Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

Предмет і функції економі-чеський теорії. Структура економічної теорії

Існують різні підходи до визначення предмета економі-чеський теорії. Предметом економічної теорії є виробництв-ються відносини, тобто відносини виробництва, розподілу, об-мена і споживання на різних ступенях розвитку суспільства. З точки зору цього підходу відносини виробництва вважаються головними, визна-виділяється інші відносини (розподілу, обміну, споживання). Соб-дальність визначає всю систему відносин, тому велика увага приділяється аналізу відносин привласнення. Досліджуються причинно-наслідкові взаємозв'язки між економічними явищами.
З точки зору іншого підходу предмет економічної теорії - це дослідження поведінки людей в процесі виробництва, розподіл-лення та споживання матеріальних благ і послуг у світі обмежених ресурсів. Економічна теорія досліджує ефективне використання обмежених виробничих ресурсів з метою досягнення максимального задоволення матеріальних потреб людини.
Економічна теорія дає відповідь на питання: що виробляти; Як виробляти; Для кого виробляти? Економічна теорія зайнята, насамперед, вивченням двох видів проблем. По-перше, потреби безмежний-ни, а ресурси обмежені, господарюючий суб'єкт прагне при цьому максимізувати дохід і мінімізувати витрати, різними способами організовуючи виробництво. По-друге, економічна система повинна бути рівноважної, забезпечуючи при цьому стабільне економічне зростання.
Економічні явища різноманітні. Економічна наука прони-кає в суть явищ, і формується система економічних наук, взаємо-пов'язаних між собою. Економічна теорія розкриває закономірності розвитку економічних процесів в економіці в цілому, тому вона є фундаментальною, методологічною наукою, основою інших економічних наук.
Приватні економічні науки відображають окремі функції економічних процесів. До них відносяться галузеві (економіка промисловості, економіка транспорту тощо), функціональні (економічна статистика, бухгалтерський облік, фінанси та ін.), історико-економічні (історія економіки, історія економічних вчень), науки на стику різних галузей знань (економічна кібернетика , економічна географія та ін.)
Структурно економічна теорія включає мікроекономіку, макро-економіку і світову економіку, тому виділяються три рівня еконо-мічного аналізу.
Мікроекономіка - це аналіз на рівні фірми. Головне питання - формування цін під впливом ринкових факторів і досягнення рівноваги фірми через механізм конкуренції в різних формах. Іс-слідуючи поведінку окремих виробників, мікроекономіка оперує такими поняттями як ціни, витрати, мотиви.
Макроекономіка - це аналіз на рівні національної економіки. Головне питання - досягнення рівноваги в національній економічній системі. Макроекономіка досліджує кредитно-грошову, фінансово-бюджетну та зовнішньоекономічну сфери, оперуючи при цьому такими поняттями як загальний рівень цін, національний продукт, інфляція, заня-тости.
Світова економіка досліджує досягнення рівноваги між окремими країнами, міжнародними економічними групами.
Економічна наука як теоретична наука з XIX століття вико-ється для розвитку виробництва, до цього використовували досвід, інтуїцію, емпіричні дані, потім - наукові дані. Функція - від латинського functio - виконання, тобто це обов'язок, коло діяльності, призначення, роль, значення чого-небудь.
Економічна наука виконує ряд ф у зв до ц і й.
По-перше, пізнавальну, яка полягає в пізнанні еконо-вів явищ і побудові теоретичної системи економічних законів, категорій, понять.
Ця функція є спільною для всіх наук. Особливість для економічної науки - при пізнанні економічних яв-лений проведення експерименту або неможливо, або дорого, а метод ма-тематичного моделювання не завжди можливий.
По-друге, методологічну, тобто економічна теорія є фундаментальною наукою і виступає методологією конкретних економі-чеських наук. Економічна теорія досліджує загальне, а конкретна еконо-міка (наприклад, економіка сільського господарства, економіка промислово-сті та ін.) досліджує приватне і спирається на загальні закони як вихідні методологічні посилки досліджень.
По-третє, практичну функцію, яка полягає в тому, що економічна теорія є теоретичною основою економічної полі-тики, для вироблення конкретних економічних рекомендацій, для управ-ління народним господарством. Економічна наука займає місце між виробництвом і економічною політикою. Виробництво лежить в основі економічної науки. Виробництво є основою виникнення нових потреб та інтересів. Потреби у формі інтересів рухають виробництво. Вплив потреб на виробництво здійснюється не безпосередньо, а через ринок і економічну політику. Економіч-ська політика піддана впливу не лише виробництва, а й еко-номічного науки.
Економічна теорія виконує, по-четверте, прогностичну функцію, тобто здатна передбачити наслідки економічних процесів. По-п'яте, ідеологічну функцію, оскільки, як правило, відображає інте-реси певних груп людей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Предмет і функції економі-чеський теорії. Структура економічної теорії "
 1. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  предмета економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 2. Рекомендована література
  економічної мьк чи. М., 1968. Гол. IV, § 2. Пігу. Економічна теорія добробуту. Т. 1, 2. М., 1985. РолзДж. Теорія справедливості. Новосибірськ, 1995. Сучасна економічна думка / Под ред. С. Вайнтрауба: Пер. <Англ. під ред. B.C. Афанасьєва, P.M. Ентов. М.: Прогресс, 1981 Гол. 22. 26 вересня А. Про етику та економіці. М., 1996. Ця робота, показьшаюіия читачеві дорогу від теорії
 3. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  предмета політичної економії. Економічні закони і категорії, їх класифікація. Метод економічної теорії та його структурна характеристика Кожна наука має свій предмет. Політична економія і набула широкого поширення за кордоном економіка в її західній версії (економіці) - два відносно самостійних ланки в системі економічних знань. Але сам термін «політична
 4. Рекомендована література
  економії. Коротке повідомлення про загальну математичної теорії політичної економії / / Теорія споживчої поведінки та попиту. Серія «Віхи економічної думки». Вип. 1 / Под ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1993. С. 67-77, Влауг М. Економічна думка в ретроспективі. М,: Справа, 1994. С. 288-295. кгіші Т. Історія економічної теорії. М.: Аспект-пресс, 1995. С.
 5. ЛІТЕРАТУРА
  економії. Коротке повідомлення про загальну математичної теорії політичної економії / / Теорія споживчої поведінки та попиту. Серія «Віхи економічної думки». Вип. 1 / Под ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1993. С. 67-77. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа, 1994. С. 288-295. Негіші Т. Історія економічної теорії. М.: Аспект-пресс, 1995.
 6. План семінару
  предмет економічної науки. Фізіократи: новий підхід до створення багатства і предмету економічної теорії. Класична школа політичної економії та її внесок у розвиток науки. Марксистські уявлення про завдання та цілі політичної економії. Кейнсіанський аналіз макроекономіки. Інституційний підхід до аналізу економіки. Специфіка російської цивілізації. Відмінні риси
 7. Синтез визначень
  предмет економічної теорії чи політичної економії як дослідження нормальної життєдіяльності людського суспільства: дослідження багатства і частково людини, точніше, стимулів до дії і мотивів до протидії . У такому визначенні підкреслюється роль людини в економіці. Предметом економіки як науки, згідно кейнсіанської школі, стає функціонування національної
 8. Синтез визначень
  предмет економічної теорії чи політичної економії як дослідження нормальної життєдіяльності людського суспільства: дослідження багатства і частково людини , точніше, стимулів до дії і мотивів до протидії. У такому визначенні підкреслюється роль людини в економіці. Предметом економіки як науки, згідно кейнсіанської школі, стає функціонування національної
 9. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  економії? 3. Що найцінніше в марксистській політичній економії і які ідеї К. Маркса виявилися помилковими? 4. Що таке маржиналізм? 5. У чому полягає сутність неокласичної економічної теорії (в тому числі монетаризму і лібералізму)? 6. Який основний внесок в економічну теорію Кейнса і його послідовників? 7. Які найбільш прогресивні ідеї інституціоналізму і в чому їх
 10. 1.1.2. Роль і функція економічної теорії.
  Функція - дає знання про основи економіки; - методологічна функція - тобто економічна теорія досліджує загальне (і економічні відносини, і продуктивні сили) і є методологічною базою для інших наук, тому що виявляє загальні економічні закони, які є вихідною методологічною посилкою для дослідження в інших науках. - Практична функція -
 11. Глава 2. Основні етапи становлення та розвитку економічної теорії
  економії до кінця XIX століття. Основні напрямки сучасної економічної теорії Мета теми - розкрити процес становлення економічної теорії в контексті історичного розвитку людства, представити основні напрямки і школи економічного вчення, їх сильні і слабкі сторони, показати їх вплив на економічну політику
 12. Глава 1 . Економічна теорія: предмет і методологія
  предмета економічної теорії. На відміну від багатьох дисциплін, судження про яких складається за поданнями, лежачим на поверхні, визначення предмета економічної теорії вимагає "погляду вглиб". Дослідження предмета економічної теорії представляє складний процес аналізу взаємозв'язків в економіці, стійких, повторюваних, мають причинно-наслідковий характер, об'єктивно
 13. 1. Предмет економіки як науки
  предмет і практичну функцію. Національне багатство Так, меркантилісти, що відображали інтереси торговців епохи первісного нагромадження капіталу, предметом наукових досліджень вважали національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин,
 14. Додаток 5 ТЕОРІЇ ОСВІТИ ПРИБУТКУ
  функції: перша - винагорода за підприємницьку діяльність і друга - стимулу до вдосконалення і зростання
 15. 3. Теорії економічного зростання
  економічного зростання сформувалися на основі двох джерел: неокласичної теорії, що йде своїм корінням до теоретичних поглядів Ж.Б. Сея і що отримала закінчене вираження в роботах американського економіста Дж.Б. Кларка (1847-1938), і кейнсіанської теорії макроекономічного
 16. Глава 2. Предмет і метод економічної теорії
  предмет дослідження економіки як науки трактувався однозначно, інші погляди не вивчалися або оголошувалися ненауковими. Якщо взяти до уваги, що друге тисячоліття розвивалося під гаслом «Знання - сила», а гаслом третього тисячоліття буде «Мислення - могутність», то слід визнати доцільність вивчення різних поглядів, з тим щоб виробити свою власну
 17. Глава 2. Предмет і метод економічної теорії
  предмет дослідження економіки як науки трактувався однозначно, інші погляди не вивчалися або оголошувалися ненауковими. Якщо взяти до уваги, що друге тисячоліття розвивалося під гаслом «Знання - сила», а гаслом третього тисячоліття буде «Мислення - могутність», то слід визнати доцільність вивчення різних поглядів, з тим щоб виробити свою власну
 18. Національне багатство
  предметом наукових досліджень вважали національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин, залученню в країну золота і срібла у зв'язку із зростаючою потребою в грошах. Головний практичний висновок з цього вчення - необхідність
 19. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
© 2014-2022  epi.cc.ua