Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

6.1. Підходи до проблеми


У перших двох розділах книги ми з вами всебічно з'ясували природу, закономірності формування та розвитку як потреб, так і якості продукції. Ми підкреслювали думку про те, що вони є самостійними об'єктами, антиподами, протистоять один до одного. Причому вони не тільки протистоять, а й з'єднуються, взаємодіючи між собою. У чому суть, зміст, механізм їх взаємодії, що відбувається між ними? Поки на ці питання досить чітких відповідей немає. Немає і належного розуміння значущості виникаючих проблем.
Якщо це так (а це саме так), то з усіх проблем, пов'язаних з якістю, випадає центральна ланка ланцюжка «виробництво - споживання», а управління якістю втрачає головний орієнтир своєї діяльності!
Можливих шляхів з'ясування, дослідження виникаючих питань, звичайно, багато. У нашому випадку спробуємо прояснити проблему, використовуючи категорію споживної вартості.
Аналіз робіт у сфері якості продукції показує, що в дослідженнях і розробках, присвячених якості, роль споживної вартості як би випала з поля зору авторів, опинилася в тіні. Теоретичні дослідження, практична діяльність зосередилися на системно-комплексному підході і виробленні на цій основі рекомендацій для практичної діяльності. Свого часу це було виправдано. Більш того, такий підхід актуальний і сьогодні. Але недостатнє знання про сутність і поведінці споживної вартості серйозно перешкоджає розширенню і поглибленню діяльності з проблематики якості.
Значимість споживної вартості як одного з корінних понять економічної науки зростає у зв'язку з швидко розвиваються ринковими, товарно-грошовими відносинами. При цьому ситуацію ускладнює різноголосся в наукових колах з приводу сутності споживчої вартості.

Роботи вітчизняних вчених-економістів М. І. Туган-Барановського, С. Г. Струміліна, В. С. Немчинова та інших внесли істотний внесок у дослідження багатьох сторін споживної вартості і як предмета економічної науки, і як об'єкта практичної економічної діяльності. Але з позицій нескінченності пізнання дозволю собі сказати, що ними не було поставлено крапку у вивченні споживчої вартості.
Наприкінці 60-х років професор Г. Г. Азгальдов виконав обширне оглядове дослідження тлумачення споживчої вартості і виклав його результати в книзі «Споживча вартість і її вимір» [44]. Він проаналізував понад 200 літературних джерел, в яких є прямі або непрямі визначення споживної вартості, і виявив вражаюче розмаїття в тлумаченні сутності цієї категорії, довівши таким чином многосложность явища споживної вартості. Тим самим була вирішена важливе завдання - на кілька років вперед інтерес до подальших досліджень в цій області був забезпечений.
У 80-ті роки, як свідчать факти, пошук сутності споживчої вартості тривав. Над проблематикою працювала група вчених економістів Московського державного університету та група вчених, які об'єдналися навколо ВНИИС. Її очолював д-р професор В. І. Сиськов.
У 1995 р. цією групою був виданий доповідь, основний зміст якого присвячується обгрунтуванню висунутої ними трудової теорії споживчої вартості, - так вони її назвали [45].
Багато і плідно працюють над проблематикою споживної вартості професор Н. С. Перекаліна, професор Ю. С. Перевізників і ряд інших вчених.
Однак тепер, в період освоєння механізмів ринкових відносин, що вимагають прямого підпорядкування виробничої діяльності отриманню можливо більшого прибутку, необхідно більш активно здійснювати пошук того, що може пролити нове світло на суть споживчої вартості.
Перед економічною наукою гостро постало питання про пошук нових напрямків досліджень та вироблення на їх основі практичних рекомендацій з активного використання споживної вартості як одного з факторів якості продукції. Думається, що ключове місце тут займуть проблеми взаємовідносин, взаємодій властивостей якості продукції та характеру потреб.
На наш погляд, ядро проблем полягає в пізнанні складної природи і сутності категорії споживної вартості, множинності та різноманітності форм її прояву, її характеру, закономірностей її виникнення та існування. На цій ділянці економічної науки і практики будуть перехрещуватися багато проблем глибшої орієнтації виробництва на споживача і реалізації економічних відносин в процесах відтворення.
З'ясування природи споживної вартості, механізму та закономірностей її виникнення, існування, розвитку і загибелі, зникнення матимуть суттєве значення для організації робіт з поліпшення якості продукції. Насамперед відзначимо, що споживча вартість знаходиться на стику виробництва і споживання продукції. Це її специфічне властивість, що має значення для визначення кінцевих економічних результатів виробничої діяльності за якістю. Саме це робить її роль виключної як в організації робіт щодо створення продукції з необхідними властивостями, так і в ефективному, раціональному її використанні.
До численних поглядам на споживчу вартість автор бажає приєднати і свій погляд, зміст якого розкривається далі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. Підходи до проблеми "
 1. 4. Облік витрат виробництва
  У розрахунках підприємця витратами є сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим
 2. 1. Феномен відсотка
  Вище було показано, що тимчасове перевагу є категорією, властивою будь-якому людському дії. Тимчасове перевагу проявляє себе у феномені первинного відсотка, тобто знижки на майбутні блага в порівнянні з справжніми. Відсоток не є просто відсотком на капітал. Це не просто особливий вид доходу, який отримують із використання капітальних благ. Відповідність між трьома
 3. 6. Пряме втручання держави в споживання
  Досліджуючи економічні проблеми интервенционизма, ми не повинні вивчати ті дії держави, метою яких є вплив безпосередньо на вибір споживачем споживчих товарів. Будь-який акт державного втручання у виробництво має надавати непрямий вплив на споживання. Оскільки втручання держави змінює стан ринку, то воно також має змінити і оцінки
 4. 1. Держава і автономія ринку
  Втручання в структуру ринку означає, що влада прагне до фіксації цін на товари і послуги і процентних ставок на рівні, відмінному від того, який був би визначений вільним ринком. Держава декретує або наділяє певні групи владою явно або неявно встановлювати ціни і ставки, які повинні вважатися максимумом або мінімумом, і забезпечує проведення в життя цих декретів
 5. Сучасні теорії МРТ
  Сучасні теорії МРТ ведуть свій початок від класичної по-глітекономіі, від теорій А. Сміта і Д. Рікардо, які першими припустили, що для країни вигідною може бути не тільки продаж, а й купівля товарів на зовнішньому ринку, участь у МРТ. А. Сміт на основі своєї теорії абсолютної переваги доводив вигідність МРТ. Він стверджував, що якщо яка-небудь країна може постачати нас
 6. 2. Теорія витрат виробництва
  Згідно з уявленнями австрійської школи, єдиним фактором, що визначає пропорції обміну товарів, і відповідно ціну, є їх гранична корисність. Звідси випливав логічний висновок, що продуктивні (капітальні) блага цінності не мають, так як прямо не задовольняють людські потреби, тобто не володіють безпосередньою корисністю. Але цілком очевидно, що в
 7. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  Я не ставлю своєю метою докладний виклад економі-чного вчення Маркса і Енгельса, бо це вивчається в курсі політичної економії. Моє завдання полягає в тому, щоб охарактеризувати основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної
 8. Рекомендації нашої Комісії дають БТС воістину історичний шанс поліп-шити стан справ у вітчизняній
  Рекомендації нашої Комісії дають БТС воістину історичний шанс поліп-шити стан справ у вітчизняній ста-Тістик цін, а президенту і Конгресу - можливість оперувати достовірною інформацією. Джерело: * The Wall Street Journal », December 5, 1996. Частина 8. Макроекономічні показники автомобіля або знижується питома витрата палива, співробітники Бюро вводять у свої розрахунки
 9. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 10. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. Ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції. Закон Сея і закон Вальраса Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. При з'ясуванні особливостей взаємодії попиту і пропозиції важливо знати конкретну величину зростання або зниження попиту і пропозиції (скажімо, ціна зростає на 20%,
© 2014-2021  epi.cc.ua