Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

2.1 Особливості умов роботи підприємств з макроекономічної позицій

Серцевину будь-якої економіки складає виробництво, створення економічного продук-та. Без виробництва не може бути споживання, можна тільки проїдати вироблене. Саме підприємства випускають продукцію, виконують роботи і послуги, тобто створюють основу для потреб-лення та примноження національного багатства.
Економіку держави спрощено можна розглядати як сукупність різноманітних підприємств, що знаходяться в тісній виробничій, кооперованою, комерційної та іншої взаємозв'язку між собою і державою.
Від того, наскільки ефективно працюють підприємства, яке їх фінансовий стан, залежать здоров'я всієї економіки та індустріальна міць держави. Якщо схематично предста-вить всю систему господарського управління в країні у вигляді піраміди, то її підставою є-ються підприємства. Державне, регіональне, відомче управління може розглядатись по відношенню до процесів, які на рівні підприємства, тільки як надстроеч-ні та вторинні явища.
Будь-які зміни в системі господарського управління будуть безглуздими, якщо вони благотворно не позначаються на діяльності підприємства.
Підприємство - самостійний, організаційно-відокремлений господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи, який виробляє і збуває продукцію, виконує роботи, надає послуги.
При будь-якій формі господарювання підприємства грають найважливішу роль в економіці держави. З макроекономічних позицій підприємства є основою для:
- збільшення національного доходу, валового внутрішнього продукту, валового національного продукту;
- можливості існування всієї держави і виконання ним своїх функцій. Це пов'язано з тим, що значна частина державного бюджету формується за рахунок податків і зборів з підприємств;
- забезпечення обороноздатності держави;
- простого і розширеного відтворення;
- розвитку національної науки і прискорення НТП;
- підвищення матеріального добробуту всіх верств громадян країни;
- розвитку медицини, освіти та культури;
- вирішення проблеми зайнятості;
- вирішення багатьох інших соціальних проблем. Цю роль підприємства будуть виконувати тільки в тому випадку, якщо вони ефективно функціонують.
Вся історія розвитку суспільного виробництва свідчить і доводить, що най-більш ефективно підприємства функціонують в умовах цивілізованого ринку, для якого характерні наявність різних форм власності, здорова конкуренція, демонополізація економіки, вільне ціноутворення, наявність розвиненої ринкової інфраструктури, перевага споживача в порівнянні з виробником і інші необхідні атрибути.

У більш конкретному визначенні підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, створений у порядку, встановленому законом, для виробництва продукції і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.
Основні риси підприємства:
- організаційна єдність: підприємство - це певним чином організований колектив-тив зі своєю внутрішньою структурою і порядком управління. Базується на ієрархічному прин-ціпе організації економічної діяльності;
- певний комплекс засобів виробництва: підприємство об'єднує економічні ресур-си для виробництва економічних благ з метою максимізації прибутку;
- відокремлене майно: підприємство має власне майно, яке самостійно використовує в певних цілях;
- майнова відповідальність: підприємство несе повну відповідальність всім своїм иму-суспільством за різними зобов'язаннями;
- підприємство передбачає єдиноначальність, грунтується на прямих, адміністративних формах управління;
- виступає в господарському обороті від власного імені (найменування);
- оперативно-господарська та економічна самостійність : підприємство саме осуществля-ет різного роду угоди та операції, само отримує прибуток або несе збитки, за рахунок прибутку забезпечує стабільне фінансове становище і подальший розвиток виробництва.
Внутрішнє середовище підприємства - це люди, засоби виробництва, інформація і гроші. Результатом взаємодії компонентів внутрішнього середовища є готова продукція (робота, послуги) (рис. 2.1).
Основу підприємства складає персонал, який характеризується певним професійними складом, кваліфікацією, інтересами. Це керівники, фахівці, робітники. Від їх зусиль і вміння залежать результати роботи підприємства.
Безумовно, їм необхідні засоби виробництва: основні засоби, за допомогою кото-яких виготовляється продукція, і оборотні кошти з яких створюється ця продукція. Для розрахунків за поставки необхідних матеріалів, обладнання, енергоресурсів, для виплати заро-бітної плати працівникам та здійснення інших платежів підприємству необхідні гроші, які накопичуються на його розрахунковому рахунку в банку і частково в касі підприємства. При від-сутствии достатньої суми власних грошей підприємство вдається до кредитів. Важливе зна-чення для роботи підприємства має інформація: комерційна, технічна та оперативна.
Комерційна інформація відповідає на запитання: яку продукцію і в якій кількості необ-хідно виготовити; за якою ціною і кому її реалізувати; які витрати будуть потрібні для її вироб-ництва. Технічна інформація дає вичерпну характеристику продукції, описує технологію її виготовлення, встановлює, з яких частин і матеріалів потрібно виробляти кожен виріб, за допомогою яких машин, устаткування, інструментів і прийомів, в якій послідовності повинна вестися робота. На основі оперативної інформації видаються завдання персоналу, проводиться його розстановка по робочих місцях, здійснюються контроль, облік і регулювання ходу виробничого процесу, а також коректування управлінських і комерційних операцій. За допомогою інформації всі компоненти діючого підприємства зв'язуються в єдиний синхронно функціонуючий комплекс, націлений на виробництво заданого виду продукції, відповідної кількості і якості.
Внутрішнє середовище Результат діяльності


Рис. 2.1. Виробниче підприємство
Зовнішнє середовище, яка безпосередньо визначає ефективність і доцільність роботи підприємства - це, насамперед споживачі продукції, постачальники виробничих компонентів, а також державні органи та населення, яке живе в околицях підприємства (рис. 2.2) .

Рис. 2.2. Зовнішнє середовище виробничого підприємства
Населення, в інтересах і за участю якого створюється підприємство, - головний фактор зовнішнього середовища. Населення також є головним споживачем продукції і постачальником ра-бочей сили. До числа постачальників підприємства слід, очевидно, зарахувати кредитні уста-нови - банки, які постачають грошові ресурси, а також наукові та проектні організації, ко-торие готують для підприємств необхідну науково - технічну інформацію і проектну документацію. Вся діяльність виробничих підприємств спирається на законодавчу базу. Реалізація та контроль за виконанням законів покладається на уряд і місцеві органи влади. Таким чином, підприємство займає центральне місце в народногосподарському комплексі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1 Особливості умов роботи підприємств з макроекономічної позицій "
 1. 4.3. Оцінка підприємства
  особливості роботи медичного підприємства. Але все-таки це - самостійна завдання, вирішення якої свідчить про нашу здатність всебічно оцінювати і ефективно проводити в життя свою політику. Достатня увага слід приділити, зокрема, наступним проблемам: Становище на ринку. Чи очікує підприємство зростання в існуючих ринкових умовах, коли ймовірний спад її
 2. Запитання до теми
  особливості економічного розвитку Індії в 80-90-і роки. 2. Проаналізуйте основні чинники та умови економічного розвитку Індії в останні десятиліття. 3. Які характерні риси господарського механізму Індії? 4. Охарактеризуйте позиції Індії на міжнародних ринках товарів. 5. Чи знаходить свій прояв структура індійського експорту на російському ринку? 6.
 3. Запитання для самоперевірки
  особливості конкуренції з боку товарів-замінників на ринках Росії? Які, на ваш погляд, методи протистояння товари-замінники є найбільш дієвими в сучасних російських умовах? Наведіть конкретні приклади. 14. У чому полягають особливості довготривалої ринкової стратегії російських фірм? Як вони впливають на забезпечення додаткових конкурентних ринкових
 4. Запитання до теми
  умови економічного розвитку ФРН у другій половині XX в. 2. Оцініть позиції Німеччини в 90-ті роки у світовому господарстві і в Європі. 3. Проаналізуйте основні риси господарського механізму Німеччини. 4. Охарактеризуйте розвиток економічних відносин Німеччини з Російською Федерацією. 5. Які позиції Німеччини в
 5. Запитання для закріплення матеріалу
  особливості формування та функціонування валютного ринку в Росії? 19. Поясніть принципи та переваги використання системи електронних лотів торгів на біржовому сегменті валютного ринку
 6. Основні поняття
  позиція Закрита валютна позиція Відкрита валютна позиція Довга валютна позиція Коротка валютна позиція Терміновий (форвардний) курс Форвардна премія Форвардний дисконт Трейдери Хеджери Спекулянти Валютний арбітраж Форвардний валютний контракт Своп-контракт Угода аутрайт Стандартний валютний своп Валютний ф'ючерс Валютний опціон Опціон колл Опціон
 7. Контрольні питання
  особливості акціонерних товариств у Росії? 4. Які особливості тіньової економіки та її основні
 8. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
  особливостей трудової організації, входження в ситуацію в ній систему взаємовідносин, позитивному взаємодії з членами трудової організації. У процесі психофізіологічної адаптації відбувається освоєння сукупності всіх умов (фізичні та психічні навантаження, зручність робочого місця та ін.), що роблять різний психофізіологічний вплив на працівника під час праці.
 9. Хеджування, арбітраж, хеджеві фонди і ви
  особливо якщо ви катував-етесь продати в коротку акцію з невеликим торговим обсягом і низькою ліквідністю. Я б не радив вам торгувати такими ак-ціями, незалежно від швидкості вашої роботи з ними. У блешні-ства брокерів є список паперів, доступних для короткого продажу (short list of stocks). Якщо ви збираєтеся продавати акцію в шорт і утримувати цю позицію на ніч, вибирайте
 10. 37. Попроцессной І ПОЛУПРОЦЕССНИЙ методів калькулювання
  робіт, послуг) - застосовується підприємствами, що виробляють серійну, масову продукцію або володіють безперервним, постійним виробничим процесом. При здійсненні даного методу облік витрат проводиться за певний період часу, за який виробляється певна кількість продукції. Собівартість одиниці продукції розраховується шляхом ділення загальної суми виробничих витрат
 11. Чи повинні компанії співпрацювати з вузами в пошуках кадрів для себе або випускники повинні самі "продавати" себе?
  Умовах більшість підприємств просто наймає необхідного їм професіонала. Багатьом здається, що така ситуація буде завжди. Однак у перспективі докризовий дефіцит кадрів відновиться і стане ще більше. Тому компаніям з часом доведеться налагоджувати тісний контакт з навчальними закладами запрошувати на роботу випускників. Але перш ніж відбудуться зміни пройде кілька років
 12. Позиції дрібного підприємництва
  працівників. У більшості країн дрібні і найдрібніші підприємства займають великі позиції в промисловому виробництві - до 40%. Дрібна промисловість в основному розвивається з торгового капіталу, а не виростає з докапіталістичних укладів і не перетворить їх. Це один з аспектів, який зумовлює високу поляризацію соціальної структури господарства, сприяє збереженню
 13. Г Л А В А 6 ПІДПРИЄМСТВО - ОСНОВНА ЛАНКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  особливо важлива роль, так як саме підприємства створюють економічні блага, необхідні для задоволення потреб людей. У попередніх розділах аналізувалася те середовище, в якому функціонує фірма, предметом аналізу даної глави є само
 14. 33. Калькулювання собівартості
  умови постачання і збуту і т.
 15. 50. Еволюція економічних поглядів Г. В. Плеханова.
  Особливості пореформеного розвитку економіки Росії. Роботи Плеханова мали значний вплив на формування громадської думки. 2. Характерною особливістю є еволюція поглядів Плеханова на хід економічного розвитку країни, перспективи соціальних перетворень. Спочатку (кінець 70-х - початок 80-х рр.. Минулого століття) він стояв на позиціях народництва, брав участь у
 16. Відкриті короткі позиції і співвідношення опціонів пут / колл
  позиції (short interest) - це загальне число акцій, проданих у шорт і не покритих на певну да-ту. У минулому цей показник вважався хорошим способом визна-лення, наскільки бичачої або ведмежою виглядає акція в поточний момент часу. Висока сумарне значення відкритих коротких позицій - бичачий показник, а низьке - ведмежий. Тепер цей параметра вже не так корисний, тому що
 17. 22. Доплати і надбавки до заробітної плати
    особливостей своєї діяльності. Так, якщо на підприємстві актуальної вважається задача закріплення кадрів, то воно може ввести доплату за стаж роботу або вислугу років. Але при цьому неприпустимо, щоб розмір заробітної плати суттєво відривався від результатів трудової діяльності. При встановленні стимулюючих доплат і надбавок підприємство орієнтується на облік індивідуальних якостей працівника,
 18. 102. Роль міжнародного кредиту в розвитку виробництва
    особливо для товарів, що мають тривалий цикл виготовлення, споживання і високу вартість. В умовах подорожчання продукції і збільшення частки машин і устаткування в світовій торгівлі імпортери та експортери зацікавлені у використанні зовнішньоторговельних кредитів. Будівництво підприємств за кордоном також здійснюється за рахунок кредиту, використовуваного для оплати імпортного обладнання, особливо
 19. Питання до теми
    особливості економічного розвитку Бразилії в 80-90-і роки. Виділіть чинники та умови господарського розвитку, що визначили ці особливості. 2. Які позиції займає Бразилія в світовому господарстві? 3. Який з періодів економічного розвитку отримав назву «бразильського економічного дива»? Охарактеризуйте його. 4. Розгляньте основні риси
 20. 28. АНАЛІЗ забезпеченість підприємства трудовими ресурсами
    особливо в допоміжних і підсобних підрозділах підприємства. У ході аналізу слід перевірити забезпеченість виробництва робочими певних професій, зіставивши фактичну і планову чисельність робітників по всіх використовуваних на підприємстві професіям. У разі виявлення значних відхилень по яким або професіями необхідно встановити причини і намітити заходи щодо їх
© 2014-2022  epi.cc.ua