Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

2.2 Основні цілі та функції підприємства в умо-вах ринку

У багатьох підручниках і навчальних посібниках вказується, що основною метою підприємства в умовах ринку є отримання прибутку. На наш погляд, це твердження вірне, але навряд чи достатньо повно. Не менш важливою метою будь-якого підприємства в умовах ринку є забезпе-чення стабільної фінансової стійкості в його роботі. Це більш складна для досягнення мета, яка включає в себе не тільки отримання прибутку, а й стійке її отримання, а до-битися цього не так-то просто.
Підприємства можуть досягати цієї мети тільки в тому випадку, якщо у своїй роботі будуть дотримуватися певних принципів і виконувати необхідні функції.
Видний німецький економіст Г.Шмален виділяє наступні «наріжні камені» управління підприємством: економічність, фінансова стійкість, прибуток.
Принцип економічності вимагає, щоб досягалися:
- певний результат при найменших витратах - принцип мінімізації;
- при заданому обсязі витрат найбільшу результат - принцип максимізації.
Отже, в основі своїй принцип економічності пред'являє властиве всім підприємствам само собою зрозуміле вимога - не витрачати даром виробничі факто-ри (ресурси), тобто працювати «економічно».
Принцип фінансової стійкості означає таку діяльність підприємства, при кото-рій воно могло в будь-який момент часу розплатитися за своїми боргами або власними коштами, або шляхом відстрочки, або за рахунок отримання кредиту.

Вищою метою підприємницької діяльності є перевищення результатів над витратами, тобто досягнення якомога більшого прибутку або якомога вищої рента-бельності. Ідеальним є такий стан, коли отримання максимального прибутку за-безпечує і більш високу рентабельність.
Для досягнення поставленої цілі підприємства повинні:
1) випускати високоякісну продукцію, систематично її оновлювати і надавати послуги у відповідності з попитом і наявними виробничими можливостями;
2) раціонально використовувати виробничі ресурси з урахуванням їх взаємозамінності;
3) розробляти стратегію і тактику поведінки підприємства і коригувати їх у відпо-вії з мінливими обставинами;
4) систематично впроваджувати все нове і передове у виробництво, в організацію праці та управління;
5) піклуватися про своїх працівників, зростанні їх кваліфікації та більшої змістовності праці, підвищення їх життєвого рівня, створенні сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі;
6) забезпечувати конкурентоспроможність підприємства та продукції, підтримувати високий імідж підприємства;
7) проводити гнучку цінову політику і здійснювати інші функції .

Але при цьому дуже важливо, щоб всі функції підприємства були спрямовані на реалі-цію виробленої стратегії і на досягнення поставленої мети.
Вироблення успішної стратегії починається з визначення «місії» фірми, спільної мети функціонування колективу. При цьому цілі підприємства можуть змінюватися. Все залежить від конкретних зобов'язань. Наприклад, основною метою підприємства на певному етапі може бути не отримання максимального прибутку, а завоювання ринку. У цьому випадку одержання максимальної прибутку відсувається ніби на другий план, але в майбутньому, у разі завоювання ринку, підприємство може з лишком відшкодувати недоотриманий прибуток.
У сучасних умовах перед багатьма вітчизняними підприємствами стоять абсолютно інші цілі і завдання, а отримання прибутку знаходиться далеко не на першому місці. Керівники багатьох підприємств вважають, що для них основним завданням на цьому етапі є реалізація продукції, можливість виплати заробітної плати працівникам підприємства і бути «на плаву».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2 Основні цілі та функції підприємства в умо-вах ринку "
 1. Зміна поведінки суб'єктів ринку веде до скорочення розміру ринку до рівня нижче оптимального, максими-зірующего загальний
  умов детерми - нує еластичність попиту та пропозиції Велика еластичність призводить до високих без-поворотним втрат. Зростання податків призводить до все більшого позову-жению стимулів і збільшенню безповоротні: втрат. Спочатку збільшення податку веде-до зростання податкових надходжень. Однак у итс-ге надмірні податки скорочують податкові по-ходження, так як розміри ринку значною:
 2. Перший крок до розуміння такого роду рішень - поняття граничного продукту робітника.
  Функція - залежність між кількістю ресурсу, що застосовується для виробництва деякого блага, і обсягом його випуску. Граничний продукт - приріст обсягу виробництва, обумовлений використанням додаткової одиниці
 3. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 4. Зб'ем виробництва монополіста, який прагне - найбільшого прибутку, лежить нижче рівня, мак-.
  Підприємства; в слу-чаї незначного, в порівнянні з неминучими недосконалостями політики, фіаско ринку полі-тики можуть просто «плисти за течією». Один з методів збільшення монопольної при-були - призначення різних цін на один і той же товар в залежності від готовності відмінності-них груп споживачів заплатити за нього. Прак-тика цінової дискримінації веде до збільшення
 5. Нормальний товар - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умо-вах зростає
  умо-вах зростає при збільшенні доходу. Нижчий товар - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умов зростає при зменшенні доходів споживачів. Взаимозаменяющие товари (субститути) - два товари, для яких збільшення ціни одного веде до зростання попиту на інший. Взаємодоповнюючих-щие товари - два товари, для яких збільшення ціни на один
 6. Опції ринку праці
  основних цілей управління, тим помітніше прояв розміщає функції. Це означає, що ефективність економіки залежить від того, наскільки оптимально відбувається процес функціонування системи ринку праці. В основному дана функція проявляється на регіональному та макрорегіональному рівнях. Селективна функція полягає у виборі робочої сили виходячи з попиту та пропозиції, а також виходячи з
 7. Опції ринку праці
  основних цілей управління, тим помітніше прояв розміщає функції. Це означає, що ефективність економіки залежить від того, наскільки оптимально відбувається процес функціонування системи ринку праці. В основному дана функція проявляється на регіональному та макрорегіональному рівнях. Селективна функція полягає у виборі робочої сили виходячи з попиту та пропозиції, а також виходячи з
 8. 2. Цілі і функції фірми
  підприємств. Підприємства (фірми), що складають основу цього сектора, являють собою самостійні господарські одиниці різних форм власності, які об'єднали економічні ресурси. Для здійснення комерційної діяльності. Під останньою розуміється діяльність з виробництва товарів і надання послуг для третіх осіб, фізичних та юридичних, яка повинна приносити підприємству
 9. Функція управління - планування
  основною умовою досягнення мети будь-якої діяльності . Принцип плановості забезпечує перспективи здійснення діяльності економічного суб'єкта. Основним методом плановості є прогнозування, яке дозволяє передбачати не тільки основні характеристики майбутніх дій суб'єкта та об'єкта управління, а й умови, в яких вони повинні реалізовуватися. Перехід до нових
 10. § 1. Цілі і функції підприємця
  функції
 11. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни. Програмна анотація Необхідність державного втручання
 12. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  основних факторів, що визначають стратегію підприємства, тобто шляхів досягнення поставленої мети. Стратегія підприємства повинна: відповідати реальному стану справ і вимогам ринку, для чого необхідні механізми її адаптації до змін; знаходити відображення в діях всіх підрозділів підприємства (виробництва, постачання, фінансів, маркетингу, менеджменту, персоналу,
 13. 1. Функції грошей
  функції грошей використовуються в таких випадках: а) підприємство оплачує поставлену йому продукцію; б) фірма видає працівникам заробітну плату; в) підприємство підраховує ефективність нової техніки; г) підприємство погашає позику ; д) фірма зберігає гроші на розрахунковому рахунку в
 14. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  основні види сучасних ринків? 4. Який механізм функціонування фондової біржі? 5. Охарактеризуйте основні види товарообігу на товарній біржі і механізм її функціонування. 6. Назвіть основні функції біржі
 15. 2. Основні функції сучасної держави
  функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 16. 2. Основні функції сучасної держави
  функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 17. Контрольні питання
  цілі, завдання і межі державного сектора в економіці? 2. У чому полягає суперечливість тенденцій у розвитку державного і приватного секторів у перехідній економіці? 3. Які сфера діяльності місцевих органів влади і межі муніципальної власності? 4. Як можуть розподілятися функції права власності (володіння, користування і розпорядження) між органами
© 2014-2022  epi.cc.ua