Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

Тема № 1 Економіка підприємства як самостійна економічна дисципліна

Економіка підприємства (фірми) - освітня та наукова дисципліна, в якій з -лагаются методи і правила господарської діяльності виробничої організації. У відповідної з державним освітнім стандартом 2000 р., в курсі представлені госпо-ються методи і прийоми, використовувані в практиці організації виробництва продукції, розроб-лення та визначення стратегії вирішення перспективних і поточних завдань підприємств, досяг-ня поставлених перед ними конкретних економічних і соціальних цілей.
Основне завдання, яке вирішує управлінський персонал підприємств, полягає в тому, щоб кожен вкладений у виробництво рубль не тільки окупався в повному обсязі, а й приносив додатковий дохід. Професійний економіст як основна особа в структурі господарського управління в достатній мірі повинен володіти знаннями про реальні процеси і механізмах виробництва і обігу товарів, що дозволяють уникати помилок і гарантиро-вать успіх справи.
На робочих місцях і в цехах виробничих підприємств створюється матеріальна база забезпечення життєдіяльності кожної людини окремо і суспільства в цілому, удовлетво-ренію матеріальних і духовних потреб людей. Щоб підтримувати необхідний жиз-ненний рівень, мати сім'ю, ростити потомство, людям необхідні їжа, одяг, дах. Ці предмети життєзабезпечення створюються на підприємствах промисловості, сільського господарства, будівництва при безпосередній участі різних фірм, організацій та підприємств транспорту, торгівлі та зв'язку. Тому знання економіки підприємств, де створюються предмети життєзабезпечення - необхідна умова розуміння відбуваються соціально-економічних процесів та вирішення будь-яких господарських завдань.
Економіка підприємства (фірми) як освітня дисципліна - це комплекс знань про засоби, законах і правилах ведення господарства. Вона включає широкий спектр управленче-ських та організаційних форм, методів і правил раціонального використання матеріальних і нематеріальних ресурсів, об'єктів, процесів і способів з метою створення і розподілу ма-ріальних і духовних благ, без яких не може обходитися як окремий індивід, так і про -суспільством в цілому. Таким чином, якщо економіка в цілому являє собою фундамент, на кото-ром покояться всі без винятку компоненти системи життєзабезпечення людей, то її основною ланкою, або ядром, є виробництво матеріальних благ, включаючи як предмети споживан-ня, так і засоби виробництва.
Методи дослідження. Економіка підприємства, як і будь-яка інша наука, має особливі методи дослідження.
Будучи прикладною дисципліною, економіка підприємства широко використовує методи дослідження, характерні для прикладних економічних наук. Велике значення в економічних дослідженнях мають методи статистичного спостереження та порівняльного аналізу. Вони дають можливість накопичувати і зіставляти приватні та узагальнюючі економічні показники, аналізувати динаміку підприємства, порівнювати результати його діяльності з показниками інших господарюючих суб'єктів з метою виявлення найкращих результатів.
Застосування різних імовірнісних і прогностичних методів лежить в основі розроб-лення господарських стратегій підприємства. Зокрема, широко використовуються в теоре-тичної і прикладному аналізі економіки підприємства математичні моделі, методи графічного зображення, що сприяють кращому сприйняттю співвідношень між різними економічними показниками і оцінці їх «поведінки» під впливом економічних ситуацій.
При використанні методів економіко-математичного моделювання в економіці підприємства зазвичай виходять з двох припущень: передбачається, перше, що підприємство завжди прагне до максимізації прибутку і, по-друге, що ринкова середу, в якій діє підприємство, є середовищем активної, яка надає безпосередній вплив на всі ринкові суб'єкти.
Із зростанням масштабів виробництва, стрімким розширенням асортименту випускає-мій продукції підвищується складність управління економікою. Поряд зі спеціалізацією і кооперацією праці у виробництві з'явилася необхідність спеціалізації і кооперування праці в управлінні. В окремі розділи управління виділилися управління фінансами, облік, маркетинг, організація оплати праці та ін Поряд з цим використання сучасних інформаційних технологій стає необхідною умовою успіху в управлінні підприємством та забезпечення його розвитку. Завдання економістів, незалежно від того, в якій сфері управління економікою вони зайняті, зводяться, в кінцевому рахунку, до організації виробництва і його інтенсифікації відповідно до мінливих попитом і зростанням вимог до продукції, що випускається.
Удосконалення управління на всіх рівнях господарської ієрархії має надзви-чайну важливість. З проблем розвитку економіки і різних її галузей і сфер опублико-вана велика наукова і навчальна література, підготовлений великий масив ділової документа-ції, комп'ютерних програм та їх версій. Серед них значне місце займають фінанси і банківська справа, аудит та бухгалтерський облік, маркетинг і планування, оплата і стимулювання-ня праці, організація виробництва та ін
Весь цей величезний інформаційний масив, однак, має сенс і цінність лише в тій мірі, в якій він безпосередньо пов'язаний з діяльністю підприємств, що наповнюють економіку матеріальними ресурсами.
Реальною економіки, відірваною від матеріального виробництва, не існує. А якщо і з'являється опис подібної економіки в літературі, то воно може розглядатися лише як вигадка малознаючих літераторів. У реальному господарському механізмі дії, що не вите-кається з вимог матеріального виробництва і не враховують попит на його продукцію, - це помилкові дії. Щоб виключити подібні помилки (а часом і недобросовісні домагання окремих осіб) при підготовці та прийнятті господарських рішень, в тому числі на мікро-і макро-рівні, треба завжди пов'язувати зміст документів з вимогами та об'єктивно зумовленим механізмом діяльності виробничих підприємств (організацій) . А для цього необхідно вивчити цей механізм.
На незліченних прикладах практикою доведено, що при вирішенні складних господарських (і не тільки господарських) завдань слабо підготовлений, недосвідчена фахівець діє не краще, а часом гірше сумлінного невігласи. Останній буде прагнути до успіху. І він з по-міццю консультантів може знайти правильне рішення завдання. Недостатньо підготовлений, але самовпевнений фахівець вирішить питання, як вміє - погано. Щоб не опинитися в числі по-следних, кожен економіст повинен мати достатньо повні знання про діяльність підпри-ємства. Усічені і обмежені знання не дозволяють вирішувати сучасні складні економіч-ські проблеми.
У спеціальних економічних дисциплінах (наприклад, з фінансів, планування, праці та ін.) описується якась одна сторона господарської діяльності підприємства (фір-ми). Отримуючи поглиблене уявлення про її функції, правилах і завданнях, фахівець може підготувати правильне рішення у своїй професійній роботі, лише пов'язавши його з іншими сторонами діяльності підприємства. Методи, правила та умови комплексного підходу до питань управління господарським об'єктом представлені в справжній дисципліні.
Курс «Економіка підприємства» тісно пов'язаний з такими дисциплінами, як «Економіка підприємництва», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльно-сті», «Фінанси промисловості», «Статистика промисловості» та ін
Таким чином, «Економіка підприємства» - це самостійна економічна дисциплінарних-на, предметом вивчення якої є діяльність підприємства, процес розробки та прийняття-ку господарських рішень.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тема № 1 Економіка підприємства як самостійна економічна дисципліна "
 1. II. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів
  самостійної роботи. Самостійна робота студентів передбачена навчальними планами ХГАЕП для спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» і спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки і оподаткування) і передбачає виконання обов'язкових і спеціальних форм завдань для самостійної роботи. Після виконання завдань, запропонованих на самостійне вивчення
 2. Про методологічну функцію ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  економічних дисциплін конкретного прикладного характеру. Сюди відносяться: галузеві економічні дисципліни, функціональні, історичні. Економічна теорія є спільною теоретичною та методологічною основою цих прикладних дисциплін. Аналог - фізика і
 3. Мета і завдання дисципліни
  економіки "є обов'язковою в блоці гуманітарних курсів, і входить до програми підготовки фахівців усіх форм навчання. Курс розрахований на слухачів, які вивчили соціально-економічні дисципліни, які є для нього базовими. Мета вивчення дисципліни - забезпечити оволодіння студентами знаннями про історичні основи економічного реформування зарубіжної та російської економічних
 4. Введення
  тема 4,7), к.е.н., доц . Сапожникова Т.А. (Введення, тема 5,9), к.т.н., доц. Плосконосова Е.А. (Тема 2,3), ст.викл. Короткий А.П. (Тема 1), ст.викл. Кузнєцова О.Б. (Тема 8), преп. Коробко С.М. (Тема
 5. Введення
  тема 3), к.е.н., доц. Сапожникова Т.А. (Введення, тема 2, 4), к.е.н., доц. Євдокимова Є.К. (Тема 6), к.т.н., доц. Плосконосова Е.А. (Тема 4), ст.викл. Короткий А.П. (Тема 8), ст.викл. Кузнєцова О.Б. (Тема 1, 5), преп. Коробко С.М. (Тема
 6. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії, 2010
  економіки Росії »пов'язана з дисциплінами навчального плану« Економічна теорія »,« Економіка підприємства », «Фінанси і кредит» та іншими. Зазначені зв'язку дисципліни дають студенту системне уявлення про комплекс дисциплін, що вивчаються у відповідності з державним освітнім стандартом, що забезпечує відповідний теоретичний рівень і практичну спрямованість у системі навчання.
 7. Вступна глава
  економіки. Ця дисципліна покликана формувати принципи економічного мислення, дозволяє бачити історичні корені сучасних соціальних та економічних проблем; спираючись на накопичений в історії господарський досвід, адекватно оцінювати поточну економічну ситуацію і приймати правильні
 8. Тема 6 Оподаткування майна підприємств
  підприємств
 9. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  економіці. Соціально-економічне поняття підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурное підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 10. Тема 5 Податок на прибуток (дохід) підприємств (організацій)
  підприємств
 11. Передмова
  економічного профілю. Викладачам ХТРЕІУ, читає лекції з дисциплін спеціалізації «Податки та оподаткування», пропонується весь блок навчальних дисциплін, у тому числі: «Податки та оподаткування», «Федеральні податки і збори», «Регіональні та місцеві податки», «Організація і методи податкових перевірок». Викладачі, які читають лекції з податковим дисциплін для студентів, що навчаються за
 12. Економічна історія в системі освіти
  економіки і політичної науки, їй було надано статус спеціалізованого коледжу. Перша кафедра економічної історії була створена на початку XX в. У. Ешлі в Гарвардському університеті США, а в 1910 р. таку ж кафедру відкрили в Манчестерському університеті. Особливо розширилося викладання економічної історії в Англії. Тут інтерес до економічної історії зріс не лише в найстаріших,
 13. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
  економіці.
 14. ВСТУП
  тема знань про предмет історії економіки, про проблеми її періодизації, про основні риси розвитку країн на різних історичних етапах, про особливості та загальні закономірності у розвитку окремих галузей і країн в епоху феодалізму, капіталізму вільної конкуренції і на сучасному етапі, про особливості реформування економіки Росії. При вивченні курсу у студентів виробляються навички
© 2014-2022  epi.cc.ua