Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Пропозиції щодо стабілізації цін


Країни-виробники вже багато років обсуждаютразлічние варіанти стабілізації товарних цен.Ето зменшило б ступінь нестійкості їх по- ступленій від експорту, а також загальної макроекономічна нестабільність у зазначених країнах. Ста-білізація може бути також корисною і для від-ділових виробників, для яких проблемаадаптаціі рівня споживання до чергування періодів низьких або високих цін і доходів отнюдьне є елементарной8.
На ринках сировинних товарів виробники дей-обхідних як вчинені конкуренти. Вони прини-мают фактичну (або очікувану в майбутньому) це-ну як задану і вважають, що їхні рішення, касаю-щіеся виробництва, а також величина їх запропонованого-вання не впливають на рівень ринкової ціни. Це, зрозуміло, вірно остільки, оскільки каждийпроізводітель становить лише дуже незначний-ную частину ринку. Але рішення про пропозицію, при-нятие спільно всіма виробниками, на прак-тику здатні вплинути на рівень цін. Якщо бивсе вони діяли злагоджено, у них була б віз-
8 Згадайте, що попит на сировинні товари є в основному нееліт-стичного. Це означає, що, як би не зростала пропозицію, напри-мер внаслідок небувалого врожаю, ієна падає в ще більшому ступені, отже, сукупні доходи скорочуються. Навпаки, когдапредложеніе зменшується, наприклад внаслідок неврожаю, ієна растетопережающімі темпами, а значить, сукупні доходи збільшуються.
Ливість вплинути на ціну і тим самим, ймовірно, стабілізувати рівень цін і об'емисвоіх доходів.
Коли виробників багато і знаходяться вони врізних країнах, рішення про виробництво координує-ровать важко. Незважаючи на це, производителипредпринимали спроби стабілізувати ціни спомощью системи буферного запасу.
Про Система буферного запасу - це структу-ра, покликана стабілізувати товарний ри-нок шляхом поповнення і продажів това-рів з сформованих великих запасів. Впериод надзвичайно високих цін запаси рас-продаються, під час падіння пен товари по-купаються «про запас».
На рис 39-2 показано, як в ідеалі може діяти буферний запас в цілях стабілізації цін ідоходов. Оскільки крива пропозиції свободноперемещается між S1 і S2, ринкове равновесіеможет бути досягнуто в будь-який з точок між A1і A2. Система буферного запасу буде закуповувати те-вар, якщо пропозиція знаходиться на високому рів-ні (тобто коли крива пропозиції відповідає S1), і продавати в умовах низької пропозиції (коли

Кількість
РІС. 39-2. Буферний запас стабілізує ціну сирьевоготовара. Система буферного запасу ставить своїм завданням Стабія-зацію ціни для кінцевих споживачів.
У ситуації, коли перед-ложение велика і відповідає, скажімо, кривої S1, система бу-Ферна запасу купує кількість товару, рівне AB, Стабія-Зіру тим самим ціну для виробників. Якщо ж урожай малий, наприклад коли пропозиція відповідає кривій S2, сістемабуферного запасу розпродає товар зі своїх складів, підтримай- вая стабільність ціни і доходів. Це робить величину совокуп-них надходжень країни від експорту стабільної
крива пропозиції відповідає S2). Це приве-дет до того, що пропозиція товару кінцевим споживачу (або промисловості) залишиться мак-мально близьким до S і, отже, ціна і до-ходи виробників будуть як і раніше знаходити-ся на тому ж рівні, що й раніше Тому, когдавидается небувалий урожай, менеджери сістемибуферного запасу купують деякий колічествотовара, рівне AB. При неврожаї вони продають іззапаса об'єм, рівний AC, за встановленою ціною P.Такім чином, ринкова ціна залишається постій-ної, так само як і величина буферного запасу, всреднем за тривалий час.
В принципі система буферного запасу кажетсяотлічним вирішенням проблеми стабілізації цін, однак подібні проекти стикаються з целимрядом перешкод. Перша трудність полягає вте, що система якимось чином повинна начатьдействовать. Ця трудність може бути преодоленас допомогою товарних вкладів, осуществляемихстранамі - членами системи. Наступна пробле-ма - невизначеність. Яким чином менеджерипроекта можуть оцінити, чи потрібно підтримувати по-стоянство цін в довгостроковій перспективі? Напри-заходів, середня реальна ціна (для рис. 39-2 - P) кау-чука з часом падає. Система буферного запасаможет продовжувати закупівлі, намагаючись зберегти етуцену стабільно високою. Ця проблема являетсяочень серйозною, оскільки виробники хочуть нетільки стабільних, нр і високих цін. Тут естьопасность підміни мотивів: бажання стабілізувати-вать ціну буде підмінено її штучної під-Держко. Якщо менеджерам дано вказівки збереженні-няти ціну одночасно на високому та стабільномуровне, то швидше за все їм доведеться продовжувати за-купки товару і збільшувати тим самим обсяг бу-Ферна запасу. У цьому випадку виникає проблемафінансірованія закупівлі та зберігання зростаючих за-пасов9.
Якщо система буферного запасу спрямована лішьна стабілізацію, а не на нарощування ціни і еслікрівая пропозиції зсувається тільки вследствіевременних факторів, ці проекти можуть іметьуспех. Як тільки країни спробують підняти середовищ-ню ціну, вони будуть змушені контроліроватьсовокупное пропозицію, а це майже невозможно.Более того, якщо ціна стабільна, то, бачачи перспекти-ви отримання вірного доходу, на ринок можуть про-никнути нові виробники, зрушуючи тим самимкрівую пропозиції вліво і змушуючи буфернийпроект закуповувати все більше товару, збільшуючи тим
'Важливе питання якого ми тут не торкаємося, - це питання про те, чи здатні окремі спекулянти, у яких також є стимул поку-пать товар , коли його ціна низька, і продавати його в разі високої ціни, виконувати ту ж роль, що і система буферного запасу.

Самим обсяги своїх запасів. Тому буферниепроекти, як правило, недовговічні.
ТОВАРНІ картелю. Ще більш целенаправлен-ні спроби контролювати сировинні ринкіпредпрінімалісь за допомогою картелів. Картельустанавлівает рівні виробництва для всіх своіхчленов. Якщо його членами є більшість про-изводителей даної галузі, він в змозі одно-тимчасово підняти і стабілізувати рівень цен.Вознікающіе тут проблеми добре відомі: упроізводітелей є стимули залишатися поза карті-ля, щоб мати можливість підвищувати ціну безсокращенія виробництва, члени картелю заинтере- Сова в перевищенні рівня власного вироб-ництва над рівнем, встановленим згідно до-стігнутой домовленості, а висока ціна делаетпронікновеніе на даний ринок ще більш при-розважальні Успіх ОПЕК у підтримці високойцени на нафту протягом майже десятиліття (начи-ная з 1973 р.) показує, що ці проблеми могутбить подолані, принаймні на якийсь вре-мя.
Однак після 1979 високі реальні цениОПЕК знизилися, а в 1986 р. і зовсім звалилися вніз.Другіе картелі в цілому діяли набагато менееуспешно. В даний час основні картелі дей-обхідних на ринках нафти, кави, какао та олова (кар-тель олова зазнав краху в 1986 р.). Зрозуміло, саме успіхи ОПЕК послужили однією з прічінпостоянно повторюваних вимог розвиваю-трудящих країн до розвинених країн про участь по-следних і фінансування ними масштабних про-грам стабілізації та підтримки товарних цен.Предлагаемие програми подібного роду нацеленине тільки на стабілізацію цін і доходів вироб-ників , але також і на підтримку високих цін, а отже, на перерозподіл доходів оттоваров, які споживають в промислово раз-кручених країнах, на користь бідних країн, виробляючи-щих ці товари. Немає нічого дивного в тому, що розвинені країни не виявляють ентузіазму поповоду участі в цих ризикованих підприємствах.
Внаслідок очевидною тенденції падіння цін насирьевие товари та наявних труднощів осуще ствления програм підтримки високих і стабільних цін багато країн намагаються перейти кекспорту промислових товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Пропозиції щодо стабілізації цін "
 1. 4. Стабілізація
  пропозицію. Проте думка, що в подібному світі купівельна спроможність грошей може змінюватися, суперечлива. Як буде показано нижче, зміни в купівельній спроможності грошей в різний час і в різній мірі неминуче впливають на ціни різних товарів і послуг. Відповідно вони повинні викликати зміни в попиті і пропозиції, у виробництві та споживанні [Див с. 385386.]. Ідея,
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  пропозиції грошей. Золото, а до середини XIX в. срібло дуже добре задовольняли всіх цілях економічного розрахунку. Зміни в попиті і пропозиції дорогоцінних металів і викликані цим зміни протікали так повільно, що економічний розрахунок підприємців міг знехтувати ними, не побоюючись відхилитися далеко вбік. Точність недосяжна в економічному розрахунку, навіть якщо не враховувати
 3. 6. Монопольні ціни
  пропозиції товарів і послуг усіх порядків і станом технологічного знання. Будь окремий продавець розуміє, що його виручка збільшиться, якщо зменшення запасу, наявного в розпорядженні його конкурентів, призведе до підвищення ціни, за якою він зможе продати свій запас. Але на конкурентному ринку він не може досягти цього результату. Виключаючи привілеї, отримані за рахунок
 4. 4. Праведність як кінцевий критерій діяльності індивіда
  пропозиції недостатньо, щоб дати можливість всім, хто готовий заплатити цю нижчу ціну, отримати те, що просять. Нижче ми проаналізуємо це і інші наслідки відхилення від ринкових цін [Див с. 710718.]. Тут ми повинні визнати, що не можна обмежитися просто вказівкою підприємцю не керуватися станом ринку. Необхідно сказати йому, як далеко він може піти, призначаючи і
 5. Коментарі
  запропонований Вольтером. З Франції він проник до Німеччини. Для філософії історії чимале значення мала теорія суспільного розвитку Монтеск'є, який підкреслював роль природних факторів, а також теорія прогресу, сформульована Кондорсе і Тюрго. [23] буддизм одна з трьох світових релігій, як релігійно-філософське вчення з'явилося в Стародавній Індії в VIV ст. до н.е. [24] теорія флогістону в
 6. Глава 20
  пропозиції акцій на ринку, прийшла пізніше, коли акції «ЮС стіл», які Кін в 1901 році підняв до 55, йшли по 10 в 1903-му і по 8 3/4 в 1904-му. Ми не в змозі проаналізувати блискучі маніпулятивні операції Кіна: він не залишив ні щоденників, ні мемуарів. Було б цікаво, наприклад, дізнатися, як він працював з акціями «Об'єднаної міді». Г.Г.Роджерс і Вільям Рокфеллер намагалися всучити
 7. Цілі та інструменти монетарної політики
  пропозиції грошей в економіці відбувається в результаті операцій не тільки ЦБ, а й комерційних банків, а також рішень небанківського сектора (домогосподарств і фірм). Тактичними цілями (цільовими орієнтирами) монетарної політики ЦБ можуть виступати: а) контроль за пропозицією грошей (грошової маси), б) контроль за рівнем ставки відсотка; в) контроль за обмінним курсом національної грошової
 8. Види монетарної політики
  пропозиції грошей. Її інструментами виступають зниження норми резервних вимог і облікової ставки відсотка, покупка центральним банком державних цінних паперів. Зростання пропозиції грошей веде до збільшення сукупного попиту (зсув кривої сукупного попиту вправо від AD 1 до AD 2), що забезпечує зростання випуску від Y 1 до Y * і, отже, подолання рецесії та використання ресурсів на
 9. Вплив податків на економіку
  пропозицію. 1. Сукупний попит. Податки впливають на два основних компоненти сукупного попиту - споживчі витрати та інвестиційні витрати і тому надають непрямий вплив на сукупний попит. Зростання податків веде до зниження і споживчих (оскільки скорочується наявний дохід), та інвестиційних витрат (оскільки скорочується величина прибутку фірм після виплати
 10. Цілі та інструменти фіскальної політики
  пропозицію (величину витрат фірм). Інструментами фіскальної політики виступають витрати і доходи державного бюджету, а саме: державні закупівлі, податки і трансферти. Державні закупівлі товарів і послуг та трансферти являють собою видатки державного бюджету, а податки - основне джерело доходів бюджету, тому фіскальна політика також носить назву
© 2014-2022  epi.cc.ua