Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

14. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Цінний папір - це форма капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної і грошової форм, яка може передаватися замість нього самого, звертатися на особливому ринку (ринку цінних паперів) як товар і приносити дохід.
Сутність цінного паперу полягає в тому, що у власника капіталу сам капітал відсутній, але є всі права на нього, які й зафіксовані у формі цінного паперу.
До функцій цінних паперів належать:
- розподіляє - перерозподіл капіталу між: галузями і сферами економіки; територіями та країнами; групами і верствами населення; населенням і сферами економіки; населенням і державою тощо;
- юридична - надає певні права її власникам, крім права на капітал (право на участь в управлінні, відповідну інформацію, першочерговість в певних ситуаціях і т.д.);
- економічна - забезпечує отримання доходу на капітал і (або) повернення самого капіталу.
Виділяють такі властивості цінних паперів:
- можливість обміну на гроші в різних формах (шляхом погашення, купівлі-продажу, повернення емітенту, переуступки і т.д.) ;
- використання в розрахунках;
- використання в якості предмета застави;
- можливість передачі в спадщину, на правах дарування;
- необмежений термін зберігання.
До форм існування цінних паперів відносять:
- паперову, вартість якої визначається або тим, що написано на ній, або ринковим шляхом;
- безпаперову (бездокументарну). Фізичне володіння капіталом перетворюється на облікове у вигляді електронних записів. Новітні досягнення електронно-обчислювальної техніки будуть надавати все більший вплив на вдосконалення і збагачення «електронних» цінних паперів, які в перспективі займуть лідируюче місце, а можливо, отримають і своє специфічне назву.
Розглянемо наступні форми посвідчення прав власності:
- пред'явницькі - цінні папери, перехід прав на які і здійснення закріплених ними прав не вимагають ідентифікації власника;
- іменну - цінні папери, інформація про власників яких повинна бути доступна емітенту в формі реєстру власників цінних паперів, перехід прав на які і здійснення закріплених ними прав вимагають ідентифікації власника;
- ордерну - цінні папери, права власників яких підтверджуються як пред'явником цих паперів, так і наявністю відповідних написів.

Види цінних паперів визначають специфіку та закономірності їх обігу.
Емісійні цінні папери випускаються звичайно великими серіями, у великих кількостях, і всередині кожної серії всі цінні папери абсолютно ідентичні. До таких паперів відносяться акції та облігації.
Неемісійні цінні папери випускаються поштучно або невеликими серіями.
Часткові цінні папери (акції) - це цінні папери, що засвідчують право власника на частку в капіталі організації.
Акції - це емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину його майна, що залишається після ліквідації цього товариства .
Випуск акцій на пред'явника дозволяється в певному відношенні до величини сплаченого статутного капіталу емітента відповідно до нормативу, встановленого законодавством.
Акції бувають:
- простими - не дають власникові яких привілеїв;
- привілейованими - надають власнику будь-які привілеї , пільги, додаткові можливості.
Боргові цінні папери - це цінні папери, що засвідчують право конкретної грошової вимоги (але не право власності).
До боргових цінних паперів відносять облігації, векселі, чеки, сертифікати заборгованостей.
Облігація - це цінний папір, що закріплює право її власника на отримання в передбачений нею термін від особи, що випустив облігацію, її номінальної вартості або іншого майнового еквівалента.
Облігації можуть бути:
- пред'явницькими;
- іменними;
- вільно обертаються;
- з обмеженим колом обігу.
Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити при настанні терміну визначену суму грошей власнику векселя.
Чек - це цінний папір, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця банку сплатити власнику чека зазначену в ньому суму.
Він повинен бути пред'явлений до оплати протягом терміну, встановленого законодавством.

Сертифікати - це цінні папери, що випускаються для залучення додаткових коштів.
Серед банківських сертифікатів виділяються два основних типи:
1) депозитний - це документ, що є зобов'язанням банку по виплаті розміщених у ньому депозитів, право вимоги за яким може передаватися одним особою іншій;
2) ощадний - це документ, який виступає зобов'язанням банку по виплаті розміщених у ньому ощадних вкладів.
Опціон - це цінний папір у формі контракту, укладеного між двома особами, одна з яких виписує і продає опціон, а інше купує його і отримує право протягом обумовленого терміну купити або продати інші цінні папери за фіксованою ціною.
Варрант - це цінний папір, власник якої одержує право покупки цінних паперів за встановленою ціною протягом певного періоду або безстроково.
Коносамент - це товаророзпорядчий документ, що засвідчує право його держателя розпоряджатися зазначеним у коносаменті вантажем і отримати вантаж після завершення перевезення.
Коносамент буває представницькими, ордерних та іменними.
Складські свідоцтва можуть бути простими або подвійними.
Просте складське свідоцтво - це представницькою цінний папір, держатель якої набуває право розпоряджатися товаром, володіючи чи не цим товаром, а цінним папером.
Подвійне складське свідоцтво - папір, що складається з складського та заставного свідоцтв (або варантів), які можуть бути відокремлені один від одного і звертатися самостійно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  поняття і термінологія, або мають конкретну трактування в чинних законодавчих і нормативних актах, або загальноприйняті і однозначно розуміються в суспільстві поняття. Нижче наведені в алфавітному порядку найбільш вживані поняття у сфері нерухомості, за винятком тих, які докладно розглядаються в цьому навчальному посібнику Акт передачі - документ, використовуваний іноді замість
 2. Процентна ставка
  поняттю відсотка в теорії граничної корисності. Так, американський економіст І. Фішер, що заклав основи теорії чистої продуктивності капіталу, стверджував, що відсоток виникає в результаті обміну суми поточних благ на велику суму майбутніх благ. У результаті продуктивного використання капіталу підвищується ефективність виробництва, що призводить до розширення випуску кінцевого продукту.
 3. Висновки
  поняттям грошової маси (сукупності всіх грошових коштів, що знаходяться в господарстві в готівковій та безготівковій формах, що забезпечує обіг товарів і послуг у народному господарстві). У структурі грошової маси виділяють активну, пасивну частини, а також квазиденьги. Сумарну грошову масу в національній економіці характеризує грошова (монетарна) база - сукупність готівкових грошей і грошей
 4. Тема 55. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
  цінних паперів. Надання банком кредитів здійснюється у формі грошових позик, що розрізняються по терміновості: - короткострокові - до 1 року; - середньострокові - від 1 до 5 років; - довгострокові - понад 5 років. 3. Структура кредитно-банківської системи. Кредит-но-банківська система являє собою валютно-фі-нансових структуру економіки, що складається з банків двох рівнів і спеціалізованих
 5. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  поняття інфляції, оскільки означає появу грошових знаків, не забезпечених товарною масою. Таким чином, інфляція - це знецінення грошей, зниження їхньої купівельної спроможності, що виявляється у зростанні цін. Невідповідність між грошовою і товарною масами посилюється відсутністю обміну банкнот на золото. Причинами інфляційних процесів в розвинених країнах були також диспропорції в
 6. § 19. Інфраструктура ринку.
  Види бірж. На ньюйоркском біржі налічується близько 50 тис. співробітників, більше 30 тис. зареєстрованих представників членів бірж, близько 1500 членів біржі і майже 6000 партнерів цих членів. Сучасний ринок цінних паперів характеризується значним обсягом позабіржового обігу, яке здійснюється за допомогою телефону та телефаксу. Його масштаби зумовлені високим рівнем
 7. § 45. Банки і банківська система
  види та форми надання кредитних коштів, насамперед, на довгострокові інвестиції в основний капітал. Завдяки цьому вони встановлюють контроль над окремими підприємствами, а іноді й над деякими галузями. Банки прямо і опосередковано розпоряджаються все більшою частиною власності промислових, торгових, транспортних та інших компаній, чому значною мірою сприяють
 8. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  поняття «гранична схильність до споживання», яка означає частку споживання в кожної додаткової грошової одиниці доходу, що знаходиться у розпорядженні сім'ї, і «середня схильність до споживання» , яка означає зменшення співвідношення між споживанням і доходом по мірі зростання останнього. В цілому споживання залежить від розмірів доходу і податків, рівня цін, відсоткової ставки, відсотків
 9. 2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія
  понять політекономії. Для Туган-Барановського єдино прийнятним моральним? Ітера був кантіанський принцип верховної цінності, а слідів-цтельно, рівноцінності людської особистості. Він вважав канти-ЦСКО вчення про етичному ідеалі величезним досягненням гро-виною думки Нового часу, вважав, що цей принцип є ентральной ідеєю сучасного етичної свідомості і є
 10. ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
  поняття придбаної продукції включаються основні засоби, в тому числі будівлі і споруди. При безоплатній передачі: 1) основних засобів (крім основних засобів невиробничої сфери) з балансу на баланс вони підлягають оподаткуванню ПДВ; 2) товарів, робіт, послуг платником податку є сторона їх передавальна: - обороти з реалізації предметів застави; - кошти, одержувані від
© 2014-2022  epi.cc.ua