Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ: ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ, ПОКАЗНИКИ І ВИЗНАЧЕННЯ

СНС - сучасна система інформації, яка використовується практично у всіх країнах світу для опису та аналізу розвитку ринкової економіки на макрорівні. Показники та класифікації цієї системи відображають структуру ринкової економіки, її інститути і механізми функціонування. СНС була створена близько 50 років тому в найбільш розвинених капіталістичних країнах, коли виникла потреба органів державного управління в інформації, необхідної для регулювання ринкової економіки.
У недалекому минулому в СРСР для опису й аналізу макроекономіки застосовувалася інша система показників - баланс народного господарства (БНХ). БНХ був заснований на марксистських концепціях суспільного відтворення і призначений для аналізу такої моделі економіки, яка заснована на суспільній власності на засоби виробництва і централізованому плануванні. Тому при проведенні економічних реформ в Росії та інших країнах СНД було необхідно перейти від балансу народного господарства до системи національних рахунків.
У СНР використовуються деякі важливі прийоми бухгалтерського обліку (наприклад, принцип подвійного запису операцій), і її мети багато в чому аналогічні цілям бухгалтерського обліку: забезпечення інформації для прийняття управлінських рішень. Однак у бухгалтерському обліку інформація використовується для прийняття рішень на рівні підприємства (компанії), а в СНР - для прийняття рішень, що відносяться до економіки в цілому. У відомому сенсі СНР - це бухгалтерський облік для економіки в цілому. У зв'язку з цим слід нагадати, що термін «національне рахівництво» був запропонований близько 50 років тому голландським економістом В. Клиффом, який під національним рахівництвом розумів систему таблиць, що нагадують за формою бухгалтерські рахунки і баланси, містять систематизований опис економіки на макрорівні. Великий внесок у розвиток СНР вніс Дж. Кейнс, який вважав, що СНР - це система взаємопов'язаних показників (дохід, споживання, заощадження) і її дані повинні представляти інтерес для органів державного управління при прийнятті рішень з питань економічної політики та розробці заходів з регулювання ринкової економіки.
У сучасній ринковій економіці здійснюються різні економічні операції: підприємства здобувають сировину і матеріали, випускають різноманітну продукцію, виплачують заробітну плату робітникам і службовцям та податки уряду, беруть гроші в борг у банках, інвестують вільні і залучені ресурси в машини та обладнання і т. д. Крім підприємств, в економічному процесі беруть участь інші господарюючі суб'єкти: фінансові установи (банки, інвестиційні фонди, страхові компанії), органи державного управління, домашні господарства, різні некомерційні організації (профспілки, політичні, релігійні організації та т . д.). Вони також виконують багато різноманітних операцій з товарами і послугами, грошима, кредитами, акціями та іншими фінансовими інструментами. Всі ці господарюючі суб'єкти взаємодіють один з одним, обмінюються товарами, послугами і активами в процесі створення нової вартості. Для того щоб розібратися, що відбувається в економіці, і визначити найбільш важливі результати економічного процесу, необхідно якимось чином впорядкувати інформацію як про самих-господарюючих суб'єктах, так і про різних операціях, які вони проводять, а також про їх активах і пасивах. Це упорядкування і здійснюється в рамках СНР за допомогою особливих правил і процедур. Його цілями є: опис загальної картини стану та розвитку економіки на макрорівні, встановлення взаємозв'язків між найбільш важливими макроекономічними показниками, такими, як валовий внутрішній продукт (ВВП), кінцеве споживання, інвестиції, заощадження, наявний дохід та ін Інформація, отримана на основі такого упорядкування, необхідна:
органам державного управління для прийняття рішень з питань макроекономічної політики;
підприємцям і бізнесменам, які бажають краще орієнтуватися в загальній макроекономічній ситуації, в якій функціонують їх підприємства і компанії;
міжнародним організаціям (ООН, МВФ, Світовий банк, ОЕСР) Для вирішення різних питань, пов'язаних з організацією міжнародного економічного співробітництва (наприклад, надання допомоги країнам для їх економічного розвитку, надання кредитів і т . д.).
Міжнародні організації не тільки збирають інформацію про найбільш важливі показники СНР, але і більшою мірою займаються питаннями теорії та методології СНР, розробкою міжнародних стандартів у галузі національного рахівництва. В даний час таким стандартом є СНС 1993 року, схвалена Статистичної комісією ООН. У результаті подальшого розвитку національного рахівництва СНС 1993 замінила раніше діяла СНС 1968, при цьому були враховані 25-річний досвід застосування СНС в різних країнах світу і розробки по окремих теоретичним і методологічним питанням. Схвалений ООН в 1993 р. Міжнародний стандарт в області національного рахівництва поклав початок новому етапу розвитку СНР, який, мабуть, триватиме близько 10-15 років. Основні зусилля на цьому етапі будуть зосереджені на впровадженні нової СНС в практику країн-членів ООН, що неминуче повинно стимулювати подальші дослідні розробки в цій області.
Для того щоб впорядкування в рамках СНР різних даних про економічні операціях і господарюючих суб'єктах (тобто розподіл за однорідними групами) було найбільш ефективним і сприяло виявленню макроекономічних закономірностей і взаємозв'язків, воно повинно спиратися на деякі політекономічні концепції, а також постулати, що визначають правила обробки інформації. Згідно з однією з таких концепцій, необхідно визначити межі «економічного виробництва», тобто сфери, де відбуваються виробництво валового внутрішнього продукту і створення нащюнального доходу.
Відомо, що концепція економічного виробництва зазнавала в економічній науці значні зміни в міру розвитку продуктивних сил. На її формування свого часу впливали роботи Ф. Кене, А. Сміта, К. Маркса, А. Маршалла та інших видатних вчених-економістів. У балансі народного господарства, який застосовувався в СРСР для аналізу макроекономіки, до сфери економічного виробництва відносилося тільки матеріальне виробництво. У сфері нематеріальних послуг (управління, оборона, охорона здоров'я, освіта і т. д.) згідно концепціям БНХ відбуваються лише перерозподіл національного доходу і кінцеве споживання національного доходу. У СНР застосовується більш широка концепція економічного виробництва, яка охоплює виробництво практично всіх товарів і послуг, за винятком послуг, що надаються домашніми господарками з приготування їжі, підтримання жител в чистоті, вихованню дітей і т. д. Це єдиний виняток зроблено з міркувань практичного характеру, оскільки діяльність домашніх господарок оцінити вельми складно. Таким чином, згідно концепціям СНС економічне виробництво включає наступні види діяльності:
виробництво товарів, включаючи товари для власного споживання (наприклад, виробництво фермерами сільськогосподарських продуктів для власного споживання);
надання послуг для реалізації;
діяльність фінансових посередників (банків, інвестиційних фондів, страхових компаній);
надання неринкових послуг установами державного управління (колективні послуги в галузі управління, оборони та індивідуальні послуги в галузі охорони здоров'я, освіти і т. д.);
надання неринкових послуг некомерційними організаціями, обслуговуючими домашні господарства;
надання послуг найманої прислугою (кухарі , садівники, шофери);
надання житлових послуг власниками осель для власного споживання.

У сферу виробництва ВВП не включаються зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі (наприклад, виснаження запасів вугілля, нафти та інших корисних копалин, забруднення повітря і води і т. д.), проте діяльність, спрямована на захист навколишнього середовища, підлягає виміру і включенню в ВВП. Багато фахівців в області макроекономічного аналізу вважають, що при визначенні результатів економічної діяльності та численні ВВП повинні бути прийняті до уваги негативні зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі. Вони. . Пропонують обчислювати показник «екологічно чистого ВВП». У деяких країнах проводяться експериментальні розрахунки з метою обчисленні Йія ВВП, скоригованого на виснаження мінеральних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і т. д. Однак у більшості країн для впровадження таких розрахунків в регулярну статистичну практику потрібен тривалий час.
Інша важлива концепція СНС, на якій грунтується обчислення основних показників доходів (національний дохід, дохід, первинні доходи тощо), відображає політекономічний зміст категорії «дохід». Вона розроблена англійським економістом Дж. Хіксом. У відповідності з цією концепцією дохід являє зі ^ - § ой максимальну суму грошей, яку можна витратити на придбання споживчих товарів і послуг, не стаючи при цьому біднішими, тобто не зменшуючи свого накопиченого багатства і не беручи на себе жодних фінансових зобов'язань.
Наступна концепція СНС полягає у визначенні ролі різних факторів виробництва у створенні вартості. На відміну від марксистської теорії відповідно до цієї концепції земля і капітал розглядаються як фактори, що у створенні вартості нарівні з працею. Слід зазначити, що в новій СНР 1993 немає прямих посилань на фактори виробництва і оцінку показників по факторної вартості. Це багато в чому обумовлено бажанням авторів СНС обійти дискусійні Питання по даній темі. Поняття факторного доходу замінено в СНС 5993 поняттям первинного доходу, яке дуже близько за змістом до категорії факторного доходу, але разом з тим має деякі відмінності. У цьому зв'язку слід зазначити, що в деяких країнах, напри-Мер в США, національний дохід до останнього часу обчислювався за факторної вартості, тобто в ринкових цінах, за вирахуванням непрямих податків, але з додаванням субсидій на продукти. Така практика являє собою відоме відхилення від міжнародного стандарту в області GHC, який рекомендує оцінювати всі показники в ринкових цінах. У той же час в СНС передбачена можливість обчислення деяких показників і по факторної вартості.
Важливою особливістю СНС є угруповання всіх господарюючих суб'єктів з інституціональними секторами. У СНР 1993 розрізняють п'ять секторів:
нефінансові корпорації та квазікорпорації;
фінансові корпорації та квазікорпорації;
державне управління;
домашні господарства;
некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства.
Все господарюючі суб'єкти відносяться до одного з цих секторів відповідно до функції, яку вони здійснюють в економічному процесі. Наприклад, функція нефінансових корпорацій складається у виробництві товарів і нефінансових послуг для реалізації їх на ринку за цінами, що відшкодовують витрати виробництва; функція фінансових корпорацій - в акумулюванні вільних фінансових ресурсів та надання їх на певних умовах інвесторам. Таким чином, фінансові корпорації виконують роль посередників між тими, хто зберігає ресурси, і тими, хто їх використовує для фінансування інвестицій.
Функція установ державного управління полягає у здійсненні перерозподілу національного доходу і багатства, а також у наданні безкоштовних послуг як суспільству в цілому (управління, оборона, наукові дослідження і т. д.), так і окремим особам або групам населення (освіта, охорона здоров'я і т. д.).
Одиниці, включені в сектор домашніх господарств, беруть участь у виробництві, надаючи свою робочу силу, і купують товари та послуги на ринку. Крім того, домашні господарства є власниками дрібних некорпорірованних підприємств (ферми, сімейні ресторани, магазини і т. д.). Ці некорпорірованних підприємства виробляють товари та послуги для продажу їх на ринку, але частково іноді й для власного споживання власниками некорпорірованних підприємств. Фінансовим результатом діяльності некорпорірованних підприємств є змішаний дохід, який включає як елементи прибутку, так і оплату праці. Некорпорірованних підприємства включені в сектор домашніх господарств з міркувань практичного характеру, так як на практиці важко відокремити доходи і витрати некорпорірованних підприємств від доходів і витрат їх власників.
Функцією некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (громадські, політичні, релігійні організації), є надання безкоштовних послуг членам цих організацій.
Таким чином, незліченна кількість господарюючих суб'єктів зведено в СНС в п'ять відносно однорідних груп. Для всіх секторів в СНС передбачений стандартний набір рахунків, в яких реєструються економічні операції, пов'язані з виробництвом, освітою, розподілом і перерозподілом доходів, заощадженням і накопиченням, придбанням фінансових активів та прийняттям фінансових зобов'язань. На основі інформації, що міститься в секторальних рахунках, можна проводити аналіз економічного і фінансового стану окремих секторів економіки, а також взаємозв'язків між ними в економічному процесі. Найбільш важливі рахунку (рахунок виробництва і рахунок утворення доходів) складаються у СНС також для галузей економіки, тобто для сукупностей однорідних підрозділів підприємств і організацій, зайнятих аналогічними видами діяльності (наприклад, виробництвом промислових, сільськогосподарських, будівельних товарів і т. д.). Інформація, що міститься в секторальних рахунках, а також у рахунках для галузей економіки, використовується в кінцевому рахунку для отримання так званих агрегатів, тобто найбільш важливих макроекономічних показників:
  валовий внутрішній продукт (ВВП); 1 валовий національний дохід (ВНД);
  валовий національний наявний дохід (ВНРД);
  кінцеве споживання;
  валове нагромадження;
  сальдо експорту та імпорту;
  національне заощадження;
  чисте кредитування і чисте запозичення;
  національне багатство.
  ВВП - центральний показник СНР, який характеризує вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених резидентами країни за той чи інший період. ВВП обчислюється в ринкових цінах кінцевого споживання, тобто в цінах, оплачуваних покупцем, включаючи всі торгово-транс-тюртние націнки і податки на продукти (ПДВ, акцизи і т. д.). ВВП використовується для характеристики результатів виробництва, рівня еконо-: мическим розвитку, темпів економічного зростання, аналізу продуктивності праці в економіці і т. д. Дуже часто цей показник використовується в поєднанні з іншими показниками, наприклад, якщо аналізується ставлення дефіциту державного бюджету до ВВП і ін Показник ВВП обчислюється, як видно з його назви, на валовій основі, 1 * е. до відрахування споживання основного капіталу, що пов'язане з труднощами практичного характеру при отриманні достовірних даних про споживання основного капіталу. Однак СНС визнає, що з теоретичної точки зору більш правильним є показник чистого внутрішнього продукту.
  ВНД являє собою суму первинних доходів, отриманих резидентами * даної країни за той чи інший період. ВНД отлічается.от ВВП як в якісному, так і в кількісному відношенні. У якісному відношенні відмінність між ВВП і ВНД полягає в тому, що перший показник характеризує потік кінцевих товарів і послуг, або новостворену вартість, тоді як другий показник являє собою потік первинних доходів, отриманих резидентами даної країни в результаті їх участі у створенні ВВП даної країни , а також ВВП інших країн.
 У кількісному відношенні ВНД відрізняється від ВВП на сальдо первинних доходів, отриманих з-за кордону або переданих за кордон. До первинних доходах у СНС прийнято відносити оплату праці, прибуток, доходи від власності, а також податки на виробництво та імпорт. Первинні доходи, що надходять з-за кордону або виплачуються за кордон, зазвичай включають оплату праці і такі доходи от'собственності, як про-центи і дивіденди, а також реінвестованого доходи від прямих закордонних інвестицій.
  ВНРД відрізняється від ВНД на сальдо поточних перерозподільних платежів (поточних трансфертів), переданих за кордон або отриманих з-за кордону. Ці трансферти можуть включати гуманітарну допомогу, подарунки родичам, одержувані за кордону, штрафи і пені, що виплачуються резидентами за кордоном, і т. д. Таким чином, ВНРД охоплює всі доходи, отримані резидентами даної країни в результаті первинного і вторинного розподілу доходів. ВНРД може бути отриманий шляхом підсумовування валових наявних доходів всіх п'яти секторів економіки. ВНРД підрозділяється на витрати на кінцеве споживання і національне заощадження.
  Кінцеве споживання включає витрати на кінцеве споживання: домашніх господарств; державного управління; некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства. Витрати державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, на кінцеве споживання по суті збігаються з вартістю неринкових (безкоштовних) послуг, що надаються цими організаціями та установами.
  Валове нагромадження охоплює нагромадження основного капіталу, зміну запасів матеріальних оборотних коштів, а також чисте придбання цінностей (ювелірних виробів, предметів антикваріату і т. д.).
  Сальдо експорту та імпорту являє собою важливий елемент кінцевого використання ВВП. Експорт оцінюється в цінах ФОБ, а імпорт - в цінах СІФ.
  Сума кінцевого споживання, валового накопичення та сальдо експорту та імпорту дає ВВП методом кінцевого використання. Теоретично ця величина повинна збігатися з ВВП, обчисленим виробничим методом, тобто шляхом підсумовування валової доданої вартості всіх секторів або галузей економіки. Додана вартість визначається в основних цінах, тобто в цінах, які включають субсидії на продукти, go не включають податки на продукти, тому для переходу від суми доданої вартості до ВВП необхідно додати до неї податки на продукти і виключити субсидії на продукти. ВВП може бути також обчислений розподільчим методом, тобто шляхом підсумовування оплати праці, виплаченої підприємствами та організаціями даної країни своїм робітникам і службовцям, незалежно від того, чи є вони резидентами або нерезидентами даної країни, валового прибутку і валових змішаних доходів, податків (за винятком субсидій) на виробництво та імпорт.
  Національне заощадження - важливий показник СНР. Він може бути отриманий шляхом вирахування з ВНРД величини кінцевого споживання. Заощадження - це джерело фінансування накопичення, тобто приросту основних фондів, запасів матеріальних оборотних коштів, цінностей та ін Якщо абстрагуватися від існування інших країн, то національне заощадження дорівнює величині національного накопичення.
  Чисте кредитування / чисте запозичення - це показник, що характеризує обсяг фінансових ресурсів, тимчасово наданих даною країною іншим країнам або тимчасово отриманих від них.
  Національне багатство являє собою суму чистого капіталу всіх господарюючих суб'єктів країни. Іншими словами, національне багатство дорівнює сумі всіх активів країни (нефінансових і фінансових) за вирахуванням фінансових зобов'язань. Фінансові вимоги резидентів один до одного взаємно погашаються, і в кінцевому рахунку національне багатство включає (поряд з нефінансовими активами) фінансові вимоги до інших країн за вирахуванням фінансових зобов'язань перед іншими країнами.
  Слід зазначити, що всі ці важливі показники взаємоузгоджені, і Тому їх можна використовувати в поєднанні один з одним. Вони доповнюють один одного, розкриваючи різні аспекти економічного процесу.
  Взаємозв'язок між найбільш важливими макроекономічними показниками СНР представлена нижче:
  А. Валовий внутрішній продукт
  Б. Споживання основного капіталу
  В. Чистий внутрішній продукт (А-Б)
  Г. Сальдо первинних доходів, отриманих з-за кордону
  Д. Валовий національний дохід (А + Г)
  Є. Чистий національний дохід (Д-Б)
  Ж. Сальдо поточних трансфертів, отриманих з-за кордону
  3. Валовий національний наявний дохід (Д + Ж)
  І. Кінцеве споживання
  К. Національне заощадження (3-Й)
  Л. Сальдо капітальних трансфертів, отриманих з-за кордону
  М. Джерела фінансування інвестицій (К + Л)
  Н. Валове нагромадження (як елемент ВВП)
  О. Чисте придбання невироблених нематеріальних нефінансових активів
  П. Чисте кредитування / чисте запозичення (М-Н-О)
  Реєстрація економічних операцій в рахунках СНС дозволяє виявити ряд важливих співвідношень між найбільш значущими економічними показниками. Ці співвідношення можна представити у вигляді рівності. Нижче наведені найбільш важливі з цих рівностей:
  GDP=C + I + E, (6.1)
  де GDP - валовий внутрішній продукт;
  С - кінцеве споживання;
  / - Інвестиції (валове нагромадження основних фондів, приріст запасів матеріальних оборотних коштів, чисте придбання цінностей);
  Е - чистий експорт.
  GDP=W + Q + R + P + Т, (6.2)
  де W - заробітна плата, виплачена підприємствами та організаціями даної країни своїм робітникам і службовцям, незалежно від того, чи є вони резидентами або нерезидентами даної країни;
  Q - відрахування на соціальне страхування;
  R - валовий прибуток; Р - валовий змішаний дохід;
  Т - податки на виробництво та імпорт (за винятком субсидій).
  GDP=D + N - U, (6.3)
  де D - додана вартість усіх галузей економіки в основних цінах; N - податки на продукти;
  U - субсидії на продукти.
  GNI=GDP + L - M, (6.4)
  де GNI - валовий національний дохід;
  L - первинні доходи, отримані резидентами даної країни за кордоном (оплата праці, проценти, дивіденди, реінвестовані доходи від прямих закордонних інвестицій);
  М - первинні доходи, передані резидентами даної країни за кордон.
  GNDI=GNI + В - G, (6.5)
  де GNDI - валовий національний наявний дохід;
  В - поточні трансферти, отримані резидентами даної країни з-за кордону;
  G - поточні трансферти, передані резидентами даної країни за кордон.
  GNDI=C + S, (6.6)
  де С - кінцеве споживання;
  S - національне заощадження.
  S + K=f + Z + J - О, (6.7)
  де S - національне заощадження;
  К - сальдо капітальних трансфертів, отриманих д-за кордону;
  I - накопичення вироблених активів;
  Z - накопичення невироблених нематеріальних активів (патенти, ліцензії і т. д.);
  J - чисте кредитування / чисте запозичення;
  О - споживання основного капіталу.
  J=F - Y, (6.8)
  де J - чисте кредитування / чисте запозичення;
  F - придбання фінансових активів у нерезидентів;
  Y - прийняття фінансових зобов'язань перед нерезидентами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ: ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ, ПОКАЗНИКИ І ВИЗНАЧЕННЯ"
 1. Система національних рахунків (СНР)
    понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування. Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як деяку теоретичну концепцію, яка включає в себе: а) опис продукту і доходу нації, а
 2. Контрольні питання
    система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 3. Система національних рахунків
    національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 4. Система національних рахунків (СНР)
    понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування. Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як деяку теоретичну концепцію, яка включає в себе: а) опис продукту і доходу нації, а
 5. 1. Поняття Системи національних рахунків
    системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР
 6. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
    система показники, що дають повноцінну картину господарської
 7. 9. Основні показники розвитку світового господарства
    поняттю виробленого національного доходу. Сума доходів, що надходить у розпорядження країни (національний особистий дохід), підраховується як різниця між чистим внутрішнім продуктом і сальдо доходів підприємств і громадян даної країни за рубежем і доходами іноземців у цій країні. Цей показник приблизно відповідає поняттю використаного національного доходу. У кількісному
 8. Тема 9 Основні макроекономічні показники
    поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки.
 9. Терміни і поняття
    національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 10. Основні структурні елементи системи національних рахунків
    системі національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки
 11. Система національних рахунків
    системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби розробити систему макроекономічних показників, які дозволяють
 12. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
    система є категорією історичною, що розвивається і динамічної. Його еволюція, перехід з однієї фази розвитку в іншу висувала на передній план теоретичні концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних господарств у
 13. 31. Основні показники оцінки економічного зростання і розвитку національної економіки: ВВП, ВНП
    системи національних рахунків. Починаючи з 1990 р. в якості основного показника функціонування національної економіки в Росії використовується такий показник, як валовий внутрішній продукт (ВВП). Він визначається щорічно державним комітетом за статистикою РФ. ВВП являє собою сукупну вартість усіх благ, вироблених в національній економіці, незалежно від національної
 14. Основні терміни і поняття
    система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і
© 2014-2022  epi.cc.ua