Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

1.1 Економіка як сфера жиз-недеятельности суспільства

Щоб жити, люди повинні задовольняти свої потреби в їжі, одязі, житлі, освіті і т. д. Потреби людей практично безгра-нічно. Для їх задоволення потрібні товари і послуги, які не дані людині природою готовими. Звідси виникає необхідність організовує-вать їх виробництво, використовуючи природні ресурси, машини, обладнання-ня, знання, накопичений досвід. Тому в житті людей економіка грає першорядну роль. Існують різні уявлення про економіку. Грецькі слова «ojkos» - будинок, господарство і «nomos» - вчення, закон в перекладі означають вчення про ведення домашнього господарства. У той час таким господарством було маєток рабовласника. У наш час в повсякденному розумінні економіка - це все народне господарство країни, всі його галузі, матеріальне виробництво і невиробнича сфера.
У науковому розумінні економіка являє сукупність усієї систе-ми відносин людей між собою в процесі виробництва, розподілу, обсягу та споживання матеріальних і нематеріальних благ і послуг, необхідних для задоволення різноманітних потреб.
Спочатку, в далекому минулому, людина забезпечував себе, викорис-чаплі те, що створювала природа. Потім, щоб краще і повніше задовольняти свої потреби, людина створила матеріальне, наукове і духовне виробництво. Виробництво - це процес створення товарів і послуг, необхідних для розвитку суспільства. Під товаром розуміють будь благо, здатне задовольняти будь-яку потребу. Послуги відрізняються від товарів тим, що їх виробництво і споживання відбувається одночасно. Більшість послуг мають нематеріальну (безтілесну) природу, їх не можна складувати, передавати у спадок.

Яке виробництво включає в себе процес праці та громадські від-носіння, при яких відбувається процес праці. У свою чергу процес праці передбачає наявність наступних простих моментів: праці людини як доцільну діяльність, спрямовану на видозміну речовин і сил природи і пристосування їх для задоволення своїх потреб, предметів праці як всього того, на що людина впливає в процесі праці, засобів праці як речей , за допомогою яких людина обробляє предмети праці. Засоби праці та предмети праці в сукупності складають засоби виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1 Економіка як сфера жиз-недеятельности суспільства "
 1. Основні терміни і поняття
  економіки, економічні системи, традиційна, планова, ринкова, змішана, перехідна
 2. ЛІТЕРАТУРА
  сфера в умовах переходу до ринку. М.: РАГС, 1993. Савченко П.В., Федорова М.М. Проблеми розробки соціальної стратегії в Росії / / Проблеми теорії і практики управління. 1994. № 6. Савченко П.В. Соціальні пріоритети: проблеми та рішення / / Економіст. 1995. № 5. Соціально-трудова сфера Росії в перехідний період: реалії та перспективи. М: Молода гвардія, 1996. Економіка праці та
 3. XII. СФЕРА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ
  XII. СФЕРА ЕКОНОМІЧНОГО
 4. 5. Економічне зростання і структура суспільного виробництва
  економіці, пов'язані насамперед з розширенням і поглибленням поділу праці і виділенням таких великих сфер господарської діяльності, як сільське господарство, ремесло, торгівля, видобувні, обробні галузі промисловості, промисловість в Загалом, транспорт, фінанси з їх грошово-кредитною системою, сфера
 5. Глава 1. СВІТОВА ЕКОНОМІКА: ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
  сфера і межі його кооперації. Одночасно розширює сферу своїх досліджень-ний, формує нові методи аналізу та економічна теорія світового господарства, що є наймолодшою і динамічно розвивається частиною сучасної економічної
 6. Вартісний характер соціальної діяльності
  економіки . І тільки орієнтація на чисто ринкові критерії дозволяє відвести їй роль такої собі громадської «служниці». Якщо виходити з теорії граничної корисності класів покупців і трудової теорії вартості в її симбіозних трактуваннях суспільної вартості, цінності та ціни як соціальних категорій, то не залишається місця для внестоімостних відносин у суспільстві. К. Маркс звертав увагу на
 7. Стаття 2. Сфера застосування Закону
  ... Цей Закон поширюється на відносини, що впливають на конкуренцію на товарних ринках в Російській Федерації, в яких беруть участь російські та іноземні юридичні
 8. Частина 2. На пульсі кризи
  як обіцяв уряд. Падіння нафти зруйнувало надії верхів на перетворення країни в «світовий фінансовий центр». Усюди в світі прискорилася інфляція. Стало знижуватися виробництва. Почалися звільнення і скорочення зарплат. Криза вдарила по банках і боржникам. Не одна сфера господарського життя не залишилася незачепленою. Економічна криза надовго став для суспільства темою № 1, породивши безперервний
 9. Поняття науки
  економіки, яка цим займається. Далі термін «наука» буде вживатися в другому і третьому значеннях, тобто як процес або як сфера відкриття нових знань. Коли говорять про науку як сфері відкриття знань, то в якості синонімів використовують терміни «наукові дослідження», «наукові дослідження і розробки (НДР)», «наукові дослідження та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР)».
 10. ТЕСТ "Предмет історії економіки та проблеми її періодизації".
  Економіки сформувалася як наука?: А) на "зорі" цивілізації; б) на початку нашого тисячоліття, в) на початку ери; г) в 19 столітті нашої ери; 2. В якій країні виникла стара економічна школа?: А) у Франції; б) у Німеччині; в) в Англії. 3. Що вивчає історія економіки?: А) еволюцію наукових знань, б) історію економічних вчень; в) еволюцію товарно-грошових відносин;
 11. 1. Фінансове регулювання
  економіки займає фінансова, грошово-кредитна сфера. Враховуючи той факт, що фінансова сфера є певною мірою зворотний бік реальної економіки, її товарного світу, досить складно розмежувати регулювання власне фінансової, грошово-кредитної сфери і регулювання економіки. Тут з найбільшою силою дає про себе знати принцип загальної взаємопов'язаності і взаємозумовленості
 12. 1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці
  як тотожні. У строго науковому плані працю і робоча сила як поняття не тотожні, але взаємопов'язані. Під робочою силою розуміють потенційні здібності людини до праці, а під працею - доцільну людську де-ятельность (або функціональну здатність людини до праці). Праця не може бути здійснений без здатності до праці, а остання реалізується в процесі трудової
 13. 1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці
  як тотожні. У строго науковому плані працю і робоча сила як поняття не тотожні, але взаємопов'язані. Під робочою силою розуміють потенційні здібності людини до праці, а під працею - доцільну людську де-ятельность (або функціональну здатність людини до праці). Праця не може бути здійснений без здатності до праці, а остання реалізується в процесі трудової
 14. 25. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  як конституюються соціальні права і забезпечені економічними можливостями соціальні гарантії. Соціальні права - це особлива форма регулювання відносин у суспільстві з боку держави і особлива інституційна форма дозволу соціального конфлікту. Соціальні гарантії - це забезпечені існуючими державними ресурсами декларовані соціальні права. Для держави
 15. 81. Соціальна політика
  як соціальна система, як стійка форма об'єднання людей, що мають спільні інтереси і цілі, характеризується різнобічністю функціонування. Її розвиток здійснюється в трьох напрямках: технічному, економічному і соціальному. Технічний напрям в основному пов'язано з удосконаленням засобів і технологій виробництва, наявністю потрібного, безпечного обладнання і матеріалів,
 16. Стаття 2. Правове становище акціонерного товариства
  товариством (далі - товариство) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій ... 2. Товариство є
 17. Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
  товариством визнається суспільство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм
 18. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  сферами господарства показників економічного розвитку з метою забезпечення їх
 19. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
  товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
© 2014-2022  epi.cc.ua