Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Різниця в капіталовооруженності


Різниця в забезпеченості сировиною є однойіз причин існування різних относітельнихіздержек виробництва в різних країнах. Але стра-ни різняться між собою і по обеспеченностідругімі факторами виробництва, наприклад капи-талому (обладнанням, будівлями, комп'ютерами ітд.) І працею.
Розглянемо, наприклад, Сполучені Штати іМексіку. Сполучені Штати мають більше капі-тала і більше робочої сили в порівнянні з Мекси-кою, бо США - більш велика країна. Але

РІС. 37-2. Структура виробництва при торгівлі багатьма товарами. Товари розташовані в порядку зменшення сравнітель-ного переваги США (і збільшення порівняльної переваги Франції) зліва направо. Структура виробництва определяетсяположеніем розділової лінії. Сполучені Штати виробляють товари зліва від цієї лінії, а Франція - справа. Ті товари, ко-торие країна не виробляє, вона імпортує. Положення лінії у величезній мірі визначається відносним розміром країни
в Сполучених Штатах більше і відносна ве-личина капіталу. Іншими словами, капіталовоору-женность, або величина капіталу на одного робітничо-го, у Сполучених Штатах більше, ніж у МексікеПрі відсутності торгівлі норма доходу на капіталв Сполучених Штатах була б відносно ні-ж, тому що Сполучені Штати мають що-до більший розмір капіталу .
Праця в США билби відносно більш дорогим.
Продовжимо приклад з автомобілями і тексти-лем, але тепер припустимо, що для проізводстваавтомобілей та текстилю потрібні як капітал, гаки працю. Передбачається, що виробництво автомоби-лей в обох країнах є відносно болееінтенсівним з точки зору забезпеченості капи-талому, ніж виробництво текстилю. Це означає, чтопрі виробництві автомобілів використовується большекапітала на одною робочого, ніж при проізводстветекстіля. Відносяться до цього прикладу данниесведени в табл. 37-4. У Сполучених Штатах на од-ного робітника припадає в 2 рази більше капіталу, ніж у Мексиці, тому Сполучені Штати посравнению з Мексикою є країною, більш насиченим капіталом.
За відсутності торгівлі обидві країни будуть іметьочень різні відносні ціни. У СоедіненнихШтатах, де більше капіталу порівняно з тру-дом, автомобілі могли б вироблятися з болеенізкімі витратами в порівнянні з текстилем, ніж у Мексиці. Отже, ціна автомобіля від-вано ціни текстилю в Сполучених Штатахбудет значно нижче, ніж в Мексиці. З'єднаний-ні Штати мають порівняльну перевагу ввиробництві капіталомістких автомобілів, а Мекси-ка - у виробництві трудомісткого текстилю.
Внаслідок того що автомобілі в СоедіненнихШтатах відносно дешевше, відкриття економі-ки для торгівлі зробить Сполучені Штати про-изводителей і експортером автомобілів, а Мекси-ку - виробником і експортером текстилю.
Порівняльна перевага продовжує в основ-ном визначати структуру торгівлі: країни експор-тируют товар, у виробництві якого вони мають
ТАБЛИЦЯ 37-4. Гіпотетичне відношення капіталу
до Труа
Забезпеченість капіталом Технологія
(у розрахунку на ~ ~ ~ "~" "" --- -.
одного працівника) автомобілі текстиль
Сполучені 5000 дол капітал-праця-Штати ємна емкаяМексіка 2500 дол капітал-праця-ємна ємна
щодо нижчі витрати. У моделі Рі-кардо порівняльну перевагу залежить від про-дуктивності праці. У розширеній моделі онозавісіт також і від відносної доступності ка-питала і робочої сили. Країни, багаті капіталом, експортують щодо капіталомісткими товари, а імпортують відносно більш трудомісткі то-Вари.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Різниця в капіталовооруженності "
 1. 3. Нерівність
  різниці в тому, чи сам Пол платить ці 100 дол., Або закон зобов'язує заплатити його роботодавця. Cм. с. 562563.]. В обмін він отримує квитанцію, яка фактично є безумовною борговою розпискою держави. Якщо держава витрачає ці 100 дол. на поточне споживання, то не виникає ніякого додаткового капіталу і в результаті не відбувається збільшення продуктивності праці.
 2. Економічне зростання
  різниця в темпах зростання може призвести до величезних відмінностей в рівні доходу й випуску між країнами по закінченні ряду років. Це відбувається завдяки накопичує зростанню, тобто кумулятивного ефекту. Кумулятивний ефект підраховується за формулою «складного відсотка», коли враховується відсоток на раніше отриманий відсоток. Так, якщо величина ВВП в країні становить 100 млрд дол, а середньорічний
 3. Факторная продуктивність
  різниця між темпами зростання виробництва і середніми темпами вводяться факторів виробництва, зведених на їх частку в факторному доході (w), або TFP=? Y-? Lw -? Kw -? Rw. Сукупна факторна продуктивність розуміється як показник технічного прогресу. Зростання цього показника свідчить не тільки про технічні зрушення, але і про зростання кваліфікації і мотивації робочої сили,
 4. 4. Діяльність та обмін
  різниця між оцінкою результату і понесених витрат називається
 5. 4. Імовірність події
  різниці між сумою страхового внеску та сумою, яку він міг накопичити, якби зробив заощадження.]. По відношенню до некерованих природним подіям людина завжди знаходиться в положенні гравця. З іншого боку, інженеру відомо все, що необхідно для технологічно задовільного вирішення своєї проблеми проектування машини. Залишки невизначеності, що не піддаються врегулюванню, він
 6. 3. Людська праця як засіб
  різниці між людьми і їх здатністю до праці є серйозною помилкою. Робота, яку здатний виконувати певний індивід, може відповідати одним цілям більше, іншим менше або взагалі не відповідати ніяким іншим цілям. Одним з недоліків економічної теорії класичної школи якраз і було те, що вони не приділяли цьому достатньо уваги і не брали в розрахунок при
 7. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  різниці між внутрішньою і зовнішньою торгівлею. Причиною, яка змушує людей проводити розходження між місцевим і закордонним ринками, є різниця вихідних даних, тобто змінних інституційних умов, що обмежують рухливість факторів виробництва та продукції. Якщо ми не бажаємо застосовувати закон порівняльних витрат в межах спрощених припущень, накладених Рікардо, то повинні відкрито
 8. 2. Світогляд і ідеологія
  різниці між римсько-католицькою церквою і різноманітними протестантськими конфесіями (коли вони втручаються у вирішення політичних і соціальних проблем), між християнством і нехристиянськими релігіями, між захисниками економічної свободи і різними гілками марксистського матеріалізму, між націоналістами та інтернаціоналістами, між расистами і прихильниками міжрасового світу.
 9. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  різниця між прямим і непрямим обміном полягає в тому, що в останньому використовується засіб обміну. Стверджується, що введення грошей в угоду не робить впливу на основні особливості ділового життя. При цьому не ігнорується той факт, що історії відомі випадки, коли траплялися різкі зміни в купівельній спроможності грошей потрясали всю систему обміну. Проте вважається, що ці
 10. 1. Характер грошового обліку
  різниці між грошовим еквівалентом власного капіталу (сукупні активи мінус сукупні зобов'язання) на початку і в кінці звітного періоду і у вигляді різниці між грошовим еквівалентом понесених витрат і валових операційним доходом. У ці звіти необхідно вносити оцінний грошовий еквівалент всіх активів і зобов'язань, відмінних від готівки. Їх вартість повинна визначатися на
© 2014-2022  epi.cc.ua