінками радянського ВНП відповідно до мето-довгий, використовуваної при обчисленні ВНП США.
14 Протягом більшої частини післявоєнного періоду Японія інвестіровалагораздо більш значну частку свого ВНП, ніж Радянський Союз.
Як в Радянському Союзі встановлюється заробітна плата і як там розподіляються доходи? Фор-мально зарплата встановлюється для кожного уровнякваліфікаціі в рамках плану. Однак фактіческаязаработная плата, що виплачується підприємством, неявляется абсолютно фіксованою, оскільки під-приємства мають деяку свободу при определеніітого, яку посаду займе той чи інший робіт-ник. Іноді зарплата виплачується робітникам наосновании відрядних ставок (т.е відповідно до ве-личиною виробленої ними продукції). Підприєм-буття може також варіювати величину оплати. Та-ким чином, в деяких межах установленіезарплати відбувається довільно, і предпріятіямогут використовувати це, щоб в необхідних випад-ях залучити додаткових робітників. Крім того, для працюючих у віддалених районах установлениболее високі ставки заробітної плати.

Про розподіл доходів в Радянському Союзі нетдостоверних даних. Існує значний раз-викид у величині заробітної плати. Можна припускає-ложить, що зірки мистецтва отримують зарплату, В30 разів перевищує мінімальну заработнуюплату. Крім того, політична еліта має особливі привілеї; наприклад, її представники імеютвозможность купувати в магазинах, доступних толь-ко їм Але навіть з урахуванням цього можна майже визна-поділ сказати, що в Радянському Союзі доходи
розподілені більш рівномірно, ніж в Сполучений-них Штатах. Це пояснюється тим, що в Сполучений-них Штатах невелика кількість людей владеетогромним капіталом
У Радянському Союзі товари розподіляються ча-стичного через механізм цін, частково чиновниками, а частково за допомогою того, що люди винужденистоять в чергах Житло надається государ-ством за низьку плату, освіту і медіцінскаяпомощь - безкоштовно. Люди можуть володіти деякої особистою власністю: автомобілем, товарамідлітельного користування і навіть будинком в село товарів, які вони хотіли б купити, в мага-зінах може не виявитися. За одними товарами лю-ди можуть довго стояти в чергах в магазинах. Наінші, наприклад на автомобілі, маються спіскіочередності. У результаті стійкого ізбиточногоспроса, на споживчі товари устанавліваемиецени не є рівноважними. Часті скарги нанизки якість товарів також є відображенням-ем недостатньої уваги, що приділяється в планахпотребленію.
Наскільки добре діє система планирова-ня? Протягом більшої частини післявоєнного пери-ода темпи економічного зростання в Радянському Сою-зе були вище, ніж у Сполучених Штатах, хоча іне такі високі, як у Японії. Малюнок 40-2 іл-люстрірует зростання радянського ВНП у порівнянні з

РІС. 40-Z Радянський ВНП як частка ВНП США. За період з 1955 р. радянський ВНП зріс з рівня приблизно 40% ВНП СШАдо приблизно 63%. (Джерело: Imogene Edwards, Margaret Hughes, and James Noren, «US and USSR: Comparisons of GNP», вSoviet economy in a Time of Change, VoL I, Joint Economic Committee, 1979, p. 383, ряд продовжений авторами на підставі даних , представлених в CIA, National Foreign Assessment Center, Handbook of Economic Statistics, 1980, p. 28, and United Nations, EconomicSurvey of Europe, 1986.)
ТАБЛИЦЯ 40-3. Окремі показники для економіки СРСР і США (середньорічні темпи приросту в%; показники США дано у круглих дужках)
1965-1970 рр.. 1970-1975 рр.. 1975-1980 рр.. 1980-1984 рр..
ВНП 5,3 (3,0) 3,7 (2Д) 2,7 (3,4) 2,6 (2,3)
Сукупний основний капітал 7,6 7,0 3,5 3,8
Істочніхі: Abram Bergson, «Can the Soviet Slowdown Be Reversed?» Challenge, November / December 1981, p.35; Abram Bergson , «Gorbachev Calls forIntensive Growth», Challenge, November / December 1985.
ВНП США в період починаючи з 1955 р.; в 1985 р. онсоставлял приблизно 63% рівня США15.Вследствіе того що число жителів у Радянському Со-юзі більше, ніж у США, його ВНП на душу населення-ня становить приблизно 50% величини цього поки-зателя для США.
Уповільнення економічного зростання в СРСР
Поховали чи Радянський Союз Сполучені Шта-ти в економічному відношенні? Ймовірно, нет.Рост радянської економіки сповільнилося. Некоториесведенія про функціонування економік обеіхстран в період 1965-1984 рр.. наведені в табл. 40-3.
Що ж послужило причиною уповільнення еконо-мічного зростання в СРСР? Одним з факторів є-ється зниження темпів приросту сукупної рабо-чий сили. У 80-х роках чисельність зайнятих зростала всреднем лише на 0,5% на рік; населення СоветскогоСоюза також збільшується повільними темпамі.Во-друге, переміщення населення з сільського госпо-дарства в промисловість в основному завершено.К теперішнього часу в сільському господарстві занятоменее 15 % робочої сили, тоді як усього лише 25років тому ця цифра дорівнювала 40%. Коли відбувалосядит перерозподіл робочої сили на користь про-мисловості, сукупна продуктивність тру-так зазвичай росте, оскільки випуск продукції наодного робітника в промисловості вищі, ніж всельском господарстві.
Третій фактор - це нізкіетемпи зростання продуктивності сільського господарства, що супроводжувалися посиленням залежності від їм-порту продовольства.
Багато спостерігачів, включаючи деяких і в Со-радянської Союзу, стверджують, що планування не-сумісне з сучасною економікою. Планирова-ня давало ефект у той час, коли стратегія раз-розвитку полягала просто у великих інвестиціях всталелітейние заводи та електростанції. Але теперьболее важливу роль стали грати нововведення, а си-стеми планування недостатньо гнучка, щоб б-
15 Ми повторно звертаємо увагу на те, що порівняння ВНП можетбить точним. Порівняння між ВНП в США та СРСР призводить до раз-ним результатами залежно від того, які ієни, росіяни чи аме-ріканські, використовуються для зіставлення опеньок виробництва.
Будів реагувати на зміни в технології. Неімея можливості отримувати прибуток від внедреніянововведеній, робітники і винахідники мають мен-ше стимулів вводити нововведення. Вступники све-дення про низьку мораль у середовищі робітників і большомколічестве прогулів ясно дають зрозуміти, що для Со-радянської Союзу відчуження є серьезнойпроблемой. Повідомлення про невисоку якість това-рів і необхідності стояння в чергах свідчать про низький пріоритет, який віддається Со-радянської споживачеві.
Можливо, радянська система планування ско-ро зміниться. Голова Горбачов, лідер Рада-ського Союзу з 1985 г, вже не раз виступав з Реча-ми про необхідність більшої гнучкості, ефектив-ності і навіть відкритості. Але як не проголошуючи-ли б радянські політики і плановики необхід-ність створення умов для прояву большейініціатіви і зацікавленості, головний вопросвсе ж залишається: чи буде послаблення контролю надекономікой означати послаблення контролю над по-літичної життям? Внаслідок того що більш ши-рокая економічна свобода, ймовірно, призведе ктребованіям розширити політичну свободу, погрожуючи можновладцям, реформа буде, ві-димо, обмеженою і повільної.
Досягти збалансованості в судженнях про уро-ках радянського економічного розвитку важко через неминуче вторгнення політичних факторов.Крітікі вказують, що в 1913 р. Росія обладалаодной з найбільш інтенсивно зростаючих економікв світі з високими темпами індустріалізації ібистрим рухом до європейських жізненнимстандартам. Сьогодні, 70 років по тому, вона дійсними-але є великої економічною державою, ноуровень життя в Росії все ще значно ніжепо порівнянні з іншими промислово развітимістранамі, а її економіка, схоже, перебуває у стані застою. Крім того, в ході економічногорозвитку її громадяни відчували великі жнива-ня, бо це розвиток супроводжувався економіч-ськими лихами, втратами власності та ли-шениями волі.
Інші ж вказують, що після 1913 Рада-ський Союз пережив розруху під час двох світових
воєн і громадянської війни. Проте сегодняон забезпечує всіх своїх громадян предметаміпервой життєвої необхідності: продуктами пі-танія, освітою, медичною допомогою іжільем, В період після 1928 економіка СССРразвівалась швидкими темпами. Надалі онстал однієї з двох основних військових держав. І егоекономіка продовжує зростати.
Будь-яке судження про радянську систему должнобить розглянуто з точки зору двох фактів. З од-ної боку, не підлягає сумніву, що после1928 р. система централізованого планірованіясмогла забезпечити вищі темпи зростання еко-номіки, ніж це було б можливо у випадку відсутність про-наслідком цієї системи, з іншого боку, за цей успехбило заплачено високою ціною з точки зреніяуровня життя і свободи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиток економіки "
 1. КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ
  розвитку економіки. Для цього сфера діяльності держави повинна бути обмежена, а його ставлення до різних груп населення має стати неупередженим. Коли діяльність держави необмежена, і політичний процес дозволяє легально хапати гроші, процвітає боротьба хижаків. Люди витрачають більше часу на запеклі політичні баталії, борючись за шматки
 2. Система національних рахунків
  розвиток ці прагнення отримали в середині 1920-х рр.. в період бурхливого підйому економіки розвинених країн (так званий період процвітання). Їх метою було прогнозування тенденцій економічного розвитку. Причому дослідження проводилися не тільки в спеціально створеної на початку 1920-х рр.. в США приватної організації - Національному бюро економічних досліджень, де цю роботу очолив
 3. Економічне зростання
  розвитку країни, слід мати на увазі, що це абсолютний показник, який не може точно відображати рівень життя. Більш точним показником благополуччя країни, рівня добробуту виступає величина реального ВВП на душу населення, тобто відносний показник, що відображає вартість тієї кількості товарів і послуг, яке не взагалі виробляється в економіці, а припадає в середньому на
 4. Економічний цикл
  розвитку економіки може бути пояснений або зміною сукупного попиту при незмінній величині сукупної пропозиції (зростання сукупних витрат веде до підйому, їх скорочення обумовлює рецесію), або зміною сукупної пропозиції при незмінній величині сукупного попиту (скорочення сукупної пропозиції означає спад в економіці, його зріст - підйом). Розглянемо, як поводяться
 5. Рівняння кількісної теорії грошей. Емісія грошей та її наслідки
  розвиток отримала в XVIII в. в роботах Д. Юма і Ш. - Л. Монтеск'є і в XIX в. в роботах Д. Рікардо). Якщо грошей в обіг буде випущено більше (збільшиться грошова маса) або зросте швидкість обігу грошей, то для збереження рівності правої і лівої частин рівняння рівень цін повинен підвищитися, а це є не що інше, як інфляція. Швидкість обігу грошей (особливо в довгостроковому
 6. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
    розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в
 7. Генезис економічної науки
    розвиток економічна думка одержала у Древній Греції. Погляди давньогрецьких мислителів Ксенофонта, Платона, Аристотеля можна охарактеризувати як теоретично вихідні пункти сучасної економічної науки. Наприклад, ідея про корисність як основи цінності господарських благ, правильному обміні господарських благ як обміні еквівалентів та ін У зв'язку з тим що в умовах рабовласництва фізичний
 8. 1. Предмет економіки як науки
    розвитком економіки як науки змінювалися і погляди на її предмет і практичну функцію. Національне багатство Так, меркантилісти, що відображали інтереси торговців епохи первісного нагромадження капіталу, предметом наукових досліджень вважали національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього
 9. Висновки
    розвитком економіки як науки змінювалися погляди на її предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі визначення
 10. 2. Класифікація економічних систем
    розвитку використовувало і використовує різні економічні системи, серед яких виділяють традиційну, ринкову, командну (або централізовану) і змішану економіки. Традиційна економіка заснована на традиціях, що передаються від покоління до покоління. Ці традиції визначають, які товари та послуги виробляти, для кого і яким чином. Перелік благ, технологія виробництва і розподіл
© 2014-2022  epi.cc.ua